О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  

 

Номер   140………………17.02.2017 година………………Град Стара Загора    

 

 

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…….…..Втори граждански състав

 

На седемнадесети февруари ………..…………..……………..……...Година 2017

 

В закрито заседание в следния състав: 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА  

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                 СВИЛЕН ЖЕКОВ   

 

Секретар……………………………………………………………………………….                        

 

Прокурор………………………………………………………………………………                

 

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

 

въззивно гражданско дело номер 1055……….....по описа за 2017…….година.

 

 

Производството е образувано по въззивна жалба подадена от Б.И.С. чрез адв. И.Н. против решение № 1207/21.12.2016 г. по гр. д. № 3495/2015 г. на С. районен съд.

В законоустановения срок по чл. 263, ал. 1 ГПК е постъпил отговор на въззивната жалба от ищцата в първоинстанционното производство В.Г.Ш. чрез адв. Й.М.. В него е оспорена подадената въззивна жалба с изложени конкретни възражения.

Съдът счита, че въззивната жалба в частта й относно претенцията за осъждане на ищцата по делото да заплати на ответника издръжка за минало време за периода 21.12.2015 г. – 19.09.2016 г. представлява молба за допълване на решение по смисъла на чл. 250 ГПК. В обстоятелствената част на обжалваното първоинстанционно решение съдът е докладвал предявената с насрещния иск претенция, но не се е произнесъл с нарочен диспозитив по иска. Направеното искане от ответника в първоинстанционното производство е намерило отражение и в доклада на първоинстанционния съд по делото. Отделно от това в самата въззивна жалба се моли въззивния съд да бъде осъдена ищцата да заплати издръжка за минало време до постановяване на привременните мерки /21.12.2015 г. – 19.09.2016 г./. Произнасяне за пръв път на въззивния съд по така предявената претенция още с насрещната искова молба обаче би лишила страните от една инстанция с оглед липсата на диспозитив в първоинстанционното решение.

Предвид направените искания в насрещната искова молба, съдът е бил длъжен да се произнесе по цялото искане, затова настоящото производство следва да се прекрати, делото да се върне на първоинстанционния съд за допълване на решението. И тъй като компетентен да се произнесе по тази молба е именно районен съд, а не въззивната инстанция, делото следва да се върне на районен съд за произнасяне по въззивната жалба в частта й имаща характер на молба по чл. 250 ГПК. Обратното би било недопустимо, тъй като окръжен съд не може да контролира съдебен акт на районен съд без формулирана ясна воля на съда в диспозитива на съдебния акт.

При това положение настоящото въззивно производство следва да бъде прекратено и делото да се върне на С. районен съд, който следва да се произнесе по молбата по чл. 250 ГПК. След приключване на производството по чл. 250 ГПК пред първоинстанционния съд делото следва да се изпрати отново на С. окръжен съд за разглеждане на въззивната жалба с евентуално постъпилите след приключване на производството по  чл. 250 ГПК други жалби по делото /или за самостоятелно разглеждане, при липса на подадени други въззивни жалби, но след цялостно приключване на първоинстанционното производство/.

Настоящото определение няма характер на преграждащо и е необжалваемо, тъй като след изпълнение указанията на въззивния съд и съответното произнасяне по реда на  чл. 250 ГПК въззивното производство ще бъде възобновено и подадените жалби срещу решението ще бъдат разгледани.

 

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд          

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1055/2017 г. по описа на С. окръжен съд.

ВРЪЩА делото на С. районен съд за произнасяне по молбата на Б.И.С. с правно основание  чл. 250 от ГПК за ДОПЪЛВАНЕ на решение на С. районен съд № 1207/21.12.2016 г. по гр. д. № 3495/2015 г. по описа на същия съд по реда на чл. 250 ГПК, след което делото ведно с вече постъпилите и евентуално нови жалби да се изпратят на С. окръжен съд за разглеждането им.

       

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: