Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  115/12.04.2017г.                                                   Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                             І Граждански състав

На 15 март                                                                                   Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                     2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  П.В.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1012 по описа за 2017 година.

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е по делото първа жалба от Н.Д.Д., ЕГН:**********,***, с която обжалва действията на частен съдебен изпълнител И.Б. по изпълнително дело № 274/2016г. на ЧСИ И.Б. с рег. № 869 на КЧСИ, именно постановление за опис процесните движими вещи по изпълнителното дело в качеството й на трето лице, относно следното:

 

Твърди, че извършените действия от страна на помощник частен съдебен изпълнител Х.Д. са неправилни и незаконосъобразни и моли да бъдат отменени на това основание. Описаните и оценени движими вещи на 10.11.2016г по време на извършения от помощник частен съдебен изпълнител Х.Д. опис, а именно: плазмен телевизор марка LG модел 43LF5400, сериен № 511WRTSQ665 не бил собственост на длъжника по горепосоченото дело Т.Д.Ц., а били нейна лична собственост, за което приложено към настоящата жалба прилага и документи-издадена фактура и касова бележка.

 

Предвид изложените съображения жалбоподателката моли да бъдат отменени действията на ЧСИ И.Б. – опис на движимо имущество от 10.11.2016 г. по изп. дело № 20168690400274 по ЧСИ И.Б..

 

Постъпила е по делото и втора жалба от Д.Т.Д., с която обжалва действията на частен съдебен изпълнител И.Б. по изпълнително дело № 274/2016г. на ЧСИ И.Б. с рег. № 869 на КЧСИ, именно постановление за опис процесните движими вещи по изпълнителното дело в качеството й на трето лице, относно следното:

Твърди, че извършените действия от страна на помощник частен съдебен изпълнител Х.Д. са неправилни и незаконосъобразни и моли да бъдат отменени на това основание. Описаните и оценени движими вещи на 10.11.2016г. по време на извършения от помощник частен съдебен изпълнител Х.Д. опис, а именно: плазмен телевизор марка LG модел 43LF5400, сериен № 507МАСЕ0D003/2015, принтер марка „Коника минолта" МС 1680 МF, Компютърна конфигурация Аsus chаssis, монитор Аsus - сериен № 82LMQS026387, принтер марка НР lazerjet М1120 МFР, монитор марка LG модел Flatron L1715S не са собственост на длъжника по горепосоченото дело Т.Д.Ц., а били нейна лична собственост, за което приложено към настоящата жалба прилага и документи- издадени фактури и касови бележки.

 

          Против жалбите на жалбоподателките не са постъпили писмени възражения от взискателя Община Стара Загора.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ И.Б., която счита, че наведените в жалбата оплаквания съдържат бланкетно позоваване на възможни пороци, чието изброяване от пълномощника на длъжника показвало единствено, че не се е запознал с делото. Счита, че са положени всички дължими и възможни усилия за постигане на правилно изпълнение, като на 02.12.2016г. е изготвен протокола по делото, с който всички описани вещи, с изключение на горепосоченото МПС, предмет на опис от 10.11.2016г, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ по настоящото изпълнително дело, поради това, че са собственост на трети лица.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

Изпълнително дело под № 20168690400274 по описа на ЧСИ Б. , е образувано на 30.06.2016г. по молба на взискателя ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ЕИК 000818022, с адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, въз основа на Акт за установяване на задължения по декларация № 38551/18.03.2014 год., влязъл в сила на 15.04.2014г., против длъжника Т.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес ***, за сумите посочени в него, представляващи данък върху превозните средства.

На датата 15.07.2016г. е изготвена покана за доброволно изпълнение до длъжника Т.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес *** с изх. № 5456. Едновременно с ПДИ, са наложени запори на пенсия и МПС на длъжника. ПДИ е връчена на 21.07.2016г. от Кметство с. Дълбоки, общ. Стара Загора и е получена от съпругата на длъжника Б.М.Ц.. До настоящият момент, по делото липсва доброволно плащане от страна на длъжника, както и постъпления в следствия на принудителното изпълнение.

За датата 12.10.2016г. по молба на взискателя е насрочен опис на движими вещи в дома на длъжника на адрес с. Дълбоки, ул. , който е отменен предвид подадена от длъжника молба за разсрочено плащане.

 

Поради неизпълнение от страна на длъжника, по следваща молба на взискателя е насрочен нов опис на движими вещи, който е извършен на 10.11.2016г. и обективиран в протокол за опис на движими вещи /лист 48/. Видно от протокола, на място на изпълнителното действие е присъствал представител на взискателя, както и двама представители на Общинска полиция. Длъжникът не е присъствал на описа, представляван е от съпругата си. Описано е МПС с рег. № …, което е предадено за пазене на взискателя. Описани са и други движими вещи, които се намират на адреса на длъжника, като същите са оставени за пазене на съпругата на длъжника г-жа Ц.. Същата е заявила, че вещите са собственост на дъщеря и, но не представя доказателства за твърденията си.

 

На 02.12.2016г. е изготвен протокол по делото, с който всички описани вещи, с изключение на горепосоченото МПС, предмет на опис от 10.11.2016г, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ по настоящото изпълнително дело, поради това, че са собственост на трети лица. Горепосоченият протокол е съобщен на настоящия жалбоподател Д.Т.Д.,*** на дата 07.12.2016г. Същият протокол е приет като писмено доказателство и по настоящото дело /на лист 37 от същото/.

 

Предвид гореизложеното съдът счита, че и двете жалби съответно с вх. № 8286/17.11.2016г и вх. № 8287/17.11.2016г., постъпили от трети за производството лица съответно Н.Д.Д. и Д.Т.Д. по изп.дело № 20168690400274 по описа на ЧСИ И.Б. против действия /опис на движими вещи/ на съдебния изпълнител, се явяват безпредметни и неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

               

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че жалбите на двете жалбоподателки по отношение на направените с тях оплаквания се явяват безпредметни и като такива следва да бъдат оставени без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

По отношение на разноските по делото, в съдебно заседание на датата 15.03.2017 год. пълномощника на Община Стара Загора – юрисконсулт С. е поискала присъждането на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева съобразно представения от нея списък на разноските по чл.80 от ГПК. Съдът счита, че разноски в тежест на жалбподателките не следва да бъдат присъждани, тъй като и двете им жалби са предявени на 17.11.2016 год. и съответно впоследствие на  02.12.2016г. е изготвен протокола по делото, с който всички описани вещи, с изключение на горепосоченото МПС, предмет на опис от 10.11.2016г, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ по настоящото изпълнително дело, поради това, че са собственост на трети лица. Налага се изводът, че като цяло жалбите са били основателни, но поради последващите действия на ЧСИ Биволова, които следва да се вземат предвид от съда, същите следва да се оставят без уважение.

                  

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.3 и чл. 437, ал.4 от ГПК

 

 

  Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 8286/17.11.2016г., подадена от Н.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, с която обжалва действията на частен съдебен изпълнител И.Б. по изпълнително дело № 274/2016г. по описа на ЧСИ И.Б. с рег. № 869 на КЧСИ, а именно постановление за опис от 10.11.2016 год. на процесните движими вещи по изпълнителното дело в качеството й на трето лице, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 8287/17.11.2016г., подадена от Д.Т.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, с която обжалва действията на частен съдебен изпълнител И.Б. по изпълнително дело № 274/2016г. по описа на ЧСИ И.Б. с рег. № 869 на КЧСИ, а именно постановление за опис от 10.11.2016 год. на процесните движими вещи по изпълнителното дело в качеството й на трето лице, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                                                                                  2.