Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 11…………….11.01.2017 година……………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД…………Втори граждански състав

На единадесети януари……….…….…………………………..Година 2017              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                        

                                             

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1004….по описа за 2017……….……...година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. от ГПК и е образувано по жалба на “Ю. Б.” АД гр.С.- взискател, срещу действията на ЧСИ К. А., рег.№ ., по изп. дело № 212/2010 г.- постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 02.12.2016 г. на основание чл.433, ал.1, т.5 ГПК.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното постановление е незаконосъобразно. След като взискателят поискал извършване на опис на намиращите се в дома на длъжника движими вещи, по делото не били налични данни, а и не било изискано, същият да заплати необходимата държавна такса за извършване на описа на движими вещи и такъв не бил извършван. Не били извършвани и справки за регистрирани трудови договори на името на длъжника, не било установено наличие на секвестируемо имущество, тъй като не били извършени справки за имущественото състояние на длъжника. Поради това не били изпълнени кумулативно предпоставките за прекратяване на изпълнителното производство. Моли да бъде отменено обжалваното постановление и да бъде разпоредено продължаването на изпълнителните действия по изпълнително дело.

    В срока по чл.436, ал.3 ГПК не е постъпило писмено възражение от длъжника Е.Д.Т..

        

        Приложени са мотиви по обжалваното действие от Частния  съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:

        Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащо на обжалване от взискателя действие на съдебния изпълнител в хипотезата на чл. 435, ал.1 ГПК.

        Изпълнителното производство е образувано на 24.02.2010 г. по молба на “Ю. и Е.” АД- С. /сега “Ю.” АД/ въз основа на изпълнителен лист от 02.12.2009 г., издаден по ч.гр.дело № 5375/2009 г. на С. районен съд, против Е.Д.Т. за сумата 1176.27 лв. главница, 33.65 лв. договорна лихва от 21.07.2007 г. до 10.06.2009 г. и законна лихва от 26.11.2009 г., както и за 225 лв. разноски по делото. С молбата взискателят е възложил на ЧСИ правата по чл.18 ЗЧСИ, без изрично посочване на способ за изпълнение.

        На същата дата са извършени справки за имотно състояние на длъжника Е.Д.Т. - НБД “Население”, имотен и кадастрален регистър, КАТ, НАП - за регистриран трудов договор, МДТ за декларирани недвижими имоти и движима собственост. От същите се установява, че длъжникът не притежава декларирано движимо или недвижимо имущество, МПС и няма регистриран трудов договор. Родителите й са живи /с оглед проверка за наследствени имоти/ и не е омъжена. Покана за доброволно изпълнение не е връчена на длъжника Е.Д.Т., тъй като не е открита на постоянен и настоящ адрес и не е открито лице съгласно да приеме съдебните книжа. По данни на роднини длъжникът е в чужбина. Поради този факт и неприсъствието на длъжника не е извършен и опис на секвестируемо имущество, насрочен с образуване на изпълнителното дело.

        На 20.04.2011 г. ЧСИ е извършил  справка за деклариран трудов договор /л.24/, изпратена е нова призовка за доброволно изпълнение и е насрочен но опис на секвестируемо имущество за 13.05.2011 г. На декларирани съгласно НБД “Население” адреси /идентични с предходната справка/ длъжникът не е открит и уведомления по чл.47 ГПК са залепени на двата адреса /л.27 и л.28/. В законовия срок длъжникът не се е явил за получаване на книжата. Взискателят не е поискал назначаване от районния съд по местоизпълнението на особен представител на длъжника на основание чл.430 ГПК.

        С молба от 20.09.2012 г. /л.29/ взискателят  е поискал извършване на нови справки за длъжника и изрично „за регистриран настоящ и постоянен адрес и родствени връзки с цел продължаване на изпълнителните действия". На същата дата ЧСИ е извършил справки за длъжника Е.Д.Т. в НБД “Население”, имотен и кадастрален регистър, НАП- за регистриран трудов договор, от които се установява, че последният регистриран трудов договор на същата е прекратен на 30.07.2007 г. В НБД “Население” е променен настоящият адрес на длъжника: Кипър от 18.01.2012 г., променено е и семейното й положение- омъжена от 15.09.2011 г. Поради това е извършена и справка в Имотен и кадастрален регистър и за съпруг- недлъжник Кирил Иванов Янев- същият не притежава недвижимо имущество.

 

        С молба от  15.05.2013 г., вх.№ 3523, /л.36/ взискателят е поискал спиране на изпълнителното производство. С постановление от същата дата изпълнителното производство е спряно на основание чл.432, т.2 ГПК. На 26.06.2015 г. е депозирана молба с вх.№ 7921, от взискателя за възобновяване на изпълнителното производство без искания за конкретни изпълнителни действия. На същата дата ЧСИ е извършил справка в НАП за регистриран трудов договор, от която е видно, че не е налице промяна- последният регистриран трудов договор на длъжницата е прекратен на 30.07.2007 г.

 

        На 11.04.2016 г. взискателят е поискал извършване на опис на движими вещи в дома на длъжника Е.Д.Т.. С резолюция от 12.04.2016 г. ЧСИ е указал взискателят да посочи адрес за извършване на опис и призоваване на длъжника. Такъв не е посочен. С молба от 01.12.2016 г. взискателят е заявил, че поддържа молбата си 11.04.2016 г. за извършване на опис, оценка и публична продан  на притежаваните от длъжника Е.Д.Т. движими вещи, намиращи се в дома му. Отново не е посочен адрес на дома на длъжника. С постановление от 02.12.2016 г. изпълнителното дело е прекратено на основание чл.433, ал.1, т.5 ГПК.

 

        Обжалваното действие на ЧСИ е законосъобразно. С молбата за образуване на изпълнителното дело взикателят на основание чл.18, ал.1 ЗЧСИ е възложил на ЧСИ да проучи имущественото състояние на длъжника; да направи необходимите справки; да набави документи, книжа и други по негова преценка и в зависимост от това, да определи начина на изпълнение. Видно от приложените в изпълнителното дело документи, съдебният изпълнител  на няколко пъти е предприел действия по проучване имуществото на длъжника във всички публични регистри, където такава информация се съдържа, и е получил отговори за липсата на такова. Взискателят не твърди къде според него се намира движимото имущество на длъжника към този момент, нито че ЧСИ е бил във възможност да узнае неговото местоположение, поради което и не може да се заключи, че той не е извършил всички необходими действия по издирването му с цел осребряването му и удовлетворяване на взискателя. ЧСИ е длъжен да проучи длъжника по изпълнителното дело и да установи какво е имуществото на длъжника по възложено му изпълнително дело. Ясно е също така, че границите на дължимата от ЧСИ грижа е до проверка в публичните регистри, а извън тях, доколкото има информация; бездействието на взискателя, не може да се вмени във вина на ЧСИ.

 

        Видно от всички приложени по изпълнителното дело документи, длъжникът няма регистрирани трудови доходи и декларирани банкови сметки, недвижими имоти или друго секвестируемо имущество, към което да бъде насочено принудително изпълнение. Твърдението на жалбоподателя, че проучване на длъжника не е извършвано, се опровергава от приложените в изпълнителното дело справки, посочени по- горе. Взискателят в продължение на 6 години не е посочил имущество, собственост на длъжника, което може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.433, ал.1, т.5 ГПК изпълнителното производство се прекратява, когато посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено /взискателят не е посочил изобщо имущество на длъжника/ и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество. Налице са посочените в цитираната разпоредба предпоставки за прекратяване на изпълнителното производство. 

 

        При обжалване на действията на съдебния изпълнител, какъвто е и настоящия случай, на контрол подлежи само процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение. В случая са налице предпоставките на чл.433, ал.1, т.5 ГПК и ЧСИ законосъобразно е прекратил производството по изпълнителното дело на това основание. Поради това съдът намира, че подадената жалба против действията на ЧСИ К. А.- постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 02.12.2016 г., е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.  

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                   Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  като неоснователна жалбата на “Ю.” АД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр.С., район В., ул.”О.” № ., съдебен адрес:***, Бизнес сграда ”И.”, против действията на ЧСИ К. А., рег.№ ., по изп. дело № 20107660400212- постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 02.12.2016 г. на основание чл.433, ал.1, т.5 ГПК.

       

        Решението не подлежи на обжалване.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: