Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 78                                            14.03.2017г.                    гр.С.З.

 

                                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, IV състав

на четиринадесети март 2017 г.

в публично заседание в следния състав :

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 109 по описа за 2016 год.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е на осн. чл.250, ал.3 във вр. с чл.45- 49 от ЗЗД.

 

          По предявените искове с правно основание чл.124, ал.2 от ГПК във вр. с чл.45 и чл.49, и чл.82- 86 от ЗЗД и във вр. с чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 от НК, настоящият първоинстанционен ОС- Ст.Загора се е произнесъл с мотивите на своето постановено Решение № 32/31.01.2017г./л.58- 63 от делото/, като ищецът НАП- София е поискал съдът да се произнесе и по второто му процесно искане с отделен диспозитив, за което е депозирал изрична писмена Молба за допълване на решението вх.№ 1513/07.02.2017г./л.67 от делото/.

 

          В рамките на законния 1- седмичен срок по чл.250, ал.2 от ГПК другата страна- ответникът Г.Й.Д. от гр.В.Т. не е представил по делото писмен Отговор. 

 

          Настоящият първоинстанционен съд счита, че видно от Мотивите на постановеното вече Решение № 32/31.01.2017г./л.58- 62 от делото/, на стр.10, в т.2 от същите съдът е приел, че и втората искова претенция е изцяло основателна и доказана, и следва да бъде уважена, но е пропуснал да се произнесе по отношение на нея в диспозитивната част на своето Решение. Следователно ищцовата Молба по реда на чл.250, ал.3 от ГПК се явява изцяло основателна и доказана, и следва да бъде уважена, ведно със законните последици от това, като съдът постанови и искания от ищеца втори осъдителен диспозитив против ответника, както и втори осъдителен диспозитив за дължимата ДТ върху присъдените с това Допълнително Решение дължими суми.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.250, ал.3 и чл.124, ал.2 от ГПК във вр. с чл.45 и чл.49, и чл.82- 86 от ЗЗД и във вр. с чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 от НК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

                  Р   Е   Ш   И :

 

Допълва диспозитивите на своето Решение № 32/31.01.2017г., като и по т.2 ОСЪЖДА Г.Й.Д.- ЕГН ********** *** да заплати на ДЪРЖАВАТА чрез МФ- гр.София, ул.“Г.С.Раковски“ № 102, със съдебен адрес в гр.Ст.Загора-ТД на НАП- Пловдив, Офис- Ст.Загора, ул.“Кенали“ № 1 да заплати обезщетение за забавено плащане върху главницата от 52 422 лв.,
включващо: обезщетение за забавено плащане върху сумата от 4 600 лв., представляваща невнесен ДДС за данъчен период м. юни 2010., за времето от 15.07.2010г. до датата на
подаване на исковата молба - 2 896, 51 лв.; обезщетение за забавено плащане върху сумата
от 9 720лв., представляваща невнесен ДДС за данъчен период м. август 2010г., за времето
от 14.09.2010 г. до датата на подаване на исковата молба - 5 952,96 лв.; обезщетение за
забавено плащане върху сумата от 9 744 лв., представляваща невнесен ДДС за данъчен
период м. септември 2010г., за времето от 14.10.2010г. до датата на подаване на исковата
молба - 5 885,10 лв.; обезщетение за забавено плащане върху сумата от 28 358 лв.,
представляваща невнесен ДДС за данъчен период м. декември 2010г., за времето от
14.01.2011г. до датата на подаване на исковата молба - 16 389,98 лв.

 

ОСЪЖДА Г.Й.Д.- ЕГН ********** *** да заплати по приходната сметка на ОС- Ст.Загора и допълнително дължимата ДТ- 2 097 лв./две хиляди деветдесет и седем лева/, в полза на органите на съдебната власт- ВСС- гр.София.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в нов 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :