О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   14       /06.01.2017г.                                             Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 06 януари                                                                                Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                    2. СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар  ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1450 по описа за 2016 година.

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от ЕТ „Бесакомерс – Г.Д.”, В.А.Д. и Г.К.Д., с която обжалват действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № 20108720400800/2016г. на ЧСИ Д.Ц. с рег. № 872 на КЧСИ, именно постановление за възлагане на недвижим имот по същото изпълнително дело в качеството им на длъжници, относно следното:

 

Жалбоподателите  твърдят, че са съпрузи и в режим на СИО притежават недвижим имот находящ се в с. Крън – дворно място с площ 650 кв.м, ведно с построените в него жилищна сграда, два броя гаражи, лятна кухня в допълнителна постройка,  склад в масивна постройка, тройни насаждения и други подобрения. Имотът са ипотекирали като обезпечение по договор за кредит сключен с Банка „ДСК” ЕАД – гр. София, но поради неизплатено задължение от страна на кредитополучателя е образувано изп.д. № 20108720400800 и ЧСИ е предприел действия за продажбата на този имот чрез изнасяне на публична продан с продажна цена 37 000 лв., която сума считат, че е определена неправилно и незаконосъобразно.

 

Предвид изложените съображения жалбоподателите молят да бъдат отменени действията на ЧСИ Д.Ц. – постановление за възлагане на недвижимия имот.

 

          Против жалбата на ЕТ „Бесакомерс – Г.Д.”, В.А.Д. и Г.К.Д. е постъпило възражение от Банка „ДСК” ЕАД – гр. София чрез юрисконсулт К.М., като счита същата за недопустима.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Д.Ц., която моли жалбата на жалбоподателите да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в същите мотиви. Позовава се на съдебна практика, съгласно задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Изпълнително дело № 20108720400800/2016г. на ЧСИ Десислава Цветкова с рег. № 872 на КЧСИ  е образувано в Кантората на ЧСИ на датата 09.07.2010 г. по молба на взискателя Банка „ДСК” ЕАД – ФЦ Казанлък, чрез адв. Р.М. и приложен изпълнителен лист издаден по гр.дело № 1364/2010г. по описа на РС - Казанлък.

 

На 11.11.2016г. жалбоподателите са депозирали жалба с вх. № 9322/2016г. с която са обжалвали действията по описа на ЧСИ Д.Ц. с рег. № 872 на КЧСИ, а именно постановление за възлагане на недвижим имот по същото изпълнително дело в качеството им на длъжници, с което е възложен имота им по делото на Банка “ДСК” ЕАД за сумата от 37 000 лева. Основното оплакване на жалбоподателите касае оценката на имота, като твърдят, че ЧСИ неправилно и незаконосъобразно е определел продажната цена на имота им.

 

 Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Според т.8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Б.Б./мотивите на същото – абзац последен/ връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателите се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ  ЧСИ Д.Ц.с рег. № 872 на КЧСИ, именно постановление за възлагане на недвижим имот по същото изпълнително дело в качеството им на длъжници, относно оценката на процесния имот, не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че жалбата на жалбоподателите се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

                  

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.3 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от ЕТ „Бесакомерс – Г.Д.”, В.А.Д. и Г.К.Д., с която обжалват действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № 20108720400800/2016г. на ЧСИ Д.Ц. с рег. № 872 на КЧСИ, именно постановление за възлагане на недвижим имот по същото изпълнително дело в качеството им на длъжници, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в.гр.д. № 1450/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- Пловдив, чрез Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                    2.