Р Е Ш Е Н И Е

           за поправка на очевидна фактическа грешка

 

Номер 126                                      21.04.2017 г.                        град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четвърти април                                                                                 Година 2017

в открито заседание, в следния състав :

                                               

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: Н.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 11 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на основание чл. 247 от ГПК.

 

С определение № 103/22.02.2017 г. по в. гр. дело № 13/2017 г. на ПАС е отменено  протоколно определение от 06.02.2017 година, с което е даден ход за разглеждане на делото по същество, прекратено е производството по в.гр.дело №13/2017 година по описа на ПАС и върнато делото на Окръжен съд Стара Загора за провеждане на производство по чл. 247 от ГПК.

 

Ищеца “Идица” ЕООД, чрез адв. Г., взема становище, че трябва да се опише целия имот, както е по скицата приложена към ИМ.

 

Ответникът “Крмък” ЕООД, редовно и своевременно призовани, не изпращат представител. С писмено становище, подадено на 03.04.2017 г., от адв. П. сочи, че с решението съдът е признал ищеца за собственик на недвижим имот от 245 кв.м., какъвто имот не съществува в правния мир. В осъдителния диспозитив имота не е посочен.

 

Съдът, след взе предвид доводите на страните в настоящото производство, приема за установено следното:

 

Настоящия съдебен състав е постановил осъдително решение по чл. 108 от ЗС без да идентифицира имота, предмет на обжалваното решение. В мотивите към съдебния акт съдът е  характеризирал предмета на спора с идинтефикационните му белези, но е пропуснал да стори това в диспозитива на решението. Ето защо е налице ОФГ, като поправката й не касае фактическите и правни изводи на решението.

Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал. 4 от ГПК, решението за поправката се връчва на страните и може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. Тъй като решението е обжалвано, то и решението за поправка на ОФГ също подлежи на обжалване.

Ето защо, съдът

                                                     

                                                             Р  Е  Ш  И :

 

 ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, в  решение № 212/04.07.2016 г. по гр. дело № 11/2016 г. на ОС Стара Загора, в следния смисъл: В диспозитива на решението – от страница 7 на решението, вместо изписания диспозитив, след „Р Е Ш И:”:

 

Да се чете:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Кремък" ЕООД, ЕИК 831404223, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе" № 6, представлявано от управителя Х.С.А., че “Идица" ЕООД, ЕИК 123033103, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий" №165, представлявано от управителя И.Г.М. съдебен адрес: *** е собственик на следния недвижим имот: част от поземлен имот с идентификатор 77476.507.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/15.01.2007 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: с. Хрищени, п.к. 6050, Новозагорско шосе № 1, с площ 20084 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план: 484; при съседи 77476.507.7, 77476.507.164, 77476,507.165, 77476.507.187, 77476.507.6, 77476.507.8, 77476.507.10, 77476.507.38, 77476.507.123, 77476.507.14, 77476.507.22, 77476.507.16, 77476.507.19, 7476.507.35, 77476.507.25, 77476.507.107, 77476.507.24, 77476.507.23, 77476.507.20, която част е с площ 245 кв. м., от които 120 кв.м., върху които е изграден покрит паркинг с капацитет 6 паркоместа, построен в западната част на имота с идентификатор 77476,507,15, граничещ с имот с идентификатор 77476.507.7; 110 кв.м., находящ се също в западната част на имот с идентификатор 77476.507.15, граничещ от запад с имот 77476,507.7, а от север с покрития паркинг и 15 кв.м. покрит подход към административната сграда с идентификатор 77476.507.10.2, построен в източната част на имот с идентификатор 77476.507.15 и граничещ от изток с имот идентификатор 77476.507.10 и ОСЪЖДА ответника, да предаде на ищеца владението на посочения имот.

 

РЕШЕНИЕТО е неразделна част от решение № 212/04.07.2016 г. по гр. дело № 11/2016 г. на ОС Стара Загора и подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :………………………..