О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

Номер 1051…………………06.12.2016 година………………..Град Стара Загора    

                                            

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……..……...Втори граждански състав

На шести декември……………….………...………….……………….Година 2016

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                         

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:          ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ      

                        

                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

частно гражданско дело номер 1429 по описа за 2016…….....................година.

 

Производството е по чл. 274 във вр. с чл. 577 ГПК и чл. 32а от Правилника за вписванията.

Образувано е по частна жалба на “Е.“ ЕООД, представлявано от управителя И. М. Ц., подадена чрез адв. И.Б..

Жалбоподателят обжалва определение на съдия по вписванията, с което е отказано подновяване на вписване на особен залог на търговското предприятие на залогодателя “Е.“  чрез отбелязване в Имотния регистър към Службата по вписванията на гр. Р.. Твърди се, че отказът за вписване е незаконосъобразен, като се излагат подробни съображения. Направено е искане да се отмени обжалваният отказ на съдията по вписванията.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид писмените доказателства, приложени по делото, предвид твърденията в частната жалба и въз основа на закона, приема следното:

Частната жалба е подадена в срок от легитимирано лице и срещу подлежащ на обжалване акт, поради което и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество частната жалба е ОСНОВАТЕЛНА.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал подновяване на вписване на особен залог на търговското предприятие на залогодателя “Е.“  чрез отбелязване в Имотния регистър към Службата по вписванията на гр. Р., така както е първоначално вписан по партидата на залогодателя в Имотния регистър към Службата по вписванията на гр. Р. под № 1592/14.04.2006 г., акт № ., том № . по отношение на недвижимите имоти.

В мотивите е посочено, че не е депозирано удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, т.е. актът подлежащ на вписване липсва. Въпреки обжалването на отказа постановен от Агенцията по вписване за вписване в търговския регистър на подновяване на особения залог на търговското предприятие и образуваното съдебно дело пред С. окръжен съд не били налице предпоставките за спиране на делото за подновяване на вписването в имотния регистър. Проверката съгласно чл. 32а, ал. 1 ПВ била формална и не се изследвали материалноправните предпоставки на акта.

Настоящият съдебен състав приема следното:

Безспорно е, че вписването на актовете относно залог на търговско предприятие се извършва по разпореждане на съдията по вписванията след представяне на данните за първоначалното вписване и удостоверение за вписване на залога в търговския регистър, за извършването на което съдията по вписвания следва да провери единствено дали представеният му акт подлежи на вписване, както и извършен ли е в съответната изискуема от закона форма за действителност. Разпоредбата на чл. 32а от ПВ, предвижда, че съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, когато представеният за вписване акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване.

В конкретния случай действително на съдията по вписванията не е било предоставено изискуемото удостоверение поради обстоятелството, че към момента на депозиране на молбата е било налице висящо дело пред С. окръжен съд с предмет проверка на правилността на постановения от Агенция по вписванията отказ за вписване на подновяване на особен залог на търговско предприятие. Поради това с оглед изложените от жалбоподателя оплаквания, следва да се отговори на въпроса какъв е обхвата на проверката, която извършва съдията по вписванията при заявено искане за вписване на определен акт. В тази връзка съдът съобразява нормата на чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията /ПВ/, както и задължителните указания по прилагане на тази разпоредба, дадени с т. 6 от Тълкувателно решение № 7/ 25.04.2013 г., постановено по тълк.д. № 7/2012 г. по описа на ОСГТК на ВКС, от които следва да се направи извод, че проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а ал. 1 ПВ, включва изследване на това дали представеният за вписване акт е такъв, който подлежи на вписване, дали е съставен съобразно изискванията на закона за форма и има ли предвиденото в чл. 6, ал. 1, б. „а“ и б. „в“ ПВ съдържание. Съдията по вписванията не може да проверява наличието на материалноправните предпоставки за издаване на акта, чието вписване се иска, освен ако това е изрично предвидено в закон.

В настоящия случай към молбата за подновяване на вписването е посочено, че е налице висящо дело в С. окръжен съд по повод отказ на Агенцията по вписвания за подновяване на вписването в търговския регистър на договора за особен залог на търговско предприятие. В глава четиридесет и девета от действащия ГПК не е предвидена изрично възможност за обжалване на определението, с което компетентният орган се произнася по искането за спиране на охранителното производство, независимо дали се уважава или се оставя без уважение молбата за спиране, когато не са били налице предпоставките на чл. 536, ал.1, т. 1 и т. 2 ГПК. При липсата на изрична или препращаща норма, която да предвижда обжалваемост на определенията по чл. 536 ГПК, отказа за спиране на производството за вписване не подлежи на обжалване. Поради тази причина съдебният контрол върху законосъобразността на отказа за спиране на охранителното производство следва да е налице при преценка на законосъобразността на крайния акт на съдията по вписвания – в случая отказ да се поднови вписване. Съдът приема, че съдията по вписвания е и органът, който е компетентен да се произнесе по молбата за спиране на развиващото се пред него охранително производство. Дължимата от съдията по вписвания преценка се ограничава единствено до това дали е налице спорно правоотношение, резултатът от което ще е от значение за извършване на вписването, тъй като спирането на производството ще защити интереса на молителя. Съгласно общата разпоредба на чл. 536, ал. 1, т.1 ГПК, охранителното производство се спира, когато има дело, относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или с предмет установяване с този акт. Проверката, която се извършва от съдията по вписвания, сезиран с такова искане следва да се разпространи върху наличието или липсата на основанието, предвидено в разпоредбата на чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК. Тази проверка не означава преценка за наличие на материалноправни предпоставки за издаване на искания акт. Това е така, защото компетентността за проверка на законосъобразността на отказа на Агенцията по вписвания е била предмет на образуваното пред С. окръжен съд дело. Изходът от това дело е щял да даде отговор на въпроса дали молителят би могъл да представи пред съдията по вписвания изискуемото удостоверение. Следователно е била налице законовата предпоставка „за спиране“ съгласно чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК, а именно да има дело, относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт – подновяване на вписване в Имотния регистър. Налице е предпоставеното от нормата изискване, че изходът на делото, ще повлияе директно на производството образувано пред съдията по вписвания и затова е било необходимо спирането му.

Към настоящия момент от представените от жалбоподателя удостоверения изх. № 20160826122943/26.08.2016 г. и изх. № 20160826123105/26.08.2016 г. /издадени в резултат на позитивното за жалбоподателя решение № 157/14.05.2016 г. на С. окръжен съд по т.д. № 105/2016 г./ са налице предпоставките за уважаване на молба вх. № 618/14.04.2016 г. на службата по вписванията.

Предвид изложеното съдът приема, че отказът на съдията по вписванията, е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като се постанови вписването му.

 

Така мотивиран, Окръжният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1/14.04.2016 г. на съдия по вписванията при Г. районен съд, с което е отказано подновяване на вписване на особен залог на търговското предприятие на залогодателя “Е.“  чрез отбелязване в Имотния регистър към Службата по вписванията на гр. Р. под № 1592/14.04.2006 г., акт № ., том № . като незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ДА СЕ ВПИШЕ исканото с молба вх. № 618/14.04.2016 г. на службата по вписванията подновяване на вписване на особен залог на търговското предприятие на залогодателя “Е.“  чрез отбелязване в Имотния регистър към Службата по вписванията на гр. Р. под № 1592/14.04.2006 г., акт № ., том № ..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         

                  

ЧЛЕНОВЕ: