О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

230                                                 20.03.2017 г.                       Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети март                                        две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

  ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                   

                                                                                НИКОЛАЙ УРУКОВ                     

                     

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията М.  МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1103 по описа за 2017 година.

 

                    Производството е по реда на чл. 435  и следващите от ГПК.

 

                    Жалбоподателят М.Т.Д. лично и в качеството му на ЕТ „Мардини – М.Д.“ обжалва действията по изп. д. № 616/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., с район на действие Окръжен съд Стара Загора – постановление за възлагане на недвижим имот, със съображения, че било налице опорочено обявление за насрочване на публичната продан, недвижимите имоти били продадени на значително ниска цена, тъй като цената на имота била незаконосъобразно определена, длъжникът не бил надлежно уведомен за началото на проданта.

                  

                   Ответникът по жалбата „Райфайзенбанк“ ЕАД, гр.София, чрез пълномощника си юрисконсулт М.В.Т. взема становище за недопустимост на жалбата. Евентуално, счита, че е неоснователна.

                   

                   Другите страни в изпълнителното производство Н.Д.Д., Т.Д.Ц. и „Непал“ ЕООД, представлявано от Н.Д.Д., в срока не са представили становища по жалбата.

 

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви от ЧСИ Г.И.,  в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

         

                    Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери обжалваното действие на ЧСИ по приложеното копие от изп. д. № 616/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., намери за установено следното:

 

                    ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

                  

                   Изпълнително дело № 616/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., рег.№ 765, с район на действие Окръжен съд - Стара Загора е образувано по молба на взискателя „Райфайзенбанк“ ЕАД гр.София от 25.02.2016г. по приложени изпълнителни листи. С изпълнителен лист от 07.02.2011г., по ч. гр.д. № 581/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, длъжниците „ЕТ Мардини – М.Д.“***, М.Т.Д., Н.Д.Д., Т.Д.Ц. и „Непал“ ЕООД са осъдени да заплатят солидарно на взискателя сумата от 50 000 лв., за главница, с 305 лв. просрочена редовна лихва от 07.09.2010г. до 04.10.2010г., с 1877.08 лв. просрочена наказателна лихва, вкл. с 4545.78 лв. просрочена наказателна лихва и законна лихва върху главницата от 01.02.2011г. до изплащане на вземането, както и сумата 2151.84 лв. разноски. По втория изпълнителен лист от 04.02.2011г., издаден по ч.гр.д № 589/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, длъжниците са осъдени солидарно да заплатят на взискателя сумата от 70415 лв. – главница, представляваща неизпълнено задължение по договор за банков кредит и залог от 21.04.2008г., с 1333.12 лв. просрочена редовна лихва, вкл. с 4201.34 лв. просрочена наказателна лихва, вкл. с 3399.77 лв. просрочена наказателна лихва, ведно с законната лихва върху главницата, считано от 02.02.2011г. и разноски – 2830.47 лв. По изпълнителен лист от 03.02.2011г., издаден по ч.гр.д № 590/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, длъжниците са осъдени солидарно да заплатят на взискателя сумата от 158 340 евро – главница, представляваща неизпълнено задължение по договор за банков кредит и залог от 01.10.2008г., с 2517.17 евро, просрочена редовна лихва, вкл. с 6442.24 евро просрочена редовна лихва,  с 8738.19 евро, просрочена наказателна лихва, с 6999.23 евро, просрочена наказателна лихва, и законната лихва върху главницата от 01.02.2011г. и разноски – 11193.78 лв. На 14.04.2016г. на длъжниците са изпратени покани за доброволно изпълнение, връчени на 20.04.2016г. Длъжникът М.Д. в качеството му на ЕТ е получил ПДИ на 16.08.2016г. Ипотекарният длъжник В.Д.Д. е получил съобщение за доброволно изпълнение на 22.04.2016г. С ПДИ са наложени запори на дружествени дялове и възбрана на недвижими имоти.

 

          На 17.08.2016г. ЧСИ е извършил опис на недвижим имот и е съставил протокол за опис. На описа е присъствало вещо лице. Приложено е удостоверение за данъчна оценка на имота – 42574.10 лв. Вещото лице в изготвената съдебно – техническа експертиза е оценило недвижимия имот на 70 400 лв. и е определило начална тръжна цена 52 800 лв.  

                   С обявление от 14.11.2016г. е насрочена публична продан от 28.11.2016г. до 28.12.2016г. В съставен на 29.11.2016г. Протокол за обявяване на наддавателни предложения и на купувач е обявен М.С.Н. за купувач на процесния недвижим имот, за сумата 61 856 лв.

                  

Самото обжалвано постановление за възлагане на недвижим имот

на ЧСИ Г.И. не е приложено в приложеното копие на изпълнително дело.

  

                   Съобщението до длъжника М.Т.Д. за изготвеното постановление за възлагане на недвижим имот е получено на 17.01.2017г. , а жалбата против това действие е постъпила при ЧСИ на 24.01.2017г., т.е. в срока за обжалването му. 

 

                    Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

         

                   Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. В този смисъл е налице задължителна съдебна практика - Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, т.8.

          В случая жалбоподателят оспорва обявяването на публичната продан, определената оценка от ЧСИ, от която е започнала публичната продан и уведомяването на длъжника, / без да уточнява кой точно длъжник/, поради което всички негови оплаквания касаят действия по подготвяне на публичната продан от ЧСИ и съгласно цитираното по – горе ТР на ВКС излизат извън предмета на проверката от съда при обжалване на постановлението за възлагане на недвижим имот.

С оглед на изложените съображения, съдът намира, че жалбата на жалбоподателите се явява процесуално недопустима. Обжалваното с нея действие на ЧСИ Г.И., с рег. № 765 на КЧСИ - постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнителното дело, в качеството им на длъжници, досежно разгласяването й, оценката на процесния имот и уведомяването на длъжниците, не попада в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

                    Ето защо, окръжният съд намира, че жалбата на М.Т.Д., лично и в качеството му на ЕТ „Мардини – М.Д.“ против действието по изп. д. № 616/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., с район на действие Окръжен съд Стара Загора – постановление за възлагане на недвижим имот следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Производството по делото следва да бъде прекратено.

 

          Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.Т.Д.,***, лично и в качеството му на ЕТ „Мардини – М.Д.“ против действието по изп. д. № 616/2016г. по описа на ЧСИ Г. И., с район на действие Окръжен съд Стара Загора – постановление за възлагане на недвижим имот като недопустима.  

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1103/2017г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

                    Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

                   

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: