Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер № 48/17.02.2017г.                  Година 2017               Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                                   Граждански състав

На 18.01.                                                                                           Година 2017

в публично заседание, в следния състав:

 

                                                         

                                      Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                   2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  П.В.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1448 по описа за 2016 година.

 

 

 

Производството е на основание чл.435, ал.4 и сл. от ГПК.

 

          Образувано е по въззивната жалба на „Интернет груп” ЕООД – гр. Стара Загора, подадена чрез адв. П.П. – трето лице в изпълнителното производство, срещу действия на ЧСИ Д.Д. извършени по изп.д. № 146 /2016г. по описа на ЧСИ – опис на движими вещи и запор от 12.10.2016 г.

 

          Жалбоподателят намира, че с действията си ЧСИ е нарушил процесуалният закон и е превишил правомощията си дадени му от закона, като така е нарушил права и законни интереси на трети лица не длъжници по изпълнението. Извършвайки описа на вещи, който не са във владение на длъжника ЧСИ извършил нарушение на разпоредбата на чл.465 от ГПК. Излага подробни съображения в жалбата си. Счита, че съдебният изпълнител  бил длъжен да прекрати извършваните действия по отношение на вещи, за които било ясно по категоричен начин, че били във владение на трето лице, а не на длъжника.

 

Моли съдът да отмени извършените от ЧСИ Д.Д. изпълнителни действия описани в Протокол от 12.10.2016г. - опис и запор на движими вещи като незаконосъобразни, както и да му присъди направените по делото разноски.

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК е подадено възражение от СД „Вис Виталис - Самарски и с-ие" - гр. Казанлък, чрез адв. М.К., в което заявява, че жалбата на трето лице по посоченото изпълнително дело е недопустима и неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Излага подробни съображения. Намира, че обжалваното действие на ЧСИ Д. Димитров било извършено при съобразяване и изпълнение на разпоредбата на чл. 465 от ГПК. Счита, че предвид съображенията, които били депозирани от страна на взискателя още в деня на описа и обсъдени от ЧСИ Д.Д., се извличал единственият извод, че описаните и запорирани движими вещи не били предмет на продажбата и били собственост на длъжника, поради което действието на частният съдебен изпълнител е правилно, обосновано и законосъобразно.

 

Моли, съдът да приеме, че жалбата макар и подадена в срок е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, или ако съдът приеме, че същата е допустима, да постанови решение, с което да приеме, че жалбата от „Интернет груп" ЕООД е неоснователна, да бъде оставена без уважение и да му се присъдят направените разноски по това дело.

 

          На основание чл. 436 ал. 3 от ГПК ЧСИ Д.Д. е приложил  мотиви, в които счита жалбата на „Интернет груп” ЕООД, като трето лице недлъжник, за неоснователна. Излага подробни аргументи, като намира, че длъжникът „Би Би Си Кейбъл" ЕООД е собственик на описаните с протокол от 12.10.2016 г. допълнен с протокол от 25.10.2016 г. движими вещи.

      

           Моли съдът да остави без уважение жалбата на „Интернет груп „ЕООД” като неоснователна, както и да остави без уважение направеното с жалбата искане за спиране на действията му обективирани в
Протокол за опис от 12.10.2016 г. и последващите действия по оценка и продан на движимите вещи.         

         

        След извършената служебна проверка по реда на чл.267, ал.1 ГПК във връзка с чл.260 и чл.261 ГПК съдът намира въззивната жалба за допустима и редовна. Тъй като същата е подадена от трето лице в изпълнителното производство, съдът е разпоредил жалбата бъде разгледана в о.с.з. на основание чл.437 ал.2 от ГПК.

 

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че жалбата изхожда от трето лице , което твърди че описаните от мен с протокол за опис от 12.10.2016 г. движими вещи са се намирали в негово владение, подадена е в едноседмичен срок от извършване на обжалваното действие/опис/ поради което и на основание разпоредбата на чл.435 ал.4 същата е процесуално ДОПУСТИМА , като по същество си се явява ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

 

Изпълнително дело под № 20168670400146 по описа на ЧСИ Димитров е образувано по молба вх. № 2500 от 15.09.2016г. от адвокат М.Н.К. като пълномощник на взискателя СД „ВИС ВИТ АЛИС -САМАРСКИ И СИЕ" ЕИК 123040082 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък ул."И. Недялков" № 5 представлявано от управителя В.С.С. срещу „БИ БИ СИ КЕИБЪЛ" ЕООД ЕИК 123642004 седалище и адрес на управление гр. Казанлък бул.23-ти пехотен Шипченски полк №11 ет.4 като длъжник , с предмет парично вземане на основание изп. лист от 09.08.2016 г. издаден от СГС-Т.О.VІ-11 състав по т.д№6006/16 г. /виж л.З/. С молба вх.№2663/05.10.2016 г. с приложеното удостоверение от ЧСИ Г.И. издадено по изп.д под № 0201б7б50401507 и на основание чл.456 ГПК към изп. производство е присъединено вземането на „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ СИРИУС ДИЗАЙН" ЕООД ЕИК 131568767 седалище и адрес на управление гр.София ул."Козяк" № 1 А/виж л.154-156 ; л.173/.

 

С допълнителна писмена молба с образуване на изп. производство изходяща от адв.К. вх.№2501/15.09.2016 г. /виж л.15 от изп. дело/ е поискано едновременно с връчване на ПДИ на длъжника да се извърши опис и оценка на движимите вещи находящи се на адреса където е седалището и адреса на управление на длъжника наред с извършването на опис и оценка на недвижимите имоти принадлежали на длъжника „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ" ЕООД, представляващи СОС с идентификатори 35167.502.6359.1.35 и 35167.502.6359Л.36 с адрес гр.Казанлък бул."23-ти Пехотен Шипченски полк" №11 съответно ет.4 и приземен етаж -1., за които в полза на взискателят е вписана обезпечителна заповед в АгВ /виж л.4-5/ преди прехвърляне на посочените по-горе имоти на трето лице „БОГДАНОВ ИВЕСТ" ЕООД. На длъжника БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ЕООД е изготвена и съответната ПДИ с изх.№3238/16.09.2016 г., която е връчена чрез разлепяне на 26.09.2016 г. на Уведомление по чл.47 от ГПК изх.№3321/26.09.2016 г. на седалището и адреса на управление на длъжника по реда на чл.50, ал.4 от ГПК /виж.167-172; л.164/. С ПДИ е насрочен извършване на опис на недвижимите имоти и опис на движимите вещи на седалището и адреса на управление на длъжника съответно на 05.10.2016 г. и на 12.10.2016 г. от 10.30 ч. /виж л.169/.

 

На датата 12.10.2016 г. е извършен описа на недвижимите имоти и на движимите вещи намерени на седалището и адреса на управление на длъжника като са съставени и съответните протоколи за опис /виж. л.184-188 от изп. дело/. Предмет на настоящата жалба се явява описът материализиран във втория протокол относно описаните движими вещи от ЧСИ Димитров. Видно от същия протокол от 12.10.2016 год. са били намерени на място и описани следните движими вещи:

1.     Сателитни чинии - диаметър 1,80 м – 6 бр. /пещерски/

2.     Сателитни чинии – диаметър 1,80 м – 5 бр. /тип релейки/

3.     Конвертори – 3 бр. - /с четири изхода/

4.     Сателитни чинии – диаметър 1,20 м /с предпазен кожух/

5.     Гигабайтов суич – Cisco – 48 портал + 2SFP порт 3 оптика SG 200-50

6.     Модулатор Visi – 30 бр.

7.     Цифрови приемници – различни марки / NETA, DISI/– 28 бр.

8.     Лазарен излъчвател – модел PETRIKO – 2 бр.

9.     Лазарен усилвател – модел PETRIKO – 1 бр. LTEDFA – 1550

10. Лазерни излъчватели – 9 бр. – HiTech, MSP

11. Сървър суперпайко – 9 бр.

12. Суич гигабитов – 24 портов – Микронет – Mikronet – 3P6524F – 7 бр.

13. Юпиес – UPS – 2 бр. – HPC 3000

14. UPS Socomec Vetus PT 5000 – 1 бр.

15. Суич – м. Huamei – S 9306 – 1 бр.

16. Лазарен излъчвател  - 4 бр. – MSP и PST – по 2 бр.

17. Модулатор /енкодер/ - 2 бр.

18. Цифров DVB мултиплексор – 1 бр.

19. Приемен модул PBI DMM 1400 – 5 бр. с шаси и захранване

20. Сървърна система – 3 бр. DEEL – 1 бр. и  PITSI – 2 бр.

21. Обикновен суич – 10/100 – 2 бр. – 24 порта – Repotec – Neigear

22. Суич Catalist 3750 – 1 бр.

23. Суич Sisko DMS D 9902 – 1 бр.

24. Trandberg EQ 8096 – 1 бр. – мутиплек

25. ODF – 11 бр. – разпределително табло за оптични кабели

26. Колонен климатик – м. Kobe – Split – KMF-H60A5/AR

27. Шкаф за техника /Рак/ - 9 бр.

28. Гигабитов суич – м. PUBI – FGS2924R – 2 бр.

29. Гигабитов суич – м. PUBI – FGS2324K – 1 бр.

30. Гигабитов суич Aliod Telesis – AT 9000/28 SP

31. Гигабитов суич Link SYS SRW 2016 и SRW 2048 по 1 бр. – общо 2 бр.

32. Гигабитов суич TD Link TL – SQSU12F – 1 бр.

33. Работна маса – 1 м х 1,80 м – 2 бр.

34. Климатик марка LG - № LSNK 2461НК 02-100083-03, 7830/70600 – външно и вътрешно тяло

35. Работно бюро – 1,70 х 0,90  - сиво на цвят

36. Шкаф за документи – PDF - размери 1,72 х 0,75 х 0,42

37. Метален шкаф за документи – размери 1,90 х 0,92 х 0,42

38. Компютър настолен – процесор Pentium R DualЪore CPV E 50-300, 2,60 GHZ – 2 GB RAM

39. Монитор LG 19 – 1950 SG – 1 бр.

40. Принтер Canon - /мултифункционално устройство – принтер, ксерокс и копир – модел MF 3010 i sensxs

41. Офис бюро с овална част и шкаф с чекмеджета – бежово кафяво – PDF – 1 бр.

42. Климатик сплит система – марка Osaka  - 1 бр.

43. Колонен климатик – марка  Osaka   - 1 бр. SPLITTYRE Ra CH 52 LST          

44. Настолен компютър – процесор Pentium Dial Corc E5300  2 GB RAM  HD 250 GB

45. Монитор цветен ЛОС – 17 – Е 9503 WN

46. Компютър настолен – процесор Intel Celeron E 3300 – 2,5 GWr, 2 GB RAM.HD – 150 GB

47. Монитор цветен ASOS VW 171 D

48. Компютър персонален – процесор Intel Pentium Dial Corc 6500 2,93 GHz RAM  2 GB HD – 500 GB

49. Монитор цветен 20 – модел Samsung 2043

50. Настолен компютър  - Intel Core I3 – 540 3,00 GHz RAM 4 GB 1 TB HD

51. Цветен монитор 22, марка PHILIPS 220 CW – 1 бр.

52. Настолен компютър – процесор Intel Pentium Е 2220 2,4 GHz RAM 2 GB  HD 150 GB

53. Цветен монитор 22, марка PHILIPS 220 CW – 1 бр.

54. Компютърни бюра /маси – 2 бр. с размери 0,70 х 1,70 – ПДЧ

55. Климатик Panasonic – модел CS RE 12 NKX

56. Климатик KELON – сер. № 0606054 – 12-ска

57. Цветен телевизор – 42 /105 см диагонал, марка Panasonic VIERA – плазма

58. Работна маса PDH – размери 1,95 х 1,00

59. Модулна система /шкаф с чекмеджета/ - 3 бр. с размери 0,58 х 0,50 х 0,40 м

60. Офис столове – черна еко кожа – 4 бр. с пластмасова кръстачка и облегалки

61. Офис стол – метален, кръстачка, кожа и мрежа

62. Колонен климатик – марка AUKIA модел ASF – H 42 А5 /AIR

 

Съдът намира, че на датата 12.10.2016 год, при извършване на процесния опис са присъствали представители на взискателя СД „Вис Виталис - Самарски и с-ие" - гр. Казанлък, на длъжника „Би Би Си Кейбъл" ООД гр. Казанлък, както и на дружеството “Булсатком” ЕАД. На описа няма данни да са присъствали представители на жалбоподателя и трето лице „Интернет груп” ЕООД – гр. Стара Загора.

 

При извършването на описа на 12.10.2016 г. за извършване на описа е възразила адвокат И., в качеството си на пълномощвик на длъжника, надлежно упълномощена с писмено пълномощно /лист 189 от изп. дело/, като е представила и ЧСИ е приел и описал в протокола за опис следните документи заверени с подписа на адвокат И., а именно : Договор за наем от 13.09.2016 г. с наемодател „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ" ЕООД и наемател „БУЛСАТКОМ" ЕАД с нотариална заверка на подписа на Г.В.Х.като управител на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ „ЕООД и П. Иванов Генчев като изп. директор на „БУЛСАТКОМ „ ЕАД от 03.10.2016 г. по регистъра на нотариус Е.Т. *** Ст.Загора /виж л.193-195 от изп. дело/ ;Договор за наем на движими вещи от 13.09.2016 г. сключен между „ИНТЕРНЕТ ГРУП" ЕООД като наемодател и „БУЛСАТКОМ" ЕАД като наемател / виж. л.201-203 от изп. дело/ с Приложение под № 1 на вещите предмет на договора за наем - /виж л.190 -192/; Договор за покупка на електронно съобщителна мрежа от 19.05.2015 г. сключен между „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ" ООД като продавач и „ИНТЕРНЕТ ГРУП" ООД като купувач с нотариална заверка на подписите на Б.П.К., Б.Д.Б. и С.К.С. като управители на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ „ООД и П.А.Г. като представител на „ИНТЕРНЕТ ГРУП" ООД . по регистъра на нотариус Елка Т. *** Ст.Загора» както и Приемо -предавателен протокол от 05.06.2015 г. по договор от 19.05.2015 за встъпване във владение на Електронно съобщителната мрежа включваща допълнителни компоненти - подписан от П.Г. за приел като управител па „ИНТЕРНЕТ ГРУП „подпечатано с печат „ИНТЕРЕНЕТ ГРУП" ЕООД и Б.К. за предал с печат на дружество/виж л.196-200 от изп. дело/.

 

 

            Съгласно специалната разпоредба на Чл. 465. от ГПК, разглеждаща именно хипотезата на описа на движими вещи,  съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ само ако се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на друго лице.

 

Въззивният съд намира, че на практика с протокола за опис на движимите вещи от 12.10.2016 г. ЧСИ е извършил опис на движими вещи — електронно съобщителна техника находяща се в Казанлък бул .23-Пех.Шипченски полк" № 11, ет,4 в помещение собственост на длъжника по делото, но предоставено за ползване на „БУЛСАТКОМ" ЕАД чрез Договор за наем от 13.09.2016 г. с нотариална заверка на подписите от 03.10.2016 г. В жалбата , се сочи , че при описа в помещението се е намира трето лице – жалбподателя „Интернет груп” ЕООД – гр. Стара Загора,, което е осъществява фактическата власт върху вещите, предмет на същия опис. Това се доказва по един категоричен начин от представените по изп. дело Договор за покупка на електронно съобщителна мрежа от 19.05.2015 г. сключен между „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ" ООД като продавач и „ИНТЕРНЕТ ГРУП" ООД като купувач с нотариална заверка на подписите на Б.П. К., Б.Д.Б. и С.К.С. като управители на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ „ООД и П.А.Г. като представител на „ИНТЕРНЕТ ГРУП" ООД . по регистъра на нотариус Е.Т. *** Ст.Загора» както и Приемо -предавателен протокол от 05.06.2015 г. по договор от 19.05.2015 за встъпване във владение на Електронно съобщителната мрежа включваща допълнителни компоненти - подписан от П.Г. за приел като управител па „ИНТЕРНЕТ ГРУП „подпечатано с печат „ИНТЕРЕНЕТ ГРУП" ЕООД и Б.К. за предал с печат на дружество /л.196-200 от изп. дело/. От друга страна съдът намира, че това се явяват същите вещи, които „Интернет груп" ЕООД е придобило съгласно договор на продажба на електронно съобщителна мрежа от 19.05.2015 г. описани в Протокол от 05.06.2015 г. към този договор. Същите в почти същия вид са описани и в приложението № 1 към договора за наем сключен между „Интернет груп” ЕООД – гр. Стара Загора като наемодател и “Булсатком” като наемател.

Съобразно разпоредбата на чл. 68. (1) от ЗС Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя. Според ал.2 Държането е упражняване на фактическа власт върху вещ, която лицето не държи като своя. Съгласно Чл. 69. Предполага се, че владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго.

 

Съдът приема, че в конкретния случай става въпрос за продажбата на цяла ел. съобщителна мрежа, която жалбоподателят „Интернет груп” ООД е предоставил за ползване в качеството си наемодател на „Булсатком” ЕАД в качеството си на наемател, който упражнява и фактическото държане на процесните движими вещи. Видно от показанията на разпитаните в съд. заседание на 16.01.2016 год. двама свидетели „Булсатком” ЕАД държи вещите за сметка на „Интернет груп”, който е действителния владелец на същите. Законът постановява, че именно владението определя правилността на действията на ЧСИ, разглеждани в случая. Нещо повече от представения договор за продажба от 19.05.2015 както и Приемо -предавателен протокол от 05.06.2015 г. се установява, че жалбоподателя „Интернет груп” ЕООД – гр. Стара Загора, се явява не само владелец, но и собственик на описаните от ЧСИ вещи.

Налага се извода, че с описът на същите движимите вещи извършен от ЧСИ на 12.10.2016 г., , същият е нарушил процесуалния закон описвайки вещи , които не са във владението на длъжника, а се явяват и собственост на трето лице - жалбоподателя „Интернет груп” ЕООД – гр. Стара Загора.

 

Въззивният съд намира в заключение, че не са налице и двете необходими предпоставки за приложението на чл.465, ал.1 от гпк от чсИ  за извършването на процесния опис, поради което обжалваните действия по извършване на същия от 12.10.2016 год. по отношение на движимите вещи са неправилни и незаконосъобразни.

 

             С оглед на гореизложените съображения въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена.

 

          На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

          Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ Д.Д. с рег. № 867 и район на действие Окръжен съд Стара Загора извършени по изп.д. № 146/2016г. по описа на ЧСИ, изразяващи се извършване на опис на движими вещи и налагане на запор върху същите от 12.10.2016 г., подробно описани в протокола за опис на движими вещи от 12.10.2016 год. /на листи 186-188 от изп. дело/, като НЕПРАВИЛНИ и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 146/2016г., по описа на СИС при РС-Стара Загора, за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:  1.

         

                  

 

                                                                                                    2.