О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  Номер…159………………23.02.2017 година……………..Град Стара Загора

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…………Втори граждански състав

На……………двадесет и трети февруари……..………….………..Година 2017              

В закрито заседание в следния състав:                                             

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

 

                                                                                СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                      

Секретар……………………………………………………………………………

Прокурор…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Св. ЖЕКОВ      

въззивно гражданско дело номер 1037…по описа за……………2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Подадена е  частна жалба от М.Ж.Ж. в качеството й на длъжник по изпълнително дело № 335/2016 г. на ЧСИ К. А., peг. № ..., с район на действие С. окръжен съд срещу Постановление за възлагане от 13.12.2016 г. за следния недвижим имот: Ателие за рекламна дейност находящо се в град С., ул. „К. Г.“ № ., . и ., етаж . – надпартерен от масивна жилищна сграда, със застроена площ от 172,03 кв.м. състоящо се от работна зала, сервизен офис, санитарен възел с предверие, тераса и стълбище от партера, обслужващо ателие при граници/съседи: от север офис А-2 и магазин № ., от изток – улица, от юг – калкан и от запад - двор, заедно с 5.1122% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, което ателие представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.516.179.1.34, намиращ се в сграда № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.179 с предназначение на самостоятелния обект – офис с площ от 172,03 кв.м. при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68850.516.1.1; под обекта: 68850.516.179.1.47; 68850.516.179.1.38; 68850.516.179.1.37; 68850.516.179.1.45; 68850.516.179.1.46, над обекта: 68850.516.179.1.5; 68850.516.179.1.4.

Жалбоподателката намира, че обжалваното постановление е неправилно като издадено в противоречие със закона, тъй като при провеждане на публичната продан бил нарушен чл. 485 вр. чл. 468, ал. 2, изр. 2 ГПК. ЧСИ бил назначил вещо лице оценител единствено при определяне на пазарната стойност на имота за първата публична продан от април-май 2016 г., която била обявена за нестанала. При насрочване на втората публична продан на имота /също нестанала/ началната цена вече не била определена от вещо лице и не отговаряла на пазарната стойност на имота. ЧСИ не назначил вещо лице и за определяне на пазарната стойност на имота за настоящата публична продан проведена от 07.11.2016 г. до 07.12.2016 г. в резултат, на която било издадено атакуваното постановление за възлагане на недвижимия имот. Жалбоподателката сочи, че от изготвянето на експертизата през месец март 2016 г. до публичната продан проведена от 07.11.2016 г. до 07.12.2016 г. е изминал дълъг период от време и ЧСИ е следвало да възложи на лицензиран оценител изготвяне на нова оценка, а не сам да определя началната цена на недвижимия имот. Отделно от това намира, че с назначаването на екпертизата от месец март 2016 г. ЧСИ сам е признал, че не притежава специални знания за определяне на стойността на недвижимия имот и поради това не следвало да определя сам началната цена за процесната публична продан, а отново да назначи експертиза с оглед изминалия период от време.  Моли съда да отмени обжалваното постановление за възлагане като незаконосъобразно.

В срок по делото е постъпил отговор от взискателя Я.Г.Н. чрез адв. С.Р., в който се взема становище за неоснователност на частната жалба. Претендират се разноски за настоящето производство на основание чл. 78, ал. 8 ГПК.

В срок е постъпило и възражение от купувача на процесния недвижим имот „ЕКСПЕРТ НД“ ООД, с което се обосновава становище за недопустимост на подадената частна жалба поради липса на предпоставките по чл. 435 ГПК. Евентуално намира същата за неоснователна и претендира разноски за настоящето производство.

Постъпили са писмени мотиви по реда на чл. 436, ал. 3 ГПК от страна на ЧСИ К. А., сочещи на недопустимост, респ. неоснователност на жалбата.

Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

Съдът след като прецени доказателствата по делото, възраженията на страните и приложимото право намира за установено следното:

Изпълнително дело № 335/2016 г. по описа на ЧСИ К. А. с рег. № 872 срещу длъжницата М.Ж. е образувано по молба на взискателя Я.Г.Н., чрез адв. С.Р. и приложен изпълнителен лист издаден по гр. дело № 52/2016 г. по описа на Н. районен съд, с оглед удовлетворяването на взискателката чрез принудително събиране на сумите по издадения в нейна полза изпълнителен лист.

На 13.12.2016 г. с постановление за възлагане на недвижим имот ЧСИ К. А. е възложил изнесения на публична продан недвижим имоти на третото лице „Е.“ ООД за сумата от 92 500 лв.

Единственото оплакване на жалбоподателката касае оценката на имота, като твърди, че ЧСИ незаконосъобразно е определил продажната цена на имота.

 

С. окръжен съд като извърши проверка по изпълнителното дело и взе предвид доводите на страните по изпълнението, намира, че подадената жалба е процесуално недопустима.

На основание  чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Правото на длъжника да обжалва постановлението за възлагане е ограничено до две изчерпателно посочени в разпоредбата алтернативно предвидени основания: когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, т.е., когато са допуснати нарушения при самата процедура по наддаването или когато имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, т.е., когато независимо от начина на провеждане на наддавателната процедура, е опорочен по същество издаденият въз основа на проданта акт- постановлението за възлагане, поради противоречие с нормата на чл. 492 ГПК. Други пороци на издаденото постановление за възлагане като резултат от публичната продан не могат да бъдат релевирани в това производство. Целта на законодателя да ограничи приложното поле на глава ХХХІХ, разд. І от ГПК чрез изчерпателно изброяване на порочните действия по принудително изпълнение срещу които длъжникът може да търси защита по реда на обжалването им, предполага ограничително, а не разширително тълкуване на нормата на чл. 435, ал. 3 ГПК. В този смисъл – законосъобразността на публичната продан може да се атакува само при наличие на следните пороци: нарушаване на забраната за участие в наддаването на длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител и лицата, посочени в чл. 490 ГПК /чл. 185 ЗЗД/, наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно или имуществото да не е възложено по най-високата предложена цена, да е издадено постановление без купувачът да е внесъл цената по сметка на съдебния изпълнител и при липса на местна компетентност на съдебния изпълнител. В жалбата против постановлението за възлагане не се сочи нито един от сочените пороци, допуснати при публичната продан, поради което същата се явява недопустима. В жалбата не се сочат нарушения на процедурата, свързани с приемане на наддавателни предложения, определяне на купувач на недвижимия имот, но въпреки това се претендира проведената процедура поради изложените оплаквания да бъде отменена. В конкретния случай обстоятелството, че съдебният изпълнител не е назначил нова експертиза за оценка на недвижимия имот преди пристъпване към публичната продан от 07.11.2016 г. до 07.12.2016 г. не е основание за обжалване на постановлението за възлагане на недвижимия имот. Определянето на оценката не е част от наддаването, поради което по смисъла на  чл. 435, ал. 3 ГПК то не може да бъде самостоятелно основание за обжалване на постановлението за възлагане и за неговата отмяна. С оглед приетото в т. 8 от Тълкувателно решение № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат извън предмета на проверката при обжалването на постановлението за възлагане. Макар и в закона да не се съдържа легално определение на термина наддаване, от разпоредбите на чл. 474, чл. 481, чл. 489 и чл. 492 ГПК е видно, че под такова се разбира само процедурата по определяне на най-високата предложена цена и определянето въз основа на нея на купувач на вещта или имота. Поради това от обжалване са изключени предварителните действия по насрочване на проданта и определяне на началната цена, въз основа на която да се извърши публичната продан. В този смисъл и по аргумент от  чл. 435, ал. 3, пр. 3 ГПК е недопустимо жалбата срещу действията на съдебния изпълнител да се основава на твърдения за нарушение на разпоредбите на чл. 483 ГПК и чл. 485 във връзка с чл. 468 ГПК, тъй като същите касаят не действия по наддаването, а са такива по неговата подготовка, поради което и жалбата срещу същите е недопустима. В съответствие с гореизложеното, наддаването няма да е надлежно, ако не са спазени разпоредбите на чл. 474, чл. 481, чл. 489 и чл. 492 ГПК, мястото на извършване на проданта, времето или периода на извършването й, както и ако са участвали лица, които нямат право да наддават съгласно разпоредбата на чл. 490 ГПК.

Част от наддаването, съгласно визираното ТР на ОСГТК, са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на срока за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. Затова действията на съдебния изпълнител по оценка на имуществото и определяне на начална цена на публичната продан не представляват част от наддаването, а имат подготвителен характер. Тяхната законосъобразност не може да бъде оспорвана с жалба по реда на  чл. 435, ал. 3 ГПК, тъй като тези действия не представляват такива по наддавателната процедура в тесен смисъл, която включва обявяване на проданта, определяне кръга на легитимираните да участват в нея лица, приемането на наддавателните предложения и др.

Изцяло в подкрепа на гореизложеното е определение № 51/20.01.2017 г. на Пловдивски апелативен съд по в.ч.гр.д. № 1/2017 г., в което е прието, че „Длъжникът е легитимиран да обжалва постановлението за възлагане, съгласно  чл. 435, ал. 3 ГПК, но само на предвидените в тази норма основания - когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и/или когато имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Според задължителните указания по т.8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по т.дело № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, на които се е позовал и окръжният съд, действията по връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което излизат извън предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане, а наддаването обхваща действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. В този смисъл оценката на имуществото, както и началната цена, определена на база тази оценка, които жалбоподателят в случая счита за занижени, не могат да бъдат подведени под релевираните от закона основания, на които е допустимо да се обжалва постановлението за възлагане“.

Ето защо частната жалба следва да се остави без разглеждане като недопустима и производството по нея прекрати.

С оглед изхода на спора, предвид липсата на възражение за прекомерност от частната жалбоподателка на размера на разноските на въззиваемите страни и на основание чл. 78, ал. 4 ГПК на Я.Г.Н. следва да бъдат присъдени разноски в размер на 1000 лв. /съгласно договор за правна защита и съдействие от 16.01.2017 г./, а на „Е.“ ООД присъдени разноски в размер на 400 лв. /съгласно договор за правна защита и съдействие от 26.01.2017 г. /.

 

Мотивиран от гореизложеното, С.ят окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално НЕДОПУСТИМА частна жалба с вх. № 213/10.01.2017 г. по описа на ЧСИ К. А. с рег. № ... с район на действие С. окръжен съд, депозирана от М.Ж.Ж. – длъжник в изпълнителното производство, образувано в изпълнително дело № 335/2016 г. по описа на ЧСИ К. А. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 13.12.2016 г. като процесуално недопустима на основание  чл. 435, ал. 3 ГПК.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  въззивно гражданско дело № 1037/2017 г. по описа на С. окръжен съд.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 4 ГПК М.Ж.Ж., ЕГН: **********, с адрес: *** и адрес за кореспонденция: гр. С., бул. „А.“ № . да заплати на Я.Г.Н., ЕГН: ********** и адрес: *** сумата от 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 4 ГПК М.Ж.Ж., ЕГН: **********, с адрес: *** и адрес за кореспонденция: гр. С., бул. „А.“ № . да заплати на „Е.“ ООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „К.“ № ., вх. „.“, ап. 22 сумата от 400 /четиристотин/ лева.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му на страните пред П. апелативен съд.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:   1. 

 

 

                       2.