О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 228                                20.03.2017 г.                  град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На двадесети март 2017 г.

в закрито заседание в следния състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Н. К.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 10 по описа за 2017 г.,

за да се произнесе съдът съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.232, изр.1 вр. с чл.336 и сл. от ГПК и във вр. с чл.5 от ЗЛС

 

Производството по делото е образувано въз основа на Искова молба вх. № 1638/08.02.2017г./л.3- 5 от делото/, с която ищцата П.Е.Г. от гр.Ст.Загора иска ответникът- бащата на нейното дете Г.П.Б. *** да бъде поставена под пълно запрещение по реда на чл.5 от ЗЛС.

 

Впоследствие с официална писмена Молба вх. № 3446/17.03.2017г. ищцата оттегля изцяло иска си срещу ответника по реда на чл.232, изр.1 от ГПК и моли настоящия първоинстанционен съд да прекрати производство по настоящото гр.дело, със законните последици от това.

 

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 232, изр.1 от ГПК, съгласно която ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание, какъвто е конкретния случай.

 

Вследствие на това, на назначения особен представител- адвокат на ответника следва да се заплати определеното възнаграждение от 300 лв. от предварително внесения от ищцата депозит в депозитната сметка на ОС- Ст.Загора, и сумата да се приведе по личната банкова сметка ***, след нейното изрично посочване от него с писмена Молба по делото.

 

Тъй като с това съдебно Определение се прегражда по- нататъшното развитие на делото по смисъла на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните чрез настоящия първоинстанционен ОС- гр.Ст.Загора пред въззивния му АС- гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид изложеното и на основание чл.232, изр.1 във вр. с чл.336 и сл. от ГПК, и във вр. с чл.5 от ЗЛС, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

   ПРИЛАГА Молба вх.№ 3446/17.03.2017г. от ищцата П.Е.Г.- ЕГН ********** за оттегляне изцяло на иска й по реда на чл.232, изр.1 от ГПК по чл.5 от ЗЛС срещу ответника Г.П.Б.- ЕГН **********- и двамата от ***************************.

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.дело № 10/2017г. по описа на ОС– Ст.Загора.

 

РАЗПОРЕЖДА на назначения особен представител на ответника- адв.Й.М.Х. от АК- Ст.Загора да се заплати възнаграждение в размер на 300 лв./триста лева/, и сумата 300 лв. служебно да се приведе от депозитната сметка на ОС- Ст.Загора в обслужващата го „ЦКБ- АД“, клон Ст.Загора по личната банкова сметка ***.М., след нейното изрично писмено посочване с Молба по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :