О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер 25                                     11.01.2017 година                  Град Стара Загора   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 11 януари                                                  две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                              НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                            

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно ч. гражданско дело номер 1484  по описа за 2016 година.

 

Производството е по чл. 577 ГПК.

Образувано е по частна жалба на "Юробанк България" АД, с ЕИК 000694740, представлявано от пълномощника адв.Г.С. от САК против Определение №3 от 27.10.2016 г. на Съдията по вписвания при РС-гр.Чирпан, с което е отказано вписването на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016г. и Удостоверение №20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията по молба от Адвокатско съдружие „Д. и съдружници" с рег.номер от единния адвокатски регистър за промяна по реда на чл.15 ТЗ на Кредитора „Юробанк България"АД, ЕИК000694749, като правоприемник на „Алфа Банка - Клон България", ЕИК 831964000 по партида на имота и по партида на длъжника към 4 броя договорни ипотеки, описани в молбата (договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№3310 акт 72 том I дело 1555/29.09.2006г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№1752 акт 59 том I дело 1061/2007г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 956 акт 9 том I дело 206/2006г. и договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 3156 акт 94 том I дело 1783/2007г.)

Жалбоподателя, чрез процесуалния си представител излага, че с договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г. сключен между купувача - "Юробанк България" АД и продавача - "Алфа Банка – клон България" КЧТ, му е прехвърлен целия бизнес на продавача, чрез сделка, която включва освен другото и продажбата на съвкупността от активи, задължения и фактически отношения, свързани и попадащи в неговото търговско предприятие, както е дефинирано в чл. 15 ТЗ, което безспорно включвало и договори за кредит/вземания, обезпечени с учредена и вписана ипотека. Предвид обстоятелството, че липсвала изрична законова процедура за промяна на кредитора при сделки с търговско предприятие по отношение на ипотечни актове, вписани за обезпечаване на вземания на прехвърляното предприятие, за разлика от правата при особените залози, където е уредено изрично счита, че следва по аналогия да се приложат правилата за преобразуване на търговските дружества, където удостоверението за вписването на преобразуването в ТР, следва да се впише по реда на чл. 263и, ал.6 ТЗ и в Имотния регистър, като се приложи чл. 4, б."л" от ПВп. Счита, че тези правила следва да се приложат по аналогия и в случая по чл. 16 ТЗ, където в резултат на сделка е прехвърлено цялото търговско предприятие, вкл. и правоприемство в ипотечните права, което е настъпило по силата на вписването в ТР. Поради изложените съображения, моли съда да уважи жалбата, като отмени обжалвания отказ и разпореди да бъде извършено вписване на Удостоверение № 20160630101343/30.06.2016 г. и Удостоверение № 20160630101441/30.06.2016 г. на АВп. за промяна по реда на чл. 15 ТЗ на кредитора "Юробанк България" АД, като правоприемник на "Алфа Банка – клон България" КЧТ, по партидата на имота и по партидата на длъжника към 4 броя договорни/законни ипотеки, подробно индивидуализирани в молбата за вписване, вх.№ 4769/27.10.2016 г. на Службата по вписвания - гр.Чирпан.

След преценка на оплакванията по частната жалба, мотивите на обжалвания съдебен акт и доказателствата по делото, Окръжният съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е с правно основание чл. 577, ал.1 от ГПК. Същата е подадена в предвидения в закона едноседмичен срок, от лице имащо право и интерес от обжалване, поради което е допустима.

Преценена по същество частната жалба е неоснователна. Съображенията са следните:

С молба за вписване, вх.№ 4769/27.10.2016 г. "Юробанк България" АД е поискало вписване на промяна на кредитора по реда на чл. 15 и чл. 16, ал.2 ТЗ, съгласно договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г., сключен между купувача - "Юробанк България" АД и продавача -"Алфа Банка – клон България" КЧТ, вписано в ТР на АВп по партидата на двете дружества, съгласно удостоверение № 20160630101343 от 30.06.2016 г. и удостоверение № 20160630101441/30.06.2016 г. на АВп. по партидата на имота и по партидата на длъжника към 4 (четири) броя договорни/законни ипотеки, подробно индивидуализирани в молбата за вписване.

С обжалваното определение №3 от 27.10.2016 г., Съдията по вписванията при ЧирпанскияРС е постановил отказ по молбата за вписване на представените удостоверения. В мотивите си е приел, че двете удостоверения не са от категорията актове, подлежащи на вписване, съгл. чл. 4 ПВп. На следващо място е посочено, че при прехвърляне на търговско предприятие, в което са включени недвижими имоти или вещни права върху такива, в т.ч. и обезпечено с ипотека вземане, съгл.  чл. 16, ал.4 ТЗ на вписване подлежи договора и то ако в него се съдържа описание на имотите , с елементите, посочени в чл.6 ал.1 б. „в“ от ПВ – вид, местонахождение, номер на имота, площ, граници. Посочил е, че от съдържанието на представения договор не се установяват прехвърляне на права върху недвижими имоти, част от активите на предприятието при неговата продажба, а също така, че същият трябва да отговаря и на чл.3 от ПВ, което в настоящият случай не е налице.

Настоящата съдебна инстанция намира така постановения отказ за правилен.

Разпоредбата на чл.2 от Правилника за вписванията предвижда, че се допуска вписване, отбелязване и заличаване само в случаите, които са предвидени изрично в законите, т.е. обхватът на обстоятелствата за вписване е строго определен. Затова в противоречие на тази императивна норма би било разпореждането на СВ за вписване на акт, който не подлежи на вписване по силата на закон.

 Когато се прехвърля търговско предприятие, с оглед валидността на продажбата, прехвърлянето се вписва в Търговския регистър по партидите на продавача и купувача, като вписването е елемент от фактическия състав на сделката. Когато с договора, се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв, договорът се вписва и в съответната Служба по вписвания / чл. 16, ал.4 ТЗ и чл. 4, б."л" от ПВп/, т.е на вписване както в ТР, така и в СВп. подлежи договорът за продажбата, съдържащ всички изискващи се в ПВп. реквизити, а не издадените от ТР удостоверения за подлежащи на вписване и вписани обстоятелства. Когато предприятието включва вземания, които са обезпечени с ипотека, какъвто е и настоящия случай, за да има действие по отношение на ипотеката, прехвърлянето трябва да бъде вписано и в имотния регистър, след вписването му търговския регистър, тъй като с договора се постига ефекта на договора за цесия /чл. 171 ЗЗД и чл. 17 ПВп/. И в този случай обаче на вписване подлежи отново договорът за прехвърляне на предприятието. Представените за вписване удостоверения, издадени от ТР, за вписани обстоятелства по партидата на прехвърлителя и приобретателя, са само предпоставка за допустимост на иницииране на производството по вписване на прехвърлянето на предприятието, обективирано в договора за продажба и в имотния регистър, по съответните партиди на вписаните ипотеки, но те не подлежат на вписване на самостоятелно основание. Хипотезата на чл. 263и, ал.6 ТЗ, на която по аналогия се позовава жалбоподателя, в случая е неприложима. Посочената норма касае вписване на удостоверение по чл. 263в, ал.1 и чл. 263г, ал.1 ТЗ в случай на преобразуване на търговско дружество (вливане, сливане, разделяне и отделяне), а не при прехвърляне на търговско предприятие, когато се вписва договорът.

Предвид изложено и тъй като представените за вписване удостоверения не подлежат на вписване, то правилно и законосъобразно, съдията по вписванията, е отказал вписването им, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение, следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горните мотиви, окръжният съд 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение №3 от 27.10.2016 г. на СВп  при РС – гр.Чирпан, с което е отказано вписването на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016г. и Удостоверение №20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията по молба от Адвокатско съдружие „Д. и съдружници" с рег.номер от единния адвокатски регистър за промяна по реда на чл.15 ТЗ на Кредитора „Юробанк България"АД, ЕИК000694749, като правоприемник на „Алфа Банка - Клон България", ЕИК 831964000 по партида на имота и по партида на длъжника към 4 броя договорни ипотеки, описани в молбата (договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№3310 акт 72 том I дело 1555/29.09.2006г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№1752 акт 59 том I дело 1061/2007г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 956 акт 9 том I дело 206/2006г. и договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 3156 акт 94 том I дело 1783/2007г.)

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на Република България в едноседмичен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

     

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

        

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: