Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  18       /13.01.2017г.                                              Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                             І Граждански състав

На 13 януари                                                                                Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                     2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  П. ВАСИЛЕВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1443 по описа за 2016 година.

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от Г.Д.М., чрез адв. Е.И., с която обжалва действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № 541/2014г. на ЧСИ М.Д. с рег. № 865 на КЧСИ, именно постановление за възлагане на недвижим имот по същото изпълнително дело в качеството й на длъжник, относно следното:

 

По отношение на факта, че е налице опорочена процедура на публичната продан намира, че неправилно е определена от ЧСИ първоначалната цена на продавания имот в нарушение на разпоредбите на чл.468, чл.485 и чл.494 от ГПК, като е определена цена в размер на ¼ от  реалната пазарна цена. В нарушение на изискванията на чл.468, ал.2 от ГПК ЧСИ не е възложил по реда на чл.195 от ГПК изготвянето на съдебно-техническа експертиза, а сам е определил оценката на недвижимия имот.

 

Жалбоподателката намира, че публичната продан не е разгласена надлежно, съобразно изискванията на чл.487 от ГПК, което е ограничило конкуренцията и е довело до реализиране на значително по-ниска продажна цена от възможната, която би се реализирала при участие на повече наддавачи.

 

В нарушение на разпоредбите на чл.494, ал.1 от ГПК счита, че публичната продан е незаконосъобразно извършена, поради това, че е обявена и насрочена без да има изрично искане от страна на взискателя, което е задължително условие  съобразно цитираната разпоредба.  

 

Освен това, за насрочването и извършването на публична продан жалбоподателката намира, че не е уведомена надлежно, което е опорочило провеждането на същата.

Провеждането на публичната продан е опорочено и поради факта, че наддаването не е извършено съобразно изискванията на процесуалния закон и поради обстоятелството, че наддавателното предложение депозирано от Д.Д.Д. е направено в нарушение на изискванията регламентирани в чл.489, ал.1, ал.2 и ал.4 от ГПК.

 

Предвид изложените съображения жалбоподателката моли да бъдат отменени действията на ЧСИ М.Д.– постановление за възлагане на недвижимия имот.

 

Жалбоподателката има и доказателствено искане – моли съдът да допусне и назначи съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице да даде отговор, каква е справедливата пазарна стойност на недвижимия имот.

 

          Против жалбата на Г.Д.М. са постъпили писмени възражения от К.А.М., който намира същата за основателна и като такава счита, че следва да бъде уважена.

 

          Против жалбата на Г.Д.М. е постъпило възражение от „Райфайзенбанк (България) ЕАД – гр. София, чрез юрисконсулт П.П.Т., която счита, че жалбата е процесуално недопустима. Излага подробни съображения.

 

В случай, че съдът приеме жалбата за допустима, намира, че същата е неоснователна, тъй като в настоящия случай ЧСИ при определяне оценката на продавания имот и началната му цена е спазил изискванията на закона.

Намира, че жалбата е неоснователна и в частта, в която се твърди, за нарушения на изискванията в чл.489, ал.1, ал.2 и ал.4 от ГПК относно наддавателното предложение депозирано от Д.Д.Д., тъй като по делото липсвали доказателства за извършено нарушение.

 

Моли съдът да остави без разглеждане, като процесуално недопустима, жалбата на Г.Д.М. против постановлението за възлагане на процесния недвижим имот, а в случай, че приеме жалбата за допустима, да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ М.Д., която счита, че наведените в жалбата оплаквания съдържат бланкетно позоваване на възможни пороци, чието изброяване от пълномощника на длъжника показвало единствено, че не се е запознал с делото. Счита, че са положени всички дължими и възможни усилия за постигане на максимално висока цена на продаваното недвижимо имущество. При определяне на нова оценка страните изрично били уведомявани за възможността да поискат назначаване на вещо лице съгласно чл.468, ал.2 от ГПК, но такива искания не били постъпили. Освен това  всички публични продани по делото били редовно  разгласени и за всяка следваща продан имало искания на взискателя за същата и трите наддавателни предложения отговаряли на изискванията на ГПК, вкл. и това на спечелилия наддавач, които обстоятелства са видни от книжата по делото. Счита, че изготвеното постановление за възлагане е законосъобразно, предвид което намира, че жалбата следва да бъде отхвърлена.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Изпълнително дело № 541/2014г. на ЧСИ М.Д. с рег. № 865 на КЧСИ  е образувано на 19.12.2014 г. по молба на взискателя „Райфайзенбанк (България) ЕАД – гр. София, чрез юрисконсулт П.П.Т. и приложен изпълнителен лист издаден по гр.дело № 5058/2014г. по описа на РС – Стара Загора. Със същия изпълнителния лист се осъждат длъжниците Г.Д.М. и К.А.М. да заплатят солидарно на „Райфайзенбанк България” ЕАД – гр. София сумата 65 688,00 лв. за изискуема главница по договор за банков кредит от 20.12.2007 г.

 

На 01.11.2016г. жалбоподателката е депозирала жалба с вх. № 16145/2016г. с която е обжалвала действията по описа на ЧСИ М.Д. с рег. № 865 на КЧСИ, а именно постановление за възлагане на недвижим имот по същото изпълнително дело в качеството й на длъжници, с което е възложен имота им по делото на „Райфайзенбанк (България) ЕАД – гр. София за сумата от 66 377 лева.

 

 Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Според т.8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Б.Б./мотивите на същото – абзац последен/ връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. Тези постановки на тълкувателното решение са относими към първите две оплаквания на жалбоподателката.

 

Ето защо се налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателката относно първите две нейни оплаквания се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ М.Д. с рег. № 865 на КЧСИ, именно постановление за възлагане на недвижим имот по същото изпълнително дело в качеството й на длъжник, относно оценката на процесния имот, както и относно разгласата на проданта, не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане в тези нейни части. В тази насока недопустимо се явява и искането на жалбоподателката за назначаване на съдебно-оценъчна експертиза, направено с жалбата пред въззивиния съд.

 

По отношение на третото оплакване за нарушение на разпоредбата на чл.494, ал.1 от ГПК Окръжният съд възприема следното: Съгласно специалната разпоредба Чл. 494, ал.1 от ГПК ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или ако купувачът не е внесъл цената и имотът не е бил възложен по реда на чл. 493, т. 2 , взискателят има право в едноседмичен срок от съобщението да поиска да се извърши нова продан. От една страна - с молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят е възложил на съдебния изпълнител правомощия по чл.18 ЗЧСИ, т.е. взискателят е възложил на съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да предприема и извършва изпълнителни действия, което означава, че не е било необходимо изрично искане за това. ЧСИ е уведомявала взискателя за възбрана и опис на имота, за датата и часа на насрочения опис и в случай, че същия е имал възражения срещу извършването на тези действия, е могъл да съобщи това на ЧСИ или да не внесе дължимите авансови и административни такси. От друга страна взискателят в срок е подал молба  за насрочване на нова публична продажба - молба вх. № 6473/16.05.2016г.

 

Следващото оплакване на жалбоподателката, че публичната продан на имота не е разгласена надлежно и не е уведомявана за нея, също е неоснователно. В срока по чл.487, ал.1, изр.1 от ГПК ЧСИ е изготвила обявление, в което се съдържат всички изискуеми от закона реквизити, в т.ч. датите на започване и приключване на проданта, информация за длъжника - собственик на имота, за взискателя, подробно описание на имота, началната цена на същия е записана с цифри и думи, посочени са вписаните тежести върху имотите. Съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК ЧСИ е поставила изготвените обявления, за което е съставила актове, приложени по изпълнителното дело. Регистрирала е протокол в РС - Стара Загора. Нещо повече, ЧСИ е връчила съобщения за насрочената продан и на страните по делото - за длъжниците на адресите, въпреки че не съществува законово изискване при публична продан на недвижим имот (независимо дали е първа или втора) страните по изпълнението да бъдат уведомявани за нея и по-специално -длъжникът. Достатъчно е той да е уведомен и да знае за изпълнителното дело. Знаейки за изпълнителното дело, страните са длъжни сами да следят неговия ход, извън случаите, когато законът предвижда изрично тяхното уведомяване за определени действия.

 

Жалбата  е  неоснователна  в  частта по отношение на следващото оплакване,  в  което  се твърди  за нарушения на изискванията в чл.489, ал.1, ал.2 и ал.4 от ГПК.

          Според чл. 489. ал.1 от ГПК за участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Съобразно ал.2 всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Съгласно ал.4 предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър.

Г.Д.М. твърди, че наддаването не е извършено съобразно изискванията на процесуалния закон и поради обстоятелството, че наддавателното предложение депозирано от Д.Д.Д. е направено в нарушение на изискванията на чл.489, ал.1, ал.2 и ал.4 от ГПК - не съдържа реквизитите на ал.2, изр.1 без да конкретизира, в какво точно се изразява това нарушение.  По делото липсват доказателства за нарушение на посочените изисквания. В протокола от датата 13.10.2016г. /на листи 387-389 от изп. дело/ ЧСИ М.Д. в съответствие с разпоредбата на чл.492, ал.1 от ГПК е вписал наддавачите, наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете, и е обявила за купувач на имота наддавача предложил най-висока цена, след приспадането на съответния задатък. Наддавателното предложение на Д.Д.Д. е валидно.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че жалбата на жалбоподателката по отношение на първите две оплаквания се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а по отношение на останалите три оплаквания в жалбата  на  жалбоподателката Г.  Д.  М.  против  постановление за  възлагане  на  недвижим  имот, издадено   по   изпълнително   дело   № 541/2014г   по   описа  на ЧСИ М.Д., следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

                  

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.3 от ГПК

 

  Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Г.  Д.  М.  с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Е.И. *** със съдебен адрес ***, против постановление за  възлагане  на  недвижим  имот, издадено  по   изпълнително   дело   № 541/2014г   по   описа  на ЧСИ М.Д., с рег. № 865 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, в частта й по отношение на първите две оплаквания на жалбоподателката Г.  Д.  М. с п.а. относно факта, че е налице опорочена процедура по публичната продажба и оценката на продадения имот и нередовната разгласа на публичната продан като процесуално НЕДОПУСТИМА в тази й част.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото в тази част.

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Г.  Д.  М.  с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Е.И. *** със съдебен адрес ***, против постановление за  възлагане  на  недвижим  имот, издадено  по   изпълнително   дело   № 541/2014г   по   описа  на ЧСИ М.Д., с рег. № 865 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, в останалата й част, относно нарушение на разпоредби на чл.494, ал.1 от ГПК, относно нередовното й уведомяване като длъжник и относно нарушение на изискванията на чл.489, ал.1, ал.2 и ал.4 от ГПК като НЕОСНОВАТЕЛНА в тази й част.

 

На основание чл. 437, ал.4 от ГПК РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, с изключение на частта, в която се прекратява производството. В тази част решението има характер на определение, поради което подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред Апелативен съд – Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                                                                                       2.