О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер1091…………………19.12.2016 година………………..Град Стара Загора    

                                            

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…..………...Втори граждански състав

На деветдесети декември……..……………….……………………….Година 2016

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                         

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ      

                        

                                                                          СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

въззивно гражданско дело номер 1449 по описа за 2016……………..........година.

 

          

          Производството е по чл. 435, ал. 2 ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от “Б.“ ЕАД чрез юрк. Н.С. срещу опис на движими вещи и запор обективирани в протокол от 12.10.2016 г. извършени по изпълнително дело № 20168670400146 по описа на Частен съдебен изпълнител Д. Д. с peг. № . на КЧСИ, район на действие С. окръжен съд.

В жалбата се твърди, че жалбоподателят е държател на движимите вещи на основание договор за наем от 13.09.2016 г. сключен с наемодателя “И.“ ЕООД. Наемодателят е придобил движимите вещи по силата на договор за покупко-продажба от “Б.“ ЕООД /длъжник по изп. дело/ от 19.05.2016 г. Посочените в жалбата движими вещи се намират в офис собственост на длъжника по изп. дело, като помещението е отдадено под наем на жалбоподателя съгласно договор за наем от 13.09.2016 г. поради това при извършване на описа ЧСИ нарушил разпоредбата на чл. 465 ГПК, тъй като помещението и движимите вещи се намирали в държане на жалбоподателя. Счита, че тези действия на частния съдебен изпълнител опорочават описа и наложения запор и поради незаконосъобразността им, моли за неговата отмяна на незаконосъобразните действия. Моли за спиране на изпълнителното дело на основание чл. 438 ГПК.

Взискателят в изпълнителното производство и ответник по жалбата СД „В.“ е депозирал възражение за недопустимост и неоснователност на жалбата в срока по чл. 436, ал. 2 ГПК. Излага твърдения, че жалбоподателят не е държател на описаните и запорирани движими вещи, а представените договори били създадени единствено с цел да възпрепятстват изпълнителното производство. Договорът за наем нямал достоверна дата, оспорва се и истинността на подписа на законния представител на дружеството наемател по него. Описани са фактически препятствия при извършване на описа. Възразяват за нищожност на приложението към договора за покупко-продажба от 19.05.2016 г. по изложени съображения. Поради това описаните и запорирани вещи били собственост на длъжника по делото, а жалбоподателят не бил техен държател. Счита искането за спиране на изп. дело за неоснователно. Претендира разноски.

Длъжникът в изпълнителното производство “Б.“ ЕООД, редовно уведомен, не е депозирал писмени възражения в дадения му за това срок.

Съдебният изпълнител е изложил мотиви по обжалваните действия съгласно разпоредбата на чл. 436, ал. 3 ГПК. Счита жалбата за неоснователна по изложени подробни съображения.

Постъпили са писмени мотиви по реда на чл. 436, ал. 3 ГПК от страна на ЧСИ Кръстьо Ангелов, сочещи на недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата.

Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

С. окръжен съд, като съобрази доводите на страните и данните по делото, намира следното:

Изпълнително дело № 20168670400146 на ЧСИ Д. Д. е образувано по молба на СД „В.“ против длъжника “Б.“ ЕООД, въз основа на изпълнителен лист от 09.08.2016 г., издаден по т.д. № 6006/2016 г. на С. градски съд. Към изпълнителното производство на основание чл. 465 ГПК било присъединено и вземането на “Р.“ ЕООД – удостоверение от ЧСИ Гергана Илчева издадено по изп. д. № 020167650401507. С връчената на 26.09.2016 г. длъжника “Б.“ ЕООД покана за доброволно изпълнение бил насрочен опис на недвижимите и движими вещи на длъжника съответно на 05.10.2016 г. и 12.10.2016 г. На 12.10.2016 г. бил извършен посочения опис и съставен протокол от същата дата. При извършване на описа жалбоподателят представил договори за наем на помещението и движимите вещи от една и съща дата 13.09.2016 г. обект на описа.

По допустимостта на жалбата съдът намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.436, ал. 1 ГПК, макар и първоначално депозирана пред Окръжния съд. Независимо от това, тя е недопустима.

Съгласно чл. 435, ал. 4 ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната. В производството по чл. 435, ал.4 от ГПК в тежест на жалбоподателя е да установи, че се легитимира като собственик, респ. владелец на процесиите движими вещи — обект на изпълнение, преди налагане на запора от съдебния изпълнител. За да бъде владелец третото лице, то трябва да упражнява фактическата власт върху вещ, която държи като своя /арг. от чл.68, ал.1 ЗС/.

“Б.“ ЕАД е наемател на движимите вещи. Това се твърди от самия жалбоподател и се установява от доказателствата по делото. Наемателят упражнява фактическата власт върху вещта, но я държи не за себе си, а за наемодателя – собственик. Такова лице е държател по смисъла на чл. 68, ал. 2 ЗС. Нито пред съдебния изпълнител, нито в настоящото производство не са наведени твърдения и представени доказателства “Б.“ ЕАД  да е било владелец или собственик на движимите вещи. По аргумент от противното от чл. 435, ал.4 ГПК, третото лице, което не е владелец, съответно не заявява собственически права върху движимите вещи, не е носител на процесуалното право на жалба срещу действия по опис и запор на тези движими вещи.

Допустимост и разглеждане по същество на жалбата не може да се основе и на твърденията за обстоятелството, че наемодател и собственик на движимите вещи е “И.“ ЕООД. Навеждайки такъв довод, “Б.“ ЕАД  от свое име предявява и търси защита на права на трето лице, което съгласно чл. 26, ал. 2 ГПК е допустимо само в предвидените от закона случаи. Тъй като законът не урежда хипотези на процесуална субституция в настоящият случай, то разглеждане по същество на жалбата досежно този довод също е недопустимо. Отделно от това “И.“ ЕООД е защитило правата си чрез жалба срещу описа и запора на движимите вещи обективирани в процесния протокол от 12.10.2016 г., като е образувано в.гр.д. № 1448/2016 г. по описа на С. окръжен съд /служебно известно на настоящия състав/

Изложеното налага извод, че за “Б.“ ЕАД липсва признато от закона процесуално право на жалба срещу атакуваното действие на съдебния изпълнител, поради което жалбата се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Поради недопустимостта на жалбата искането за спиране на изпълнителното производство на основание чл. 438 ГПК следва да бъде оставено без уважение.

С оглед изхода на спора претенцията за разноски на ответната страна СД „В.“ е основателна, но поради липса на представени доказателства за направени разноски такива няма да бъдат присъдени.

 

Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Б.“ ЕАД, с ЕИК: 130408101, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.“ № ., ет. ., по изп. д. № 20168670400146 на ЧСИ Д. Д., рег. № ... в Камарата на ЧСИ, с район на действие С. окръжен съд против опис на движими вещи и запор от 12.10.2016 г., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1449/2016 г. по описа на С. окръжен съд.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изпълнително дело № 20168670400146 на ЧСИ Д. Д..

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му на страните, пред П. апелативен съд.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                          2.