О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 106                      09.02.2017 г.                град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, ШЕСТИ граждански състав

на девети февруари 2017г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ………………………………………………………………………………..,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 132 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

        Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.5 от ЗЛС и във вр. с чл.336 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е искова молба от ищците 1.Т.А.Г. с ЕГН********** ***; 2.Б.И.Ц. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***.      И.И.Ц., ЕГН ********** ***; 4. С.Х.П., ЕГН **********,***; 5. С.Х.П., ЕГН **********,*** - всички в качеството на съдружници в „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348, с адрес за призоваване: гр. Казанлък, ПК 6100, ул. „Георги Бенковски" №5, против ответника : С.Х.К., с ЕГН**********,***, съответно с ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 336 ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 5 ал. 1 от ЗЛС.

 

Ищците твърдят, че ответникът С.Х.К. се обявява и манифестира като управител на дружеството „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348, на основание незаличено и записано невярно след 04.11.2015г. обстоятелство в раздел „общ статус" на ред 7-ми в търговски регистър към АВ по партидата на „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348. Същият лично и чрез трети за дружеството лица извършвал редица действия от името на дружеството, във вреда на дружеството, а и на самия него като съдружник. Това е породило у тях останалите съдружници, правен интерес от завеждането на настоящия иск, защото се съмнявали в здравия разум на ответника и , че той вероятно е изпаднал в някакво особено състояние и вероятно страда от слабоумие или друга душевна болест, която му пречи да разбира свойството и значението на постъпките си. Това негово състояние се използвало от лица с престъпни намерения против дружеството вероятно с цел да ограбят по привиден начин цялото му имущество, като го заставят да се подписва под текста на различни документи - записи на заповед, заповеди и пълномощни за да действат от негово име против дружеството, както в съдебни производства така и фактически за да имитират, че те са овластени от него управители на дружеството, нещо, което е правно абсурдно но е фактически резултат от действията и бездействията на ответника. Тези негови действия вероятно са в резултат и на някаква зловредна намеса от страна на трети лица, които са въздействали на С.К. за да се държи той по този  странен  за  тях и   противоправен      за      тях   и   за дружеството„Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348 начин.

 

        Молят, съдът след като се увери в основателността на искането им, да постановите решение, с което да постави ответника С.Х.К., ЕГН **********, ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ, евентуално под ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ. Молят след влизане в сила на решението да изпрати същото на органа по запрещаване, който да определи  Настойнически /Попечителски/ съвет, в който да не влизат лица, които използват състоянието на ответника с цел лично облагодетелстване.

 

С исковата молба ищците са направили и особени искания - Искане за налагане на обезпечителни мерки:

Молят съдът да постанови обезпечителна мярка и издаде обезпечителна заповед за гарантиране изпълнението решението по това производство и за опазване на имуществото на „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348 чрез ограничаване на правомощията на С.Х.К., с ЕГН********** като управител и представляващ „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348, до приключване на настоящото производство и вписването на постановената обезпечителна мярка в ТР към АВ по партидата на дружеството „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348, т.к. с действията си и бездействията си същия уврежда и ще продължава да уврежда интересите на дружеството и съдружниците в „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348, без възможност от тяхна страна да защитят адекватно правата и законите си интереси, съответно на тях и на “Кооперативен пазар" ООД.

Молят съдът да постанови налагане на обезпечителна мярка и издаде обезпечителна заповед за - спиране на изпълнението по изпълнително дело №20158680400194 образувано при ЧСИ Румяна Манджурова с рег.№868 при КЧСИ с район на действие СТОС, до приключване на настоящото производства, т.к. при продължаване на изпълнителното дело ще се увредят правата им и собствеността на „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348, без да имат възможност да защитят адекватно правата на „Кооперативен пазар" ООД и на тях съдружниците и да могат да възстановят нанесените им вреди от действията и бездействията на ответника С.Х.К..

 

По същите искания за допускане на обезпечение съдът се е произнесъл с две определения, с които е допуснал исканите обезпечения, които са били обжалвани пред АС-Пловдив.

С Определение под № 68/01.02.2017 год., постановено по в.ч.гр. дело № 47/2017 год. Апелативен съд – Пловдив е ОБЕЗСИЛИЛ Определение № 979 от 09.11.2016 г. и Определение № 40 от 13.01.2017 г., постановени по гр. д. № 132 по описа за 2016 г. на Старозагорския окръжен съд, с които са допуснати поисканите обезпечителни мерки, както и издадените въз основа на тези определения обезпечителни заповеди от 11.11.2016 г. и от 16.01.2017 г. и е ПРЕКРАТИЛ производството по в. ч. гр. д. № 47/2017 г. по описа на Апелативен съд Пловдив.

Определението на АС – Пловдив е окончателно и е влязло в законна сила на датата 01.02.2017 год.

 

С оглед на гореизложените съображения и указанията дадени от въззивната инстанция в лицето на АС-Пловдив предявеният иск се явява процесуално недопустим и като такъв заведената искова молба по същия следва да бъде върната на ищците и производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Изцяло в същият смисъл е и Тълкувателно решение под № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК, т.6. от същото според което поставянето под запрещение е акт на съда, с който се ограничава или отнема по установен ред и въз основа на установени от закона основания дееспособността на едно физическо лице при трайно душевно заболяване, което препятства лицето само да се грижи за себе си и своите работи.

С разпоредбата на чл. 5, ал. 1 и ал. 2 3ЛС пълнолетните лица, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни, а онези пълнолетни лица с такива страдания, но чието състояние не е така тежко, се поставят под ограничено запрещение. Препращащата норма на чл. 5, ал. З ЗЛС сочи, че по отношение на правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. З, ал. 2 ЗЛС, а за правните действия на лицата по ал. 2 се прилага чл. 4, ал. 2 ЗЛС. Статутът на лицата, поставени под пълно и ограничено запрещение, е приравнен по закон на този на малолетните и непълнолетните лица. В същия смисъл са и задължителните указания дадени с Постановление под № 5/1979 год. на Пленума на ВС на РБ.

       

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК/2008г./, и Исковата молба следва да се върне обратно на ищците, ведно с всички законни последици от това.

 

Следва извода, че правен интерес от подаване на такава искова молба извън кръга на близките роднини и съпруга, е налице тогава когато от действията на определено физическо лице се засяга правната сфера на ищеца като пряка последица от увреждане на правната сфера на болното лице - ответник, и то по начин, срещу който ищецът няма друг способ за противодействие. Искът по чл. 5 от ЗЛС е с цел защита интересите на лицата, страдащи от душевна болест и слабоумие, а не в интерес на трети лица.

Всяко юридическо лице има свои органи на управление и контрол, чиято цел е защитата на правния интерес на ЮЛ, съответно има законов ред за подмяна на членове на тези органи, които пречат на осъществяването на интересите на ЮЛ. При това положение за никое ЮЛ не е налице правен интерес от водене на иск по чл. 5 от ЗЛС срещу член на неговите органи за управление и контрол, предвид възможността да ограничи правомощията му по определения за ЮЛ законов ред, в краен случай - да потърси съдействие от прокуратурата при наличие на изключителен обществен интерес от това.

С оглед горното и без да се навлиза и обсъжда конкретиката по спора, настоящият съд счита, че производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.336, ал.1, и ал.2 от ГПК/2008г./,  във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./ във връзка с чл.5, ал.1 от ЗЛС, Окръжен съд- Стара Загора

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ВРЪЩА обратно на ищците 1.Т.А.Г. с ЕГН********** ***; 2.Б.И.Ц. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***.    И.И.Ц., ЕГН ********** ***; 4. С.Х.П., ЕГН **********,***; 5. С.Х.П., ЕГН **********,*** - всички в качеството на съдружници в „Кооперативен пазар" ООД, с ЕИК 833165348, с адрес за призоваване: гр. Казанлък, ПК 6100, ул. „Георги Бенковски" №5, против ответника : С.Х.К., с ЕГН**********,***, съответно с ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 336 ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 5 ал. 1 от ЗЛС искова молба с вх. № 1478/06.02.2016 год., поради недопустимост на предявения със същата иск.

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 132/2016г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :