Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 81                                         16.03.2017г.                      град Стара Загора

 

                                    В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение,

ІV състав

на шестнадесети март 2017 год.

В публично заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

секретар С.С.

като изслуша докладваното от съдия-докладчик ЗЛАТЕВ

гр. дело № 135  по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.237 от ГПК във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД.

 

Постъпила е искова молба вх.№ 14373/25.11.2016г. от пълнолетната българска гражданка Н.С.И.- ЕГН **********,*** А. № ., ет.., ап.., със съдебен адрес ***- адвокатска кантора адв.Д.П. ***, против двамата ответници- българската гражданка Т.К.П.- ЕГН ********** и индийския гражданин Х.С.- роден на ***г. в И., и двамата съпрузи с общ адрес в гр.С., ул.К. А. № ., ет.., ап.., в която твърди, че на 12.12.2014г. с договор за прехвърляне на собственост върху недвижим имот срещу поемане на задължение за грижи, гледане и издръжка, материализиран в нотариален акт № . том . рег.№ . дело № .г. на нотариус Д. Н. с рег.№ . и район РС-С., вписан в Службата по вписванията вх.рег. № . от .г., акт № ., том ., дело № 7916/2014г, партида 128865 аз-като прехвърлител прехвърлила на първата ответница-като приобретател, представлявана от пълномощника си Нели Тенева П., следния свой личен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ № 4/четири/, разположен на П/втория/ етаж от жилищната сграда, находяща се в гр.С. на ул.К. № ./десет/, със застроена площ от 85.76 кв.м/осемдесет и пет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/, състоящ се от: две спални, дневна, столова с кухненски бокс, баня, тоалетна, антрета и балкони, с граници/ по документ за собственост: от изток-двор, от запад- бул.К., от север-стълбище и апартамент на Ж.М. И. и от юг-улица „Н.”, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.503.415.1,4/шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин и петнадесет, точка, едно, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект 68850.503.415.1.5, под обекта- обект № 68850.503.415.1.1. и над обекта-обект № 68850.503.415.1.7, заедно с прилежащото му избено помещение № 8/осем/, с граници: от изток-коридор, от запад-бул.К. от север-мазе на И. Г. и от юг-мазе а И. и К. И. и таванско помещение № 7/седем/, с граници: от изток-двор, от запад-коридор, от север-таван на С. и П. К. и от юг-ул.”Н.Н.”, заедно с 3.89% ид.части от общите части на сграда № 1, като и заедно с 3.89% ид.части от   правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 68850.503.415. Заявява, че е прехвърлила на първата ответница собствения си недвижим имот, описан по-горе, срещу задължението за грижи, гледане и издръжка, което приобретателката се задължила да поема, сама или чрез трети лица по отношение на нея-прехвърлителката, така и в същия обем, в който е поемал това задължение и досега, през последните няколко години по отношение на прехвърлителката/което оспорва/, и което задължение се изразява в осигуряване на подслон, при нужда: прехрана, почистване, отопление и осветление, при заболяване-медицински грижи и медикаменти, и въобще-осигуряване на един нормален и спокоен живот на прехвърлителката до края на дните й, като прехвърлителката си запазвала правото на пожизнено и безвъзмездно ползване и обитаване на прехвърления имот.

Въпреки че с посочения договор първата ответница-като приобретател, е поела посочените по-горе задължения, те никога не са били изпълнявани както от нея, така и от трети лица, по уговорения начин, нито през последните няколко години преди сключване на договора, които не са уточнени, и което оспорва, така и след сключване на договора. Както преди датата на сделката, така и след това и досега нито първата ответница, нито други лица, оторизирани от нея, не са престарали дължимото по договора. Оспорва, че приобретателката е давала грижи, гледане или издръжка преди сключването на договора, тъй като първата ответница живеела в чужбина от дълги години и те-страните никога не са живели заедно. До смъртта на съпруга й през лятото на 2014г. заедно с него живели в къщата му в с.Е., общ. Ч., обл.С., като двамата се грижели един за друг, а единственият, който им бил помагал по някакъв начин беше синът й П.. Първата ответницата, която е нейна внучка, почти не е идвала на село, а родителите й са ги посещавали на село само за по няколко часа един път в годината- когато колели прасе, за да си вземат месо. Твърди, че никога първата ответница не й е осигурявала, според уговореното, това, което й е било нужно—прехрана, почистване, отопление и осветление, при заболяване- медицински грижи и медикаменти, и никога не й е давала нищо- нито вещи, нито пари, не й е помагала по никакъв начин. Като останала вдовица, ищцата не можела да се справя сама на село и се върнала в апартамента си в града. Тогава била много объркана и била заведена от дъщеря си Нели при нотариус с обещание, че занапред внучката й Т. ще се грижи за нея, но това не се случило. След сключване на посочения договор нито първата ответницата, нито нейни близки са я търсели, живеела сама в апартамента на ръба на оцеляването. Доходите й били много ниски, получавала само 264.55 лв. месечна пенсия. Страдала и от редица заболявания, които изискват наблюдение, контрол и поддържаща терапия, боледувала от диабет, имала проблеми със сърцето, високо кръвно налягане, полиартроза, шипове, перартрит, подагра, коксартроза, като й е било препоръчан хигиенно- диетичен режим, който изисква приготвяне и консумиране на специална храна. Инвалидизирана била, но не е подновила решението си от ТЕЛК поради административни пречки и усложнения, и с оглед напредналата й възраст. Редовно приемала лекарства, като месечно разхода за тях възлизал на около 70 лв., парите не й стигали и не можела да поема сама разноските си, едва свързвала двата края. В края на месец януари 2015г. след сериозна криза се наложила операция на жлъчния мехур, за която платил синът й П., като първата ответница изобщо не се поинтересувала от нея и от състоянието й. Последвал период на възстановяване, при който сама не можела да се грижа за себе си, но първата ответница не проявила никакво внимание към нея. Освен данъците, разходите за консумативни разноски за ползването на имота, лекарства, тя имала нужда и от специално храна, но почти не й стигали средствата, и често храната й се ограничавала само до хляб и мляко. Родителите и брата на първата ответница живеели в съседния вход, но те дори по телефона на й се обаждали, а за други грижи, храна или помощ въобще не можело да се говори. Първата ответница и близките й не я търсели, не ме посещавали, и при редките им случайни срещи се отнасяли грубо и обидно с нея. Тъй като не можела да плаща сметките за скъпия ток, се принудила да започна да се отоплява на дърва, които складирала в мазето, но за нея, като възрастен и болен човек е било трудно дори да ги качва всеки ден в апартамента. Не смеела да влиза в магазин, тъй като парите не й стигали, носела само старите си дрехи и обувки, имала нужда от помощ, но не била получавала уговореното от първта ответница. Много тежко преживявала и била на ръба на оцеляването, като помощ и подкрепа получавала само от сина си П.. Твърди, че никога между нея и първата ответница не е имало топла връзка на привързаност и уважение, никога не се е установявала обща семейна среда с оглед да ми бъде осигурявано необходимото за ежедневието и протичане на живота й съобразно договореното. Страните никога не били живели заедно, още повече, че първата ответница от повече от 10 години живеела в чужбина и дори по телефона не й се е обаждала. Първата ответница не била полагала никакви грижи за нея, нито пък е давала средства за издръжка, не й е осигурявала нужното според договора, въпреки че тя се нуждаела от средства, грижи, гледане и всестранна помощ предвид възрастта и влошеното й здравословно състояние.От сключване на договора досега, както и преди това, първата ответница по никакъв начин не й била  предоставяла грижи, гледане и средства, не й е била осигурявала това, от което се нуждаела. Тя дори не проявявала внимание към нея, напълно я е игнорирала и нехаела за задълженията си по договора. Налице било пълно виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на първата ответница, както преди сключването му, така и след това и досега. Това неизпълнение на задълженията на първата ответница, поети с горепосочения договор, предмет на описания нотариален акт, спрямо нея пораждала правния й интерес да поиска разваляне на този договор. Ето защо моли съда да ги призовете на съд и след като тя докаже гореизложеното, да постановите решение, с което да развалите на осн.чл.87 ал.З ЗЗД договора за прехвърляне на собственост върху недвижим имот срещу поемане на задължение за грижи, гледане и издръжка, материализиран в нотариален акт № . том . рег.№ . дело № .г. на нотариус Д. Н.с рег.№. и район РС- С., вписан в Службата по вписванията вх.рег. № . от .г., акт № ., том ., дело № 7916/2014г. по силата на който тя, като прехвърлителка прехвърлила на първата ответница-като приобретател, представлявана от пълномощника си, следния свой личен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ № 4/четири/, разположен на II/втория/ етаж от жилищната сграда, находяща се в гр.С. на ул.К. № ./десет/, със застроена площ от 85.76 кв.м/осемдесет и пет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/, състоящ се от: две спални, дневна, столова с кухненски бокс, баня, тоалетна, антрета и балкони, с граници/ по документ за собственост: от изток-двор, от запад-бул.К., от север-стълбище и апартамент на Ж.М. И. и от юг-улица „Н.”, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.503.415.1.4/шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин и петнадесет, точка, едно, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект 68850.503.415.1.5, под обекта- обект № 68850.503.415.1.1. и над обекта-обект № 68850.503.415.1.7, заедно с прилежащото му избено помещение № 8/осем/, с граници: от изток-коридор, от запад-бул.К. от север-мазе на И. Г. и от юг-мазе а И. и К. И. и таванско помещение № 7/седем/, с граници: от изток-двор, от запад-коридор, от север-таван на С. и П. К. и от юг-ул.”Н.Н.”, заедно с 3.89% ид.части от общите части на сграда № 1, като и заедно с 3.89% ид.части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 68850.503.415., срещу задължението за грижи, гледане и издръжка, което приобретателят се задължава да поема, сам или чрез трети лица по отношение на мен-прехвърлителката, така и в същия обем, в който е поемал това задължение и досега, през последните няколко години по отношение на прехвърлителя/ и което задължение се изразява в осигуряване на подслон, при нужда: прехрана, почистване, отопление и осветление, при заболяване-медицински грижи и медикаменти, и въобще-осигуряване на един нормален и спокоен живот на прехвърлителя до края на дните й, като прехвърлителката си запазва правото на пожизнено и безвъзмездно ползване и обитаване на прехвърления имот, поради виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на първата ответница, както и да я осъди да й заплати разноските по делото.

 

Ответниците- съпрузи  пълнолетната българска гражданка Т.К.П.- ЕГН ********** и пълнолетния индийския гражданин Х.С.- роден на ***г. в Инди- и двамата съпрузи с общ адрес в гр.С., ул.К. А. № ., ет.., ап.., в общия си писмен Отговор на Исковата молба сочат, че своевременно са получили преписите от Исковата молба и всички приложения към нея, че са подали общ писмен Отговор по реда на чл.131- 132 от ГПК и че са били уведомени за законовите последици по чл.133 от ГПК. Заявяват изрично, че нямат възражение против насочените срещу тях искове, разбират в какво се състои спора по делото, какви са исканията срещу тях, и признава изрично и изцяло фактите по делото и иска. Поради което са съгласни настоящия първоинстанционен съд да постанови своето Решение при признание на иска от тяхна страна по реда на чл.237 от ГПК, ведно с всички законни последици от това.

 

Съдът, след като се запозна с всички събрани по делото писмени доказателства, като взе предвид становищата на всяка една от страните по делото и като се съобрази с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин по делото следното :

 

Налице е едно придобито от ответниците право на собственост върху недвижим имот, придобит въз основа на възмездна правна сделка от ищцата, срещу тяхното поето задължение за издръжка и гледане от датата на сключване на договора до края на дните й.

 

Съгласно признанията на фактите и на иска от самите двама ответници/съпрузи/ се установи, че те от датата на сключване на договора и на поемане на тази договорни задължения, до днешния момент никога не са изпълнявали, нито частично, нито временно, нито периодично каквато и да е част от тези свои задължения. Техните признание на иска не противоречат на закона и на добрите нрави по смисъла на чл.237, ал.3, т.1 от ГПК. Наред с това направеното изрично признание на фактите и на иска от двамата ответници/съпрузи/ е за една възмездна правна сделка, с което ответниците, като пълнолетни вменяеми граждани могат да се разпореждат свободно, без никакви ограничения, което не противоречи на разпоредбата на чл.237, ал.3, т.2 от ГПК.

 

Също така искът по чл.87, ал.3 от ЗЗД се явява изцяло основателен и доказан, налице е напълно законосъобразно признание на иска от ответниците по смисъла на чл.237, ал.1 и 2 от ГПК, поради което следва да се постанови едно изцяло позитивно за ищцата и съответно изцяло негативно за двамата ответника съдебно Решение при признаване на иска по реда на чл.237, ал.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД, като се развали изцяло процесния договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, поради неговото виновно неизпълнение от страна на преобретателката- първата ответница/съпруга на втория ответник/, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл.78 във вр. с чл.80 и чл.81 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата всички направени от нея разноски по делото в размер на общо 3 120 лв.- видно от представения от нея Списък по чл.80 от ГПК.

 

Настоящото съдебно Решение, постановено при условията на признание на иска и от двамата ответника по реда на чл.237 от ГПК, може да се обжалва по общия ред в 2- седмичен срок от обявяването му на всяка от страни в откритото съдебно заседание днес- 16.03.2017г./четвъртък/, чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора пред въззивния ПАС- Пловдив.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.237, ал.1 и 3 във вр. с чл.78- 81 от ГПК и във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

                                     Р   Е   Ш   И   :

 

РАЗВАЛЯ изцяло договора за прехвърляне на собственост върху недвижим имот срещу поемане на задължение за грижи, гледане и издръжка, материализиран в нотариален акт № . том . рег.№ . дело № .г. на нотариус Д. Н. с рег.№ . и район РС-С., вписан в Службата по вписванията вх.рег. № . от .. акт № ., том ., дело№ .. по силата на който тя, като прехвърлител прехвърлила на първата ответница-като приобретател, представлявана от пълномощника си, следния свой личен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ № 4/четири/, разположен на II/втория/ етаж от жилищната сграда, находяща се в гр.С. на ул.К. № ./десет/, със застроена площ от 85.76 кв.м/осемдесет и пет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/, състоящ се от: две спални, дневна, столова с кухненски бокс, баня, тоалетна, антрета и балкони, с граници/ по документ за собственост: от изток-двор, от запад-бул.К., от север-стълбище и апартамент на Ж.М. И. и от юг-улица „Н.”, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.503.415.1.4/шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин и петнадесет, точка, едно, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект 68850.503.415.1.5, под обекта- обект № 68850.503.415.1.1. и над обекта-обект № 68850.503.415.1.7, заедно с прилежащото му избено помещение № 8/осем/, с граници: от изток-коридор, от запад-бул.К. от север-мазе на И. Г. и от юг-мазе а И. и К. И. и таванско помещение № 7/седем/, с граници: от изток-двор, от запад-коридор, от север-таван на С. и П. К. и от юг-ул.”Н.Н.”, заедно с 3.89% ид.части от общите части на сграда № 1, като и заедно с 3.89% ид.части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 68850.503.415., срещу задължението за грижи, гледане и издръжка, което приобретателката се била задължила да поема, сама или чрез трети лица по отношение на нея-прехвърлителката, така и в същия обем, в който е поемал това задължение и досега, през последните няколко години по отношение на прехвърлителя/ и което задължение се изразява в осигуряване на подслон, при нужда: прехрана, почистване, отопление и осветление, при заболяване-медицински грижи и медикаменти, и въобще-осигуряване на един нормален и спокоен живот на прехвърлителя до края на дните й, като прехвърлителката си запазва правото на пожизнено и безвъзмездно ползване и обитаване на прехвърления имот, поради виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на първата ответница- приобретателка Т.К.П. от гр.С..

 

ОСЪЖДА съпрузите Т.К.П.- ЕГН ********** и Х.С.- роден на ***г. в И., с общ домашен адрес в гр.С., ул.К. А. № ., ет.., ап.., да заплатят на Н.С.И.- ЕГН **********,*** А. № ., ет.., ап.., със съдебен адрес ***- адв. кантора на адв.Д.П. ***, всички направени от нея разноски по делото в размер на общо 3 120 лв./три хиляди сто и двадесет лева/.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от всяка от страните в 2- седмичен срок от днес- 16.03.2017г./четвъртък/, чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :