О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

41                                                     16.01.2017 г.                         гр. Стара Загора

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шестнадесети януари                                                                    2017 година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: ……………..

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гр. дело № 137 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по чл. 232 от ГПК.

           

Образувано е по искова молба от Р.Ф.И. с която моли съда да постави под пълно запрещение баща си Ф.И.Ф. като страдащ от психично заболяване.

 

С определение от 12.01.2017 г., постановено в закрито заседание, съдът е насрочил  делото в открито съдебно заседание на 28.02.2017 г. от 10,00ч., за която дата и час е разпоредил да се призоват всички страни, особения представител - адвокат на пълнолетния ответник и ОП Стара Загора.

 

По делото е постъпила молба вх. № 463/13.01.2017 г от адв.Д.А., като проц. представител на ищеца Р.Ф.И. с която заявява, че ответника и баща на ищеца Ф.И.Ф. е починал на 29.12.2016 г. поради което липсва правен интерес от водене на настоящото дело, поради което оттегля изцяло предявения иск и моли съда да постанови съответния акт за прекратяване на производството по делото.

 

Предвид факта на прекратяване на производството по делото, счита че не са налице предпоставки за назначаване на особен представител на починалия ответник, поради което моли за връщане на внесеното възнаграждение за особен представител в размер на 300 лв..

 

Съгласно разпоредбата на чл. 232 от ГПК, Ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото.

 

Ето защо, съдът намира молбата на ищеца за основателна поради което следва да бъде уважена, като съдът следва да отмени определението си с което е насрочил делото в открито съдебно заседание и да прекрати производството по същото.

 

По отношение на молбата на адв. А. за връщане на внесеното възнаграждение за особен представител в размер на 300 лв., съдът намира същото за неоснователно, поради което следва да се остави без уважение. Видно от материалите по делото съдът, съгласно разпоредбата на чл. 29 във вр. с чл.131, ал.1 и чл.336 и сл. от ГПК е назначил на ответника, особен представител за осъществяване на процесуално представителство – адв. С.К.Т. от АК Ст. Загора. Същият е подал писмен отговор на ИМ и е бил призован за насроченото открито съдебно заседание.

 

Поради тази причина, след влизане на определението в сила, на назначения от съда особен представител на ответника следва да се заплати възнаграждение за участието му по делото в размер на 300 лв. от  внесения от ищеца депозит, за което да се издаде съответна РКО.

 

            Предвид горното, съдът

   

               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определението си от 12.01.2017 г., с което е насрочил делото за открито съдебно заседание на 28.02.2017 г. от 10,00 ч..

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 463/13.01.2017 г от адв. Д.А., като проц. представител на ищеца Р.Ф.И. с която моли за връщане на внесеното възнаграждение за особен представител в размер на 300 лв..

 

               ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 137/2016 г. по описа на СтОС, поради оттегляне на предявения иск.

 

РАЗПОРЕЖДА след влизане на определението в сила, на назначения от съда особен представител на ответника адв. С.К.Т. от АК Ст.Загора да се заплати възнаграждение за участието му по делото в размер на 300 лв. от  внесения от ищеца депозит, за което да се издаде съответна РКО.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца, чрез ад. Д.А., на адв. С.К.Т. ***.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

                                       

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :……………………