Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 412…………………….29.12.2016 година……………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Втори граждански състав

На двадесет и девети декември…….…..………...……………………Година 2016              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1473….по описа за 2016……….……...година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. от ГПК и е образувано по жалба на “Б.” АД гр.С. против действията на ДСИ при РС- К. по изпълнително дело № 32/2011 г., изразяващи се в отказ за конституиране на “Б.” АД като взискател по изпълнителното дело.

 

        Жалбоподателят счита, че отказът е незаконосъобразен по подробно изложени в жалбата съображения. Моли обжалваният отказ да бъде отменен и да се дадат задължителни указания за конституирането му като взискател в изпълнителното производство въз основа на суброгацията. Претендира за разноските в производството.

 

        В срока по чл.436, ал.3 ГПК са постъпили писмени възражения от взискателя “Ю.” АД гр.С., с които се взема становище, че жалбата е недопустима, неоснователна и недоказана. Моли същата да бъде отхвърлена.

 

        Длъжниците ЕТ “Е.- С.” с.Б., Ф.С.А. и Л.Д.С. не вземат становище по жалбата.

        

        Приложени са мотиви по обжалваното действие от Държавния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК, в които е изразено становище, че жалбата е неоснователна.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:

 

        Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице, което твърди, че има качеството на взискател, а съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1 ГПК взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие. Същата е подадена в срока по чл.436, ал.1 ГПК.

 

        Разгледана по същество, жалбата е основателна.

 

        Изпълнителното производство в СИС при РС- К. е образувано по молба на „Ю. и Е." АД и въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.дело 198/2011 г. на Казанлъшки районен съд срещу ЕТ “Е.”, Ф.С.А. и Л.Д.С. за заплащане на 13328.90 лв. главница, 1415.36 лв. договорна лихва, ведно със законната лихва, считано от 07.02.2011 г. до окончателното изплащане.

 

        На 17.11.2014 г. по изпълнителното дело е постъпила молба от “Б.” АД, с която е поискала конституирането й като взискател по делото, като в молбата са изложени твърдения, че на 20.05.2011 г. е заплатила на взискателя “Ю.” АД сумата от 13328.90 лв. по предоставена в полза на “Ю.” АД банкова гаранция в обезпечение на отпуснатия на длъжника кредит, както и че с изплащането на посочената сума по гаранцията “Б.” АД се е суброгирала в правата на взискателя Ю.” АД против длъжника. Към молбата са приложени банкова гаранция,  реф. № 590/760/089 от 05.02.2009 г., искане от Ю.” АД за изплащане на суми по банковата гаранция и документ, удостоверяващ плащането от “Б.” АД на Ю.” АД на сумата от 13328.90 лв. по банковата гаранция. ДСИ е поискал писмено становище по молбата от „Ю. и Е."АД. С молба, вх.№ 332/29.01.2016 г. взискателят е поискал да се наложи запор върху банковите сметки на длъжника, като не е представил исканото становище. Отново ДСИ е поискал писмено становище по молбата за конституиране, но отговор не е получен. С молба, вх. № 2023/18.07.2016 г. “Б.” АД е поискала проучване имуществото на длъжника, която е била оставена без движение, тъй като молителят не е страна по делото. На 21.10.2016 г. е постъпило становище от „Ю."АД, с което се иска събраните по делото суми да бъдат превеждани изцяло на „Ю."АД, тъй като отношенията им с “Б.” АД ще се уреждат на основание установената от страните практика по сходни случаи, както и с оглед сключеното Гаранционно споразумение от 14.02.2009 г. С Постановление от 24.10.2016 г. ДСИ е отказал на основание чл.429, ал.1 ГПК да конституира като взискател „Б."АД.

 

        Така постановеният от съдебния изпълнител отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Съгласно разпоредбата на чл.429, ал.1 ГПК наследниците и частните правоприемници на взискателя, както и поръчителят и солидарният длъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказателства. Съгласно разпоредбата на чл.74 ЗЗД този, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора. С оглед на това съдът счита, че банката, която е заплатила задължението на длъжника в изпълнение на издадена банкова гаранция, и в резултат на това е встъпила в правата на удовлетворения кредитор, може да се ползва от издадения в полза на последния изпълнителен лист и да иска изпълнение въз основа на него. Независимо, че същата не е посочена изрично в разпоредбата на чл.429, ал.1 ГПК, то правното й положение е аналогично с това на частния правоприемник на кредитора и на поръчителя, който е заплатил дълга, поради което няма разумно основание да се смята, че същата не може да встъпи в процесуалните права на удовлетворения кредитор и по- специално в удостовереното в изпълнителния лист право на принудително изпълнение. В правната теория е прието, че изброяването в чл.429, ал.1 ГПК на субектите, които могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист, е неизчерпателно /проф. д-р Ж. С., "Българско гражданско процесуално право"- § 153 "Страни в изпълнителния процес"/. Ето защо и при положение, че плащането на чуждото задължението от страна на “Б.” АД и наличието на правен интерес за същото /издадената банкова гаранция/ са установени по делото посредством представените писмени доказателства, то следва да се приеме, че банката може да иска изпълнение въз основа на издадения в полза на първоначалния кредитор изпълнителен лист. Обстоятелството, че “Б.” АД е заплатила част от задължението на длъжника спрямо първоначалния взискател Ю.” АД не може да бъде пречка за конституирането й като взискател. В този случай ще бъде налице частична суброгация и “Б.” АД ще участва в изпълнителното производство като взискател наред с първоначалния взискател.

 

        Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваният отказ на ДСИ да конституира “Б.” АД като взискател по изпълнителното дело следва да бъде отменен, като делото се върне на ДСИ за конституирането й. С оглед изхода на делото, длъжниците по изпълнителното производство- ЕТ “Е.”, Ф.С.А. и Л.Д.С., следва да бъдат осъдени да заплатят на “Б.” АД направените по делото разноски съгласно представения списък в общ размер от 275 лв.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                           Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ постановения на 24.10.2016 г. отказ на ДСИ при СИС на Районен съд- К. по изпълнително дело № 32/2011 г., за конституиране на “Б.” АД като взискател по изпълнителното дело.

 

        ВРЪЩА делото на ДСИ за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на решението.

 

        ОСЪЖДА ЕТ “Е.” с.Б., ул.”М. П.” № ., Ф.С.А., ЕГН **********,*** и Л.Д.С., ЕГН **********,***, да заплатят на “Б.” АД гр.С., ул.”С.” № ., сумата от 275 лв. /двеста седемдесет и пет лева/ разноски по делото.

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: