Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер…99………………….31.03.2017 година……………….Град С.

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На тридесет и първи март..……..……………………………………...Година 2017              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1092………по описа за 2017…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на СД „Н.“ гр.С. против Протокол за разпределение на суми от 10.01.2017 г.  по изпълнително дело № 20158650400084 на ЧСИ М. Д., рег. № ., предявен на 18.01.2017 г.

 

        Жалбоподателят твърди, че изготвеното от ЧСИ разпределение е незаконосъобразно, непълно и неясно. В изготвеното разпределение нямало данни как, на какво основание, размер и база ЧСИ е достигнал до определени суми и включил същите в разпределението. Излага подробни съображения и моли изготвеното и предявено разпределение да бъде отменено изцяло.

 

        Постъпило е писмено възражение от “Л. Ф” ЕАД гр.С- присъединен взискател, в което е изразено становище, че подадената жалба е процесуално допустима, но неоснователна по същество. Разпределението било изготвено съобразно законовите изисквания и приложимата съдебна практика. Моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна и потвърдено разпределението от 10.01.2017 г.

 

        Постъпило е възражение от взискателя по изпълнителното дело – “Банка .“ ЕАД гр.С., в което се взема становище, че жалбата е неоснователна. Излага подробни съображения и моли да бъде оставена без уважение жалбата и потвърдено в цялост като правилно и законосъобразно извършеното разпределение от 10.01.2017 г.

 

        Останалите страни в изпълнителното производство- Община С., „ОББ“ АД гр.С., „И.“ ЕАД гр.С., „Б.“ ЕООД, ТД НАП П., офис С., не са взели становище по  жалбата.

 

        Приложени са мотиви по реда на чл.436, ал.3 ГПК на ЧСИ М. Д., в които изразява становище за неоснователност на жалбата.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

 

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.

         Изпълнителното дело е образувано на 12.03.2015 г. по молба на взискателя Община Опан и въз основа на изпълнителен лист, издаден на 13.02.2015 г. по ч.гр.дело № 4858/2014 г. по описа на C. районен съд по заповед за изпълнение по чл.410 ГПК № 2833/19.11.2014 г. срещу длъжника - СД „Н.“.  Паричното вземане, материализирано в цитираната заповед за изпълнение и изпълнителен лист, произтича от Договор сключен на 27.11.2000 г. С молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят е поискал  извършване на справка и насочване на изпълнението срещу имуществото на длъжника. В хода на изпълнителното производство са присъединени и други взискатели по право и въз основа на тяхно искане -  „О.“ АД, „И.“ ЕАД, „П.“ АД, „Б.“ ЕООД, ТД НАП П., офис С., „Банка Д.“ ЕАД. Покана за доброволно изпълнение е връчена на длъжника на 19.03.2015 г., а опис на недвижими имоти, негова собственост, е бил извършен на 20.05.2015 г. Шестте процесни недвижими имота са продадени общо на пета по ред публична продан с времетраене от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г. при начална обща цена в размер на 262245 лв. за сумата от 272000 лв.

       

        Съгласно чл.460 ГПК, ако събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най- напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Разпоредбата на чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД предвижда, че с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл.134 и чл.135 ЗЗД- от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски; по т.2- вземанията на държавата за данъци върху определен имот или МПС- от стойността на този имот или на МПК, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустайки по концесионни договори; по т.3- вземанията, обезпечени със залог или ипотека- от стойността на заложените или ипотекирани имоти; по т.6- вземанията на държавата, освен тия за глоби.

 

        В настоящия случай, след влизане в сила на постановлението за възлагане на недвижимия имот, на 10.01.2017 г. е извършено разпределение на сумата 249316.36 лв. от получената от публичната продан сума в размер на 272000 лв., след приспадане на заплатен ДДС в размер на 22683.64 лв. На 18.01.2017 г. изготвеното от ЧСИ разпределение е предявено на страните по изпълнителното производство.

 

        В протокола за разпределение на сумите са посочени подробно вземанията на 7-те взискатели по делото, както и че общият дълг с привилегия на основание чл.136, ал.1,т.1 ЗЗД е в размер на 674 лв.; общият дълг с привилегия по чл.136, ал.1,т.2 е в размер на 4455.40 лв.; общият дълг с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД- 1863514.93 лв.; общият дълг с привилегия по чл.136, ал.1, т.6 ЗЗД- 77183.43 лв. и пропорционална такса, определена върху вземанията- 67273.85 лв. От първия ред са разпределени суми, както следва: на І взискател Банка Д. ЕАД- такси по ТТРЗЧСИ- 458 лв. с включен ДДС.; на ІІІ взискател Община С.- такса по т.11 ТТРЗЧСИ- 60 лв. с вкл.ДДС и на VІІ взискател “П.” АД- такса по чл.11 ТТРЗЧСИ -84 лв. с вкл. ДДС. Или общо от първи ред: 602 лв. От втори ред- на ІІІ взискател Община С.- дължим данък недвижими имоти 4455.40 лв.,включващ главница, присъдени лихви по актове за установяване на задължения и лихви, изтекли след започване на принудителното изпълнение. Пропорционална такса по т.26 ТТРЗЧСИ в размер на 451.72 лв. с вкл.ДДС или общо от втори ред 4907.12 лв. От трети ред – на Банка Д. ЕАД- 235706.52 лв. Такса по т.26 ТТРЗЧСИ- 8100.72 лв. с вкл.ДДС.  

 

        От съдържанието на протокола за разпределение е видно, че са налице противоречия и неясноти относно някои от разпределените суми. Така от Първи ред са разпределени суми на взискателя Банка Д. в размер на 458 лв. да такси по ТТРЗЧСИ, а при посочването на вземанията на този взискател сумата такси по ТТРЗЧСИ е в размер на 554 лв. Не е ясно по кои точки от Тарифата е разпределена сума и по кои не и защо. По Първи ред за седмия взискател “П.” е разпределена на сума по т.11 от Тарифата в размер на 84 лв. с вкл. ДДС, а при посочване на вземанията този взискател има вземане на това основание в размер на 60 лв. с вкл.ДДС. Липсват съображения относно разликата. От Втори ред, за третия взискател Община С. е разпределена сума в размер на 4455.40 лв., включваща главница, присъдени лихви по актове за установяване на задължения и лихви, изтекли след започване на принудителното изпълнение, докато при посочване вземанията на този взискател сумата 4455.40 лв. е посочена като дължим ДНИ към 05.01.2017 г. Тези противоречия и неясноти не дават възможност за проверка основателността на оплакванията в жалбата. В приложените мотиви на ЧСИ са изложени съображения по тези пунктове на разпределението, но такива липсват в протокола за разпределение. Не се касае за изписване в същия на аритметични действия, а за конкретизиране на основанията на разпределените суми, както е сторено в мотивите по чл.436, ал.3 ГПК. При преценка на законосъобразността на разпределението съдът не може да изхожда от предположения какво е имал пред вид ЧСИ при посочване на конкретната сума, а от установени факти. Недопустимо е едва с мотивите по чл.436, ал.3 ГПК тези вземания да бъдат конкретизирани, тъй като тези мотиви не са част от протокола за разпределение- предмет на жалбата, и съответно на проверката на съда за законосъобразността му.

        Що се отнася до липсата на сметка за размера на дълга към разпределението, то такава подлежи на издаване във всеки момент на изпълнителното производство по молба на страните, т.е. изготвянето и не е задължително и несъставянето на такава не подлежи на обжалване.

        Пред вид гореизложените съображения съдът намира, че извършеното разпределение е неправилно и незаконосъобразно в частта относно разпределените суми по Първи ред за І-ви вискател “Банка Д.” ЕАД и за VІІ- ми взискател “П. ” АД и по Втори ред за ІІІ-ти взискател Община С., поради което следва да бъде отменено частично, като ЧСИ бъде задължен да извърши ново разпределение съобразно указанията в настоящото решение. В останалата част подадената жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                     Р  Е Ш И :

           ОТМЕНЯ протокол за разпределение на суми от 10.01.2017 г. по изп.дело № 20158650400084 на ЧСИ М. Д., рег. № ., предявен на 18.01.2017 г., в частта относно разпределените суми по Първи ред за І-ви вискател “Банка Д.” ЕАД и за VІІ- ми взискател “П.” АД и по Втори ред за ІІІ-ти взискател Община С..

 

        ЗАДЪЛЖАВА съдебния изпълнител да извърши ново разпределение на сумите в отменената част съобразно указанията в настоящото решение.

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на СД “Н.”, ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр.С., кв.”И.”, ул.”П.” № ., против протокол за разпределение на суми от 10.01.2017 г. по изп.дело № 20158650400084 на ЧСИ М. Д., рег. № ., в останалата част.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.П. в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: