Р Е Ш Е Н И Е

 

105                                             05.04.2017 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На четиринадесети март                                                                       2017 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН М.

                                                           

Секретар: Н.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон М. гражданско дело № 141 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание с правно основание чл. 108 от ЗС. 

 

Ищците Т.П.В., Я.И.Г.,  Г.И.С., И.С.В., Г.П.В., Р.П.В., Д.Д.К., И.Д.Д., Л.Д.Г., И.Д.Г., М. Н.Р., И.Н.П., И.С.Д., Д.С.О., Г.Н.Г., П.Н.Л., Д.И.П., К.И.П., Л.И.Й., Л.И.И., И.Н.И., Д.С.Т., Д.Б.П., Г.Б.Д., И.Т.Т., Н.Т.Т., М.Я.Д., И.Д.Д., С.Д.Д., Г.С.П., Д.М.Д., Т.Д.Т., К.Л.С., С.Н.Г., Е.В.П., П.П.Г. И К.Г.П. твърдят в ИМ, че като наследници на Г. K. В., починал през 1922 г. в с. Розово, Община Казанлък б.ж. на същото село, са собственици по наследство и по реституция от ЗВСВОНИ на недвижим поземлен имот с идентификатор 35167.507.67 с площ от 9 326 кв.м., находящ се в гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани. Твърдят, че този имот е идентичен и съвпада с имот № 194(149) по кадастралния и регулационен план на „Минерални бани Овощник„ от 1939 г.; с имот № 67 по помощния план на Минерални бани - Овощник с от 1994-1995г.,с поземлен имот № 67 по кадастралния план на Казанлъшки минерални бани от 2000г.(отм), с имот № 67 по кадастралния план на Казанлъшки минерални бани. Техният наследодател Г. K. В. приживе - на 22.12.1909 г. е придобил нива от 32 дка в м."Соргуна"," в Овощничанското землище за което е бил съставен крепостен акт № 702 от 22.12.1909 г.. През 1921 г., Г. K. В. е извършил делба на имотите си, в резултат на която е снабдил всичките си четири деца с части от тази негова нива от 32 дка. За себе си запазил недвижим имот от около 9.326 дка., като част от същата нива от 32 дка и това е процесния имот с посочения по-горе идентификатор. Наследниците на Г. K. В., в това си качество, през 1992 г., след влизане в законна сила на ЗСПЗЗ поискали от Поземлена комисия- Казанлък да им възстанови правото на собственост върху получените от баща им имоти, като земеделска земя, тъй като не знаели, че имотите им са парцели. Почти всички имоти били възстановени на наследниците на Г. В., с изключение на имот № 66 и 67. За имот № 66 било водено гр.д. № 30 /2007г. на КРС, по което с влязло в сила решение, имот № 66 е бил възстановен на И.Г.В.. През 1939 г. е бил изработен кадастрален и регулационен план за местността „Минерални бани" с. Овощник, от който имот № 67 бил обособен от парцел с №194(149 ) по плана от 1939 г., в кв. 56 , и включен в регулацията през същата година и от тогава не е изключван. Освен това, същия този имот № 67 през годините не бил отчуждаван, нито продаван и не бил променял границите и площта си. През 1995 г. бил изготвен помощен план на този квартал за улесняване работата на ПК гр. Казанлък за връщане собствеността на земеделски имоти на собствениците им, а през 2000 г. е бил изработен кадастрален и регулационен план, който по-късно е бил отменен от Ст ЗОС. С Решение № 736/02.08.2007г. и № 015/31.01.2008г. на Общ. Народен съвет Казанлък е бил обособен кадастралния план на Казанлъшките минерални бани и имот № 67 е запазил същата площ и този номер. В разписните списъци на всички планове, имота е бил записан като собствен на н-ците на Г. K. В., с изключение на Кадастралната карта на града от 2015 г.. Поради невписването в имотния регистър към КК на гр. Казанлък на ищците като собственици на имота, Община гр. Казанлък отказвала да предаде на ищците собствеността и владението на процесния имот. Считат, че квалификация на предявения от ищците иск е по чл. 108 от ЗС във вр. чл. 2, ал.2 ЗВСВОНИ. По тази причина Поземлената комисия гр. Казанлък не е имала основание, нито компетентност да възстанови процесния недвижим имот, тъй като той не е земеделска земя. За възстановяването на тези земи реституционният ефект е настъпил с влизане в сила на чл.2, ал.2 ЗВСВОНИ - 21.11.1997г. като отнети без законово основание в периода от 09.09.1944 г. до 1989 г.. Имотът е бил завзет от държавата без провеждане на отчуждително производство и незаконосъобразно е бил обработван като блок на ТКЗС. Към момента на влизане в сила на реституционния закон той се е намирал в патримониума на Община- Казанлък и съществувал до размерите, в които е бил отчужден. Върху него няма изградени сгради и съоръжения, нито се предвижда изграждането на такива. Ето защо молят съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици по наследство и реституция на подробно описания в ИМ недвижим имот, да се осъди ответника да предаде на ищците владението върху имота, като и да им бъдат присъдени направените от тях разноски по делото.

 

В срока за отговор е постъпел такъв от Община Казанлък с която оспорват изцяло предявеният иск. Счита същият за недопустим, а разгледан по същество за неоснователен, като излага подробни съображения за това. Сочи, че възстановяването на земите, намиращи се в землището на с. Овощник, в м. „Минерални бани", включително и претендираната, са подлежали на възстановяване и са възстановявани по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ, а не по реда на ЗВСОНИ. На ищците, в качеството им на наследници на Г. K. Г., са им възстановени земи в същата местност по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ, факт който ищците признават. Процесният имот не е заявяван от наследниците на Г. K. В., във вида в който се претендира в настоящото производство, по реда и в сроковете, предвидени в ЗСПЗЗ, поради това настоящото производство е недопустимо. Напротив, нива от 32.000 дка, в м. „Баните", в землището на с. Овощник е била заявена с Заявление вх. № М167/ 22.01.1992 г. от един от наследниците на Г. K. Г., а именно от Г.И.В., като документът за собственост, който е представен е същият Крепостен акт от 22.12,1909 год., с който ищците в настоящото производство се домогват да докажат собствеността си, придобита по наследство. Поземлена комисия Казанлък отказала възстановяване на правото на собственост на нивата от 32.000 дка и това решение, като не е обжалвано, е влязло в законна сила. Не е вярно, че претендираната от тях земя била парцел по плана от 1939 год. на „Минерални бани" с. Овощник. Това се доказвало от представените нотариални актове от 1942 год. и в тях било отбелязано, че една от наследниците на Г. K. В. - И. K.а Овчарова със съпруга си закупили „само северната половина" от НИВА от 5 дка в местността „До новата баня" в землището на с. Овощник. Ако имотът, е бил парцел /неурегулиран поземлен имот/, същият щял да бъде изповядан в сделката три години след плана от 1939 год., като имот с пл. номер. Т. е безспорно имотът, е подлежал на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, а не по реда на ЗВСОНИ и същият не попадал в кадастралния и регулационен план с. Овощник към 1942 год.. Липсва идентичност между имота, придобит от наследодателя на ищците /по Крепостен акт от 1909 год./ и претендираният с исковата молба имот с пл. № 67. Имотът от Крепостният акт също не е попадал в кадастралния и регулационен план с. Овощник. Независимо от това имот с пл. 67, е неурегулиран поземлен имот, който попада в хипотезата на разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ. Освен това, плановете от 1939 год. за м. „Минерални бани" с. Овощник не били приложени. Неприлагането на кадастралния и регулационен план било доказателство за това, че собствениците не са били във владение на имотите си в техните реални граници. Процесиите земи се обработвали от кооперации, като блокови масиви и се използват като земеделски земи. След вливането на земите на частните собственици в блок на ТКЗС, реалните граници са заличени, прекъснато е владението в реални граници на имота от собствениците, поради което собствеността била възстановява по реда на ЗСПЗЗ, след изготвяне на помощен план. Няма как имотът да е запазен в стари реални граници. Не се спори, че за процесната местност е изготвен помощен план по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и на базата на този план са възстановени земите на собствениците там. Разгледан по същество, искът е неоснователен, тъй като липсва идентичност между имота, описан в представеният с исковата молба документ за собственост и претендираният имот. Имотът, както твърдят ищците е бил част от нива от 32.000 дка, находяща се в м. „Соргуна" в землището на с. Овощник, същият е попаднал е и в масивите на блок на ТКЗС и е изгубил реалните си граници. Към настоящия момент имотът се води в землището на гр. Казанлък, съседните му имоти са възстановени на собственици по реда на ЗСПЗЗ и тези собственици не са от кръга на наследниците на Г. K. В.. Ирелевантно за спора било обстоятелството на кого се води в разписните списъци на всички планове процесния имот, тъй като този имот не е идентичен с нивата, придобита от наследодателя на ищците, отразена в Крепостен акт от 1909 год. Това не е доказателство и титул за собственост. Приложените, като доказателство по делото Крепостен акт от 1909 год. и нотариални актове от 1942 год. не доказвали, че ищците са собственици именно на имота. Не са налице предпоставките за възстановяване на имота по реда на ЗВСОНИ. Моли за  присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

 

Между страните не се спори, а и от представеното и прието като доказателство Удостоверение за № 058 /18.08.2016 г. на кметство с. Розово, Община гр. Казанлък се установява, че ищците са наследници на Г. К. В. починал през 1922 г. в с. Розово, Община Казанлък б.ж. на същото село.

 

            С крепостен акт от 22.12.1909 г., за право на собственост, установено чрез удостоверение на общинско управление, Старозагорско окръжие, Казанлъшка околия, е признато правото на собственост на Г. К.В. на нива от 32 дка в Овощническо землище, при страни и съседи описани в крепостния акт.

 

            С нотариален акт за право на собственост на недвижим имот, издаден на основание обстоятелствена проверка № 84, т.ІІ, регистър 1062, дело № 231 от 1942 г., Коло Г.В. бил признат за собственик на няколко недвижими имоти, един от които е: Нива от 5 дка, в землището на село Овощник в местността „До новата баня”, при граници: И.Г., Христо Генев.

 

С нотариален акт за покупко-продажба № 181, т.ІІІ, регистър 2320, дело № 766 от 1942 г., Д.С.О. и И.Д. Овчарова придобиват недвижим имот: Нива от 5 дка, в землището на село Овощник в местността „До новата баня”, при граници: И.Г., Христо Генев, само северната половина при граници: изток-Христо Генев, север-Д.Г., запад- И.Г., юг-Кольо В..

 

            Със заявление вх.№ 243 от 21.02.1992 г. до Поземлена комисия гр. Казанлък, Д.Д. Хараланова е поискала да и бъдат възстановени собствеността върху земеделски земи в землището на село Овощник, Община Казанлък. В заявлението си е описала ниви с обща площ от 10 дка. С протокол № 13 от 02.10.1992 г., Поземлена комисия гр.Казанлък е отказала да признае правото на собственост на наследниците на Д.С.О. с план за земеразделяне на имоти в размер на 10 дка, като мотивите на Поземлена комисия Казанлък са, че същите са недоказани имоти и не подлежат на възстановяване.

 

                С Решение № 13 от 28.05.1996 г. издадено на основание чл.18ж, ал.1 и 18з, ал.1 от ППЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, Поземлена комисия гр.Казанлък: Признала правото на собственост на наследниците на И.Г.В. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на: Нива от 6.900 дка, V категория, находяща се в строителните граници на село Овощник в местност „Баните”: Имот пл.№ 65 от кадастралния план на „Минерални бани” Овощник от 1995 г. при граници: север-оранжерия, юг-път, запад-Д.Г.В., изток-Г.Д.М. и Имот пл.№ 66 от кадастралния план на „Минерални бани” Овощник от 1995 г. при граници: север-И.С. Станков, юг-н-ци на И.Г.В., запад-Д.Г.В., изток-оранжерия. Възстановила правото на собственост на наследниците на И.Г.В. в съществуващи/възстановими/ стари реални граници на: Нива от 4.800 дка, V категория, находяща се в строителните граници на село Овощник в местност „Баните”: Имот пл.№ 65 от кадастралния план на „Минерални бани” Овощник от 1995 г. при граници: север-оранжерия, юг-път, запад-Д.Г.В., изток-Г.Д.М. и Имот пл.№ 66 от кадастралния план на „Минерални бани” Овощник от 1995 г. при граници: север-И.С. Станков, юг-н-ци на И.Г.В., запад-Д.Г.В., изток-оранжерия. Отказала да възстанови правото на собственост на наследниците на И.Г.В. в съществуващи/възстановими/ стари реални граници на: Нива от 2.100 дка, V категория, находяща се в строителните граници на село Овощник в местност „Баните”. Правото на собственост не се възстановява поради извършено строителство на оранжерия.

 

            С нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот № 196, т.VІІІ, дело № 4586 от 1997 г., Д.Д. Хараланова и Стойно Д.О. са признати за собственици на недвижим имот нива от 1350 кв.м., съставляваща имот с пл.№ 64 по кадастралния план на град Казанлък „Минерални бани” от 1995 г., землище на село Овощник.

 

            Община Казанлък е издала удостоверение № 484 от 01.09.2016 г., с което удостоверяват, че за имота описан в нотариален акт № 722 от 1909 г., администрацията не разполага с необходимите данни за идентификация по предходни кадастрални планове с поземлен имот с идентификатор 35167.507.67 по действащата кадастралната карта на гр.Казанлък. Заявените имоти описани в нотариалния акт е необходимо да бъдат придружени с решение на Общинска служба „Земеделие” гр.Казанлък за признаване и възстановяване в стари реални граници.

 

            С Решение № 736 от 02.08.2007 г. на Общински съвет Казанлък е взето решение урбанизираната територия „Казанлъшки минерални бани” да се преобразува в селищно образувание с наименование -курортно селище „Казанлъшки минерални бани”.

 

            С Решение № 015 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Казанлък, се изменя Решение № 736 от 02.08.2007 г., като думите „селищно образувание-курортно селище” се заменят с „квартал” и урбанизираната територия „Казанлъшки минерални бани” се преобразува в квартал „Казанлъшки минерални бани”.

 

            Общинска служба „Земеделие” гр.Казанлък е изпратила писмо с изх.№ СД-10-54 от 04.06.2014 г. до Община Казанлък относно извършена проверка в базата данни на службата по отношение на заявени и признати имоти на Д.Д. Хараланова и Стойно Д.О.. На същите лица им е отказано възстановяването на 32 дка в землището на село Овощник „Минерални бани” и всички заявени имоти в „Лъджанско дере” землище на село Овощник..

 

Одобрен е кадастрален и регулационен план на Казанлъшки минерални бани с. Овощник със Заповеди № № 7248 и 7249 от 29.12.1939 г. съответно за дворищната и уличната регулации. Изработен е помощен план за местност „Минерални бани” с.Овощник през 1994 г. -1995 г. Планът е одобрен със Заповед № 84 от 07.07.1997 г. Изработен е кадастрален план на „Минерални бани” – Овощник, Общ.Казанлък. Същият е одобрен със Заповед № 690 от 15.12.2000 г. на Кмета на Община Казанлък. Кадастрален и регулационен план обособен с Решение № 736 от 02.08.2007 г. на Общински съвет Казанлък и Решение № 015 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Казанлък, с което се изменя Решение № 736 от 02.08.2007 г. няма. Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък са одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Общински съвет Казанлък е издал Решение № 463, което е взето на заседание на Общинския съвет Казанлък проведено на 13.05.1999 г., с протокол № 49, относно възстановяването на земеделски земи в регулацията на „Минерални бани” село Овощник, определени за оранжерии. С това си решение Общинския съвет е решил да бъде проведена процедура по възстановяване собствеността на бившите собственици на земи, попадащи под територията на оранжериите, поради отпадане на тази необходимост от изграждане на оранжерии в регулацията на Минерални бани Овощник.

 

От заключението на назначената по делото съдебно техническа експертиза се установява, че Процесният поземлен имот с идентификатор 35167.507.67 съществува и е нанесен на Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък и е с площ от 9323 м2, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м и трайно предназначение на територията-урбанизирана. Изработен е помощен план за местност „Минерални бани” с. Овощник през 1994 г. -1995 г. Планът е одобрен със Заповед № 84 от 07.07.1997 г./Приложение № 7/ Този план съдържа съвместяването на стария кадастрален план от 1939 г. и новото заснемане на имотите за кадастралния план, който е влязъл в сила през 2000 г. По този план са налични- разписен списък с анкетирането на собственици на имотите попадащи по стар план и помощен план извършено от фирмата изработваща този план и разписен списък, който в последствие е предаден на Община Казанлък. Имот пл.№ 149 в кв.56 и кв.58 по стария кадастрален план одобрен със Заповеди № № 7248 и 7249 от 1939 г.  и имот пл.№ 67 по помощния кадастрален план одобрен със Заповед № 84 от 1997 г. съвпадат. Съвпадат и планът от одобрен със заповедта от 1997 г. и планът одобрен със заповед № 690 от 2000 г. В разписният списък с анкетирането по помощния план за имот пл.№ 67 е записано – Г. K. В. /Приложение № 8 /, а в разписният списък към плана от 1997 г. за имот пл.№ 67 е записано- за собственост наследници на Г. K. В.. С начин на трайно ползване-нива. Площта на имота е 79.59 м2 /Приложение № 9 /. Според експертизата площта на имот пл.№ 67 по помощният план е в размер на 9326.08 м2. Изработен е кадастрален план на „Минерални бани” – Овощник, Общ.Казанлък. Същият е одобрен със Заповед № 690 от 15.12.2000 г. на Кмета на Община Казанлък./Приложение № 10/Към разписният списък по този план за имот пл.№ 67 са записани наследници на Г. K. В..В последствие записът е задраскан, и е записано- отказани и незаявени Общата площ на имот пл.№ 67 по този план е 9326.08 м2./Приложение № 11/ Кадастрален и регулационен план обособен с Решение № 736 от 02.08.2007 г. на Общински съвет Казанлък и Решение № 015 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Казанлък, с което се изменя Решение № 736 от 02.08.2007 г. Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък са одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. По кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък процесният поземлен имот е с идентификатор 35167.507.67 и е с площ от 9323 м2, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м и трайно предназначение на територията-урбанизирана. В кадастралните регистри като собственици са записани: Няма данни. В Община Казанлък не съществуват данни и не бяха представени такива за провеждане на отчуждителни процедури за изграждане на оранжерии или разсадник, както и данни да са обезщетявани собственици на имоти. За да бъде изпълнено такова строителство е необходимо да има отреждане на терена за такова мероприятие. По действащия кадастрален и регулационен план от 1939 г., времето преди 1992 г., няма отреждане за мероприятие оранжерия за имот пл.№ 149 в кв.56 и кв.58 и имот пл.№ 67 в последващите планове. В плановете от 1997 г. и 2000 г. има надпис „Оранжерия в строеж”, но това не е отреждане за парцел или урегулиран поземлен имот, съгласно изискванията на стария Закон за териториално и селищно устройство. В предвижданията на действащия кадастрален план и действаща кадастрална карта не фигурира такова за отреждане и изграждане на оранжерия. В Община Казанлък не съществуват данни и не бяха представени такива за това, ищците да са получавали обезщетения за имот пл.№ 149 по стария кадастрален план от 1939 г. и за имот пл.№ 67 по т.нар. помощен план и кадастралния и регулационен план на „Минерални бани” село Овощник от 2000 г.. За имот пл.№ 149 са отредени парцел І-149 и парцел ІІ-149 в кв.58 и парцел ІХ-149, парцел Х-149  и парцел ХІ-149 в кв.56 по плана от 1939 г. на местността „Минерални бани” село Овощник, имот пл.№ 67 по помощния план от 1994 г.-1995 г. на същата местност, имот пл.№ 67 по плана на кв.”Казанлъшки минерални бани” от 2000 г. и поземлен имот с идентификатор 45167.507.67 по Кадастралната карта на град Казанлък от 2015 г. съвпадат. Според експертизата е допусната грешка в изписване на имот пл.№ 149. В плана одобрен през 1997 г., имотът е записан като имот пл.№ 194, а трябва да бъде с № 149. По стария кадастрален и регулационен план от 1939 г. няма запазен разписен списък в Община Казанлък. Площите на имотите са посочени в отговора на въпрос № 2 от експертизата. Разликата в квадратурите на имотите по плана от 1939 г. до следващите планове е 3 м2. Община Казанлък няма запазен разписен списък към кадастралния и регулационен план одобрен със заповеди от 1939 г. Имот пл.№ 149 попадащ  в кв.56 и кв.58 по стария кадастрален и регулационен план от 1939 г., съвпада с имоти пл.№ 67 по плана изработен 1994 г.-1995 г. и приет през 1997 г., от 2000 г., по кадастралния план на Казанлъшки минерални бани и на поземлен имот с идентификатор 35167.507.67 по Кадастралната карта на град Казанлък. При извършена справка в общинската администрация, не бяха установени и открити документи удостоверяващи собствеността на Община Казанлък върху процеснисния поземлен имот с идентификатор 35167.507.67 по КК и КР на град Казанлък. Одобрен е кадастрален и регулационен план на Казанлъшки минерални бани с.Овощник със Заповеди № № 7248 и 7249 от 29.12.1939 г. съответно за дворищната и уличната регулации. Изработен е помощен план за местност „Минерални бани” с.Овощник през 1994 г. -1995 г. Планът е одобрен със Заповед № 84 от 07.07.1997 г. Изработен е кадастрален план на „Минерални бани” – Овощник, Общ.Казанлък. Същият е одобрен със Заповед № 690 от 15.12.2000 г. на Кмета на Община Казанлък. Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък са одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Първият одобрен кадастрален и регулационен план на Казанлъшки минерални бани с.Овощник е одобрен със Заповеди № № 7248 и 7249 от 29.12.1939 г. съответно за дворищната и уличната регулации. Няма изработен и одобрен кадастрален план преди 1939 г. от който да бъде видяна конфигурацията на процесния имот. Преди изработването и одобряването на този план имот пл.№ 149 би следвало да е бил земеделски имот. Процесният имот е пл.№ 149, пл.№ 194 няма. Допусната е грешка в изписването в помощният план одобрен от 1997 г. Имотът е отреден за няколко парцела в два различни квартала съгласно одобрения кадастрален и регулационен план от 1939 г. По помощен план за местност „Минерални бани” с.Овощник през 1994 г. -1995 г., одобрен със Заповед № 84 от 07.07.1997 г., процесният имот е отразен като имот пл.№ 194. Според експертизата, грешно изписани обърнати места на цифрите- 4 и 9.Вместо 149, изписано 194. В разписният списък към плана имотът е записан като пл.№ 149, който е идентичен с пл.№ 67. Първия държавен законодателен акт който урежда въпросите с името и статута на трудовите кооперативни земеделски стопанства е приет с „Наредба-закон за трудовите кооперативни земеделски стопанства “ обнародван в ДВ бр. 95 от 25.04.1945 г. Обнародваният текст търпи промяна през 1947 и 1948 г. Законът постановява два принципа за създаване на такива кооперативни сдружения -като кооперация самостоятелно юридическо лице и като отдел към съществуващите местни потребителни и кредитни кооперации. Изграждането на ТКЗС и провеждане на масова колективизация е в периода от 1945 г. до 1959 г. Към този период, периода на създаване на ТКЗС е бил изработен и влязъл в сила кадастралният план от 1939 година. В този план имот пл.№ 149 фигурира, като за същия имот са отредени парцел І-149 и парцел ІІ-149 в кв.58 и парцел ІХ-149, парцел Х-149  и парцел ХІ-149 в кв.56 по плана на село Овощник. Разписен списък с номерата на имотите и имената на собствениците към този план не е запазен в архива на Община Казанлък. Видно от този план уличната и дворищната регулации не са приложени. Имотите в землището на село Овощник са възстановявани по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗ. Общински съвет Казанлък е издал Решение № 463, което е взето на заседание на Общинския съвет Казанлък проведено на 13.05.1999 г., с протокл № 49, относно възстановяването на земеделски земи в регулацията на „Минерални бани” село Овощник, определени за оранжерии. С това си решение Общинския съвет е решил да бъде проведена процедура по възстановяване собствеността на бившите собственици на земи, попадащи под територията на оранжериите, поради отпадане на тази необходимост от изграждане на оранжерии в регулацията на Минерални бани Овощник.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

По делото са представени крепостен акт № 702 /22.12.1909 г. за покупка на 32 дка. нива в Овощничанското землище и нот. акт 84 /24.07.1942 г. на Казанлъшкия мирови съдия, от които се установява , че наследодателят на ищците Г. K. В. е бил собственик на процесния имот. Това обстоятелство се потвърждава и от заключението на назначената по делото експертиза в която вещото лице установи, че имот пл.№ 149 в кв.56 и кв.58 по стария кадастрален план одобрен със Заповеди № № 7248 и 7249 от 1939 г.  и имот пл.№ 67 по помощния кадастрален план одобрен със Заповед № 84 от 1997 г. съвпадат. Съвпадат и планът от одобрен със заповедта от 1997 г. и планът одобрен със заповед № 690 от 2000 г. В разписният списък с анкетирането по помощния план за имот пл.№ 67 е записано – Г. K. В. от което може да се направи извод за идентичност между описания в нот. актове имот и претендирания от ищците.

 

При това положение съдът намира, че правната квалификация на предявения иск е по чл.2, ал.2 ЗВСВОНИ /ДВ, бр.107/1997 г./. По смисъла на ЗСПЗЗ „земеделска земя” съставлява определена категория недвижими имоти, предназначени за земеделско производство. В тази връзка следва да се отбележи, че за да се търси възстановяване на земя по реда на ЗСПЗЗ е необходимо тя да е имала характера на земеделска земя към момента на обобществяването й /в т.ч. и на принудителното й отнемане, одържавяване, отнемане по непредвиден в закона ред и т.н./. В случая към този релевантен да спорното право момент, процесната земя е била включена в регулацията на с. Овощник и по плана от 1939 г. е съставлявала имот № 149. Затова ПК не е имала основание на това възстановяване на неземеделски земи. Следва обаче да се приеме, че за тези земи реституционният ефект е настъпил с влизане в сила на чл.2, ал.2 ЗВСВОНИ- като отнети без законово основание в периода от 09.09.1944 г. до 1989 г.. Няма данни ищците да са получавали обезщетения за имот пл.№ 149 по стария кадастрален план от 1939 г. и за имот пл.№ 67 по т.нар. помощен план и кадастралния и регулационен план на „Минерални бани” село Овощник от 2000 г..

 

        Съгласно чл.2, ал.3 ЗВСВОНИ, за да има възстановяване на собствеността на посоченото основание, следва имотът да се е намирал в собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми, или на еднолични дружества по чл.61 ТЗ и да съществува до размерите, в които е бил отчужден /Р 1729-04-ІV г.о. на ВКС/. Имотът е бил завзет от държавата без провеждане на отчуждително производство. Към момента на влизане в сила на реституционния закон той се е намирал в патримониума на Община- Казанлък и съществува до размерите, в които е бил отчужден - по плана от 1939 г. и по плана от 2000 г. имотът не е променен. Разликата в квадратурите на имотите по плана от 1939 г. до следващите планове е 3 м2. Върху него няма изградени сгради и съоръжения. Тези обстоятелства се установяват от заключението на назначената по делото съдебно техническа експертиза.

 

        Собствеността върху имота се възстановява по силата на закона, считано от влизането му в сила, тъй като визираните предпоставки в случая са налице. Имотът не е бил актуван нито като държавен, нито като общински и е бил записан на наследниците на И.Г.В.. Тези факти, преценени съвкупно със заключението на вещото лице и приложените скици от плана от 1939 г. и от 2000 г., дават основание на съда да приеме, че ищците основателно претендират ревандикацията на имота. В случая съдът не споделя възражението на ответника, че земите подлежат на възстановяване по специалния ред на ЗСПЗЗ и че ищците са се възползвали от този ред и искането им е било разгледано. Административната процедура пред ПК е ирелевантна, защото имотът от 1939 г. е бил в регулацията на селото.

 

Предвид горното съдът намира, че предявения от ищците срещу ответника ревандикационен иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен. В случая следва да се отбележи, че съгласно установената съдебна практика, предявяването на иск за собственост относно съсобствена вещ е действие на обикновено управление и може да се извърши от всеки от съсобствениците. Това е така, защото с иска се цели защита на общи права и участието на всички наследници не е задължително (Арг. от Решение № 144 от 15.09.2010 г. на ВКС по гр.д.№ 5105/2008 г. ІV г.о.; също и Опр. № 148 от 05.10.2009 г. по .гр.д.№ 1469/2009 г. ,ГК, І го.о на ВКС) Решението на съда ползва всички наследници, дори и неучаствалите в производството по делото. 

 

По отношение на направеното искане за присъждане на разноски съдът намира следното: в последното съдебно заседание, ответникът е направил възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ищеците. Видно от представеният по делото договор за правна защита и съдействие № 24.01.2016 г. е договорено и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 7000 лв.. Съгласно правилото на чл. 7,ал. 2, т.1 и 4 от Наредбата за минималните размери на адвокатското възнаграждение, в конкретния случай минималното адвокатско възнаграждение е в размер на 2418 лв.. При това положение съдът намира, че адвокатското възнаграждение следва да бъде намалено до размера на 4400 лв., предвид сложността и фактическата трудност на многобройните субективно съединени искове. Ищецът е направил разноски в общ размер на 5461,32 лв. и съобразно изхода на делото ответникът следва да бъде осъден да му заплати тези разноски по уважения иск по чл. 108 от ЗС.

 

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Община Казанлък Бул. „Розова долина” № 6, БУЛСТАТ № 000817778, че ищците Т.П.В., ЕГН **********,***; Я.И.Г., ЕГН **********,***; Г.И.С. ЕГН **********,***; И.С.В., ЕГН ********** ***; Г.П.В., ЕГН **********,***; Р.П.В. с ЕГН ********** ***; Д.Д.К. с ЕГН ********** ***; И.Д.Д.,  с ЕГН ********** ***; Л.Д.Г. с ЕГН **********,***; И.Д.Г. с ЕГН ********** ***; М. Н.Р. с ЕГН ********** ***; И.Н.П. с ЕГН ********** ***; И.С.Д.,ЕГН ********** ***; Д.С.О. с ЕГН ********** ***; Г.Н.Г., ЕГН ********** ***; П.    Н.Л., ЕГН********** ***; Д.И.П. с ЕГН ********** ***; К.И.П. с ЕГН **********,***; Л.И.Й. с ЕГН ********** ***; С.Н.Г. с ЕГН ********** ***; Д.С.Т. с ЕГН ********** ***; Д.Б.П. с ЕГН **********,***; Г.Б.Д. с ЕГН ********** ***; И.Т.Т. с ЕГН ********** ***; Н.Т.Т. с ЕГН ********** ***; М.Я.Д. с ЕГН ********** ***; И.Д.Д. с ЕГ********** ***; С.Д.Д. с ЕГН ********** ***; Г.С.П. с ЕГН **********,***; Д.М.Д. с ЕГН ********** ***; Т.Д.  Т.  с ЕГН ********** ***; К.Л.С. с ЕГН ********** ***; Е.В.П. с ЕГН ********** ***; П.П.Г. с ЕГН ********** ***; К.Г.П. с ЕГН ********** ***; Л.И.И., с ЕГН **********,***; И.Н.И. с ЕГН **********,***; ГЕРГАНА Д.Г. с ЕГН ********** ***; М.Н. Г. с ЕГН ********** ***; С.Н. Г. с ЕГН **********,***; Д.Н.Г. с ЕГН **********,***; З.Е.С. с ЕГН ********** ***; А.З.С. с ЕГН ********** ***; В.Н.И. с ЕГН********** ***, са собственици по наследство и реституция на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 35167.507.67 ( тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и седем, точка, шестдесет и седем ), с площ от 9 326 кв.м. (девет хиляди триста двадесет и шест кв. м.), находящ се в гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани,” при съседи: 35167.507.71, 35167.507.66, 35167.507.64, 35167.507.60, 35167.507.59, 35167.507.58, 35167.507.57, 35167.507.56, 35167.507.103, 35167.507,69, 35167.507.70, съвпадащ с имоти:   149 по кадастралния  и  регулационен  план на "Минерални бани" Овощник, от 1939 г; имот № 67 по помощния план на „Минерални бани - Овощник „ от 1994г-1995 г. както и с имот № 67 по кадастралния план на гр. Казанлък от 2000 г. (отм), и с имот № 67 по кадастралния и регулационен план на „Казанлъшки минерални бани„ от 2007г. и 2008г. и ОСЪЖДА ответника, да предаде на ищците владението на посочения имот.

 

ОСЪЖДА ответника Община Казанлък Бул. „Розова долина” № 6, БУЛСТАТ № 000817778, да заплати на ищците, чрез адв. Е.С. направените разноски по делото в размер на 5 461,32 лв. /пет хиляди четиристотин шестдесет и един лева и 32 ст./.

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:……………………..