Р Е Ш Е Н И Е

Номер 46                                     17.02.2017г.                        град Стара Загора

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ВТОРИ СЪСТАВ

На седемнадесети януари 2017 година

В открито съдебно заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                   

         ЧЛЕНОВЕ :            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                   СВИЛЕН ЖЕКОВ

при секретар С.С.,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ,

въззивно гражданско дело № 1459 по описа за 2016г.,

за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.350 във вр. с чл.258- 273 от ГПК.

 

Въззивното съдебно производство е образувано въз основа на въззивна жалба вх.№ 24804/04.11.2016г. от единия съделител К.П.К. ***, против Решение № 924/20.10.2016г. по втората фаза на делбата по гр.д.№ 6065/2013г. по описа на РС- С., в която твърди, че не е доволен от решението на първоинстанционния съд и счита същото неправилно, необосновано, незаконосъобразно и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Заявява, че относно втората фаза на делото след изготвяне на експертизата и нейното приемане от съда, вещото лице инж. Г. И. И. определя поделяемостта и пазарната стойност на делбените имоти, като в съдебно заседание на 17.05.2016г. с Определение РС е направил разпореждане към ищеца Т.А. да предприеме необходимите извънпроцесуални действия за промяна на плана за земеразделяне според вариант Първи от заключението на вещото лице. Но счита, че съгласно съдебния протокол никоя от страните- съделители не е изказала съгласие за вариант Първи от това заключение. Ответникът К.П.К. се е явил лично заедно с адв.С., а П.А.С., макар и редовно призован, не се е явил в това о.с.з.. Счита, че разпореждането от страна на РС, направено в отсъствието на единият от съделителите е недействително и закононесъобразно, а способът, по който е извършена делбата противоречал на разпоредбите на чл.352 и чл.353 от ГПК. Според него, вместо да извърши делбата чрез изготвяне на разделителен протокол и теглене на жребий, РС неправилно бил разпределил процесните делбени имоти според вариант Първи от заключението на вещото лице и с това приключил втората фаза на делбата. Прави конкретни оплаквания, че самият вариант Първи представлявал залесена територия на практика е широколистна гора с много ниска оценъчна стойност, и ниви от една и съща категория- "осма", които били оценени с различни цени,  вариращи от 200 лв. до 2000 лв., а другите имоти, които били "десета" категория са били със стойности 60 лв., 80 лв. и 150 лв. Счита, че справедливата пазарна стойност на дяловете е невярна, като при така оценени земеделските земи и според вариант Първи се допускала съществена разлика в наследствените им дялове, изразени в земеделска земя и че на практика се получавало така, че от цените се печелели декари. Ето защо моли настоящия въззивен ОС- С. да отмени, като неправилно първоинстанционното ре­шение и да постанови ново такова, с което да предяви на страните проект за разделителен протокол, след което да върне делото на РС- С. за продължаване на процедурата по извършване на делбата. Въззивникът не прави нови доказателствени искания пред настоящата въззивна съдебна инстанция.  Претендира за  направените от него по делото разноски.

В този смисъл са и пледоариите на процесуалния му представител- адвокат по настоящото въззивно дело.

 

Другите двама съделители- въззиваемите Т.Г.А. *** и З.К.С. като Настойник на П.А.С. *** не са подали писмени Отговори на в.жалба в законния 2- седмичен срок по чл.263, ал.1, изр.1 от ГПК.

 

Единият въззиваем Т.Г.А. *** пледира чрез процесуалния си представител- адвокат, че моли въззивния съд да остави без уважение подадената въззивна жалба, като неоснователна и недоказана, и да потвърди изцяло атакуваното с нея второ Решение за възлагане на всеки съделител на недвижимите имоти, предмет на съдебната делба, така, както са направени от първоинстанционния РС- С., че не са допуснати от РС сочените от въззивника нарушения на материалния и процесуалния закон в атакуваното съдебно Решение по разпределение на делбените недвижими имоти, и че то следва да се потвърди изцяло, ведно със законните последици от това. Претендира разноските си пред настоящата въззивна съдебна инстанция за 1 адвокат- повереник по делото. Представил е писмена Защита пред настоящата въззивна инстанция.

Другият въззиваем З.К.С. ***, като настойник на П.А.С. *** пледира пред настоящия въззивен съд, че предоставя на съда да разреши спора по делото.

 

Въззивният съд, като прецени събраните по делото пред първата съдебна инстанция писмени и гласни доказателства, по свое убеждение и съобразно разпоредбите на чл.12 от ГПК, във връзка с наведените във въззивната жалба пороци на атакувания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин по делото следното :

При така установената по делото фактическа и правна обстановка, въззивният ОС- С. намира при извършената служебна проверка на процесната въззивна жалба, че тя е процесуално допустима- внесена е за разглеждане в първоинстанционния РС- С., който е постановил атакуваното първоинстанционно Решение, подадена е в законния  2- седмичен срок по чл.259, ал.1 от ГПК и е подадена от съответната правно легитимирана страна/съделител/, имаща правен интерес от въззивно обжалване на това първоинстанционно съдебно Решението.

Самото атакувано първоинстанционно Решение е валидно постановено от първоинстанционния РС- С., поради което процесната въззивна жалба е процесуално допустима. Съгласно императивните правила на чл.269 от ГПК, настоящият въззивен съд се произнася служебно по валидността на атакуваното Решение, по допустимостта му - в обжалваната част, като по останалите въпроси е ограничен от посоченото във въззивната жалба, с която е бил сезиран. В конкретния случай настоящия въззивен съд намира, че обжалваното Решение е допустимо, поради което следва да се произнесе по материалноправната му същност, с оглед направените във въззивната жалба съответни конкретни оплаквания.

Въззивният съд констатира, че в мотивите на атакуваното първоинстанционно Решение в частта им за разпределяне на дяловете на делбените недвижими имоти са изложени подробно, аргументирано и пълно основанията на РС, за да е налице фактически състав на чл.353 от ГПК.

ОС- С. счита, че е безспорно по делото, че производството е за делба на недвижими земеделски имоти- земи и гори. Първото Решение на РС по допускане на делбата е влязло в законна сила, след като е било потвърдено на всички съдебни инстанции, и има силата на присъдено нещо, както за страните, така и за настоящия съд съгласно императивните разпоредби на чл.296- чл.299 от ГПК.

Наред с това в настоящата втора фаза на делбата и двете страни/всички трима съделители/ не са предявили никакви претенции по сметки. Напълно мотивирано и законосъобразно предвид разпоредбите на чл.341 и сл. в ГПК, РС- С. е назначил необходимата съдебно- техническа експертиза/СТЕ/, която е представила заключението си, в което е определила пазарната цена на всеки от допуснати до делба недвижими имоти, и направи проект за разпределението им, съобразно квотите на страните по влязлото в законна сила първо съдебно Решение по допускане на делбата. Заключението на в.л. не е било оспорено в никоя негова част, от никоя от страните- тримата съделители. В проведеното о.с.з. на 17.05.2016г. РС е приел това заключение на СТЕ относно цената и разпределението на допуснатите до делба имоти и Е дал необходимите и задължителни указания за изменение на плана за земеразделяне по вариант 1 на експертизата, като тези действия на РС не са били оспорени от никой от съделителите в процеса. Впоследствие в о.с.з. на 20.09.2016г. страните са заявили изрично съгласието си разпределението на имотите, както и възлагането им в дял да се извърши по вариант 1 от заключението на вещото лице. Съделителя- въззиваем Т.Г.А. е заявил изрично желанието си да му се възложат в дял имотите в дял втори от първия вариант, а съделителят- въззивник К.П.К. е заявил изричното си желание да получи в дял имотите от трети дял на първия вариант от това заключение на СТЕ. Също така в това о.с.з. страните са заявили изрично пълното си съгласие с претенциите на всеки тях/съделителите/ относно възлагането в дял на допуснатите до делба недвижими имоти, като разпределението на самите  имоти е станало от РС, съобразно желанието на всеки един от тях, изразено в това о.с.з., като тези желания напълно съответстват и със законовите изисквания за разпределение на имотите съгласно чл.353 от ГПК. Следователно при така установените безспорни факти, обстоятелства и доказателства, се явяват безспорно и очевидно напълно необосновани всички твърдения на въззивника К.К. относно исканията му за отвод на районния съдия- докладчик по делото от страна на самия жалбоподател и на неговия тогавашен пълномощник- адвокат в проведените множество открити съдебни заседания в първата фаза на делбата пред РС- С.. Такъв отвод не е искан обаче от въззивника- съделител К.К. в сегашната втората фаза на делбата, като наред с това са налице многократни произнасянията на настоящата въззивна инстанция относно липсата на законови основания за отвод на решаващия съд.

Необосновани останаха и всички твърдения на въззивника К. относно наличие на твърдените от него пороци в постановеното атакувано от него Решение по допускане на делбата/втората фаза/, тъй като с него при вече допуснатата делба са били определени страните между които тя ще се извърши, и имотите, които подлежат на разделяне. Това първо делбено Решение е потвърдено на всички възможни по- горни съдебни инстанции като напълно законосъобразно, мотивирано и правилно. Предвид на което е процесуално недопустимо въвеждането на тези спорове отново в тази втора фаза на делбения процес.

Неоснователно се явява и твърдението във въззивната жалба, че РС е разпоредил изменението на плана за земеразделяне по вариант първи от приетото заключение на СТЕ, при някакво хипотетично неспазване на закона- не се спори по делото, че всички страни- съделители са били редовно и своевременно призовани за проведеното о.с.з. по делото на 17.05.2016г. Поради което неявяването на представител на единия от тримата съделители/П.А.С./ не е опорочило процеса, тъй като не е нарушено правото му на защита с голословния мотив, че той не е бил редовно призован, както за заседанието на 17.05.2016г., така и за следващото заседание на 20.09.2016г. Наред с това неговият законен представител- настойника му З.К.С. е присъствал на заседанието на 20.09.2016г., като е изразил съгласие с разпределението на имотите, съобразно вариант първи от заключението на вещото лице и е изразил изрично съгласие поднастойния му съделител П.  А.С. да получи имоти в дял първи дял от първи вариант на заключението на вещото лице. Поради което способът, възприет от РС за разпределение на имотите по реда на чл.353 от ГПК е възможно най-правилният, тъй като предвид значителните различия в големината дялове на всеки един от тримата съделители, евентуалното искано от жалбоподателя К. разпределението чрез жребий би се явил и невъзможен и крайно неудобен. Необосновано е и твърдението на въззивника К. за невярна пазарна стойност на отделните дялове по заключението на СТЕ, както и не е ясно твърдението му, че от цените се печелят декари, тъй като оценката на отделните имоти е приета от РС едва след изслушване на вещото лице в о.с.з., в което не е направено никакво възражение от никоя от трите страни/съделители/, и не са оспорени от никого и по никакъв начин определените от в.л. цени на отделните допуснати до делба недвижими имоти. Наред с това при евентуална бъдеща промяна на действащия план за земеразделяне в съответното землище, всички съделители получават част от общите ниви при едни и същи цени. Също така искането на въззивника да се отмени атакуваното от него Решение на РС със задължително указание от ОС за съставяне на разделителен протокол също се явява изцяло необосновано, тъй като разделителния протокол предполага на следващия етап теглене на жребий, което при условие, че жалбоподателят е собственик на 1/2 идеална част от допуснатите до делба недвижими имоти, а съделителят П.С. на по 1/4 идеална част, го прави практически невъзможно. Ето защо предвид гореизложените мотиви, въззивният ОС- С. счита, че следва да остави изцяло без уважение въззивните оплаквания на жалбоподателя/съделител/ К., и да потвърди напълно обжалваното от него Решение № 924/20.10.2016г. по гр.д.№ 6065/2013г. по описа на РС- С., с което решаващият първоинстанционен съд е разпределил на основание чл.353 от ГПК в дял на всеки един от общо тримата участниците в делбата/съделители/ съответните недвижими имоти, съобразно участието в съсобствеността, като изцяло мотивирано, правилно и законосъобразно, ведно с всички законни последици от това. Поради което и негова въззивна жалба се явява неоснователна и недоказана, и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това.

 

         Предвид изхода на спора пред настоящата въззивна съдебна инстанция и наличието на изрични искания от въззиваемия А. за разноски му пред настоящия въззивен ОС- С., съдът следва да осъди въззивника К. на осн. л.273 във вр. с чл.78, ал.1 във вр. с чл.80 от ГПК да му ги заплати, но тъй като по настоящото в.гр.д. няма представени никакви доказателства за направени каквито и да са разноски пред ОС и няма представен писмен Списък за такива разноски по реда на чл.80 от ГПК, такива не следва да бъдат присъждани.

 

         С оглед естеството на спора и предвид разпоредбите на чл.280, ал.2, т.1 във вр. с ал.1 от ГПК, настоящото въззивно съдебно Решение може да се обжалва от всяка от трите страните- съделители, в законния 1- месечен срок от връчването им на това Решение, чрез настоящия въззивен Окръжен съд- гр.С. пред ВКС на РБ- гр.София.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.350 във вр. с чл.258- 273 от ГПК, въззивният Окръжен съд- С.

 

  Р  Е  Ш  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 924/20.10.2016г. по гр.д.№ 6065/2013г. по описа на РС- С..

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от всяка от страните в 1- месечен срок от връчването му, чрез ОС- С. пред ВКС- София.

 

 

        

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                         

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :