Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  51                                                     20.02.2017 г.                                 град Стара Загора

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,             ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На деветнадесети януари                                          две хиляди и седемнадесета година

в открито заседание, в следния състав:          

                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                          

Съдебен секретар Нина Г.,

Прокурор ……………………………

като разгледа докладваното от съдията докладчик  МАВРОДИЕВА

гражданско дело № 12 по описа за 2016 година, за да постанови решението, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по искова молба от „Еликон“ ООД, гр.София, представлявано от управителя Красимир Асенов Моллов против ГУСВ ЕАД, гр.София и „Билдфайн Инвест“ ЕООД, гр. София, с правно основание – чл.135, ал.1 от ЗЗД и с правно основание чл.26, ал.1 ЗЗД.

 

Ищецът „Еликон“ ООД гр.София твърди в исковата си молба, че ответникът ГУСВ ЕАД бил длъжник по стотици изпълнителни дела, с взискатели НАП, общини, физически и юридически лица, включително и ищеца. На 11.08.2015г. по време на висящи изпълнителни производства и съдебни процеси между ищеца и ответника, ГУСВ ЕАД сключил договор за прехвърляне на недвижим имот, с който прехвърлил на „Билдфайн инвест“ ЕООД, следния свой недвижим имот, включен в капитала на дружеството: поземлен имот с идентификатор 68850.514.69, по КККР, одобрени със заповед № 24-300-5-1/12.05.2004г., с адрес гр.Стара Загора, ул.Кенали, с площ 4295 кв.м, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м./, номер по предходен план 688850.503.53, при съседи: ПИ 68850.514.71; ПИ 68850.514.70; ПИ 68850.528.11; ПИ 68850.528.6, ПИ 68850.514.64, за сумата 236 400 лв. без ДДС. Задълженията на ГУСВ ЕАД към „Еликон“ ООД, възникнали преди извършване на увреждането. Увреждащото действие била сделката от 11.08.2015г., обективирана в нотариален акт № 96 от 2015г. на нотариус Стефка Чавдарова. Независимо от възмездния характер на сделката, извършването й увреждало ищеца – кредитор, тъй като затруднявало негово удовлетворяване. От имуществото на ГУСВ излязло едно вещно право, като по този начин длъжникът намалил имуществото си и за кредитора се затруднявала възможността да се удовлетвори от оставащото имущество на длъжника. Не било възможно ищецът да се удовлетвори от уговорената насрещна престация по атакувания договор – прихващане на взаимни задължения, съгласно подписаното споразумение от 11.08.2015г. до размера на 236400 без ДДС. На същата дата длъжникът ГУСВ сключил още един договор за прехвърляне на недвижим имот в полза на ответника „Билдфайн инвест“ ЕООД, с което още повече намалил имуществото си и се подсигурил срещу възможността кредиторът „Еликон“ ООД, с наличните и бъдещи изпълнителни листове да насочи принудително изпълнение срещу имотите му. Очевидно било, че сделката била сключена, за да увреди кредитора. Голяма част от вземанията на втория ответник към първия ответник не били съдебно признати. Само в периода август – септември ГУСВ ЕАД по двата нотариални акта и по разпределение на ЧСИ М. Бъзински предоставили в собственост имущество на стойност 2 000 000лв. и то чрез прихващане на взаимни задължения. Подобен избирателен подход от ГУСВ ЕАД към кредитора „Билдфайн инвест“ ЕООД бил увреждащ интересите на всички други кредитори. Счита, че знанието за увреждането било налице, тъй като двете страни по сделката знаели, че увреждат „Еликон“ ООД. Намерение не било необходимо, достатъчно било страните да осъзнават увреждащия характер на действието. Не било необходимо да се съзнава кой бил конкретният кредитор, който се уврежда, достатъчно било да знаят, че има кредитор. Длъжникът ГУСВ ЕАД, безспорно знаел, че има парични задължения към кредитора „Еликон“ ООД, тъй като бил страна по десетки изпълнителни дела с взискател – ищеца. Другата страна „Билдфайн инвест“ ЕООД, също знаела, че сделката увреждала интереса на ищеца, както и знаела за вземанията на ищеца към първия ответник и НАП. Вторият ответник и ищецът били хирографарни кредитори на ГУСВ ЕАД и присъединени взискатели едновременно по няколко изпълнителни дела и всяко от дружествата знаело за наличие на вземания на другото към ГУСВ. Знаели и за няколко молби за откриване на производство по несъстоятелност на ГУСВ ЕАД, както и за всички образувани дела за несъстоятелност, които били публични. Знание било налице и заради водени преговори за сключване на тристранно споразумение, по силата на което ищецът да заличи наложена възбрана върху недвижим имот на първия ответник. До подписване на същото не се стигнало, защото ГУСВ предоставили по-добри начини за удовлетворение на вземанията на „Билдфайн“ инвест“ ЕООД. Твърди, че процесната сделка не била обикновена сделка, а действие, с което страните знаели, че увреждат интереса на ищеца, тъй като по този начин се премахвала възможността на кредитора да бъде удовлетворен при принудително събиране на вземането му. Тези факти обуславяли правния интерес на ищеца от предявяване на настоящия осъдителен иск с правно основание чл.135, ал.1 ЗЗД срещу ГУСВ ЕАД и „Билдфайн инвест“ ЕООД.

В допълнително становище навежда твърдения за наличие на престъпление безстопанственост от страна на ответника ГУСВ. Сочи, че имотите им се продавали на цени в пъти по – ниски от данъчната оценка, почти всички недвижими имоти били възбранени от ЧСИ или Публичен изпълнители и от години приходите на ГУСВ били незначителни и символични. Със сключването на процесната сделка длъжникът ГУСВ намалил значително имуществото си и удовлетворението на ищеца като кредитор било сериозно затруднено. Сочи, че в производството по откриване на несъстоятелност, ГУСВ твърдели за настъпила неплатежоспособност на дружеството, като затрудненията не можело да се определят като временни, въпреки значителните по обем и размер на оценката ДМА. Увреждащото действие на длъжника ГУСВ била сделката му с другия ответник от 11.08.2015г. Очевидно било, че тя целяла увреждане на кредитора „Еликон“ ООД и останалите кредитори. Налице били всички предпоставки за уважаване на иска по чл.135 ЗЗД. Знание било налице и у втория ответник – видно от водените преговори за тристранно споразумение.

 

При условията на евентуалност спрямо главния иск, предявява срещу двамата ответници иск с правно основание чл.26, ал.1 от ЗЗД, с искане да бъде обявен договора за покупко-продажба от 11.08.2015г. за нищожен, поради нарушение на закона и поради декларирани неверни данни, че ГУСВ ЕАД няма публични задължения, а също така в нарушение на императивната норма на чл.264, ал.1 ДОПК.  Сочи, че против интересите на ищеца било кредитор от неговия ред да се удовлетворява преди НАП, изцяло и избрано. Счита, че сделката била сключена при невярно декларирани данни и нищожна поради това. Навежда нови основания за нищожност на придобивното основание – не надлежно проведен търг и грубо нарушение на законови разпоредби, като сделка противоречаща на закона. За тази нищожност съдът следвало да следи служебно. Липсвало предвиденото плащане на депозит, предвиденото реално плащане на цената. „Еликон“ ООД, отправило покана на 02.08.2016г. до ГУСВ да бъде удовлетворено по същия начин като втория ответник, но отговор и удовлетворение нямало.

Предвид изложеното, моли да се постанови решение, с което да бъде обявен за недействителен по отношение на „Еликон“ ООД, сключения между ГУСВ и „Билдфайн инвест“ ЕООД, договор за прехвърляне на недвижим имот от 11.08.2015г., обективиран в НА №96, том.ІV, рег.№3092, дело №343 от 2015г. на нотариус Стефка Чавдарова, с район на действие Районен съд Стара Загора, вписана в регистъра на Нотариалната камара под №381, вписан в Служба по вписванията Стара Загора, под вх.рег.№9160, акт №187, акт том ХХІІІ, дело № 4776/2015г. В случай, че не се уважи главния иск, моли да се обяви процесния договор за нищожен на основание чл.26, ал.1 ЗЗД, като противоречащ на закона. Претендира за направените по делото разноски.     

 

Ответникът ГУСВ ЕАД гр.София, представляван от изпълнителния директор Петко Петков, чрез юрисконсулт Л.П., оспорва изцяло предявените искове. Счита претенцията за недопустима и неоснователна, като моли да се прекрати делото, респективно да се отхвърли иска. Твърдението на ищеца, че му се накърнявало правото да удовлетвори вземането си, поради намаляване имуществото на ГУСВ ЕАД, оставало голословно, поради не привеждане на достатъчно доказателства към него, както и липсвало изясняване на посочените обстоятелства и по-точно как ще бъде нарушено правото му на удовлетворяване на вземанията си спрямо длъжника. С оглед изложеното моли да се прекрати производството като недопустимо.

По същество намира иска за неоснователен, тъй като сделката, предмет на иска, нямала увреждащ характер. Когато сделката била възмездна, в резултат на разпореждане с актив от имуществото на длъжника, следвало да се уврежда кредитора, поради намаляване на актива и затрудняване или осуетяване възможността кредиторът да се удовлетвори от имуществото на длъжника. ГУСВ ЕАД било дружество 100 % собственост на държавата, с капитал в размер на 176 173 000 лв., образуван от непарична вноска на държавата в началото на 2012г. Дружеството притежавало достатъчно активи на значителна стойност, които можело да продаде, без продажбата да застрашава интересите на кредиторите, тъй като макар и дълготрайни, тези активи били ненужни за осъществяване на основната дейност на дружеството и не представлявали средства за производство, а земя и сгради, които не били свързани с основаната дейност на дружеството. Стойността на имуществото на дружеството била значително по-висока от размера на задълженията му. Искът по чл.135 ЗЗД не следвало да бъде уважен, тъй като дори да била извършена разпоредителна сделка, длъжникът разполагал със средства, с които можел да удовлетвори задължението си към кредитора. Сочи съдебна практика. На следващо място счита, че с процесния договор, ГУСВ ЕАД изпълнявал задължение към друг свой кредитор, чието вземане било възникнало преди вземането на ищеца. Реализирано било прихващане на взаимни задължения. Вторият ответник „Билдфайн инвест“ ЕООД също имал качеството на кредитор на ГУСВ ЕАД, като двете дружества се споразумели да прихванат задълженията си, поради наличие на еднородност на престациите. Сочи теория и практика в тази връзка. Счита, че сделката нямала увреждащ характер и поради факта, че била извършена, след провеждане на търг с тайно наддаване, при спазване на изискванията на Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в ТД с държавно участие в капитал, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г. В случай, че се приеме наличие на увреждащ характер на атакуваната сделка, твърди, че не са налице останалите елементи от фактическия състав на иска по чл.135 ЗЗД, а именно – субективното отношение на страните по сделката. От страна на ГУСВ липсвало знание за увреждане на ищеца, предвид притежанието на достатъчно активи на значителна стойност. От друга страна ищецът бил наложил възбрани върху стотици имоти на ГУСВ ЕАД, към които можел да насочи принудително изпълнение по изпълнителните дела, по които бил взискател и по този начин да удовлетвори вземанията си. На следващо място, тъй като имотът бил продаден на търг с явно наддаване, обявен публично ищецът имал възможност да участва в него и да придобие имота. С оглед възмездния характер на сделката, необходимо било и лицето, с което длъжникът договарял също да знае за увреждането. Оспорва твърдението на ищеца, че не било необходимо третото лице да съзнава кой е конкретния кредитор, който се уврежда. Знанието следвало да се изразява в това, че третото лице трябва да съзнава увреждането на конкретния кредитор към момента на извършване на сделката. Сочи съдебна практика. Счита, че от представените доказателства с ИМ не можело да се направи заключение, че вторият ответник знаел за вземанията на ищеца към първия ответник. Сочи, че по представените разпределения на ЧСИ Бъзински и Янкова ищецът не бил сред кредиторите, участващи в разпределението, поради което не се установявало знание на „Билдфайн инвест“ ЕООД за вземанията на ищеца. Висящите дела за несъстоятелност също не установявали знание. Оспорва твърдението за водене на тристранни преговори между страните. Твърди, че такива преговори никога не били водени. Неотносими били твърденията на ищеца за задължения на ГУСВ към НАП.

По отношение на иска по чл.26 ЗЗД, счита, че бил неоснователен и неподкрепен с доводи. Декларацията по чл.264, ал.1 от ГПК, във връзка с договора за покупко-продажба на недвижимия имот, предмет на делото не била релевантна към настоящия казус. Не било налице заобикаляне на закона, тъй като нямало забрана да се сключват договори между кредитор и длъжник в изпълнителното производство, както и да бъде извършено прихващане при взаимни парични задължения.   

С оглед на изложеното, моли да се прекрати производството по делото, предвид недопустимостта на предявените искове, евентуално да се отхвърлят предявените искове, като неоснователни и недоказани.

В допълнително становище от 06.10.2016г., ответникът ГУСВ чрез пълномощника си твърди, че ищеца „Еликон“ ООД и ГУСВ не били имали търговски взаимоотношения, а натрупването на задължения към ищеца било изцяло на базата на цесионни договори. Сочи, че ищецът от години закупувал задължения на дружеството и завеждал изпълнителни дела в цяла България и имоти на ГУСВ се придобивали от ищеца на занижена цена. Счита, че атакуваната сделка нямала увреждащ характер, поради което искът бил неоснователен. Не били налице доказателства, че ищецът щял да бъде ощетен в следствие на сделката на ответниците. Нямало основание да се намалява капиталът на дружеството – ответник. Не било налице престъпление – безстопанственост. Не било налице увреждане, когато длъжникът разполагал с друго имущество, което не само било достатъчно да удовлетвори кредитора и можело да се секвестира, но и удовлетворението можело да се извърши по същия начин без затруднение, както и чрез имуществото, предмет на действието, за което бил предявен отменителния иск. ГУСВ изпълнявал задължение към друг свой кредитор, чието вземане възникнало преди вземането на ищеца. Нямало законова забрана за прихващане на две задължения, защото това също било способ за погасяване на задълженията. ГУСВ било дружество, чийто капитал бил 100 % собственост на държавата и при извършване на разпоредителни сделки с ДМА се спазвали правилата на Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в ТД с държавно участие в капитал, приета с ПМС № 112 от 23.05.2003г. Сделката била извършена при спазване на правилата, след изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител, разрешение от Министъра на РРБ и провеждане на търг с явно наддаване. Ищецът бил поканен на среща от ГУСВ за разясняване и обсъждане на начина на удовлетворяване, но той не се появил. Налагането на множество възбрани върху дружествените имоти било пречка за разпореждането с тях. Налице били сключени споразумения с ищеца и ищцовото дружество било получавало съответни парични суми. В случая било налице субективно отношение на ищеца към процесните сделки. Неоснователен бил довода на ищеца относно неплатен депозит по банкова сметка ***, както и аналогията за неприсъствието на представител на „Билдфайн инвест“ ЕООД на търга. Нямало нарушение на чл.12 от Правилника. Абсурдни били предположенията на ищеца, неподкрепени с факти. Неотносим бил факта, че благодарение на ищеца било прекратено производството по откриване на производство по несъстоятелност на ответника ГУСВ.

Намира, че предявения иск по чл.26 ЗЗД бил неоснователен, като неподкрепен с достатъчно правни доводи относно нищожност на процесния договор. Правният интерес останал недоказан и немотивиран. Не било вярно, че НАП бил ощетен и изключен от разпределенията, не било налице заобикаляне на закона, тъй като нямало забрана за сключване на договор между длъжник и кредитор в изп. производство, както и за извършване на прихващане на взаимни задължения. Не се нарушавал реда по чл.136 ЗЗД, нямало накърняване на кредиторови интереси, още повече, че и „Билдфайн инвест“ ЕООД и „Еликон“ ООД били необезпечени кредитори, от един ред.

С оглед на изложените съображения моли да се прекрати производството като недопустимо, евентуално да се отхвърлят исковете.

В съдебно заседание на 27.09.2016г. чрез юриск. П. заявява, че не оспорва воденето на кореспонденция между страните, на преговори и тристранното споразумение. 

 Вторият ответник „Билдфайн инвест“ ЕООД, гр.София, представлявано от управителя Силвана Николаева Савова, чрез адв. Е.В., оспорва исковете като неоснователни и недоказани.

Не оспорва обстоятелствата, че ГУСВ, ЕАД било правоприемник на ДП „Строителство и възстановяване“, че ищеца имал качеството кредитор спрямо първия ответник, че на 11.08.2015г. между двамата ответници бил сключен договор за продажба на недвижим имот - нотариален акт №96, том.ІV, рег.№3092, дело №343 от 2015г. на нотариус Стефка Чавдарова, с който ГУСВ ЕАД продало на „Билдфайн инвест“ ЕООД, поземлен имот с идентификатор №68850.514.69, с уговорена продажна цена 236 400 лв. без ДДС, че задължението за плащането било изпълнено чрез извършване на прихващане на насрещни задължения, както и че вторият ответник имал качеството на кредитор на ГУСВ ЕАД.

Оспорва твърденията, че със сключването на процесната сделка, ГУСВ ЕАД, намалило значително имуществото си, както и че ищецът бил сериозно затруднен да удовлетвори вземането си от имуществото на длъжника. Оспорва твърдението, че с извършената сделка ГУСВ ЕАД увреждало кредиторите си, вкл. и ищеца за сметка на друг кредитор. Не оспорва образуването на търговски дела пред СГС за откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ответника ГУСВ, ЕАД. Оспорва твърдението, че въпреки наличието на искане в производството по несъстоятелност за спиране на всички изпълнителни дела от 2014г. до сега били удовлетворени приоритетно някои кредитори. Твърди, че само по едно търговско дело било допуснато обезпечение – спиране на принудителното изпълнение по изпълнително дело №8009/2012г. по описа на ЧСИ Милен Бъзински. Не оспорва наличието на правен интерес от водене на настоящото производство, но следвало да се вземе предвид особеното положение на ищеца сред кредиторите на ГУСВ ЕАД, доколкото същият се занимавал по занятие с изкупуване на вземания, които трети лица имали към ГУСВ ЕАД, след което злоупотребявал с това си качество, претендирал заплащане на вземанията, многократно увеличени с лихви, такси и разноски, като недобросъвестно отказвал да се договори за уреждане на дълговете към него. Предвид твърдението на ищеца, че вземанията на ищеца не следва да са нито изискуеми, нито ликвидни или установени с влязло в сила решение, счита, че въпросът към кой момент е извършена процесната сделка бил ирелевантен за спора. Оспорва твърдението за наличие на увреждащо действие на длъжника ГУСВ ЕАД, с което той ефективно намалявал имуществото си. Сделката била извършена при съблюдаване на всички законови разпоредби и при отчитане на специфичния характер на първия ответник - ЕАД с капитал изцяло държавна собственост. Взето било разрешение на едноличния собственик на капитала за уреждане на тези отношения. Проведен бил търг, при спазване на законовите изисквания, в който ищецът също можел да участва. Сделката, предмет на делото била възмездна, поради което ищецът също можел да прихване задължението за заплащане на продажната цена със свое насрещно вземане. Търгът бил проведен с цел продажба и акумулиране на парични средства. Възразява срещу твърдението, че длъжникът намалявал имуществото си с цел да се подсигури срещу възможността ищецът да се удовлетвори от имуществото му. Сочи, че ГУСВ ЕАД имало капитал в размер на 176 173 000 лв., формиран от непарични вноски. Разпореждането с имущество на стойност малко над 200 000 лв. не можело да се счита, че представлява значително увреждане и намаляване на имуществото, от което ищецът да може да се удовлетвори. Възразява срещу твърдението, че процесната сделка била сключена, за да се увреди кредитора „Еликон“ ООД. Сделката била резултат от проведена тръжна процедура, а що се отнася до другата сделка между същите страни, от същата дата, счита, че това обстоятелство било ирелевантно за спора. Оспорва твърдението, че двамата ответници действали умишлено, с цел да увредят интересите на други кредитори, както и оспорва обстоятелството, че вторият ответник знаел за увреждането. Твърди, че „Билдфайн инвест“ ЕООД не бил запознат с изпълнителните дела на първия ответник, тъй като към датата на изповядване на сделката, вторият ответник бил страна – взискател по едно единствено дело, с длъжник първия ответник. Не било вярно твърдението, че вторият ответник бил взискател по множество изпълнителни дела. Заведените дела за обявяване в несъстоятелност на първия ответник били на различен ранен етап, по никое не било налице решение за обявяване в несъстоятелност, поради което не можело да се твърди, че било налице знание и умисъл за увреда на други кредитори от ГУСВ ЕАД. Оспорва като неверни твърденията за водени тристранно преговори за сключване на споразумение за заличаване на възбрана, наложена от ЕЛИКОН ООД върху имот, собственост на ГУСВ, ЕАД.

По предявения в условията на евентуалност иск с правно основание чл.26, ал.1 от ЗЗД, оспорва твърдението, че били налице невярно декларирани факти и обстоятелства от страна на ответника ГУСВ, ЕАД по реда на чл.264, ал.1 от ДОПК. Касаело се до такива публични вземания, които подлежат на принудително изпълнение, което не било налице към датата на сделката – 11.08.2015г. за продавача. Дори да били налице такива вземания, сама по себе си сделката не била нищожна, тъй като законът изисквал продавачът да декларира наличие или не на публични вземания. Ако това обстоятелство било невярно декларирано, то санкцията за деклариращата страна била тя да понесе наказателна отговорност.      

 

Съдът, след като взе предвид доводите на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, при спазване на разпоредбите на чл. 235 ГПК намира за установено следното:

 

Предявени са два обективно и субективно съединени иска, първият - с правно основание чл.135, ал.1 ЗЗД, а вторият иск, предявен при условията на евентуалност е с правно основание чл.26, ал.1 от ЗЗД.

 

От представеното по делото Удостоверение на осн. чл.456 ГПК, № 4440 от 16.09.2015г. на ЧСИ Янко Бъчваров, с район на действие ОС - Бургас се установява, че в кантората на ЧСИ е образувано изп.д. № 557/2012г., по което ГУСВ ЕАД, гр.София е осъден да заплати на „Еликон“ ООД, гр.София олихвяема сума в размер на 79354.43 лв. главница; законна лихва, считано от 10.02.2010г. – 1590.26 лв. ; неолихвяема сума – 65980.78 лв. или общо 146925.47 лв. ; такси в размер на 3592.20 лв.; общо задължение по изп.д. № №599/12г., 600/12г., 181/13г., 310/13г., 311/13г., 391/13г. по описа на ЧСИ Бъчваров с взискател „Еликон“ООД, към 16.09.2015г. е в размер на 4542 лв.; адв. хонорар – 3760 лв. и такси – 689.10 лв.  От представеното по делото Удостоверение на ЧСИ Мариола Гарибова се установява, че в кантората на ЧСИ е образувано изп.д. № 18/2013г. с взискател „Еликон„ ООД и длъжник ГУСВ ЕАД за дълг в размер на 492352.75 лв. и дължими такси по чл.26 от Тарифата – 15680.47 лв.  От представения незаверен по официалния ред препис от Решение по гр.д. № 8147/2013г. по описа на Софийски градски съд, за което не са налице данни да е влязло в сила, е видно, че ГУСВ ЕАД е осъдено да заплати на „Еликон“ ООД следните суми: 125293.16 лв. главница, 38078.40 лв. – лихва и 12166 лв. разноски. От представеното разпореждане за разпределение по изп.д.№ 9/2012г. на ЧСИ Милен Бъзински от 29.09.2015г. е видно, че постъпила по делото сума от публична продан  на недвижимо имущество, собственост на длъжника ГУСВ, ЕАД в размер на 2666616.28 лв. е разпределена между кредиторите му, сред които е ответника „Билдфайн инвест“.  С молба от 23.09.2015г. ищецът „Еликон“ ООД, гр.София е поискал да се присъедини по изп. д.№ 9/2012г. на ЧСИ Милен Бъзински, с район на действие СГС. Представен е протокол за разпределение от 27.06.2014г. по изп.д.№ 123/2013г. на ЧСИ Станислава Янкова, с район на действие Окръжен съд – Варна, с който след извършена публична продан на недвижим имот на длъжника ГУСВ ЕАД, се разпределя сума в размер на 1051000 лв. с частично включен ДДС, между кредитори на дружеството – длъжник, сред които ответника „Билдфайн инвест“ ЕООД. От представения протокол за обявяване на купувач по същото изп.д. от 29.05.2015г. на ЧСИ Станислава Янкова се установява, че ищецът „Еликон“ ООД гр.София е участвал с наддавателни предложения в публичната продан на недвижими имот, собственост на длъжника ГУСВ. С молба от ищеца „Еликон“ ООД гр.София от 22.10.2014г. до ЧСИ Станислава Янкова по изп.д.№ 123/2013г. „Еликон“ ООД е поискал да се присъедини като взискател по изпълнителното дело с длъжник ГУСВ, ЕАД. Представено е писмо от ел. поща с подател Станислава Янкова до Красимир Моллов по повод на участието на ищеца като присъединен взискател по изп. дело № 123/2013г. на ЧСИ. 

 

 С Удостоверение за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки от 09.10.2015г. се установява, че ГУСВ ЕАД има задължения за ДДС, ДОО и лихва общо в размер на 11709163.60 лв.

С нотариален акт № 965, том. ІV, рег.№ 3092, дело № 343/2015г. от 11.08.2015г. на Стефка Чавдарова – нотариус с район на действие – района на РС – Стара Загора, ГУСВ ЕАД гр.София продава на „Билдфайн инвест“ ЕООД, гр.София собствения си недвижим имот – Поземлен имот, представляващ по КККР, ПИ с идентификатор 68850.514.69, с адрес ул. Кенали, площ на поземления имот 4295 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, номер по предходен план 68850.503.53, при съседи: поземлен имот с идентификатор 68850.514.71, поземлен имот с идентификатор 68850.514.70, поземлен имот с идентификатор 68850.528.11, поземлен имот с идентификатор 68850.528.6, поземлен имот с идентификатор 68850.514.64 за сумата 236400 лв., без ДДС, която сума представителя на продавача е заявил, че е изплатена на дружеството – продавач от купувача напълно чрез прихващане на взаимни задължения, съгласно подписано между страните споразумение от 11.08.2015г., на основание подписано между страните споразумение от 03.07.2015г. С нотариален акт № 95, том. ІV, рег.№ 3091, дело № 342/2015г. от 11.08.2015г. на Стефка Чавдарова – нотариус с район на действие – района на РС – Стара Загора, ГУСВ ЕАД гр.София продава на „Билдфайн инвест“ ЕООД, гр.София собственото си право на строеж за построяване на трисекционна жилищна сграда „Блок“ № 5 с РЗП 4553.72 кв.м. , заедно с изпълнените към момента СМР, предмет на отделен договор, което право на строеж включва всички самостоятелни обекти и общи части в трисекционната жилищна сграда, в процес на строеж в УПИ ХІІ-67, в кв. 654по ПУП- плана за регулация на гр.Стара Загора, представляващ по КККР, ПИ с идентификатор 68850.514.67с адрес ул.Генерал Стефан Тошев“ с площ на поземления имот 5424 кв.м.с подробно описани обекти, за покупна цена в размер на 437155.20 лв. без ДДС, която сума страните са заявили, че е напълно изплатена чрез прихващане на взаимни задължения, съгласно подписано между страните споразумение от 11.08.2015г.   

            Ищецът е представил тристранно споразумение от 29.07.2015г., касаещо Билдфайн инвест“ ЕООД, гр.София, ГУСВ ЕАД, гр.София и „Еликон“ ООД, гр.София, което не е подписано.  

            От представената молба от 08.07.2014г. на ГУСВ ЕАД гр.София е видно, че ответникът ГУСВ ЕАД е инициирал дело по откриване на производство по несъстоятелност. От приложените справки от портала за достъп до съдебни дела на СГС, се установява, че са подадени множество молби за откриване на производство по несъстоятелност срещу ГУСВ ЕАД гр. София. От приложената справка от Служба по вписванията за ГУСВ ЕАД, се установява, че първият ответник е продал част от имотите си, а на други недвижими имоти е наложена възбрана за задължения на дружеството.

            От представения Протокол № ТЗ-76/29.06.2015г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство е видно, че е дадено разрешение от министъра на изпълнителния директор и прокуриста на ГУСВ ЕАД гр.София да предприеме действия за извършване на разпоредителна сделка – продажба на ДМА, собственост на ГУСВ ЕАД, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.Кенали, представляващ ПИ с идентификатор 68850.514.69 по КККР на гр.Стара Загора с площ 4295 км.м. на основание чл.221, т.11, във вр. чл.232а от ТЗ и чл.12, т.12 и чл.14, чл.15 и чл.15е във вр. с чл.7, ал.2, т.1 и чл.9 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Посочени са условията на продажбата – чрез търг по реда на чл.14, чл.15 и чл.15е от ПРУПДТДДУК, начална тръжна цена – не по – ниска от определената от независим оценител стойност – 236400 лв. и средствата от продажбата да се използват приоритетно за погасяване на задълженията на дружеството. В изпълнение на това решение със Заповед № 029-2 от 30.06.2015г. на основание чл.15а от Правилника е назначена комисия, която да организира и проведе търг с тайно наддаване при закрито заседание на 21.07.2015г. на поземления имот. Взето е решение № 029-1 от 30.06.2015г. за провеждане на търг за извършване на разпоредителна сделка – продажба на ДМА – недвижими имот, собственост на дружеството – ПИ идентификатор 688850.514.69 по КККР на гр.Стара Загора.  Определена е началната тръжна цена – 236400 лв.; вида на търга – търг с тайно наддаване в закрито заседание на комисията; начин на плащане; датата на търга – 21.07.2015г. и мястото на провеждането му; утвърдена е тръжната документация; начин на разгласяване на търга и др.

            От представеното Удостоверение за наличието или липсата на задължения от 08.09.2015г. на НАП, ТД София се установява, че към посочената дата ГУСВ ЕАД гр.София няма задължения.    

            От приложената по делото нотариална преписка по нотариално дело № 343/2015г. по описа на нотариус Стефка Чавдарова, се установява, че с Протокол № ТЗ – 74 от 25.06.2015г. е взето решение от министъра на РРБ, с което се разрешава на прокуриста и изп. директора на ГУСВ ЕАД гр.София да сключат извънсъдебно споразумение между ГУСВ ЕАД и „Билдфайн инвест“ ЕООД гр.София за уреждане на финансовите им взаимоотношения, произтичащи от договори от 2006г и 2007г. за изграждане на жилищни сгради в гр.Варна. На 03.07.2015г. е сключено споразумение между „Билдфайн инвест“ ЕООД и ГУСВ ЕАД, приложено по нотариалната преписка за погасяване на задълженията на ГУСВ ЕАД към „Билдфайн инвест“ ЕООД. Приложен е и протокол за прихващане на взаимни задължения от 11.08.2015г. Представен е Протокол № 123 от 21.07.2015г. за провеждане на търга, от който се установява, че се е явил само един кандидат – „Билдфайн инвест“ ЕООД, който е допуснат до участие и класиран на първо място на търга за предложената цена от 236 400 лв. С декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК Л.С.П. като представляващ ГУСВ ЕАД е декларирала, че представляваното дружество няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита, и задължителни осигурителни вноски към 11.08.2015г.

            Представени са Удостоверение по чл.456 от ГПК от ЧСИ Янко Бъчваров по изп.д.№ 557/2012г. от 02.06.2014г., Удостоверение от ЧСИ Ирина Митова – Кирезиева от 14.08.2012г. по изп.д.№ 379/2010г. и 640/2011г., уведомления за сключени договори за цесия по чл.99, ал.3 от ЗЗЗД , установяващи задължения на ГУСВ, ЕАД към ищеца „Еликон“ ООД гр.София. Приложена е справка за образувани срещу ГУСВ ЕАД изпълнителни дела. Представено е Удостоверение за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки от 22.06.2015г. на НАП, от което е видно, че задълженията на дружеството за ДОО, здравно осигуряване, професионален пенсионен фонд и универсален пенсионен фонд са общо в размер 11 622 232.32 лв.  От представените по делото Споразумения от 27.01.2016г. , 08.07.2015г. и от 07.05.2015г. сключени между ГУСВ ЕАД и „Еликон“ ООД гр.София се установява, че страните са направили постъпки за уреждане на финансовите си отношения по доброволен начин.

            За изясняване на фактическата обстановка по делото е назначена съдебно – счетоводна експертиза, която е представила заключение. От заключението на вещото лице, което е възприето от съда като обосновано, мотивирано и добросъвестно извършено, се установява, че капиталът е цифрово изразена величина, образувана от вноските на съдружниците и акционерите и подлежи на вписване в ТР. Капиталът е относително константна величина, променя се само при определени предпоставки и ред, посочен в ТЗ. Капиталът образува първоначалното имущество на предприятието. Имуществото от своя страна е динамична, постоянно променяща се величина и зависи от дейността на предприятието. Капиталът на ГУСВ ЕАД е формиран от непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Капиталът е разпределен на 176 173 000 броя поименни акции с номинал 1 лв. всяка. След апорта имущественото право се влива в имуществото на дружеството и последното може по целесъобразност да се разпорежда с него. Това, че апортната вноска е вписана в ТР не означава, че всяко разпореждане с нея води до промяна на обстоятелствата, изразяващи се във вписване на намаляване на капитала. За периода 01.02.2012г. – 31.12.2015г. ГУСВ ЕАД е извършвало стопанска дейност, включително и продажби и отписвания на нетекущи/дълготрайни/ активи. Резултатите от това движение са отчетени в годишните финансови отчети на дружеството и като абсолютна величина имотите, машините и съоръженията на дружеството са намалели с 57 598 хил. лв. Капиталът на ГУСВ ЕАД за същия период е с непроменена стойност – 176 173 хил. лв. При изслушването си в съдебно заседание вещото лице е обяснило, че амортизацията се отчита по скала с проценти, в съответствие със актива. Обезценка се прави всяка година в края на отчетната година, и се отнася до това дали имота може да се използва в цялата си стойност или не. Вещото лице уточни, че недвижимите имоти – сгради подлежат на амортизация, само земята не подлежи на амортизация. Амортизацията се отчита като положителна величина в пасива, но не идва печалба, а намаля балансовата стойност на актива.       

            С определение от 15.06.2016г. съдът е признавал за безспорни следните факти: ГУСВ, ЕАД е правоприемник на ДП Строителство и възстановяване“; ищецът „Еликон“ ООД, гр.София има качеството кредитор спрямо първия ответник ГУСВ, ЕАД; на 11.08.2015г. между двамата ответници е сключен договор за продажба на недвижим имот, отразен в нотариален акт № 96,  том.ІV, рег.№3092, дело № 343 от 2015г. на нотариус Стефка Чавдарова, с който ГУСВ ЕАД продава на „Билдфайн инвест“ ЕООД, поземлен имот с идентификатор №68850.514.69, с продажна цена 236 400 лв. без ДДС; задължението за плащането е изпълнено чрез прихващане на взаимни насрещни задължения, както и че вторият ответник „Билдфайн инвест“ ЕООД има качеството на кредитор на ГУСВ ЕАД.

 

При така установените факти и обстоятелства по делото, могат да се направят следните правни изводи:

 

Съгл. чл. 135 ЗЗД кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. "Павловият иск" по чл. 135 ЗЗД е конститутивен иск за обявяване на относителна недействителност на сключения във вреда на кредитора договор, т.е. недействителност на атакувания договор само спрямо кредитора - ищец. Съгл. чл. 135 ЗЗД активно легитимиран да предяви Павловия иск е кредиторът. Кредитор по смисъла на закона е всеки, чиито права са увредени със сделки или правни действия, извършени от негов длъжник, независимо дали тези права са осъществими с осъдителен или с конститутивен иск. Предпоставките за уважаване на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД са няколко. Най - напред е необходимо ищецът да е кредитор на ответника, с парично или непарично вземане. Възникването на правото по чл. 135 ЗЗД се предпоставя от наличието на действително вземане, което не е прекратено или погасено по давност. Не е необходимо вземането да е изискуемо и ликвидно. Възникването на правото по чл. 135 ЗЗД, не се обуславя от установяване на вземането с влязло в сила съдебно решение, снабдяването на кредитора с изпълнителен лист или наличието на безуспешни опити за принудително удовлетворяване. В конкретния случай, съдът намира за установено, че ищецът „Еликон“ ООД, гр.София има качеството кредитор спрямо първия ответник ГУСВ, ЕАД. Налице е първия елемент от фактическия състав на чл.135 от ЗЗД – ищецът „Еликон“ ООД гр.София е кредитор на ответника ГУСВ ЕАД, с вземания по няколко изпълнителни дела.

 

Вземането на кредитора трябва да е възникнало преди извършването на действието, чието обявяване за недействително се иска - чл. 135, ал. 3 ЗЗД. В случая  вземането на кредитора – ищец по посочените по – горе изпълнителни дела е възникнало преди извършване на действието, чиято недействителност се претендира.

 

На следващо място, следва да е извършено  

 

 

 

действие, което уврежда кредитора. Действието е съзнателен волев акт, който може да бъде извършен от длъжника; от длъжника и от трето лице; от длъжника, от трето лице и от държавен орган. То може да бъде всякакъв гражданскоправен акт - както сделка, така и юридическа постъпка.  Сделката може да бъде едностранна или двустранна. Действието може да бъде възмездно или безвъзмездно. То може да има не само материалноправен, но и процесуалноправен характер - напр. съдебно решение по симулативен процес, което уврежда кредиторите. Правото по чл. 135 ЗЗД, предполага, че действието, чиято отмяна се иска, е действително. За да може да бъде отменено, действието трябва да уврежда кредитора. Увреждането е обективен факт и не зависи нито от субективното отношение на длъжника, нито от преценката на кредитора. Между действието и преценката трябва да има причинна зависимост. Увреждането е налице в случаите, при които намалява възможността на кредитора да се удовлетвори от имуществото на длъжника. Увреждане има, когато длъжникът се лишава от свое имущество или имуществото му намалява. Кредиторът може да иска да бъде обявено за недействително и действие, което, макар и да не обеднява длъжника, затруднява удовлетворяването на кредитора. Нямат увреждащ характер изпълнението, както и прекратителните способи, които го заместват - datio in solutum, прихващане и други и обезпечаването на задължение, което е възникнало преди кредиторовото вземане. По делото е спорен въпроса доколко атакувания договор за продажба на недвижим имот от 11.08.2015г., обективиран в нотариален акт № 96, том.ІV, рег.№3092, дело № 343 от 2015г. на нотариус Стефка Чавдарова, с който ГУСВ ЕАД продава на „Билдфайн инвест“ ЕООД, поземлен имот с идентификатор №68850.514.69, с продажна цена 236 400 лв. без ДДС, като задължението за плащане е изпълнено чрез прихващане на взаимни насрещни задължения е увреждащ кредитора. Въпреки разбирането в съдебната практика, че изпълнението, както и прекратителните способи, които го заместват, вкл. прихващане, нямат увреждащ характер, в случая, тъй като с атакуваното действие длъжникът се разпорежда със свой недвижим имот, с което действие намалява имуществото си, служещо за удовлетворение на вземанията на кредитора – ищец, макар, че е налице прихващане на взаимни задължения между длъжника ГУСВ ЕАД и третото лице – „Билдфайн инвест“ ЕООД, съдът намира, че действието има увреждащ характер. Това е така, защото с това действие се намалява възможността на кредитора да се удовлетвори принудително от недвижимо имущество, собственост на длъжника. 

 

Следващият елемент от фактическия състав на „Павловия иск“ е з 

 

 

 

нание за увреждане - субективно условие за провеждане на отменителния иск. Елементите на тази предпоставка се различават в зависимост от това дали действието е било възмездно или безвъзмездно. Когато действието е било безвъзмездно - едностранна сделка, договор за дарение, правото да се иска отмяна възниква, щом длъжникът е знаел за увреждането - чл. 135, ал. 1, пр. 1 ЗЗД. В случай, че действието е било възмездно -  двустранен договор (продажба), възникването на преобразуващото право по чл. 135 ЗЗД изисква, не само длъжникът, но и лицето, с което той е договарял, да са знаели за увреждането - чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД. Проявената от страна на третото лице небрежност за узнаване на увреждането не дава основание за обявяване на недействителността на действието - ТР 25-1969-ОСГК. Фактите относно субективното отношение на длъжника и лицето, с което той е договарял, трябва да се докажат от кредитора. В случая, доколкото ответникът ГУСВ, ЕАД е длъжник по няколко изпълнителни дела, по които кредитор е ищеца „Еликон“ ООД, следва да се приеме, че е налице знание у длъжника – ответник ГУСВ ЕАД за увреждането на кредитора.

Т 

 

 

 

ъй като се касае за възмездна сделка, за уважаването на иска е необходимо третото лице да е знаело, че сключвайки сделката длъжникът ще осуети или затрудни удовлетворяването на своя кредитор - чл. 135, ал.1, изр. последно от ЗЗД- като това увреждане ще настъпи именно поради сключването на сделката, като последица от конкретното правно действие. Такова знание у ответника „Билдфайн инвест“ ООД, представлявано при извършване на продажбата от прокуриста, обаче не е доказано по делото. С оглед на установеното по делото - проведена процедура за продажба на недвижим имот по реда на ПРУПДТДДУК, с търг с тайно надаване, в която процедура е участвал ответника „Билдфайн инвест“ ЕООД, с наддавателно предложение, съдът намира, че не може да се приеме, наличие на знание за увреждане на кредитора на продавача „Еликон“ ООД от страна на ответника „Билдфайн инвест“ ООД, гр.София, действащ чрез прокуриста си. От друга страна, твърденията на ищеца за наличие на изпълнително дело, по което кредитори са ищецът „Еликон“ ООД и ответникът „Билдфайн инвест“ не се доказаха от представените писмени доказателства. От Удостоверение на осн. чл.456 ГПК, № 4440 от 16.09.2015г. на ЧСИ Янко Бъчваров, с район на действие ОС - Бургас се установява, че е висящо изп.д.№ 557/2012г., по което ГУСВ ЕАД, гр.София e длъжник, а Еликон“ ООД, гр.София - кредитор, като задължението е установено по размер към 16.09.2015г. От Удостоверение на ЧСИ Мариола Гарибова се установява, че в кантората на ЧСИ е образувано изп.д.№ 18/2013г. с взискател „Еликон„ ООД и длъжник ГУСВ ЕАД. От разпореждане за разпределение по изп.д.№ 9/2012г. на ЧСИ Милен Бъзински от 29.09.2015г. е видно, че постъпила по делото сума от публична продан  на недвижимо имущество, собственост на длъжника ГУСВ, ЕАД в размер на 2666616.28 лв. е разпределена между кредиторите му, сред които е ответника „Билдфайн инвест“. По това изпълнително дело, ищецът „Еликон“ ООД гр.София не е страна. Наистина с молба от 23.09.2015г. ищецът „Еликон“ ООД, гр.София е поискал да се присъедини по изп. д.№ 9/2012г. на ЧСИ Милен Бъзински, с район на действие СГС, но видно от датата на молбата това е станало след извършване на атакувания договор – 11.08.2015г. От протокола за разпределение от 27.06.2014г. по изп.д.№ 123/2013г. на ЧСИ Станислава Янкова, с район на действие Окръжен съд – Варна, с който след извършена публична продан на недвижим имот на длъжника ГУСВ ЕАД, се разпределя сума в размер на 1051000 лв. е видно, че ответникът „Билдфайн инвест“ ЕООД е взискател. От протокола за обявяване на купувач по същото изп.д. от 29.05.2015г. на ЧСИ Станислава Янкова се установява, че ищецът „Еликон“ ООД гр.София е участвал с наддавателни предложения в публичната продан на недвижим имот, собственост на длъжника ГУСВ. С молба от ищеца „Еликон“ ООД гр.София от 22.10.2014г. до ЧСИ Станислава Янкова по изп.д.№ 123/2013г. „Еликон“ ООД е поискал да се присъедини като взискател по изпълнителното дело, с длъжник ГУСВ, ЕАД. Липсват данни дали тази молба е постъпила в кантората на ЧСИ  С. Янкова. Това не позволява да се установи евентуално от коя дата „Еликон“ ООД е присъединен взискател по изп. д.№. 123/2013г. по описа на ЧСИ С. Янкова. Представеното писмо от ел. поща, с подател Станислава Янкова и адресат Красимир Моллов не установява включването на ищеца като присъединен взискател по изп. дело № 123/2013г. на ЧСИ, по което кредитор е и ответника „Билдфайн инвест“ ЕООД, тъй като не съдържа данни за момента, в който ищецът е бил присъединен като взискател, не установява достоверността на посочените в него обстоятелства, нито авторството на лицата, посочени като податели на писмото. Представеното тристранно споразумение от 29.07.2015г., обсъдено заедно с признанието на представителя на ответника ГУСВ, ЕАД установява, че е имало желание за сключване на такова споразумение, но не доказва участието в преговори за сключването му на представител на втория ответник – „Билдфайн инвест“ ЕООД, нито дали му е било известно това желание на другите две страни – „Еликон“ ООД и ГУСВ, ЕАД. От друга страна, знанието за увреждането на кредитора, поради отчуждаването на процесния имот, с което се намалява възможността му да се удовлетвори от стойността на имота, както по отношение на длъжника, така и на неговия съконтрахент, трябва да е налице към момента на извършване на транслативната сделка. Към този момент ищецът не установява знание у купувача за увреждане на кредитора на продавача.     

Съдът намира, че подаването на молби за обявяване на ГУСВ в несъстоятелност, са неотносими към предмета на спора, доколкото страните не отричат факта, че не е открито производство по несъстоятелност на ГУСВ, ЕАД.   

 

 

 

 

 

С оглед на горното, съдът намира от правна страна, че предявеният иск е неоснователен. Предявеният отменителен иск по чл. 135 ЗЗД е конститутивен и чрез него се упражнява едно потестативно право на кредитора, с което се цели постигане на правна промяна - обявяване на дадено правно действие за относително недействително - спрямо кредитора - ищец. За да се уважи този иск следва да е налице правно действие на длъжника, което уврежда кредитора със знанието на длъжника и третото лице- приобретател за това. Както се посочи по-горе, в случая не е налице третото условие – знание на съконтрахента, че сключвайки сделката, длъжникът ще осуети или затрудни удовлетворяването на своя кредитор, както и че това увреждане ще настъпи именно поради сключването на сделката, като последица от конкретното правно действие. Ето защо искът с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвид резултата по предявения иск с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД,  съдът следва да се произнесе и по отношение на предявения в условията на евентуалност иск за обявяване договора за покупко - продажба на процесния недвижим имот от 11.08.2015г. за нищожен поради нарушение на закона и поради деклариране на неверни данни, че ГУСВ ЕАД няма непогасени публични задължения, а също така в нарушение на императивната норма на чл.264, ал.1 от ДОПК на основание чл.26, ал.1 от ЗЗД. 

 

Нищожност на договора ще е налице, когато същият страда от толкова съществени пороци, че те му пречат да породи правното си действие още към момента на сключването. Нищожната сделка не поражда правни последици и не обвързва страните от момента на сключването й. Установяване на нищожност на договор по съдебен ред може да се претендира от заинтересовано лице – страна по договора или трето лице, чиито права и интереси се засягат от нищожния правен акт. 
Сделката противоречи на закона, когато има основание, но това основание (причина, кауза) не е позволено от закона, както и когато тя има предмет, но този предмет е забранен от закона. Не всяко нарушение на закона води до нищожност на сделката. Нарушаването на закона може да има различни правни последици: нищожност, унищожаемост, друга форма на недействителност, право на обезщетение. Не може да се приеме, че когато в закона не е посочена друга последица от нарушаването му, последицата е нищожност. Вярно е обратното. Най-често, когато в закона не е уредена друга последица от нарушаването му, последицата е право на обезщетение. Противоречието на закона е най-тежкото основание за нищожност. При изследването на противоречието на закона като основание за нищожност трябва да се изхожда от разбирането, че то е нещо повече от несъобразяване на императивните разпоредби на закона. Смята се, че противоречието на закона е налице, когато то засяга начина на сключване на сделката, както и нейното съдържание, елементи (дееспособност, съгласие, предмет, основание, форма) и структура. От изложеното може да се направи извода, че сделката противоречи на закона, когато нейният резултат (приложението на правните последици) противоречи на закона. Затова нищожни като противоречащи на закона са сделките, с които се уговаря предварително, че ако задължението не бъде изпълнено, кредиторът ще стане собственик на вещта, както и всяко друго съглашение, с което се уговаря предварително начин за удовлетворение на кредитора, различен от този, който е предвиден в закона; договорите за продажба с уговорка за обратно изкупуване. Не са нищожни сделките, когато техният резултат не е забранен, но не са спазени предписания или забрани, установени с императивна правна норма, която има друг смисъл. Разпоредбата на чл. 

 

 

 

 264, ал.1 от ДОПК, предвижда, че прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. В  настоящия случай, евентуалното нарушение на посочената разпоредба на ДОПК, не касае правните последици на сделката или нейния резултат, поради което не е от категорията на правните норми, нарушаването на която би довело до нищожност на договора. Това е така защото, с декларирането на неверни обстоятелства от страната по договора, законът е свързал други правни последици, напр. наказателна отговорност за декларатора, но не и недействителност на договора. Твърдяното нарушение на императивната норма на чл.264, ал.1 от ДОПК, от представителя на ответника ГУСВ ЕАД при деклариране на данъчните задължения на дружеството, не засяга основаните елементи на атакуваната сделка, нито нейния резултат, /правни последици/, поради което не може да доведе до нищожност на договора. Предвид горното, съдът намира, че атакувания договор за покупко – продажба на недвижим имот от 11.08.2015г. не е нищожен, на соченото основание - противоречие със закона. 

От друга страна, видно от данъчната оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК от 10.08.2015г., издадена от Община Стара Загора, Отдел „МДТ“, приложена по нотариалната преписка на Нотариус Стефка Чавдарова, ГУСВ ЕАД няма непогасени данъчни задължения. Представеното Удостоверение от 09.10.2015г. на НАП, ТД – София за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки установява наличие на други задължения на дружеството към друга дата - 09.10.2015г.   

       

Поради изложените съображения, съдът намира, че предявения при условията на евентуалност иск за обявяване на нищожност на договора, сключен между ответниците на 11.08.2015г. е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

 

С оглед отхвърлянето на предявените искове, в полза на ответника ГУСВ ЕАД,  следва да се присъдят направените по делото разноски - юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лв., съгласно чл.78, ал.8 ГПК, във вр. чл. 37 ЗПрП и чл.25, ал.1 и 2 от Наредба за заплащането на правната помощ, във вр. § 6 от ЗИДГПК/ДВ, бр. 8 от 24.01.2017г. В полза на ответника „Билдфайн инвест“ ЕООД гр.София следва да се присъдят разноски за адв. възнаграждение в размер на 20 000 лв., съгласно представените доказателства и списък по чл.80 ГПК. 

    

 

 

 

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Еликон“ ООД, гр.София, ЕИК 108519101 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Лозенец“ ул.Цветна градина, бл.15, ет.5, ап.3, представлявано от управителя Красимир Асенов Моллов против Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД гр.София, ЕИК201906947, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Лъчезар Станчев № 13, представлявано от изпълнителния директор Петко Петков и „Билдфайн инвест“ ЕООД, гр.София ЕИК 131294437, със седалище и адрес на управление гр.София, 1680 район Витоша, кв.“Манастирски ливади“, ул.Пирин № 91, ет.4, ап.7, представлявано от Силвана Николаева Савова иск да бъде обявен за недействителен по отношение на „Еликон“ ООД, сключения между ГУСВ ЕАД и „Билдфайн инвест“ ЕООД, договор за прехвърляне на недвижим имот от 11.08.2015г., обективиран в НА №96, том.ІV, рег.№3092, дело №343 от 2015г. на нотариус Стефка Чавдарова, с район на действие Районен съд Стара Загора, вписана в регистъра на Нотариалната камара под №381, вписан в Служба по вписванията Стара Загора, под вх.рег.№9160, акт №187, акт том ХХІІІ, дело № 4776/2015г. като неоснователен.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Еликон“ ООД, гр.София, с п.а, представлявано от управителя Красимир Асенов Моллов против Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД гр.София, с п.а., представлявано от изпълнителния директор Петко Петков и „Билдфайн инвест“ ЕООД, гр.София, с п. а., представлявано от Силвана Николаева Савова иск да се обяви за нищожен  сключения между ГУСВ ЕАД и „Билдфайн инвест“ ЕООД, договор за прехвърляне на недвижим имот от 11.08.2015г., обективиран в НА №96, том.ІV, рег.№3092, дело №343 от 2015г. на нотариус Стефка Чавдарова, с район на действие Районен съд Стара Загора, вписана в регистъра на Нотариалната камара под №381, вписан в Служба по вписванията Стара Загора, под вх.рег.№9160, акт №187, акт том ХХІІІ, дело № 4776/2015г. на основание чл.26, ал.1 ЗЗД, като противоречащ на закона  като неоснователен.

 

            ОСЪЖДА „Еликон“ ООД, гр.София, ЕИК 108519101 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Лозенец“, ул. Цветна градина, бл.15, ет.5, ап.3, представлявано от управителя Красимир Асенов Моллов да заплати на Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД гр.София, ЕИК201906947, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Лъчезар Станчев № 13, представлявано от изпълнителния директор Петко Петков сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лв., представляващи направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

           

ОСЪЖДА „Еликон“ ООД, гр.София, ЕИК 108519101 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Лозенец“, ул. Цветна градина, бл.15, ет.5, ап.3, представлявано от управителя Красимир Асенов Моллов да заплати на „Билдфайн инвест“ ЕООД, гр.София ЕИК 131294437, със седалище и адрес на управление гр.София, 1680 район Витоша, кв.“Манастирски ливади“, ул.Пирин № 91, ет.4, ап.7, представлявано от Силвана Николаева Савова сумата от 20 000/двадесет хиляди/ лв., представляващи направените по делото разноски за адв. възнаграждение.

           

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Апелативен съд - Пловдив.   

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: