О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

54                                           20.01.2017 г.                              гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на двадесети януари                                        две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МАВРОДИЕВА

гражданско дело № 138 по описа за 2016 г.

        

Постъпила е искова молба от И.В.К. против В.И.К., с правно основание чл.5 от ЗЛС, във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

 

С разпореждане от 05.12.2016г. съдът е констатирал нередовности в исковата молба и я е оставил без движение, с указания до ищеца в едноседмичен срок да внесе по бюджетната сметка на ОС – Стара Загора държавна такса в размер на 30 лв.; по депозитната вноска на ОС – Стара Загора сумата 500 лв. за възнаграждение за особения представител на ответника, както и да представи вносните бележки по делото; да представи още един препис от молбата и приложенията. Съобщил е на ищеца, че при неизпълнение на указанията в срока, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото- прекратено.

 

Съобщението, с което е връчен препис от разпореждането от 05.12.2016г. е получено от пълномощника на ищеца на 20.12.2016г. и на 09.01.2017г.  от ищеца лично. Срокът за поправяне на нередовностите е изтекъл на 16.01.2017г., без да са поправени нередовностите на исковата молба.

 

С оглед на неотстраняване на констатираните нередовности на исковата молба в разпореждане от 05.12.2016г., съдът намира, че са налице предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК за връщане на исковата молба на ищеца и за прекратяване на производството по делото.

 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВРЪЩА исковата молба вх.№ 14698/02.12.2016г. на И.В.К., ЕГН **********,***  Загора.

                       

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 138/2016г. по описа на Старозагорския окръжен съд.  

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, чрез ОС –Стара Загора пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :