О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1064                                09.12.2016г.                град  С.

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Втори състав

На девети декември 2016г.

в закрито заседание в следния състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

    ЧЛЕНОВЕ :    ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                       СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар Стойка Стилова,

като разгледа докладваното от докладчика ЗЛАТЕВ

ч.гражданско дело № 1458 по описа за 2016 г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

    Производството е на основание чл.274- 278 във вр. с чл.389, ал.1 и 2 във вр. с чл.391, ал.1, т.1 и т.2, чл.395, ал.1, 2 и 3, и чл.396 от ГПК, и във вр. с чл.59 от ЗЗД.   

    Постъпила е ч.жалба от ищцата Ю.С.Й. *** срещу изцяло негативното за нея Определение от з.з. на 08.11.2016г. по гр.д.№ 5058/2016г. по описа на РС- С., с което й е било отказано поисканото допускане на обезпечение по чл.389 от ГПК на заведения иск по чл.59 от ЗЗД. Счита, че първоинстанционният РС неправилно е постановил този отказ, тъй са му били представени многобройни писмени доказателства за собствеността, местоположението, размерите и цената на поискания за възбраняване недвижим имот, собственост на ответника, че не се касае за несеквестируем единствен недвижим жилищен имот на ответника, и че ако е необходимо ще внесе и съответната парична гаранция, въпреки наличието на множество писмени доказателства в подкрепа на искането и на иска. Моли настоящия въззивен съд да отмени отказа, като неоснователен и недоказан, и да допусне исканото обезпечение чрез възбраняване на този недвижим имот, ведно със законните последици от това.

    Тази ч.жалба не е връчвана на ответната страна с оглед сегашната редакция на чл.396, ал.2 от ГПК.

    Процесната ч.жалба е подадена от лице/ищец/, което има правен интерес да обжалва постановения от РС отказ, тя е подадена в законната писмена форма и в рамките на законния 1- седмичен срок за обжалване съгласно чл.396, ал.1, пр.1 от ГПК. Следователно тя е процесуално допустима и следва по съществото й да се произнесе настоящия въззивен ОС- С..

Разгледана по същество тази ч.жалба се явява изцяло мотивирана, основателна и доказана, тъй като въпреки подробно изложеното в мотивите на атакуваното негативно Определение на РС- С., молителката/ищцата/ е представила множество убедителни, актуални и пълни официални писмени доказателства, обосноваващи изцяло тезата й, че без уважаване на искането й за обезпечаване на облигационния й иск по чл.59 от ЗЗД за сумата 5 040 лв., ще се възпрепятства или силно ще се затрудни осъществяването на вземането й. Наред с това първоинстанцонният РС не е обсъждал и определял никаква евентуална парична гаранция дори и при хипотезата на чл.391, ал.1, т.1 и 2 във вр. с ал.2 от ГПК, във вр. с разпоредбата на чл.397, ал.1, т.1 от ГПК. Следователно искането е подкрепено от съответните многобройни писмени доказателства по смисъла на чл.391, ал.1, т.1 от ГПК, които са процесуално допустими и материално относими към предмета на разглеждания спор.

    Също така- въпреки посоченото в мотивите на атакуваното Определение, молителката/ищца/ е представила още пред РС убедителни официални писмени доказателства, както за собствеността на ответника върху поискания за възбраняване недвижим имот/видно от Нот.акт № 39/08.03.2013г./, така също за неговото точно местоположение/видно от Скица № 3526/03.12.2014г. на Община- С./, така и за неговата данъчна оценка/видно от Удостоверението за данъчна оценка № Д0005164БЦ/25.04.2016г. на Община- С./.

    Освен това не отговаря да наличните пред РС писмени доказателства тезата в атакуваното Определение на РС, че липсвали данни за пазарната стойност на недвижимия имот, тъй като за аналогичната цел служат именно това Удостоверението за данъчна оценка № Д0005164БЦ/25.04.2016г. на Община- С./съгласно което неговата данъчна оценка е в размер на 5 123, 50 лв./, както и Постановлението за възлагане на недвижим имот от 06.04.2015г. на ЧСИ - К. А.- С./с цена на имота от 5 432 лв./, които са напълно съпоставими с цената на поисканата за обезпечаване искова претенция от 5 040 лв.

    Предвид на което и с оглед гореизложените Мотиви въззивният ОС- С. счита, че ч.жалба се явява напълно основателна и доказана, че атакувания отказ в това Определение на РС- С. се явява неоснователен и недоказан, и следва да бъде отменен изцяло, ведно със законните последици от това съгласно чл.271, ал.1 от ГПК. И следва да се допусне исканото обезпечение на заведения облигационен иск чрез налагане на исканата възбрана върху този недвижим имот- собственост на ответника, с определяне на парична гаранция в размер на 500 лв./в размер на обичайните 10 % от цената на иска/, платима в 3- дневен срок по депозитната сметка на настоящия въззивен ОС- С., за което молителката- ч.жалбоподателка следва да бъде уведомена изрично.

    Поради гореизложените мотиви въззивният съд счита, че без уважаване на искането на молителката- ч.жалбоподателка за пълното обезпечаване на заведения вече иск, за нея ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на евентуалните й права по бъдещото съдебно Решение по първоинстанцинното гр.дело, по смисъла на чл.391, ал.1 от ГПК.

    Настоящото съдебно Определение може да се обжалва съгласно правилата на чл.396, ал.1 и 2 във вр. с чл.250, ал.1- 3 от ГПК, с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването му на молителката- ищца, а за ответника от деня на връчване на съобщението за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от Службата по вписванията или от частния съдебен изпълнител, чрез настоящия въззивен Окръжен съд- гр.С. пред ВКС на РБ- гр.С., ако са налице предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, предвид актуалната разпоредба на чл.396, ал.2, изр.2 от ГПК.  

    Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.274- 278 във вр. с чл.389, ал.1 и 2 във вр. с чл.391, ал.1, т.1 и т.2, чл.395, ал.1, 2 и 3, и чл.396 от ГПК, и във вр. с чл.59 от ЗЗД, въззивният ОС- С.

 

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

    ОТМЕНЯ Определение от з.з. на 08.11.2016г. по гр.д.№ 5058/2016г. по описа на РС- С..

 

ДОПУСКА обезпечение на заведения иск от Ю.С.Й.- ЕГН ********** *** срещу Б.М.М.-***, за паричното й вземане по чл.59 от ЗЗД в размер на 5 040 лв., като парично обезщетение за неоснователното ползване на 1 400 кв.м. от съсобствения Й недвижим имот, представляващ дворно място в с.К., общ.С., обл.С., УПИ-ІХ– 261, кв.38, за периода от 01.05.2015г. до 01.11.2016г., ведно със законната лихва върху претендираната сума от датата на предявяване на иска/03.11.2016г./ до окончателното изплащане на сумите, като налага ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА „възбрана на недвижим имот“, собственост на ответника Б.М.М.- ЕГН **********, представляващ Стопански обект- агнярник, състоящ се от МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, находяща се в стопанския двор на с.К., общ.С., обл.С., със застроена площ от 66.60 кв.м.(шестдесет и шест цяло и шестдесет стотни квадратни метра), която сграда е построена в югозападната част на УПИ IX-261, кв.38 на ЗРП на Стопански двор на с.К., общ.С., обл.С. по плана за регулация, утвърден със Заповед № 19-12-174/22.10.2014г., с площ на УПИ 2826 кв.м., при граници: улица, улица, УПИ I-261, УПИ X-261, УПИ IV-Общински и УПИ VIII-261, като УПИ IX-261, кв.38 е образуван от имот УПИ I-261.

 

    ОПРЕДЕЛЯ парична гаранция в размер на 500 лв./петстотин лева/, която да се внесе в 3- дневен срок от молителката по депозитната сметка на ОС- С. в обслужващата го „Ц.- АД“, клон С., и в същия срок да се представи вносния документ по делото.

 

    ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна Заповед след представяне на платежния документ за внесената парична гаранция по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на молителката- ищца, а за ответника- от деня на връчване на съобщението за наложените обезпечителни мерки от съдебния изпълнител, от Службата по вписванията, с частна жалба чрез Окръжен съд- С. пред ВКС- С., ако са налице предпоставките по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :            ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

 

 

                                    2.