Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 50                                          20.02.2017 г.                   град  Стара Загора

 

                                        В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на девети февруари 2017 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.,

при прокуроро Петър Василев

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1065 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във вр. с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ и във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД.

 

          Постъпило е първоначално Мотивирано искане от КОИППН вх.№ 20362/04.12.2008г. против общо 6 бр. ответници/физически лица/- пълнолетни български граждани, за отнемане в полза на Държавата на твърдяно за незаконно придобито имущество на обща стойност 1 058 729, 70 лв. В хода на съдебното дирене ищцовата страна поддържа искането си изцяло. Пледира МИ да бъде уважено изцяло, ведно със законните последици от това. В този смисъл е и подробната й писмена Защита по делото.

 

          Ответникът Д.С. *** не е подал писмен Отговор на МИ в законния 1- месечен срок по чл.131- 133 от ГПК, въпреки дадените му изрични указания от настоящия първоинстанционен съд. Към днешна дата той не е представил писмена Защита по делото, въпреки дадената му от съда изрична 1- седмична възможност за това.

 

Останалите ответници З.Д.Г., Г.И.Г., С.Д.Г., П.С.Г., П.М. З. Е., Държавата чрез МФ- София, Х.Н.Н., Т.Н.М. и Ю.Г.С. са подали писмени Отговори на МИ в законните 1- месечни срокове за всеки един от тях по реда на чл.131- 133 от ГПК, в които са оспорили МИ, касаещо тяхното процесно имущество и способите за придобиването му, изразили са несъгласие с исковите претенции в МИ против вснеки един от тях и са поискали настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора да ги отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това, като са изложили своите аргументи в този смисъл. В тази насока са и пледоариите на процесуалните им представители- адвокати/ангажирани и служебно назначени/, които като цяло считат, че МИ на Комисията срещу всеки един от тях се явява неоснователно и недоказано, отричат да са придобили процесните имущества от престъпна дейност и молят съда да отхвърли МИ, ведно със законните последици от това. В представената обща писмена Защита по делото в дадения им от съда 1- седмичен срок, част от ответниците Д.С.Г., З.Д.Г. и С.Д.Г. изразяват защитните си тези, че най- вече поради липсата на дори и косвена връзка между извършеното престъпление и придобитото имущество, не е налице хипотезата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД, и това имущество не подлежи на отнемане по реда на този закон. Считат, че искът, като неоснователен и недоказан, следва да бъде отхвърлен с всички произтичащи от това последици.

 

По делото са допълнително конституирани и 2 бр. физически лица/пълнолетни български граждани/, със самостоятелни права в процеса, а именно- Ц.И.П. и П.И.П./брат и сестра/- и двамата от гр.Казанлък, обл.Старозагорска, които не са взели становища по спора, не са пледирали лично или чрез процесуални представители/адвокати/, и не са представили свои писмени Защити по делото в дадения им от съда също 1- седмичен срок.

 

          Представителят на ОП- Ст.Загора изразява становище, че МИ е изцяло обосновано и доказано, че съгласно приетите съдебно- оценъчни експертизи поисканото за отнемане в полза на Държавата имущество е дори в по- големи размери от претендираните по делото. Пледира МИ да се уважи изцяло, ведно със законните последици от това. Не е представила писмена Защита в дадения й от съда 1- седмичен срок.

 

          ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ :

          Мотивираното искане, играещо ролята на искова молба, е процесуално допустимо, родово и местно подсъдно на настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, поради което той следва да се произнесе по същността на искането по чл.28 и чл.29 от ЗОПДИППД/отм./, с което е бил сезиран с това МИ, изпълняващо ролята на ИМ по смисъла на ГПК.

 

          ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ :

Настоящото първоинстанционно гражданско дело е било образувано по Мотивирано искане на КОНПИ, създадена по тогава действалия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) (обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.), като правоприемник на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). Самото процесно МИ е подадено на основание чл.28 във връзка с чл.З, ал.1, т.23, чл.4, ал.1 и ал.2 и следващите от ЗОПДИППД (отм.), въз основа на Уведомление изх.№ 2050/30,11.2006г. на РС-Казанлък и Решение № 137/16.07.2008г. на КУИППД- гр.София, поради влязла в законни сила осъдителна Присъда срещу ответника Д.С. *** за извършено от него умишлено деяние, представляващо престъпление по смисъла на чл.339, ал.1, пр.2 от НК - притежание на огнестрелно оръжие без надлежно разрешение за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, за периода от датата на извършване на престъплението/1995г./, до датата на подаване на Мотивираното искане/2008г./.

          Видно от събраните по делото писмени доказателства- решение №137/16.07.2008 г., решение № 286/26.11.2008г., пълномощно, писмо №2050/30.11.2006 г. на КРС, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 15.03..2001 г., писмо изх. №830/17.01.2008 г., справка за съдимост рег. №217/25.01.2008 г. на КРС, писмо изх. №37-03-13/14.12.2007 г. на Община – Казанлък, писмо изх. №849/02.06.2008 г. на КРС, решение №188/31.12.2004 г. на КРС, писмо рег. №18604/03.06.2008г. на ОДП – Ст.Загора, писма рег. №29044/25.10.2004 г., №18603/03.06.2008г., №18979/05.06.2008г., всички на ОДП – Ст.Загора, писмо изх. №37-03-36/20.11.2008 г. на Община – Казанлък, писмо изх. №37-00-195/17.11.2008 г. на Община – Ст.Загора, обезпечителна заповед от 06.11.2008 г., интернет справки в регистър Булстат – 3бр., писмо изх. №24-00-8170/06.02.2008 г. на Община - Пловдив, писмо изх. №1384/24.11.2008 г. на Община – Казанлък, 10 бр. удостоверение за данъчна оценка, писмо изх. № 677-3/19.05.2008 г. на Община Казанлък, 9 бр. удостоверения за данъчна оценка, писмо изх. № 24-00-682/25.11.2008г. на Община – Ст.Загора, удостоверение за декларирани данни от 25.11.2008г., 2 бр. удостоверения за данъчна оценка, присъда №8 от 28.01.2002 г. по НОХД №319/01 г. на КРС, свидетелство за съдимост №217/25.01.2008 г., писмо №37-ОЗ-13/14.12.2007г. и №37-030- 36/22.11.2008г., писмо №849/02.06.2008г. Районен съд гр. Казанлък с приложение- Решение по 11249/2004 г., справка №18604/03.02008 г. на ОДП - Ст. Загора, справка №29044/25.10.2007г. на ОДП - Ст.Загора,  справка №18603/03.06.2008г. на ОДП - Ст. Загора, справка №18979/05.06.2008г. на ОДП Ст. Загора, писмо №37-00-195/17.11.2008г. на общ. гр.Ст. Загора, писмо №24-008170/06.02.2008г. на общ. гр.П., удостоверение №24008170/24.02.2008г. на общ.  гр.П., удостоверение №677-3/19.05.2008г. на общ. гр.Казанлък, девет броя удостоверения за данъчни оценки №1568-1/ 20.11.2007 г. на Казанлък, писмо №207/18.01.2008 г. на Служба по вписванията- Казанлък,  Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 15, том I, рег. №12/22.01.1999 г. Служба по вписванията гр. Пловдив от 21.01.1999 г., т. 2, двойно - входящ регистър 715, описна книга 538,  Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 9, том I, рег. .дело 7/2006 г. Служба по вписванията гр. Казанлък, вх. рег. № 144/17.01.2006г., том I, дело № 471, партидна книга том 2859; 2860 стр. 623, нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 74, том I , рег. 9, нот. дело 63/2006  г.  Служба  по  вписванията гр.  Казанлък,  вх.  рег.  2.2006 г.; акт № 159; том I; дело № 231, партидна книга том 16532, стр. 623, нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот №152, том I, рег.17, нот. дело   131/2006   г.   Служба   по   вписванията   гр.   Казанлък,   вх.   №1321 от 27.02.2006 г., акт № 146; том II,  дело № 517, партидна книга том 45716, 33981, нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот №175, том II, рег. нот. дело 293/2006 г. Служба по вписванията гр. Казанлък, вх. рег. №5728 от 03.08.2006 г., акт № 22, том XII, дело № 3419/2006 г., партидна книга том 22987, заповед №301/17.04.2007 г. на Община – Казанлък, постановление за възлагане на недвижим имот от 19.05.2008 г., нот. акт №77 от 30.09.2003 г., нот. акт №173/07.11.2003 г., писмо изх. №137-03-30 от 27.06.2006 г. на Община – Казанлък, разрешение за строеж №98/28.04.2004 г., скица №11423/02.12.2003 г., нот. акт №170/14.04.2005 г., №57/28.05.2008 г., №27/22.01.1999г., №135/02.10.2003 г., №102/05.03.2002 г., №90/13.05.2003 г., №93/10.09.2002 г., №121/05.08.2003 г., №194/08.10.2002 г., №185/16.12.2003 г., №39/29.01.22003 г., №129/14.03.2003 г., №152/24.02.2005 г., №101/07.04.2005 г., №7/28.04.2007г., №155/24.06.2005 г., №12/10.05.2005 г., №16/10.03.2006 г., №61/02.02.2006 г., №78/06.02.2006 г., №136/20.12.2004 г., №25/04.02.2005 г., №119/12.04.2005 г., №47/09.05.2005 г., №102/04.10.2005 г., №196/27.07.2006 г., №13/25.11.2004 г., №153/25.02.2005г., писмо изх. №10134/13.11.2008 г. с представени 4 бр. нот. актове под опис, протокол от 03.06.2008 г., експертна оценка от 09.06.2008 г., експертна оценка от 04.11.2008 г., определение №45/05.12.2008 г. на СОС, обезпечителна заповед №45/05.12.2008 г., писмо изх. №4738/23.12.2008 г., писмо изх. №11-03-105/15.01.2009 г. на Община – Ст.Загора, писмо изх. №11-00-9/15.01.2009 г. на Община – Казанлък с представени доказателства под опис, молба от юриск. Р. от 06.02.2009 г., уведомителни писма от 13.02.2009 г. – 2 бр., отговор от Г.Г. от 20.02.2009 г., нот. акт №19/23.05.2007 г., №142/25.10.2006 г., договор за паричен заем от 05.05.2004г., нот.акт №59/27.05.2003 г., решение от 30.01.2006 г. на КРС, удостоверение №323/23.02.2006 г., инцидентен установителен иск от Г.Г. от 20.02.2009 г., молба от 04.03.2009 г., отговор от адв.С. от 24.03.2009г., писм. отговор от адв. П. от 10.03.2009г., отговор изх. №11-03-75/27.04.2009г., пълномощно №П-2/07.01.2009г., писмо изх. №844/16.05.2009 г. на КРС, писмо изх. №20/16.05.2009г. на Нотариус Куцарова, молба от Д.Г. от 25.02.2005г., нот. акт №153/25.02.2005 г., удостоверение за дан. оценка, нот. акт №13/25.11.2004 г., декларация от 25.02.2005 г., декларация от 25.02.2005 г., декларация от 24.07.2005 г., скица №108/16.02.2004 г., нот. акт №47/09.05.2005 г., удостоверение за дан. оценка от 09.05.2009 г., приходна квитанция от 09.05.2005 г., нот. акт №119/12.04.2005 г., декларация от 09.05.2005 г., 2 бр. декларации, писмо №885/20.05.2009 г. на КРС, молба от юриск. Р. от 10.07.2009 г., пълномощно от 30.09.2009 г., молба от Д.Г. от 01.10.2009 г., молба от юриск. Р. от 02.10.2009 г., договор за доброволна делба на недвижими имоти рег. №525/26.01.2000 г., нот. акт №171/08.12.2003 г., №130/23.09.2003 г., №6/16.09.2004 г., №61/25.05.200 г., №65/30.05.2005 г., №99/05.10.2006 г., №125/05.04.2006 г., иск. молба от 30.09.2009 г., удостоверение за наследници №1192/18.06.2009г., договор за поръка от 18.03.1995 г., декларация, нот. акт №7/21.03.1995 г., №63/25.09.2003 г., №77/30.09.2003 г., удостоверение изх. №1672/25.09.2009 г., иск. молба от В.Б., молба от адв. П., молба от Д.Г. от 22.10.2009 г., заповед за възлагане на ревизия от 02.10.2009 г., становище от Д.Г. от 21.10.2010 г., нот. акт №47/27.06.2008 г., №34/13.02.2009 г., определение №21/22.01.2009 г., заповед за възлагане на ревизия от 02.10.2009 г., частна жалба от Д.Г. от 26.10.2009 г., нот. акт №47/27.06.2008 г., №34/13.02.2009 г., обезпечителна заповед №45/05.12.2008 г., частна жалба от М.Б. от 27.10.2009 г., нот. акт №47/27.06.2008 г., №34/13.02.2009г., частна жалба от М.Б. от 02.11.2009 г., обезпечителна заповед от 05.12.2008 г., 2 бр. нот. актове от 27.06.2008 г. и 13.02.2009 г., удостоверение от 11.11.2009 г., молба от М.Б. от 12.11.2009 г., молба от Д.Г. от 13.11.2009 г., молба от М.Б. от 18.11.2009 г. и от 20.11.2009 г., отговор от Г.Г. от 01.12.2009 г., молба от М.Б. от 30.12.2009 г., отговор от юриск. Р. от 21.01.2010 г., обратна обезпечителна заповед от 04.03.2010 г., молба от Ц.П. от 10.11.2009 г., нот. акт №7/21.03.1995 г., №63/25.09.2003 г., №77/30.09.2003 г., препис извлечение от акт за смърт №386/13.06.2009 г. на Община – Казанлък, договор за поръка от 18.03.1995 г., декларация, удостоверение за наследници от 18.06.2009 г. на Община – Казанлък, молба от Ц.П., пълномощно, молба от Ц.П. от 17.06.2010 г., писмо изх. №30584/30.09.2010 г. на НАП – Пловдив, Ревизионен акт от 23.11.2009 г., писмо изх. №1810/04.10.2010 г. на КРС, решение №203/13.04.2010 г. на КРС по гр. дело №156/08 г., протокол от 06.10.2010 г. по гр. д. №384/2010г. на СОС, определение от 03.11.2010 г., Молба от З.Г. от 23.10.2009г., Болничен лист от 22.10.2009г., Становище от Д.Г. от 21.10.2009г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот №47/27.06.2008г., Нот. акт №34/13.02.2009г., Определение №21/22.01.2009г., Заповед за възлагане на ревизия от 02.10.2009г., Болн. лист от 09.09.2009г., Частна жалба от Д.Г. от 26.10.2009г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот №47/27.06.2008г., Обезпечителна заповед №45/05.12.2008г. на СОС, Частна жалба от М.Б. от 27.10.2009г., Частна жалба от М.Б. от 02.11.2009г., Заявление от З.Г. от 02.11.2009г., Сметка/фактура от 30.10.2009г., Удостоверение І1258/11.11.2009г., Кс. копие от Българско гражданско процесуално Право, осмо издание, Молба от М.Б. от 12.11.2009г., Молба от М.Б. от 13.11.2009г., Молба от М.Б. от 18.11.2009г., Молба от М.Б. от 20.11.2009г., Молба от М.Б. от 20.11.2009г., Отговор от Г.Г. от 01.12.2009г., Разписка от 02.12.2009г., Молба от М.Б. от 15.12.2009г., Молба от Д.Г. от 15.12.2009г.,  Молба от М.Б. от 30.12.2009г., Отговор от Р.Р. от 21.01.2010г., Обратна обезпечителна заповед от 04.03.2010г., Молба от Ц.П. от 10.11.2009г., Искова молба от Ц.П., Нот. акт №7/21.03.1995г., Нот. акт за дарение на недвижим имот №63/25.09.2003г., Нот. акт за дарение на недвижим имот №77/30.09.2003г., Удостоверение изх. №1672/25.07.2009г. на РС Казанлък, Препис-извлечение от акт за смърт №386/13.06.2009г. на Община Казанлък, Искова Молба от Къта Пешева вписана в АП на 25.03.2008г., Договор за поръчка от 18.03.1995г., Декларация от Петя Вълчева, Удостоверение за наследници №1192/18.06.2009г. на Община Казанлък, Молба от Ц.П. от 06.11.2009г., Пълномощно, Молба от Ц.П. от 17.06.2009г., Писмо изх. №30584/30.09.2010г. на ТД Пловдив, Офис Ст.Загора, Ревизионен доклад от 23.11.2009г., Писмо изх. №1810/04.10.2010г., Решение №203/13.04.2010г. на КРС, Протокол от 06.10.2010г. на СОС, Определение от 03.11.2010г. на СОС, Кс. копие от деловодната програма на СОС, Жалба от Р.Р. от 17.10.2011г., Молба от МФ рег. №11-03-250/26.10.2011г., Пълномощно №П-221/29.09.2010г. на МФ, Молба от Д.Г. от 18.11.2011г., с приложени към същата доказателства в отделна папка, приложена към том 2, Папка за узаконяване пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда на имот №5862 гр. Казанлък архитектурна част, Папка за обект:Покритие и остъкление на тераса на апартамент Б-1 на първи тежат от 6 в кв.71 в Ст.Загора, архитектурна част, Молба от Д.Г. от 01.12.2011г., Молба от инспектор Р. от 09.01.2012г., Отговор от Д.Г. от 10.02.2012г., Удостоверение за сключен гр. брак от 17.09.2008г. на Община Казанлък, Договор за поръчка от 30.01.2008г., Отговор от З.Г. от 10.02.2012г., Договор за правна помощ от 09.02.2012г., Пълномощно от 09.02.2012г., Отговор от С.Г. от 10.02.2012г., Договор за правна защита и съдействие от 09.02.2012г., Молба от ищеца от 20.03.2012г., Молба от ищеца от 06.04.2012г., Отговор от Д.Г. от 21.05.2012г., Отговор от С.Г. от 21.05.2012г., Отговор от З.Г. от 21.05.2012г.,Молба от адв. Б. от 16.05.2012г., Удостоверение за дан.оценка №663/07.05.2012г., Удостоверение изх. №982/03.05.2012г. на КРС, Нот. акт за продажба на недвижим имот №119/12.04.2005г., Нот. акт за дарение на недвижим имот №47/09.05.2005г., Нот. акт за продажба на недвижим имот №12/10.05.2005г., Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот №142/25.10.2006г., Становище от Р.Р. от 19.06.2012г.; Молба с вх.№10103/13.08.2012г.;  Писмо с вх.№10516/24.08.2012г.; Молба с вх.№12213/08.10.2012г.; Писмо с вх.№2311/21.02.2013г.; Справка от 25.02.2013г.; Писмо от 25.02.2013г.; Писмо от 25.02.2015г.; Писмо от 25.02.2013г.; Молба с вх.№ 3719/21.03.2013г.; Молба с вх.№ 4942/17.04.2013г.; Молба с вх.№ 5244/23.04.2013г.; Молба с вх.№ 6052/15.05.2013г.; Удостоверение от 20.05.2013г.; Молба с банково бордеро вх.№ 6603/28.03.2013г.; Молба с вх.№ 8134/01.07.2013г.; Писмен отговор с вх. № 8584/11.07.2015г.; Писмен отговор с вх.№ 8996/19.07.2013г.; Молба с вх.№9301/26.07.2013г.; Отговор с вх.№9368/30.07.2013г.; Отговор с вх.№9948/15.08.2013г.; Молба с вх.№13311/30.10.2013г.; Молба с вх.№14433/20.11.2013г.; Съдебно удостоверение от 20.11.2013г.; Писмо с вх. №15191/05.12.2013г.; Писмо с изх. №4838/09.12.2013г.; Молба с вх.№15471/11.12.20113г.; Писмо с изх. №4905/12.12.2013г.; Удостоверение за данъчна оценка с вх.№15999/21.12.2013г.; Молба с банково бордеро вх.№1338/03.02.2014г.; Молба с вх.№2636/28.02.2014г.; Молба с вх.№ 3557/21.03.2014; Писмен отговор с вх. № 4174/03.04.2014г.; Отговор с вх. № 4291/07.04.2014г.; Отговор с вх. № 4292/07.04.2014г.; Отговор с вх. № 4293/07.04.2014г.; Молба с вх. № 4294/07.04.2014г.; Пълномощно на адв. Д. от 04.04.2014г.; Молба с вх. № 4295/07.04.2014г.; Пълномощно на адв. Д. от 04.04.2014г.; Молба с вх. № 4296/07.04.2014г.; Пълномощно на адв. Д. от 04.04.2014г.; Молба с вх. № 4297/07.04.2014г.; Молба с вх. № 5607/12.05.2014г.; Молба с вх. № 5957/19.05.2014г.; Писмо от 03.07.2014г.; Писмо с вх. №11899/13.10.2014г.; Писмо с изх. № 4358/13.10.2014г.; молба с вх. № 15189/22.12.2014г.; Молба с вх. № 833/22.01.2015г.; Молба с вх. № 880/21.01.2015г.; Молба с вх. № 881/23.01.2015г.; Молба с вх. № 882/23.01.2015г.; Молба с вх. № 1218/30.01.2015г.; Молба с вх. № 1216/30.01.2015г.; Молба с вх. № 1217/30.01.2015г.; Молба с вх. № 2041/16.02.2015г.; Становище с вх. № 3133/11.03.2015г.; Пълномощно с изх.№ ЦУ 01/РД 22-187/30.04.2015г.; Молба с вх. № 5563/04.05.2015г.; Молба с вх. № 5564/04.05.2015г. с приложени под опис доказателства; Молба с вх. № 5565/04.05.2015г.; Молба с вх. № 5763/08.05.2015г.; Писмо с изх.№2067/12.05.2015г.; Молба с вх. № 6143/15.05.2015г.; Писмо с вх.№ 6376/20.05.2015г.; Писмо с вх. № 6375/20.05.2015г.; Справка от 01.06.2015г.; Молба с вх. № 7360/09.06.2015г.; Писмо с вх.№ 8295/26.06.2015г.; Отговор с вх.№ 8448/30.06.2015г.; Становище с вх.№8499/01.07.2015г., и от приложените ч.гр.д. №175/15г. по описа на ПАС; гр.д. №125/14г. по описа на ПАС, ч.гр.д. №495/2010г. по описа на ПАС; гр.д. №302/2011г. по описа на ВКС; ч.гр.д. №181/2011г. по описа на ПАС; гр.д.№828/2005г. по описа на РС- Казанлък; НОХД №319/2001г. по описа на РП Казанлък; ВНОХД №141/2002г. по описа на СтОС; Дознание ЗМ 257/02.02.2001г. по описа на РПУ- Казанлък, се установи, че първият ответник не е регистриран като лице по трудово правоотношение, нито като самоосигуряващо се такова от 01.01.1997г. до настоящия момент. Също така от данните, съдържащи се в писмо изх. № 27195/13.12.07г. на НОИ- Ст.Загора се установява, че първия ответник Г. не е пенсионер, и видно от справка с изх. № 27195/13.12.2007 г. от ТД на НАП  Стара Загора ответникът Д.С.Г. през проверявания период е подал ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ, както следва- през 2000г. деклариран брутен доход от извършване на услуги с личен труд – 1 669, 13 лв. или 22, 16 МРЗ, годишно данъчно задължение – 28, 90 лв. или 0, 38 МРЗ, през 2003г. деклариран брутен доход от отдаване под наем на недвижимо имущество– 2 850 лв. или 25, 91 МРЗ, годишно данъчно задължение– 177, 60 лв. или 1, 61 МРЗ, през 2005г. деклариран брутен доход от отдаване под наем на недвижимо имущество– 3 000 лв. или 20 МРЗ, годишно данъчно задължение– 144 лв. или 0,96 МРЗ, и през 2006г. деклариран брутен доход от отдаване под наем на недвижимо имущество– 14 040 лв. или 87, 75 МРЗ, годишно данъчно задължение – 2 059, 60 лв. или 12, 87 МРЗ. Следователно общо деклариран брутен доход за проверявания период е в размер на 21 559, 13 лв., общо декларирани доходи за облагане с ДОД – 17 016, 40 лв., а чистия му доход след приспадане на данъчните задължения е бил в размер на 14 606, 30 лв., като изхождайки от официалните бази данни в ежегодно публикуваните изследвания  на домакинските бюджети от НСИ минималната издръжка е както следва :

          За 2 лица за периода от 01.01.1995г. до 31.12.1999 г. и за 1 лице за периода от 01.01.2000г. до 31.12.2007 г., претенцията е както следва :

-         за 1995 г. 105 678 лв. или 42, 66 минимални работни заплати;

-         за 1996 г. 187 209 лв. или 48, 94 минимални работни заплати;

-         за 1997 г. 1 780 148 лв. или 52, 49 минимални работни заплати;

-         за 1998 г. 2 698 314 лв. или 52, 67 минимални работни заплати;

-         за 1999 г. 2 941 лв. или 45, 95 минимални работни заплати;

-         за 2000 г. 1 640 лв. или 21, 77 минимални работни заплати;

-         за 2001 г. 1 756 лв. или 20, 13 минимални работни заплати;

-         за 2002 г. 2 050 лв. или 20, 50 минимални работни заплати;

-         за 2003 г. 2 181 лв. или 19, 83 минимални работни заплати;

-         за 2004 г. 2 325 лв. или  19, 38 минимални работни заплати;

-         за 2005 г. 2 547  лв. или  16, 98 минимални работни заплати;

-         за 2006 г. 2 705 лв. или 16, 91 минимални работни заплати;

-         за 2007 г. 3 065 лв. или 17, 03 минимални работни заплати,

като само за 2008 г. няма данни от НСИ- София за издръжка на семейство. Предвид което общо за периода от 1995 г. до 2007 г. включително минималната издръжка е била в размер на  395, 24 минимални работни заплати/МРЗ/ за страната.

          От извършени икономически анализ въз основа на събраните данни в процеса на проверката показва, че ответникът Д.С.Г. през проверявания прозцесен период от време е реализирал общо приходи в размер на 806, 73 МРЗ, а е извършил разходи в размер на  6 714, 24 МРЗ- тоест е налице отрицателна разлика между доходите от законен източник и разходите на първия ответник Д.С.Г. в размер на 5 907, 51 МРЗ за страната. Откъдето се налага и напълно обоснования извод, че ответникът не е притежавал достатъчно доходи от законен източник за придобиването на подробно описаното по- горе движимо и недвижимо имущество на значителна стойност по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД, през проверявания период от време, следователно са били изцяло налице законовите хипотези на чл.4, чл.7, чл.8 и чл.10 от тогава действалбия ЗОПДИППД/впоследствие отм/.    

Видно от събраните по делото гласни доказателства/показанията на разпитаните по делото свидетели/- процесните сделки са извършени законно, като всички те са били възмездни и са били заплащани с пари в левове, които първият ответник е получавал от тези сделки, и видно от приетите съдебно- оценъчни експертизи, цените и оценките на процесните сделки, движими и недвижими имоти се доказват в рамките на посочените размери в МИ, като дори една част от тях са и в по- големи размери в пари/левове/ и съответните МРЗ за страната в тези периоди от време.

Изслушаните по искане на първия ответник Д.Г. свидетелски показания на 2 бр. свидетели- Н.П. /приятел на семейството на ответника/ и М.Х. /първа братовчедка на Д.Г./ следва да се разглеждат в съответствие с разпоредбата на чл.172 от ГПК и да се съобрази фактът, че всяко едно от тези 2 лица са пряко заинтересовани от изхода на настоящото дело, поради което не следва да се кредитират в достатъчна степен от настоящия първоинстанционен съд. Оше повече, че върденията на всеки един от свидетелите не са подкрепени дори и косвено от останалите писмени и гласни доказателства по делото, а така също и от заключенията на съдебните оценъчни експертизи.

          Следователно от фактическа страна са установени и доказани по несъмнен и безспорен начин извършените от ответниците закононарушения/видно от влезлите в законна сила осъдителни съдебни актове/, както и стойността на притежаваното от тях движимо и недвижимо имущество, въпреки наличието на различни варианти на оценките, цените и собствеността върху част от активите.

 

          ОТНОСНО ПРАВНАТА ОБОСНОВАНОСТ :

Не се спори между страните по делото, че първия ответникът- пълнолетния български гражданин Д.С.Г.- ЕГН ********** е осъден с влязла в сила на 01.08.2002г. осъдителна Присъда № 8 „з" по НОХД № 319/2001г. по описа на РС- Казанлък за престъпление по чл.339, ал.1, пр.2 и 6 от НК, което попада в обхвата на разпоредбата на тогава действалия чл.3 от ЗОПДИППД/впоследствие отменен/, поради което очевидно е налице първата предпоставка по чл.28 от ЗОПДИППД. Наред с това по несъмнен и безспорен начин в хода на настоящото първоинстанционно гражданско дело се установи и доказа, че придобитото от първия ответник Д.С. *** имущество е в общ размер на "значителна стойност"- тоест в размер над 60 000, 00 лв.
/или 400 МРЗ/ по смисъла на императивната законова норма на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./, което се доказва от заключенияута на многобройните оценъчни експертизи по настоящото дело, и което представлява втората законова предпоставка по смисъла на тогава действалия чл.28 от ЗОПДИППД/впоследствие отм./.

В тази връзка представените с МИ/ИМ/ на ищцовата Комисия и събраните в хода на съдебното дирене многобройни писмени доказателства по един категоричен начин удостоверяват придобитото от първия ответник имущество, значителната му стойност към момента на придобиването и липсата на доказани законни средства за това. Назначените, представени и приети в хода на делото съдебни експертизи, анализирани поотделно и в тяхната съвкупност, водят до единствения категоричен фактически и правен извод, че придобитото от първия ответник Д.Г. имущество е на значителна стойност по смисъла на §1 от ЗОПДИППД/отм./ и за придобиването му лицето не е разполагало със законни средства за това.

Видно от извършените и приети по делото заключения на СТЕ, САТЕ, СИЕ и повторна СИЕ, с които са определени доходите от законоустановени източници и извършените разходи към съответните периоди, стойността на придобито и изградено недвижимо имущество, както и стойността на придобитото движимо имущество, приравнени в равностойност в минимални работни заплати, се установи, че през целия проверяван процесен период от време/1995г.-2008г./, той е реализирал общо приходи от законоустановени източници в размер на 1225,08 МРЗ, извършил е разходи общо в размер на 5 518, 50 МРЗ и е установена отрицателна разлика от 4 293, 42 МРЗ за този интервал от време. А относно третата по ред бивша съпруга на първия ответник Д.Г./свидетелката Надя Г.Г./, следва да се вземе предвид, че тя е била в едно домакинство с това проверявано лице само в един доста кратък период от време/от 23.09.2008г. до 26.11.2008г./ от целия проверяван период/1995- 2008г./, поради което в икономическия анализ могат да се включат приходите и разходите на тази съпруга само за тези 2 месеца.

Съдът възприема само като едни недоказани защитни тези твърденията на ответниците, че част от имуществото те са били придобили чрез заемни и кредитни средства, обосноваващи законно придобиване и ангажираните в тази връзка доказателства, които техни доводи се явяват изцяло неоснователни и недоказани, тъй като заемите/кредитите/ не обосновават по този начин никакъв законов доход, а представляват единствено и само източник на средства, и когато липсват законни доходи за погасяване на заемите/кредитите/ е налице едно основателно предположение, че придобитото със заемните и кредитни средства имущество е придобито най- вероятно от престъпна дейност. Още повече, че от отчетените финансови резултати в годишните данъчни декларации и приложенията по тях е видно, че липсват достатъчно законови доходи за погасяване на отпуснатите кредити и заеми от трети лица, което води до извода, че имуществото е придобито най- вероятно от престъпна дейност.

Съобразно изискванията на ЗОПДИППД следва да са налице доказателства за доходи от законни източници, като ЗОПДИППД не случайно и изрично поставя като трета предпоставка за приложение на презумпцията изискването за установяване на доходи от законни източници, тъй като закона държи сметка за това, че имущество може да бъде придобито както чрез пряко влагане на средства, придобити от престъпна дейност, така и непряко— чрез погасяване със средства, придобити от престъпна дейност на заеми, взети за придобиване на имущество. Банковите кредити и заемите от трети ФЛ не са средство за увеличаване на имуществото, тъй като подлежат на връщане и предвид това, че по делото не се събраха доказателства дали са върнати задълженията и ако са върнати - с какви средства е направено това, то кредитните и заемните средства през периода също не променят извода за липса на достатъчно законни доходи, тъй като не са източник на доходи по смисъла на ЗОПДИППД. В тази връзка, за да може да се направи основателно предположение, че придобитото имущество е
свързано  с  престъпната дейност  на лицето/лицата,  за  която  е  образувано  или
приключило наказателното производство по чл.З от Закона - за всеки имот/вещ поотделно, да не е установен законен източник на доходи за придобиване на имуществото- т.е.
за процесния период установените разходи на превишават установените доходи на
лицето/лицата, чието имущество се иска да бъде отнето - за всеки имот/вещ по
отделно, и когато имуществото, придобито от престъпна дейност, е прехвърлено на трети лица
- да се установена тяхната недобросъвестност - да са знаели, че имуществото е
придобито от престъпна дейност, или са придобили имуществото за неговото укриване,
или за прикриване на незаконния му произход или на действителните права, свързани с
това имущество - за всяко лице поотделно, както и, че когато имуществото е придобито в СИО, да се установи липсата на принос (доходи)
на другия съпруг за придобиването му.

С оглед на всички събрани по делото доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност, както и след преценка на престъпната дейност на първия ответник Г. по чл.З от ЗОПДИППД (отм.), и вида, начина и стойността на придобитото от него имущество, както и времето на неговото придобиване, по отношение на нито един от процесиите имоти и движими вещи, не може да се установи по несъмне и категоричен начин причинно-следствена връзка с престъплението, нито може да се направи основателно предположение за пряка или косвена свързаност с тази престъпната дейност. Действително справката за съдимост на ответника Г. сочи за извършването и на други престъпни деяния - кражба и закана за убийство, но същите са извършени много преди престъплението, дало повод за образуване на производството. Кражбата е извършена през периода 1986-1988г. и за същата ответникът е изтърпял ефективно наказание „Лишаване от свобода" в размер на 11 г. до 1998г. включително, а престъплението му „закана за убийство" очевидно е извършено по време на престоя му в Затвора, тъй като е присъдата по него е постановена през периода на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода" през 1997г. Сочените от ищецовата Комисия криминални регистрации на първия ответник Г., нямат характер на започнало или приключило наказателно производство по смисъла на ЗОПДИППД (отм.), и следователно не биха могли да се ползват като доказателствен материал по делото. Още повече, че съгласно ТР № 7/2013г. в случаите по ЗОПДИППД (отм.), следва да се установи причинно-следствевна връзка или предположение, че имуществото е придобито не просто от някаква престъпна дейност на лицето, а от престъпната дейност по чл.З от същия този закон. В процесния случай престъплението по чл.З от ЗОПДИППД (отм.) е по чл.339, ал.1, пр.2 от НК - незаконно притежание на огнестрелно оръжие, като същото е извършено на 02.02.2001г., а процесното имущество е придобито основно през периода 1999г. - 2005г. ( през 1995г. е придобита само 1/2 ид.ч. от лек автомобил „Ауди 100" на стойност 650 лв., а през 1997г. – 1/4 ид.ч. от лек автомобил „Фолксваген пасат" на стойност 1 650 лв.). От целия този период (1999-2005г.) покупко-продажбата на имоти се осъществява през периода 2002г.- 2005г., като почти цялото имуществото е придобито по възмезден начин- чрез покупко-продажба или замяна, като изключение прави само имота в гр.Казанлък, ул.Искра 18, който е дарение. Следователно по-голяма част от имуществото му също е отчуждено по възмезден начин, като са извършени само 3 дарения, от които едно - на родственик по права линия (от отв.Г. на дъщеря му) - Дворно място, УПИ IХ-5075 в гр.Казанлък; и 2 на трето лице (ответника Г.) - имот в с.Долно Сахране и Апартамент № 14 в гр.Казанлък, ж.к. В. Левски - и двете за погасяване на предходно възникнали между лицата заемни отношения по Договори за заеми от 05.05.2004г.,, 05.10.2004г. и 05.11.2004г.- видно от Приложение 1.2 към доп. заключение на СИЕ.

По делото няма никакви събрани данни или каквито и да са доказателства придобиванията или отчуждаванията на някой от имотите, предмет на искането, да имат каквато и да било пряка или косвена връзка с престъплението по смисъла на чл.З от ЗОПДИППД (отм.), което е по чл.339, ал.1, пр.2 от НК - незаконно притежание на огнестрелно оръжие, тъй като само по себе си това престъпление не предполага непременно придобиването някаква имотна облага за притежателя му- първия ответник Д.. Същевременно от заключенията на СИЕ може да се направи напълно обоснования извод, че основната дейност на ответника Г. е била именно покупко-продажба на множество недвижими имоти/и жилищни, и нежилищни/, и от същите се установява по безспорен начин, че през процесния период от време приходите на ответника Г. по делото са от граждански провоотношения/възнаграждения за услуги с личен труд и наем на
недвижимо имущество/, и от продажба на движими и недвижимо имущество, а разходите му са за текуща издръжка и за закупуване на движимо и недвижимо имущество.

Съобразно многобройната, константна и непротиворечива съдебната практика по ЗОПДИППД, фактът на постановена присъда не освобождава ищеца от доказателствената тежест за установяване на обстоятелството за пряка или косвена връзка на придобитото имущество с престъпната дейност, и доказателства в тази посока не бяха представени от ищецовата камисия по настоящото гр.дело. Дори въпреки служебно положените значителни процесуални усилия от настоящия първоинстанционен съд, по делото не са събрани достатъчно писмени и гласни доказателства относно конкретни елементи на фактическото предаване на сумите/времето, мястото, начина на предаване и други/- т.е. не е доказано реално предоставяне и получаване на сумите, самите договори са сключени с лица от най-близкия роднински и приятелски кръг на първия ответник Г., което води до логичния извод, че те са съставени най- вероятно единствено и само за нуждите на настоящия процес. Още повече, че заемът не е от категорията доходи на физически лица по смисъла на чл,8 от ЗДДФЛ, респ. чл.9 от ЗОДФЛ /отм./, а заемът е институт на гражданското право и е правно основание по смисъла на ЗЗД за придобиване в собственост на парични средства. По отношение на имуществото на правните субекти от друга страна, заемът е задължение, а не средство за увеличение на имуществото, тъй като подлежи на връщане, и в тази връзка твърденията на първия ответник и събраните доказателства за многобройни заеми в големи размери са неотносими към настоящия спор, тъй като не установяват по категоричен и несъмнен начин негови законни доходи. При това нито размерите на получените заеми, нито датите, на които се твърди, че те са били получени, се свързват по какъвто и да било начин с датите на придобиване на имущество, нито е установено влагането им в него, за да се приеме, че имуществото е закупено с тях. А и относно връщането на заемите стои въпросът имал ли е ответника законни доходи за връщането. Наред с това договорите за заем не се ползват с материална доказателствена сила относно удостоверените с тях изявления на лицата, които са ги подписали, което означава че договорите за заем не доказват, че направените в тях изявления отразяват обективната истина. Предвид факта, че предоставените по делото договори не са нотариално заверени и с оглед разпоредбите на чл.180 и чл.181 от ГПК, същите са непротивопоставими на ищцовата Комисията. Освен това договорът за заем е един реален договор и същият поражда правни последици едва с предаването на сумата, а в хода на съдебното дирене не се установиха факти установяващи реално „предаване на суми".

Съобразно съдебната практика, средствата от банкови кредити и заеми от трети лица не следва да се включват в сумата на доходите, предвид характера на кредита/заема като задължение на заемателя спрямо заемодателя, а не като източник на законен доход, освен ако има достатъчно данни по делото, че тези средства няма да бъдат връщани- тоест макар и предоставени като заемни, те са се трансформирали в дарени, и тези заеми/дарения/ следва да се вземат предвид като доход на лицето, при липса на данни същите на свой ред да били придобити от престъпна дейност на заемодателя.

Следва да се има предвид, че дори и липсата на законен източник (отрицателния баланс) не означава автоматично, че цялото или конкретна част имуществото/движими и/или недвижимо/ на първия ответник Д., посочено в МИ/ИМ/, е придобито задължително и непременно от посочената престъпна дейност на този първи ответник. Следователно процесното Мотивирано искане/първоначалното и множеството последващи уточняващи/ от КОИППН/сега КОНПИ/ против всеки един от общо 6 бр. ответници е за отнемане в полза на Държавата на твърдяно за всеки един от тях незаконно придобито имущество на обща стойност 1 058 729, 70 лв., което се доказва като количество и цени изцяло, дори и по отношение на някои активи в по- големи размери от претендираните в исковия процес по делото.

Същевременно след постановяване и публикувана на Тълкувателно решение/ТР/ № 7/2013г. по т.д.№ 7/2013г. по описа на ГТК на ВКС- София, и въпреки дадените от съда много подробни и изчерпателни указания, с уточняващото Мотивирано искане Комисията/молител/ не е отстранила констатираните първоначални съществени нередовности в Мотивираното й искане, и то до края на първоинстанционното съдебно производство не е съобразено с вече публикуваното и задължително, както за страните, така за съда и за ОП- Ст.Загора ТР № 7/30.06.2014г. на ВКС- София по т.д.№ 7/2013г. по описа на ВКС- София, предвид императивната разпоредба на чл.130, ал.2 от ЗСВ, че ТР са задължителни за органите на съдебната власт/каквито са съда и прокуратурата/ и на изпълнителната власт/каквато е КОНПИ/. До приключване на съдебното дирене, дори и в пледоарията си ищцовата Комисия не е посочила, обосновала и доказала каквато и да е пряка или косвена причинно- следствена връзка между престъпната дейност по тогава действалия чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, и придобиването на това имущество от една страна, както и по никакъв начин не е изложила конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението и доказването на евентуалната връзка с придобиване на имуществото. Както и съобразно горепосоченото да се определят съответните релевантни периоди във всеки конкретен случай, които трябва да са в рамките на чл.11 от ЗОПДИППД/отм./. Последващото поредно уточняващо МИ съвсем семпло поддържа първоначалните искания, направени са само някои нови такива изложения и до края не са били отстранени подробно описаните първоначални нередовности в МИ.

Поради което и предвид императивната норма на чл.130, ал.2 от ЗСВ във вр. с чл.3, ал.1, чл.11 и чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и във вр. с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, исковите претенции се явяват като цяло неоснователни и недоказани, тъй като в хода на първоинстанционното съдебно производство не се обоснова, установи и доказа по несъмнен и безспорен начин пряката причинно- следствена връзка между престъпната дейност по относимия чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, и придобиването на това имущество от една страна, както и по никакъв начин не е изложила конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението и доказването на евентуалната връзка с придобиване на имуществото.

Също така поради липсата на дори и косвена връзка между извършеното престъпление и придобитото имущество, очевидно не е налице законовата хипотеза на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, и това процесно движимо и недвижимо имущество не подлежи на отнемане в полза на Държавата по реда на този закон. Предвид на което самият факт на притежаване на процесното имущество не го прави автоматично такива, което да е придобито от престъпна дейност и по престъпен начин, което да обосновава неговото безусловно категоризиране като изцяло незаконно, за да бъде то изцяло отнето в полза на Държавата, със законните последици от това.  Разбира се законът не изисква такава пряка, конкретна и обоснована по категоричен начин връзка, но във всички случаи ищецът/Комисията/ трябва да посочи още със самото МИ въз основа на какви факти и обстоятелства може да се предположи, че имуществото, предмет на отнемане, е свързано дори косвено с установената престъпна дейност на ответника. Създадената оборима презумпция, че връзката се предполага доколкото не е установен законен източник на средствата за придобиване на имуществото съдържа неразривната връзка между това предположение за връзка с установяването на незаконен произход на средствата. В конкретния случай обаче се установи обратното-  средствата за придобиване на имуществото имат законен произход, още повече, че голямата част от тях са реализирани преди постановяване на осъдителната присъда на първия ответник.

Следователно МИ следва да се отхвърли изцяло, както по отношение на всички ответници, така и по отношение на всички претендирани имущества.

 

ОТНОСНО ИНЦИДЕНТНИЯ УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК :

По делото е бил предявен и приет за съвместно разглеждане и инцидентен установителен иск/ИУИ/ в производството по настоящото гр.д.№ 1065/2008г. по описа на ОС- Ст.Загора, с искане съдът да се произнесе в решението си относно съществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависел изцяло изхода на делото в частта на предявеното искане за прогласяване недействителността на 2 бр. дарения на недвижими имоти- собственост на шестия първоначален ответник- пълнолетния български гражданин Г.И.Г. ***, както и за отнемане на тези 2 бр. недвижими имоти в полза на Държавата, чрез които сделки той твърди, че е било извършено погасяване дълга на втория ответник по съществуващото между тях облигационно правоотношение по договор за паричен заем, сключен на 05.05.2004г., тъй като съществуването на заемното правоотношение между него/шестия ответник/ и втория ответник/З.Д.Г. ***/ е преюдициално спрямо основното спорно право- даренията на имотите, които са предмет на настоящия основен исков процес по чл.28 от ЗОПДИППД/отм./. Моли настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора да признае за установено по отношение на ответниците, че между него и втория ответник на 05.05.2004г. е било създадено облигационно правоотношение чрез сключване на договор за паричен заем общо за сумата 12 500 лв., която сума към датата на извършване на даренията на недвижимите имоти, предмет на сделките отразени в н.а.№ 153, том I, рег.№ 1977, дело № 133/25.02.2005г. и н.а.№ 47, том III, рег.№ 4114, дело № 400/09.05.2005г.- и двата на нотариус Петранка Куцарова- гр.Казанлък, с рег.№100 при Нотариална камара- София, с район на действие района на РС-гр.Казанлък, не му е била върната от втория ответник, и чрез тези дарения на имотите вторият ответник е трансформирал паричното си задължение към него, погасявайки го, като вместо плащане с пари е прехвърлил собственост си върху това недвижимо имущество.

Предвид обаче на цялостното отхвърляне на МИ на Комисията против всички ответници по делото/включително и този ищец по ИНИ/, съдът счита, че следва да остави без разглеждане и този процесен особен установителен иск по особения ред на чл.29 от ЗОПДИППД/отм./, поради отпадане на активната процесуална легитимация на иницииращия го неговия ищец/ответника по МИ Г.И.Г., със законните последици от това, тъй като извън общата норма на чл.28 от специалния закон/ЗОПДИППД- отм./, специалната норма на чл.29 от този специален закон/ЗОПДИППД- отм./ няма самостоятелно приложения по общите правила на общия процесуален закон/ГПК/, предвид и изричната уредба за това по § 2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./. Безспорно е, че предявения установителен иск по особения ред на чл.29 от ЗОПДИППД/отм./ дава законовото право на тези трети лица да претендират свои твърдени самостоятелни права върху конкретно имущество, предмет на МИ на ищцовата Комисия, за неговото иискане за отнемане в полза на Държавата, като тази законова разпоредба е специална и следва да се тълкува и прилага единствено и само при конкретни строго ограничени законови предпоставки за това, а не по общите правила на ГПК въпреки наличието на общата препращаща разпоредба на § 2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./, и може да се претендират и защитават само в особеното исково производство по общия чл.28 от ЗОПДИППД/отм./, тъй като очевидната цел на законодателя е била за едновременно и безпротиворечиво единно гражданско съдебно производство за разрешаване на въпросите за правата, както на конкретните ответници по МИ, така и на правата на евентуалните други, трети лица, имащи свои самостоятелни права върху част или върху всички активи, предмет на МИ по чл.28 от ЗОПДИППД/отм./. Следователно и с оглед цялостното отхвърляне на първоначалното МИ/ИМ/ от Комисията срещу всеки един от ответниците/включително и против конкретния ответник Г.И.Г., който е и ищец по инцидентния установителен иск/- независимо от естентвото му и от страните по него, следва да се остави изцяло без разглеждане и насрещната установителна искова претенция по реда на чл.211, ал.1 и ал.2, изр.1 от ГПК във вр. с чл.29 от ЗОПДИППД/отм./ на ответника Г.И.Г. *** срещу другите 2 бр. ответници по него- Държавата чрез МФ- София, и  първи ответник по МИ- Д.С.Д.-***, ведно със законните последици от това.

Също така, на същото фактическо и правно основание следва да се оставят изцяло без разглеждане и исковете на третите лица със самостоятелни права- Ц.И.П. и П.И.П., против КУИППД- София, и срещу ответниците Д.С. ***, З.Д.Г. ***, С.Д.Г. ***, П.С.П. ***, П.М.З. *** и Г.И.Г. ***, заведени на основание чл.225, ал.1 от ГПК във вр. с чл.29 от ЗОПДИППД/отм./, относно посочения в т.8 от МИ недвижим имот- сграда, състояща се от търговски обект с РЗП 178 кв.м, жилище с РЗП 100 кв.м. на ет.2 и жилище с РЗП от 100 кв.м. на ет.3, в дворно място УПИ ХIХ-5862 в кв. 167 по плана на гр.Казанлък, обл.Старозагорска, ул. „Искра" № 18, тъй като по отношение на този имот, те като правоприемници на майка им К.Ц.П.- ЕГН **********,***, претендират самостоятелни права на собственост по наследство, като предявяват този иск срещу тези конкретни ответници, за да бъде установено, че те претендират самостоятелни права за собственост върху имота, като наследници на покойната им майка К.Ц.П., с качество на ищци по друго висящо тогава гр.д.№ 156/2008г. по описа на РС- гр.Казанлък, обл.Старозагорска, със законните последици от това.

 

ОТНОСНО ТРЕТИТЕ ЛИЦА СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ПРАВА ПО ДЕЛОТО :

Настоящите съдебни мотиви и диспозитиви имат пряко и непосредствено правно действие, както за страните по делото и ОП- Ст.Загора, така и по отношение на допълнително встъпилите и конституирани трети лице със самостоятелни права по делото по реда на чл.29 от ЗОПДИППД/отм./- Ц.И.П.-ЕГН ********** ***, и сестра му П.И.П.- ЕГН ********** ***, и М.Х.Б..

 

ОТНОСНО ОБЖАЛВАЕМОСТТА НА РЕШЕНИЕТО :

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение  може да се обжалва и протестира в общия законен 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и ОП- Ст.Загора, с въззивна жалба и протест чрез настоящия първоинстанционен ОС- Стара Загора пред въззивния му ПАС- Пловдив.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на осн.чл.28, ал.1 и чл.29 от ЗОПДИППД/отм./ във вр. с § 2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./ и § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД, във вр. с чл.292 от ГПК и във вр. с чл.130, ал.2  от ЗСВ, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

                                                   Р   Е   Ш   И   :

 

 

          ОТХВЪРЛЯ изцяло Мотивираното искане вх.№ 20362/04.12.2008г. на КОНПИ- гр.София- 1000, ул.“Г.СД.Раковски“ № 112, ТД- гр.П.- 4000, бул.“Санкт Петербург“ № 67, БУЛСТАТ- 131463734,  за отнемане в полза на Държавата :

          І. От Д.С.Г.- ЕГН **********,*** :

          1. На 112/271 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото от 271 кв.м., находящо се в гр.П., ул. ”Ц.Д.” № 41, /на ъгъла на улиците “Ц.Д.” и ул.“Н.В.”- сега ул.“А.В./, представляващ парцел І- 776 в кв.162 по плана на гр.П.-Централна градска част/ЦГЧ/, при граници: от две страни улици, наследници С., наследници Ч., ведно с целия първи надпартерен етаж /средния от трите етажа на сградата, разположена в описаното по - горе място/, състоящ се от три жилищни стаи, хол, кухня и тераса, ведно с избата, намираща се на ъгъла на улиците “Ц.Д.” и “Н.В.”/сега ул.А.В.”/, подстълбищното помещение под стълбището за първия етаж, тясно избено помещение, което се намира наляво от входа на избата, с общо ползване на коридора в избата, както и 1/3 ид.ч. от общите части на сградата.

          2. НИВА в местността “Под село”, с площ от 2, 070 дка., четвърта категория, находяща се в землището на с.Търничени, общ.Павел баня, обл.Старозагорска, ЕКАТТЕ 73688, съставляваща имот  № *********** по плана за земеразделяне, при граници и съседи: им. № ************* на наследници на Н.И.Б.; им.№ 110– гора на кметството; им. № 061013 на наследници на М.М.К. и  им. № 061003 на наследници на Ганьо Х.И..

3. ДВОРНО МЯСТО с площ 1 170 кв.м., който досега действащия устройствен план, одобрен със Заповед № 2280/13.12.1985г. на Община- Казанлък, обл.Старозагорска, представлява УПИ VІ - 50 в кв. 8 по плана на с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Старозагорска, заедно с построената в него жилищна сграда, при граници на имота по скица: улица, им. ІІІ- 52, ІV- 51 и им. V– 48.

          4. АПАРТАМЕНТ, находящ се на третия етаж в жилищна сграда построена върху държавна земя в имот пл. № 3456 в кв.141 в гр.Казанлък, обл.Старозагорска, ул.”***************” № 7, състоящ се от три стаи, кухня, антре и сервизни помещения, със застроена площ от 109 кв.м., заедно с прилежащите 1/3 ид.ч. от общия таван, 1/3 ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото, цялото с площ от 364 кв.м., при съседи: на дворното място: имот № 3457 и улици и на апартамента: отдолу - А.Г., отгоре – Е. и И. К.

5. ИМОТ ********от 2457 кв.м., за който по плана на квартал 471 кадастрален район № 501 в гр.Казанлък, обл.Старозагорска, е отреден УПИ ХІ - 9140/за производствена дейност и стопанска инициатива/, като регулацията не е приложена, при граници: имоти № *****************************

6. УПИ VІІ - ************** в кв. 5 с площ от 1477 кв.м. по регулационния план от 2006г. на с.Зимница, общ.Мъглиж, обл.Старозагорска, ведно с построените в него Жилищна сграда и други постройки и подобрения, при граници по скица № 46/19.02.2008 г. на общ.Мъглиж, обл.Старозагорска: УПИ V- 150; УПИ VІІІ- 148; УПИ ІХ- 146 и улица. Посочения имот е идентичен с парцели VІІІ - 184 с площ от 750 кв.м. в кв.7 и VІІ- 185 с площ от 730 кв.м. в кв.7 по регулационния план на с.Зимница, общ.Казанлък, обл.Старозагорска от 193 г.

7. УПИ ХV - 5177 от  585 кв.м., в кв. № 168 а по плана на гр.Казанлък, обл.Старозагорска, ул.”Войнишка”, при граници - УПИ ХVІ - 5178, УПИ VІ - 5187, УПИ ХІV-5176, улица, ведно с построените в него жилищна сграда и други подобрения.

8. Лек автомобил “АУДИ А- 6” с ДК № *************, цвят сив металик, дата на първа регистрация 14.05.1997г, рама № ****************, двигател № AGA005221.

9. Лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ” с ДК№ ******************, цвят тъмно бежов металик, дата на първа регистрация 25.05.1989г, рама № ******************, двигател № EZ646316.

 

ІІ. От Д.С.Г.- ЕГН ********** и П.М. З.Е., ЕГН **********- сграда, състояща се от търговски обект (Бистро) с РЗП от 178 кв.м., жилище с РЗП 100 кв.м. на втори етаж и жилище с РЗП от 100 кв.м. на трети етаж построена в дворно място представляващо  УПИ ХІХ – 5862 в кв.167 по плана на гр.Казанлък, обл.Старозагорска, с административен адрес ул.“Искра” № 18.

 

ІІІ. От Д.С.Г.- ЕГН ********** и П.С.П.- ЕГН **********- лек автомобил “АУДИ- 100” с ДК№ СТ 4544 СА, цвят черен, дата на първа регистрация 22.05.1992 г, рама №WAUZZZ44ZJN221546, двигател № AAR025144.

 

ІV. От Д.С.Г.- ЕГН **********:

1. Сумата от 16 857, 60 лв. от продажбата на 365/658 ид.ч. от УПИ VІ – 6348, целият от 658 кв.м. в кв.239 по плана на гр.Казанлък, обл.Старозагорска, при граници: ул.“*********”, наследници на Й. Г. И., Г. С. К. и Г. С. Г. и ул.“*****************” и реално построените в югозападната част на дворното място, двуетажна масивна жилищна сграда, пералнята в югоизточната част на дворното място и подобренията и трайните насаждения в южната част на дворното място, с право на ползване на водопровода, минаващ през северната част на дворното място за нуждите на пералнята и клозета, отчуждено с Нотариален акт № 135, том І, рег. № 1086, нот. дело № 107/2003г./Службата по вписванията- гр.Казанлък/ вх. *************************************

2. Сумата от 2 210 лв. от продажбата на  ДВОРНО МЯСТО с площ от 900 кв.м., което по сега действащия устройствен план, одобрен със Заповед № 142/1984г на общ.Казанлък, обл.Старозагорска, съставляващо УПИ **************, заедно с построените в него– жилищна сграда, нова масивна жилищна сграда, построена на основание одобрен архитектурен проект от 04.02.1997г – незавършена – груб строеж, степен на завършеност – 75% и други подобрения, при граници на имота: от две страни улица, имот ІХ– 390, имот Х - 381, имот ІІ – 382, имот ХІІІ – 388, отчужден с Нотариален акт № 90, том ІІ, рег. № 2900, дело № 252/2003г и е вписан в Службата по вписванията- гр. **************************

3. Сумата от 5 800 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 51, на 5 - ти етаж, находящ се в гр. **************, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 63, 42 кв.м., построен върху общинска земя в кв. 252, заедно с принадлежащото избено помещение № 51, с площ от 7, 39 кв.м., заедно с 0, 77% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото при граници на апартамента: отдолу – Д., отгоре – Р. и отстрани П.; на избеното помещение: коридор и К., отчужден с Нотариален акт № .**************************, вписан в Служба по вписванията- гр. ********************, обл.Старозагорска, вх. № 3478/05.08.2003г., акт № 165, том VІ, дело № 1534, партидна книга том 623, стр.30503;

      4. Сумата от 17 721 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 2- западен, степен на завършеност 75%, находящ се на 5- ти етаж, в новострояща се жилищна сграда, построена в дворно място от 569 кв.м., представляващо УПИ І– 595 в кв. 193, по плана на гр.**********************, състоящ се от дневна, кухня, три спални, две бани и санитарен възел, с изложение  север – запад, със застроена площ от 146, 92 кв. м., заедно с 6, 86% ид.ч. от общите части на сградата – изчислени на 20,79 кв.м. и 6, 86% ид. ч. от правото на строеж върху местото – изчислени на 39 кв.м., при граници и съседи на имота по скица: от две страни улици, ІІ – 594 Г. Г. С. и имот V – 589 на наследници на Х. Г. К., отчужден с Нотариален акт № *********************************., вписан в Служба по вписванията- гр. *********************************************;

5. Сумата от 822 лв. от продажбата на ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена на основание отстъпено право на строеж върху държавно място, съставляващо УПИ ІІ– 424, с площ от 930 кв.м. в кв.31 по плана на с.************, одобрен със Заповед № 142/1984г. на Община- гр.************, при граници на имота по скица: улица, имот ***************, вписан в Служба по вписванията- гр.*************, вх. № ********************************;

6. Сумата от 669, 60 лв. от продажбата на ДВОРНО МЯСТО с площ от 490 кв. м., което по сега действащия регулационен план, одобрен със Заповед № 12/1986г. на Община- гр.*****************************, ведно с жилищна сграда и плевня построените в източната част на дворното място, при граници на имота: улица, имот № ІІІ– 206, имот ІV– 207, имот № ІХ– 212 и имот № І -204, отчужден с Нотариален акт № 101, том І, рег. № 841, дело № 82/2005г. и е вписан в Службата по вписванията- гр.Казанлък, обл.Старозагорска, вх. рег. № 2468/07.04.2005г., акт № 68, том ІV, дело № 1205, парт. книга том 623, стр.37793;

7. Сумата от 200 лв. от продажбата на ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА в местността “Лозята” с площ от 9, 798 дка, девета категория, находящо се в землището на с.Търничени, общ.Павел баня, обл.Старозагорска, ********************, съставляваща имот № **************** по плана за земеразделяне на с.Търничени, общ.Павел баня, обл.Старозагорска, при граници и съседи: имот № ********* на насл. на М. Т. Б., имот № ***************на насл. на Г. С. К., имот № ******** на насл. на Г. Х. Ч., имот № ********на насл. на Х. И.К., имот № 004097 на насл. на Й. Х. Й., имот № 004089 – полски път на общ. Павел Баня и имот № ***** на насл. на А. Х. Р., отчужден с Нотариален акт № 155, том ІІ, рег. № 1672, дело № 295/2005г и е вписан в Службата по вписванията гр.Казанлък, обл.Старозагорска, вх.рег.******************;

8. Сумата от 3 500 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се в гр.**********, построен върху общинска земя в кв.384, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 43, 51 кв.м., ведно с принадлежащото избено помещение № 10 и 0,92%  ид.ч. от общите части на сградата и 27 кв.м. ид. ч. от правото на строеж върху терена, при граници на жилището: север – И. М., юг – В. Д. и И. В. Д., горе – Р. С., долу – Ст. Й.; на избеното помещение: изток и север – коридор, запад – Ст. Й., юг – П. Б., отчужден с Нотариален акт № 16, том ІІ, рег. № 2424, дело № 186/2006г, вписан в Служба по вписванията- гр.***********;

9. Сумата от 10 876 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се на ет.4 жилищен етаж в жилищен блок “……” – по нотариален акт, построен върху държавна земя в кв. 195, ул. “************** № 16, вх. А, а по нотариален акт вх.Б, по плана на гр.Казанлък, обл.Старозагорска, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с изложение  север – юг – вътрешен, заедно с принадлежащото избено помещение № 8, и таванско помещение № 6, в едно с припадащите се на апартамента 1/20 ид. ч. от правото на строеж и от общите части на сградата, при съседи на апартамента: долу– Боряна Орачева, отстрани– Хаджиеви; на избеното помещение: север – коридор; на таванското помещение: коридор, от изток – О., отчужден с Нотариален акт № **********************, вписан в Служба по вписванията- гр. ********************************.

10. Сумата от 3 900 лв., представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на лек автомобил ***********************; нов ДК№ СТ 5870 СС, цвят бял, дата на първа регистрация 01.01.1988 г, рама № ****************************.

         11. Сумата от 200 лв. от продажбата  на лек автомобил лек автомобил “МЕРЦЕДЕС 190 Е” със стар ДК№ *************; нов ДК№ СТ 1359 АХ, цвят сив металик, дата на първа регистрация 23.02.1986г, рама № WDB2010241A328943, двигател № 10296210104516, отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 18.08.2005г.

 

V. От Д.С.Г.- ЕГН ********** и П.М. З.Е., ЕГН **********:

1. Сумата от 683, 50 лв. от продажбата на ДВОРНО МЯСТО с площ от 240 кв. м., което по сега действащия регулационен план, одобрен със Заповед № 864/1970г. на Община- Казанлък, обл.Старозагорска, съставляващо имот планоснимачен №  665 включен в УПИ ІІ– 664, 665, от 540 кв.м. в кв. 61 по плана на с.Енина, общ.Казанлък, обл.Старозагорска, ведно с всички постройки и подобрения, находящи се в продавания имот, при граници на имота: улица, имот № 664, УПИ VІ– 666 и УПИ ІІІ– 667, и на УПИ- улица, УПИ ІІІ– 667, УПИ VІ– 666, УПИ І– 663, отчужден с Нотариален акт № 25, том І, рег.№ 258, дело № 18/2004г. и е вписан в Службата по вписванията- гр. Казанлък, обл.Старозагорска, вх. рег. № 863/04.02.2005г., акт № 127, том І, дело № 389, парт. книга том 623, стр.35237; 

2. Сумата от 3 950 лв. представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на лек автомобил “ФОРД ЕСКОРТ” със стар ДК № С 4991 МС; нов ДК№ СТ 7466 СА, цвят сив, дата на първа регистрация 09.10.1991г., рама № **********************;

3. Сумата от 200 лв. от продажбата  на лек автомобил  “ФОРД ЕСКОРТ” с ДК № СТ 8640 СР, цвят червен, дата на първа регистрация 31.01.1991г., рама № **********************, двигател № **********, отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 08.03.2005г.;

 

          VІ. На основание чл.7, т.1 и т.2 от ЗОПДИППД да признае за недействителна по отношение на Държавата прехвърлителните сделки, извършена с нотариални актове № ***********************, партидна книга том 36819; 36820, стр. 623 и № 63, том ІІІ, рег. № 3012, дело 292/2004г., вписан в Служба по вписванията - гр.Стара Загора, вх. регистър № ***************** между Д.С.Г.- ЕГН ********** и З.Д.Г.- ЕГН **********, и на основание чл.8 от  ЗОПДИППД  да отнеме в полза на държавата :

1. ДВОРНО МЯСТО с площ от 395 кв.м., представляващо УПИ ІХ - 5075 в кв.156 по плана на гр.Казанлък, обл.Старозагорска, ул. “Д- р Петър Берон” № 8, заедно с построените в него жилищна сграда и други подобрения, при граници на имота по скица: улица, УПИ VІІІ – 5076, УПИ VІ – 5074 и УПИ Х – 5072, придобито с нотариален акт № 102, том VІ, рег.№ 9446, дело № 952/2005г., Служба по вписванията- гр.Казанлък обл.Старозагорска, вх. № 6846 /04.10.2005г., акт № 90 том ХІІІ, дело № 3971, партидна книга том 36819; 36820, стр.623.

2. АПАРТАМЕНТ № Б - 1 в незавършен вид, находящ се в гр.******************, на І етаж, от новостроящата се 6- етажна десет фамилна масивна жилищна сграда и единадесет броя гаражи, прекарани ВиК, ЕЛ- инсталации, поставена алуминиева дограма на четирите жилищни етажа, като на първи и втори етажи само вътрешна дограма, партерния етаж и гаражите са незавършени - в груб строеж, съгласно удостоверение № ЗП – И - 138/03.09.2003г. на Община - Стара Загора, построена с отстъпено право на строеж в дворно място, съставляващо УПИ VІІ - 2832 в кв.71 по плана на града, при граници: ул.”**************”; УПИ ******************, който апартамент е с площ от 80. 36 кв.м., а по удостоверение цитирано в нотариален акт № 184, т.Х, дело № 3084/1996г. по описа на Нотариус при РС- Стара Загора  с площ от 90, 29 кв.м., състоящ се от дневна, кухненски бокс, спалня, кабинет, тоалетна с баня, три тераси, при граници на жилището: ул.”************”; УПИ *******************, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10  с площ от 3. 63 кв.м., при граници: мазе № 9; коридор; гараж № 4; УПИ ІІІ - 2830, както и 8. 234% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, придобит с нотариален акт за покупко – продажба № 63, том ІІІ, рег. № 3012, дело 292/2004г, вписан в Служба по вписванията- гр.Стара Загора, вх. регистър № *****************.

 

VІІ. На основание чл.7, т.2 от ЗОПДИППД да признае за недействителна по отношение на Държавата прехвърлителната сделка, извършена с договор за продажба на МПС от 11.10.2005 г. между Д.С.Г.- ЕГН ********** и С.Д.Г.- ЕГН ********** и на основание чл.8 от ЗОПДИППД да отнеме в полза на Държавата на лек автомобил “МЕРЦЕДЕС ВИТО 110” с ДК№ ***************, цвят червен, дата на първа регистрация 02.01.1998г., рама № VSA63817413102917, двигател № 60197000645661, придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 11.10.2005г.

 

VІІІ. На основание чл.7, т.1 от ЗОПДИППД да признае за недействителна по отношение на Държавата на прехвърлителните сделки, извършени с Нотариален акт № 119, том ІІ, рег. № 3266, дело № 283/2005г, Служба по вписванията - гр. **************************, Служба по вписванията- гр. **************************, стр.623 между Д.С.Г.- ЕГН ********** и Г.И.Г.- ЕГН **********, и да отнемете в полза на Държавата на :

         1. АПАРАТАМЕНТ № 14, намиращ се на 5 - ти жилищен етаж в жилищна сграда, построена върху държавна земя в кв.385, бул.**********************, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, със застроена площ от 69,74 кв.м., задно с принадлежащото избено помещение № 14 от 5, 44 кв.м., ведно с припадащите се на апартамента 1, 99% ид.ч. от общите части на сградата и правото на собственост върху местото при съседи на апартамента: долу – А. А. Й., отстрани – С. Б.Б. и държавен на общината; на избеното помещение: изток – коридор, север – държавен на общината и на юг – абонатна станция, придобит с  Нотариален акт № ******************., вписан в Службата по вписванията- гр.*********************, стр.623.

2. ДВОРНО МЯСТО от 760 кв.м., което по сега действащия устройствен план, одобрен със Заповед № 150/16.03.1965г. на Община- Павел баня, обл.Старозагорска, представлява УПИ ХІІІ – в кв.1 по плана на *************************, заедно с построените в него жилищна сграда, второстепенна сграда, навес с оградни стени и други подобрения, при граници и съседи на имота: улица, имот *********************************, вписан в Служба по вписванията- гр.*****************************.

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ изцяло:

1.Инцидентния установителен иск на Г.И.Г.- ЕГН ********** *** срещу другите 2 бр. ответници по него - ДЪРЖАВАТА чрез МФ- София, и Д.С.Г.- ЕГН ********** ***, с искане да се признае за установено спрямо тези ответници, че между него и втория ответник Д.С.Г. на 05.05.2004г. е било създадено облигационно правоотношение чрез сключване на договор за паричен заем общо за сумата 12 500 лв., която сума към датата на извършване на даренията на недвижимите имоти, предмет на сделките, отразени в н.а.№ ******************* - и двете на нотариус Петранка Куцарова с рег.№ 100 при Нотариална камара- София, с район на действие района на РС - Казанлък, обл.Старозагорска, не му е била върната от втория ответник Д.С.Г. и чрез тези дарения на имотите вторият ответник е трансформирал паричното си задължение към него, погасявайки го, като вместо плащане на пари е прехвърлена собствеността върху 2 бр. недвижимо имущество.

 

2.Исковете на третите лица със самостоятелни права Ц.И.П.- ********** *** и П.И.П.- ЕГН ********** ***, против КУИППД- гр.София и против ответниците Д.С. ***, З.Д.Г. ***, С.Д. ***, П.С.П. ***, П.М.З.Е. от гр.Казанлък, обл.Старозагорска и Г.И.Г. ***, по чл.225, ал.1 от ГПК във вр. с чл.29 от ЗОПДИППД/отм./, относно посочения в т.8 от МИ недвижим имот- сграда, състояща се от търговски обект с РЗП от 178 кв.м., жилище с РЗП от 100 кв.м. на ет.2 и жилище с РЗП от 100 кв.м. на ет.3, в дворно място - УПИ **************** по плана на гр.***********************, като правоприемници на майка им К.Ц.П.- ЕГН **********,***, претендиращи самостоятелни права на собственост по наследство.

 

РЕШЕНИЕТО има спрямо 2 бр. трети лица със самостоятелни права по делото същото действие, като към редовни страни по същото и към ОП- Ст.Загора, относно третите лица Ц.И.П. и П.И.П.***.

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и ОП- Ст.Загора, с въззивна жалба и протест чрез ОС- Стара Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :