О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 236……..…………21.03.2017 година…….…………...Град Стара Загора    

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……...………..Първи граждански състав

На 21 март…………………….. ………………………………………...Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                                                        

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                      

                                                                        НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                                                 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от .……...зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

въззивно гражданско дело номер 1098………по описа за 2017………….година.

 

Производството е по реда на чл. 435 ГПК.

 

Жалбоподателят И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ "ИДИЦА - М- ИВАН МАРКОВ" гр. Стара Загора- длъжник в изпълнителното производство, обжалва действието на ЧСИ Г.И. по изп.дело № 20137650401642  по описа на ЧСИ- публична продан от 29.12.2016 г. Моли  да бъде отменена извършената публична продан поради факта, че е проведена в нарушение на закона, длъжникът не е бил надлежно уведомен за извършената цесия и не е уважено искането на Банка ДСК за спиране на проданта. Счита, че са били нарушени правата на длъжника и публичната продан е порочна.

          В законоустановения срок не са постъпили писмени становище от другите страни в изпълнителното производство.

На основание чл. 436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ЧСИ Г.И. по обжалваното действие.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:

 

Изпълнително дело № 20137650401642 е образувано по молба с вх. № 22750 от 15.10.2013 год. на взискателя „Банка ДСК" ЕАД и приложен към молбата изпълнителен лист от 02.08.2012г., изд. от Районен съд — Стара Загора по ч.гр. дело № 4302/2012г., съгласно който солидарните длъжници ЕТ „Идица - М – И.М." с ЕИК 030159713, „Идица" ЕООД с ЕИК 123033103, И.Г.М. с ЕГН ********** и Ц.С.М. с ЕГН ********** са били осъдени да заплатят на банката сумата от 184 122,32 лева за главница, ведно със законната лихва, считано от 31.07.2012г., 19 286,15 лева договорна лихва за периода от 25.08.2011г. до 31.07.2012г., 869,46 лева лихва за забава от 25.06.2012г. до 31.07.2012г. и сумата от 6 642,51 лева съдебно —деловодни разноски.

По изпълнителното дело са били извършени множество действия.

Последните действия, които предхождат публичната продан, която се обжалва са следните:

По молба на „Банка ДСК" ЕАД съдебният изпълнител отново е насрочила публични продажби на недвижимите имоти — ресторант и бутик № 5, както следва:

Първа публична Продан, проведена за периода от 28.11.2016г. —28.12.2016г. при начални цени:

-        за Ресторант — 198 848 лева с вкл. ДДС;

-        за Бутик № 5-4 860 лева с вкл. ДДС

По молба с вх. № 35898/23.12.2016г. от „Екосорт" ООД и приложено към нея удостоверение, издадено от ЧСИ Ат. П., рег. № 764 по и.д. №20167640400106 на осн. чл.456 от ГПК, съдебният изпълнител е присъединила като взискател в производството „Екосорт" ООД с ЕИК 200792437.

По молба с вх. № 35901/23.12.2016г. от „Финанс груп - 1" ООД и приложено към нея удостоверение, издадено от ЧСИ Ат. П., рег. № 764 по и.д- №20167640400106 на осн. чл.456 от ГПК, съдебният изпълнител е присъединила като взискател в производството „Финанс груп - 1" ООД с ЕИК 200183703.

По молба с вх. № 35903/23.12.2016г. от „Йонико България" ЕООД и приложено към нея удостоверение, издадено от ЧСИ Ат. П., рег. № 764 по п.д. №20167640400106 на осн. чл.456 от ГПК, съдебният изпълнител е присъединила като взискател в производството „Йонико България" ЕООД с ЕИК 200515625.

По молба с вх. № 35904/23.12.2016г. от „Автохит Комерс 08" ООД и приложено към нея удостоверение, издадено от ЧСИ Ат. П., рег. N9 764 по и.д. №20167640400106 па осн. чл.456 от ГПК, съдебният изпълнител с присъединила като взискател в производството „Автохит Комерс 08" ООД с ЕИК 200496954.    "  -

По молба с вх. № 35905/23.12.2016г. от „Рино България" ЕООД и приложено към нея удостоверение, издадено от ЧСИ Ат. П., рег. № 764 по и.д. №20167640400106 на осн. чл.456 от ГПК, съдебният изпълнител е присъединила като взискател в производството „Рино България" ЕООД с ЕИК 123565967.

По молба с вх. № 35907/23.12.2016г. от „Нова Кар" ООД и приложено към нея удостоверение, издадено от ЧСИ Ат. П., рег. № 764 по и.д. №20167640400106 на осн. чл.456 от ГПК, съдебният изпълнител е присъединила като взискател в производството „Нова Кар" ООД с ЕИК 202194470.

По молба с вх. № 35908/23.12.2016г. от „Селена - Т" ЕООД и приложено към нея удостоверение, издадено от ЧСИ Ат. П., рег. № 764 по и.д. №20167640400106 на осн. чл.456 от ГПК, съдебният изпълнител е присъединила като взискател в производството „Селена - Т" ЕООД с ЕИК 203366567.

На 23.12.2016г. по изпълнителното дело е постъпила молба с вх. №35968 от „Банка ДСК" ЕАД с искане да бъде спряна публичната Продан, насрочена за периода от 28.11.2016г. до 28.12.2016г., която молба съдебният изпълнител е изпратила за становище до присъединените взискатели „Алфа Финанс — 1" ЕООД, „Екосорт“ ООД, „Финанс груп - 1" ООД, „Йонико България" ЕООД, „Автохит Комерс 08" ООД, „Рино България" ЕООД, „Нова Кар" ООД и „Селена - Т" ЕСОД.

По тази молба не са постъпили становища от присъединените по делото взискатели.

На 28.12.2016г. по изпълнителното дело е постъпила молба с вх. №36151 от „Гото 2000" ЕООД, с което „Гото 2000" ЕООД е уведомила съдебния изпълнител, че с договор за цесия от 23.12.2016г. е придобило вземането, което „Банка ДСК" ЕАД е имала срещу солидарните длъжници ЕТ „Идица — М — И.М.", „Идица" ЕООД, И.Г.М. и Ц.С.М.. Предвид постъпилата молба и на осн. чл.429 от ГПК съдебният изпълнител е конституирала  „Гото 2000" ЕООД с ЕИК 203793010 в правата на първоначалния взискател, за което е уведомила длъжниците и първоначалния взискател „Банка ДСК" ЕАД.

С протокол за обявяване на наддавателни предложения и на купувач от 29.12.2016г., съдебният изпълнител е обявила за купувач на имота, представляващ Ресторант, присъединеният взискател „Финанс груп - 1" ЕООД, предложил цена 220 000 лева.

С протокол за обявяване на наддавателнн предложения и на купувач от 18.08.2015г., съдебният изпълнител е обявила за купувач на имота, представляващ Бутик №5, присъединеният взискател „Селена - Т" ЕООД, предложил цена 15 001 лева.

На 09.01.2017г. е  постъпила жалбата с вх. № 514/09.01.2017 г., подадена от И.Г.М. в качеството му на Едноличен търговец ,,Идица — М- И.М." против действията на ЧСИ Г. И., рег. № 765 по изпълнително дело № 20137650401642. С жалбата същият възразява срещу извършената публичната продажба на имота, представляващ Ресторант и моли съда да я отмени, тъй като на 23.12.2016г. по изпълнителното дело е била депозирана молба от първоначалния взискател „Банка ДСК" ЕАД за спиране на публичната продажба.

Съгласно разпоредбата на  чл. 435, ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. В нормата са изчерпателно изброени изпълнителни действия, които длъжникът може да обжалва. Извън посочените действия, законодателят не е предвидил такава възможност за други действия и актове на съдебния изпълнител.  В ал.3 на чл.435 ГПК е посочена още една възможност за длъжника – същия може да обжалва Постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В конкретния случай длъжникът не е посочил, че обжалва постановлението за възлагане, нито излага съображения, посочени в горецитираната норма, а твърди че обжалва публична продан от 29.12.2016г. по съображения затова че публичната продан е трябвало да бъде спряна, предвид факта, че е извършена цесия.

В случая окръжният съд намира, че липсва подлежащо на обжалване действие на ЧСИ. Посоченото в жалбата действие – извършената от ЧСИ  публична продан от 29.12.2016 г., не попада   в горепосочените изчерпателно хипотези.  

Действително, длъжникът е сред изрично посочените в ГПК лица, притежаващи право на жалба срещу действия на съдебния изпълнител, но изброяването на действията в горепосочената разпоредба е изчерпателно, поради което действията на съдебния изпълнител, които не са посочени в него, не подлежат на съдебен контрол по пътя на обжалването. От това следва, че за всички други действия на съдебния изпълнител, извън изброените в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 ГПК, не съществува право на обжалване от длъжника и същите не могат да бъдат предмет на инстанционен контрол.

Предвид горното, в случая жалбата не е насочена срещу изпълнително действие, подлежащо на обжалване, поради което и жалбата против действията па ЧСИ Г. Илчева по изп. дело № 20137650401642, е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

В допълнение следва да се посочи досежно развитото оплакване в жалбата, че съдебният изпълнител е извършила публичната продажба при наличие на молба за спирането й от „Банка ДСК" ЕАД с вх. №35968 от 23.12.2016г., че в случая следва да се отчете обстоятелството, че към момента на постъпване на молбата на банката, по изпълнителното дело са били налице множество присъединени взискатели. Съгласно ГПК, присъединяването на кредиторите може да стане по всяко време на изпълнението, докато разпределението не е изготвено, за да може присъединеният взискател да участва в това разпределение. С присъединяването си взискателят става страна в изпълнителния процес и сьгл. чл. 457, ал. 1 ГПК, има същите права в изпълнителното производство, каквито има първоначалният взискател. Съгласно чл. 432, т.2 ГПК изпълнителното производство се спира по искане на взискателя.

Когато обаче по изпълнителното производство са налице двама или повече взискатели, или по делото има присъединен взискател, с права каквито има първоначалния взискател, какъвто е случаят по настоящото дело, спиране на производството е възможно само по искане на всички взискатели. Без съгласието на присъединения кредитор, първоначалният взискател не може по свое искане да спре изпълнителния процес. Веднага след постъпване на молбата за спиране на „Банка ДСК" ЕАД, съдебният изпълнител я е връчила за становище до всеки един от присъединените взискатели, но те не са представили съгласие за спиране на публичната продажба, поради което ЧСИне е можела да спре изпълнителното производство по искане само на първоначалния кредитор.

 

С оглед изложеното, съдът счита, че жалбата на  И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ "ИДИЦА - М- И.М." гр. Стара Загора- длъжник в изпълнителното производство, с която се обжалва действието на ЧСИ Г.И. по изп.дело № 20137650401642  по описа на ЧСИ- публична продан от 29.12.2016 г. не попада сред действията и актовете, посочени в чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК, които подлежат на обжалване от длъжника.

 

Предвид на това следва жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - да бъде прекратено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ "ИДИЦА - М- И.М." гр. Стара Загора- длъжник в изпълнителното производство, с която се обжалва действието на ЧСИ Г.И. по изп.дело № 20137650401642  по описа на ЧСИ- публична продан от 29.12.2016 г. като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 1098/2017 г. по описа на ОС – Стара Загора.                

 

        Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- Пловдив.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                         2.