О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 21                                          10.01.2017г.                     град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ГРАЖДАНСКО отделение, ІV състав

на петнадесети декември 2016 година,

в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар  Павлина Г.

като разгледа докладваното от съдията докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 46 по описа за 2014 година,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.127, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл.32, ал.2 от СК/2009г./.

 

Постъпила е първоначална Искова молба и последващи уточняващи Молби от ищеца- пълнолетния български гражданин П.К.П. ***, с която претендира против ответницата/негова бивша съпруга /Р.К.П. (бивша П.) - от същото село, тъй като тя не е вложила семейни средства в придобиването на процесните апартамент, магазин, гараж и лек автомобил, и ищеца е обеднял за сметка на ответницата, а тя се е обогатила с половината от платените от ищеца суми,  да заплати на ищеца П.К.П. - ЕГН-**********, сумата в размер на 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева), представляваща част от дължимата му се сума - т.е. 62.73% от 1/2 ид.част от дан.оценка на горепосочените недвижими имоти и лек автомобил, ведно със законната лихва от датата на подаването на първоначалната искова молба. Претендира и всички направени по делото разноски, съобразно представения списък по чл.80 от ГПК. В този смисъл са плеодариите на процесуалния му представител- адвокат, както и писмената му защита по делото.

 

В законния 1-месечен срок по чл.131-133 от ГПК ответницата е представила писмени Отговори на всички първоначални и уточняващи ИМ, в които е оспорвала процесуалната допустимост, основателността и доказаността на  исковите претенции против нея по основание и размер, правила е възражение за прихващане и за погасителна давност. Претендира всички направени от нея разноски по делото пред настоящата въззивна съдебна инстанция съгласно представения по делото Списък по чл.80 от ГПК. В този смисъл е личната й пледоария, пледоариите на 2 бр. нейни адвокатки - поверенички, както и писмената й защита по делото.

 

В законния  1-месечен срок за произнасяне по чл.235, ал.5, изр.1 от ГПК настоящия първоинстанционен съд констатира, че формулираният петитум на исковата молба сочи единствено и само на иск за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД, тъй като ищецът изрично е посочил в последната си уточняваща ИМ, че «Предвид обстоятелството, че ответницата не е вложила семейни средства в придобиването на процесиите апартамент, магазин, гараж и лек автомобил, и ищеца е обеднял за сметка на ответницата, която се е обогатила с половината от платените от ищеца суми,  Ви  моля да осъдите ответницата да ми заплати сумата в размер на 50 000 лева, представляваща част от дължимата ми се сума, т.е. 62.73 % от 1/2 ид.част от дан. оценка на горепосочените недвижими имоти и лек автомобил", като в писмената защита също се твърди, че „С исковата молба е предявен иск, е който е поискано от съда да бъде признато за установено по отношение па ответницата Р.К.П. (бивша П.), че същата дължи на ищеца П.К.П. част от дължимата му се сума, т.е. сумата в размер на 50 000.00 лв., които представляват 62,73% от 1/2 от данъчните оценки на всеки един недвижим имот и лек автомобил, както и същото искане в края па защитата: „Предвид достатъчното гласни, неоспорими писмени доказателства, както и обстоятелството, че ответницата не е вложила семейни средства в придобиването на процесиите апартамент, магазин, гараж и лек автомобил, и ищеца е обеднял за сметка на ответницата Р.К.П.(бивша П.) - ЕГН-**********, която се е обогатила с половината от платените от ищеца суми, моля, да уважите изцяло предявения иск и да постановите решение, с което да осъдите ответницата да заплати на ищеца П.К.П.- ЕГН-**********, сумата в размер на 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева), представляваща част от дължимата му се сума, т.е. 62.73% от 1/2 ид.част от дан.оценка на горепосочените недвижими имоти и лек автомобил, ведно със законната лихва от датата на подаването на първоначалната искова молба."

И в писмената защита на стр.4 също се сочи изрично: „Определянето на по-голям дял от СИО се реализира чрез упражняването на едно право. По своя  характер  то  е   субективно   право, защото носителят му притежава предвидена от закона възможност да получи определено имуществено благо.
Разглежданото  право е  материално право.  То  се  поражда  по  силата  на семейноправните материални норми, които гарантират възникването и упражняването му, а процесуалното право урежда процесуалния ред за неговата защита и осъществяване.".

От така изложените твърдения и петитуми е видно, че ищецът претендира по исков ред в настоящото първоинстанционно съдебно производство неоснователно обогатяване на ответницата за това, че той е бил вложил собствени средства при придобиването на описаните апартамент, гараж и магазин, а ответницата не била вложила такива.

 

Предвид на което съдът счита, че така предявения иск е вече процесуално недопустим поради следните съображения:

 

Видно от исковата молба и събраните по делото писмени и гласни доказателства, бракът между страните е бил прекратен с влязлото в сила на 10.02.2007г. Решение по гр.д.№ 1371/2006г. на РС - Казанлък. Следвало е, ако ищецът е искал да му се признае по-голям дял от общото имущество /СИО/ поради вложени в повече средства от негови трудови или други доходи, той да се защити чрез завеждането на 2 процесуално допустими тогава искове - по чл.29, ал.З СК, или иск по чл.23 СК.

 

Съгласно изричната разпоредба на чл.31 от СК, искът по чл.29, ал.З от СК за определяне па по-голям дял от общото имущество поради значителен принос па единия съпруг, може да се предяви само в срок до една година от прекратяването на брака. Т.е. този иск понастоящем вече не може да бъде предявен, тъй като правото на ищеца да води такъв иск е преклудирано окончателно поради отдавна изтеклия законов 1-годишен срок от датата на прекратяване на гражданския брак между страните.

 

А що се отнася до процесуалната възможност за иск по чл.23 от СК за признаването на пълна или частична трансформация на лични средства в общото имущество на съпрузите/СИО/, то ищецът е разполагал с нея в първата фаза на делбата между страните, по приложеното към настоящето дело приключено гр.д.№ 963/2007г. по описа на РС-Ст.Загора, с което решение първата фаза на делбата е допусната при квоти по ½  идеална част за всяка от страните , както и окончателно е ликвидирана съсобствеността между тях/СИО/, като са съставени дялове, теглен е жребий и решението за поставяне в дялове на имотите на всяка страна е влязло в законна сила, то е задължително за настоящия съд и за всички други съдилища в страната, и не може да бъде пререшавано предвид императивната разпоредба на чл.297 - 299 от ГПК.

 

В този смисъл облигационният иск по чл.59 от ЗЗД е субсидиарен и допустим само когато за обеднелия няма друг иск, с който може да се защити предвид разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗЗД- "Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити". За това има многобройна, едностранна и постоянна практика на ВКС – София - Постановление № 1/28.09.1979г. по гр.д. № 1/79г. на Пленума на ВС, Решение на ОСГК № 27/30.10.1954г. по гр.д. №3/54г. на ВС, а така също и Решение № 927/06.12.2006г. по гр.д. № 606/2005г. на ВКС - II Г.О.

 

В настоящия казус ищецът П. е разполагал с два други иска, които не е предявилсвоевременно. Нещо повече - съгласил се е с допуснатата делба при квоти по 1/2 идеална част, теглил е жребий и е получил в реален дял процесния апартамент, а ответницата е получила в реален дял процесиите магазин и гараж.

 

В този смисъл предявеният сега от ищеца иск с правно основание чл.59 от ЗЗД във вр. с чл.127, ал.2 от ЗЗД и чл.32, ал.2 от СК е процесуално недопустим, поради което съдът счита, че следва да отмени своите протоколни Определения от последното си о.с.з. на 15.12.2016г., с които е дал ход на съдебните прения и е обявил делото за решаване, като вместо това прекрати изцяло съдебното производство по делото и върне обратно ИМ на подателя й - ищец, ведно със законните последици от това.

 

Това първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в законния 1-седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд - Стара Загора пред въззивният му Апелативен съд - Пловдив.

 

          Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.59, ал.1 и 2 във вр. с чл.127, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл.32, ал.2 от СК, първоинстанционният Окръжен съд - Стара Загора

 

                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ своите протоколни Определения от последното си о.с.з. на 15.12.2016г., с които е дал ход на съдебните прения и е обявил делото за решаване, като вместо това:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 46/2014г. по описа на ОС - Ст.Загора.

 

ВРЪЩА обратно на ищеца П.К.П. - ЕГН ********** Исковата молба вх.№ 4586/11.04.2014г. в ОС - Ст.Загора:

1.Дом.адрес - ***.

2.Съд.адрес ***- адв.кантора на адв.Ф.Г. от АК - Ст.Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1-седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез ОС - Ст.Загора пред АС - Пловдив.

 

      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: