Р Е Ш Е Н И Е

 

82                                                        16.03.2017 г.                              гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                   І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На шестнадесети март                                            две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

     

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                       

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                                    НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело N 1075 по  описа  за  2017 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на С.П.Ж., лично и като управител на „Пътстрой“ ООД, гр.Стара Загора против действието на ЧСИ К.А., рег.№ 766, с район на действие - ОС - Стара Загора -  постановление от 23.01.2017г., с което се присъждат в полза на взискателя разноски в размер на 121 705.44 лв. по изп. дело № 2038/2016г. по описа на ЧСИ.  

 

Жалбоподателят – длъжник в изп. производство счита, че не следва да носи задължението и тежестта да заплаща разноските за вещо лице, пазача и по демонтажа и пренасянето на вещта. Не счита, че тези разноски били обективни и доказани по основание и размер. Твърди, че обекта бил охраняван с тяхна собствена охрана и не дължали възнаграждение на пазача. Нямали отговорност и за разноските по демонтажа и пренасянето на вещта. Моли да се отмени като незаконосъобразно Постановление от 23.01.2017г. по изп.д.№ 2038/2016г. по описа на ЧСИ Кръстьо Ангелов, с което са присъдени в полза на взискателя разноски в общ размер на 121 705.44 лв. , дължими от длъжниците.

На основание чл.438 ГПК моли да се разпореди спиране на производството по изпълнителното дело до произнасяне на съда.   

 

Ответникът по жалбата – „Интерлийз“ ЕАД, гр.София – взискател, чрез пълномощника си адв. А.Н. оспорва жалбата като неоснователна и моли да се остави без уважение. Моли да се остави без уважение искането за спиран не изпълнителното дело.  

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на Т.К.– помощник на ЧСИ К.А., Рег.№ 766, с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт на ЧСИ и е редовна.   

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 2038/2016г. по описа на ЧСИ Кръстьо Ангелов, рег.№ 766, с район на действие ОС- Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 2038/2016г. е образувано по молба от 15.11.2016г. от взискателя „Интерлийз"ЕАД, гр.София и изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№ 4828/2016г. от Старозагорския Районен съд срещу солидарните длъжници „Пътстрой" ООД, гр.Стара Загора и „Виастрой Груп" АД, гр.Стара Загора и С.П.Ж.. По представения изпълнителен лист длъжниците са осъдени солидарно да предадат на кредитора Асфалтова база „Uniglobe 200" - 1 брой, сер. № АZ64363, както и да заплатят посочените в изп.лист сумиразноски по делото.

На длъжника - жалбоподател „Пътстрой" ООД е връчена покана за доброволно изпълнение на 15.11.2016г. по седалището на дружеството. В двуседмичния срок за доброволно изпълнение, длъжникът не е предал доброволно процесната вещ и на осн. чл.521, ал.1 от ГПК е престъпено към принудителното отнемане на същата на 05.12.2016г. Изготвени са пет Протокола за принудително отнемане и предаване на вещи предвид спецификата на вещта, сложността на конструкцията на машините и съоръженията, от които се състои, процесът на демонтаж, който изисква продължително технологично време, специализирана техника и специалисти със съответните познания. Видно от посочените Протоколи, съответно от 05.12.2016г., от 13.12.2016г., от 16.12.2016г. , от 27.12.2016г. и от 05.01.2017г. принудителното предаване е извършено на осн.чл.521 от ГПК в условията на продължавано изпълнително действие, за което са необходими разноски за осъществяването му. На осн. чл.472 от ГПК, с първия Протокол от 05.12.2016г. ЧСИ е дал указания на взискателя да внесе възнаграждението за вещото лице, за пазача и разноските по демонтажа на вещта.

 

След приключване на принудителното действие, взискателят е представил по изп. дело молби с вх.№ 531/19.01.2017г. и вх.№ 651/23.01.2017г., към които прилага съответно към първата 21 броя фактури и към втората 4 броя, от които е видно, че е заплатил разноски по пазенето, пренасянето и демонтажа на вещта в размер на 121 705,44 лв. общо. Тези разноски са присъдени в полза на взискателя в обжалваното Постановлението от 23.01.2017г.

 

Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1 от ГПК, разноските по изпълнението са за сметка на длъжника с изключение на случаите, когато делото се прекрати съгласно чл.433 от ГПК, освен поради плащане направено след започване на изпълнителното производство или изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или отменени от съда. На основание чл.472 от ГПК на вещото лице и на пазача, когато той е трето лице, съдебният изпълнител определя възнаграждение, което се внася предварително от взискателя. Ако са нужни разноски за пренасяне или пазене на вещта, те се внасят от взискателя предварително. Видно от гореизложеното и от материалите по изп.дело, налице са основанията, предвидени в посочените разпоредби за присъждане в тежест на длъжниците на извършените по делото разноски за пазене, пренасяне и демонтаж на вещта.

 

Искането на жалбоподателите за  спиране на производството по изп. дело, съдът намира за неоснователно. Това е така, защото към настоящия момент, производството е спряно на осн. чл.420, ал.2 от ГПК с Определение № 306 от 06.02.2017г. по ч.гр.д.№ 4828/2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора,  поради което съдът намира, че това искане следва да бъде оставено без уважение.

Ето защо съдът намира, че подадената жалба е неоснователна. Обжалваното действие на ЧСИ е правилно и законосъобразно, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р   Е   Ш   И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.П.Ж., ЕГН ********** ***, лично и като управител на „Пътстрой" ООД, ЕИК 123626427, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, зона „Голеш" против действието на ЧСИ К.А., рег.№ 766, с район на действие - ОС - Стара Загора -  постановление от 23.01.2017г., с което се присъждат в полза на взискателя разноски в размер на 121 705.44 лв. по изп. дело № 2038/2016г. по описа на ЧСИ като неоснователна.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по изпълнителното дело.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 ЧЛЕНОВЕ: