О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 Номер 95                           03.02.2017 г.                       град  Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ВТОРИ СЪСТАВ

На трети февруари 2017 год.

в закрито заседание, в следния състав

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                             СВИЛЕН ЖЕКОВ

като разгледа докладваното от съдия- докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело номер 1014 по описа за 2017 г.,

взе предвид следното :

 

Производството е по чл.435, ал.2 във вр. с чл.436, ал.1, изр.1, пр.2 от ГПК.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Жалба вх.№ 21245/01.08.2016г. в ЧСИ- Г.И.- С., вх.№ 420/13.01.2017г. в ОС- С. от М.В.В.-***, п.к.-1510, ж.к.„Х.", ул.„Н.", бл.., вх.., ет.., ап.. против Уведомлението изх.№ 29244/06.07.2016г. по изп.д.№ 20167650400815, с което е оставена без уважение молбата й за прекратяване на това изп.дело. Твърди, че и към настоящия момент все още се води НОХД № 503/2015г., 5 състав на Специализиран наказателен съд/СНС/- гр.С. срещу лицето Б.Г.Т. и други лица, участващи в група, по което НОХД тя била свидетелка, като за това тя вече била изпратила в предишна Жалба до ЧСИ Г. И., Призовка. Тя била информирана от ЧСИ, че това изп.д.№ 20167650400815 е образувано от взискателката Б.Г.Т. въз основа на документ /Запис на заповед/, която представлявал доказателствен материал по още висящото НОХД 503/2015г. Поради което моли да се спре производството по това изп.дело на осн. чл.229, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК до приключването на воденото наказателното дело в СНС-  С..

 

Взискателят не е подал писмен Отговор против тази Жалба по реда на чл.436, ал.2, пр.1 и ал.3, изр. от ГПК, в законния 3- дневен срок.

 

ЧСИ- Г.И.- С., рег.№ 765 на КЧСИ- С., в изпълнение процедурата по чл.436, ал.3, изр.2 от ГПК, е изложила своите съображения, че не съществува правна възможност от страна на длъжника/жалбоподателката/ за обжалване на други процесуални действия на ЧСИ в изпълнителния процес, освен изрично посочените в ГПК. Счита, че в качеството си на длъжник жалбоподателката има право на жалба само срещу лимитативно посочените в чл.435 от ГПК действия на ЧСИ, а именно- постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, както и постановлението за разноските, или в хипотезата по ал.З, касаеща публичната продан- ненадлежно наддаване или възлагане на имота по цена, която не е най-изгодна. Поради което предлага на настоящия въззивен ОС- С.да остави без разглеждане жалбата, като продесуално недопустима и да прекрати производството по делото.

 

Въззивният ОС- С., след като се запозна с материалите по изп.дело и с представените с жалбата материали, като съобрази липсата на възражения и като обсъди приложимите по казуса процесуални норми, намира за установено следното :

 

На 01.08.2016г. по изп.дело е постъпила процесната жалба вх.№ 21245/01.08.2016г. в ЧСИ от длъжничката М.В. ***, която е била своевременно администрирана съгласно чл.436 от ГПК, като от другата страна по делото/взискателя/ не е постъпило писмено Становище във връзка с подадената жалба.

 

След запознаване със съдържанието на жалбата и процесуалното качество на жалбоподателката/длъжница/, съдът счита, че не съществува правна възможност от страна на длъжничката/жалбоподателка/ за обжалване на други процесуални действия в изпълнителния процес, освен изрично посочените в ГПК- тоест в качеството си на длъжник жалбоподателката има законовото право на жалба единствено и само срещу строго и поименно посочените в чл.435 от ГПК действия на ЧСИ- постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, както и постановлението за разноските, или в хипотезата по ал.З, касаеща публичната продан — ненадлежно наддаване или възлагане на имота по цена, която не е най-изгодна, и нищо друго. Настоящата жалба не съдържа оплаквания от длъжничката срещу конкретни действия на ЧСИ, не се сочат от жалбоподателката конкретни действия, срещу които възразява и иска тяхната отмяна, нито какви са правните съображения за оспорването им, а изброява други наказателни съдебни производства, които според длъжничката имат връзка с изпълнителното производство по това изп. дело № 20167650400815. От текста на самата жалба не става ясно в какво точно се състои искането до съда, тъй като липсва петитум на жалбата, който да съответства на изложеното в обстоятелствената част на същата, респективно да касае действията на самия ЧСИ. Видно от текста на жалбата, изложените обстоятелства са ирелевантни за изпълнителното дело към настоящия момент, а формулираните искания са несъвместими с производството по обжалване действията на съдебния изпълнител, в което се проверява законосъобразността на тези действия. В тази връзка подадената жалба е с неясен петитум, като жалбоподателката излага твърдения, които не представляват по същество оплаквания срещу конкретни законово допустими действията на този ЧСИ по това изп.дело.

 

Наред с това искането за спиране на производството по това изп.дело до приключване на производството по соченото НОХД № 503/2015г. по описа на СНС- С. в посочените хипотези на чл.229, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК, не е обосновано по никакъв начин, както за хипотезата на т.4- “когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора“/който е приключил с издаването на Изпълнителния лист, въз основа на който е било образувано това изп.д./, така и за хипотезата на т.5- „когато при разглеждане на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор“/тъй като по това изп.дело не са открити никакви престъпни обстоятелства и самия гр.спор е вече приключил със съответния негативен изход за длъжничката- жалбоподателка/.

 

С   оглед   гореизложеното въззивният съд счита, че следва да постанови  Определение, с което да приеме за процесуално недопустима процесната жалба вх.№ 21245/01.08.2016г. от длъжницата М.В. *** по изп.дело №20167650400815, и да прекрати съдебното производство по настоящото в.гр.д.№ 1014/2017г. по описа на ОС- Ст.З., ведно със законните последици от това.

 

Настоящото съдебно Определение прегражда пътя на жалбата, поради което може да се обжалва от всяка от страните чрез ОС- С. пред ПАС- П. в законния 1- седмичен срок от връчване на Определението на всяка от страните.

 

Водим от горното и на основание по чл.435, ал.1 във вр. с чл.436, ал.1, изр.1, пр.1 от ГПК, въззивният Окръжен съд- С.

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 21245/01.08.2016г. по изп.дело № 20167650400815 по описа на ЧСИ- Г. И.- гр.С.от длъжницата М.В. ***.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1014/2017г. по описа на С. окръжен съд.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му от всяка от страните чрез ОС- С. пред ПАС- П..

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ :