Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  114                                        12.04.2017 г.                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa петнадесети март                          две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

                                                         

     МАРИАНА  МАВРОДИЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                               НИКОЛАЙ УРУКОВ  

 

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1042 по описа за 2017 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Г.Л.Ш. чрез адв. Р.Ж. против решение № 556 от 25.11.2016 г., постановено по гр.дело № 3242/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се отхвърля  предявения от Г.Л.Ш. против  В.Г.К. иск за обявяване за окончателен на предварителен договор от 23.10.2014г. за продажба на 1/3 идеални части от дворно място с площ от 360 кв.м представляващо УПИ IX - 773 кв. 198 по плана на гр. Казанлък на ул.„…" №…, заедно с находящата се в имота жилищна сграда и подобрения в нея по скица, а по нотариален акт с площ от 262 кв.м, като неоснователен и недоказан; прекратява се производството по делото по отношение на предявения от Г.Л.Ш. против В.Г.К. и В.Г.К. иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване за недействителен на обективиран в нотариален акт №…, том …, рег. №…, дело №…от …г. по описа на нотариус И. Г. договор за прехвърляне на недвижим имот УПИ  IX-773, с площ от 262 кв.м., а по скица № 1636/15.10.2014 г. на община Казанлък с площ от 360 кв.м., в квартал 198 по плана на град Казанлък, на улица „…" №…, одобрен със заповед №РД-02-14-192/1987г. и заповед №1041/1994г. на община Казанлък , област Стара Загора, при съседи на имота: улица „Мазалат“, УПИ III – 772 и УПИ V – за училище, заедно с построената в това място сграда с РЗП 66 кв.м и гараж с РЗП 12 кв.м. срещу задължение за гледане и издръжка, поради недопустимост.     Присъдени са разноски.

 

Въззивницата счита, че решението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлен предявения иск по чл.19, ал.3 ЗЗД и прекратено производството по иска по чл.135 от ЗЗД е незаконосъобразно и неправилно. Неправилно съдът се произнесъл първо по предявения иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД, въпреки сочения в петитума на исковата молба ред за произнасяне по исковете. Излага подробни съображения и цитира съдебна практика. Моли съдът да постанови решение, с което да уважи исковете и   да й присъди направените разноски в двете съдебни инстанции.

 

Въззиваемите страни В.Г.К. и В.Г.К. чрез адв. К.Г. оспорват въззивната жалба като неоснователна, считат, че решението на първоинстанционния съд е правилно, обосновано и законосъобразно. Излагат подробни съображения. Молят съдът да остави жалбата без уважение и в сила решението на първоинстанционния съд като правилно, обосновано и законосъобразно. Претендират за разноски пред въззивната инстанция. Правят възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ищцата.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на другата страна, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима – подадена е от заинтересована от обжалването страна, в законния срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

 

Производството по гр.д. 3242/2015г. по описа на РС-Казанлък е образувано по искова молба подадена от ищцата Г.Л.Ш. – въззивница в настоящото производство против ответниците – В.Г.К. и В.Г.К.– въззиваеми в настоящото производство, с искане съдът да признае за относително недействителен по отношение на Г.Л.Ш. договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка до размера на 1/3 /една трета/ идеални части, оформен с нотариален акт от …г., №…том …рег. №…дело № …от 2014 г. на нотариус И.Г. с рег. № 440 на Нотариална камара гр. София с район на действие РС гр.Казанлък вписан в имотния регистър към Служба по вписванията – Казанлък, под вх. Рег. № 8848 от 05.11.2014 г., Акт. № 199 том 29 дело № 6000; Да обяви за окончателен сключеният на 23.10.2014г. между Г.Л.Ш. от една страна като приобритател и В.Г.К. от друга страна като прехвърлител, предварителен договор за продажба на недвижим имот: 1/3 /една трета/ идеални части от дворно място с площ от 360 кв.м /триста и шестдесет квадратни метра/ представляващо УПИ IX - 773 кв. 198 по плана на гр. Казанлък на ул.„…" №… заедно с находящата се в имота жилищна сграда и подобрения в нея по скица, а по нотариален акт с площ от 262 кв.м.

С обжалваното решение № 556 от 25.11.2016 г., постановено по гр.дело № 3242/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, съдът е  отхвърлил предявения от Г.Л.Ш. против В.Г.К. иск за обявяване за окончателен на предварителен договор от 23.10.2014г. за продажба на 1/3 идеални части от дворно място с площ от 360 кв.м представляващо УПИ IX - 773 кв. 198 по плана на гр. Казанлък на ул.„…" №…, заедно с находящата се в имота жилищна сграда и подобрения в нея по скица, а по нотариален акт с площ от 262 кв.м, като неоснователен и недоказан и се прекратява производството по делото по отношение на предявения от Г.Л.Ш. против В.Г.К. и В.Г.К. иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване за недействителен на обективиран в нотариален акт №…, том …, рег. №…, дело №…от …г. по описа на нотариус И.Г. договор за прехвърляне на недвижим имот УПИ IX-773, с площ от 262 кв.м., а по скица с площ от 360 кв.м., в квартал 198 по плана на град Казанлък, на улица „…" №…, заедно с построената в това място сграда с РЗП 66 кв.м и гараж с РЗП 12 кв.м. срещу задължение за гледане и издръжка, поради недопустимост.  Присъдени са разноски.

 

          В случая, при условията на кумулативност, ищецът е предявил заедно с иска по чл. 19 ал. 3 ЗЗД и иск по чл. 135 ЗЗД (Павлов иск) срещу обещателя-продавач и третото лице, тъй като преди вписване на исковата молба по чл. 19 ал. 3 ЗЗД, собственикът-обещател се е разпоредил с недвижимия имот, предмет на предварителния договор, в полза на третото лице. С иска по чл. 135 ЗЗД ищецът-купувач цели да се прогласи разпоредителната сделка за относително недействителна по отношение на него, за да може да получи позитивно решение по иска си по чл. 19 ал. 3 ЗЗД.  Целта е да се получи не само обезщетение за неизпълнението, тъй като искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД би бил отхвърлен, поради това, че обещателят е отчуждил имота, а да се върне имота в патримониума на последния, за да може да се прехвърли на купувача собствеността му, съгласно поетото задължение по предварителния договор.

 

Кредиторът разполага с призната от закона възможност да предяви иска по чл. 135 ЗЗД,  в случая, когато удовлетворението му ще се изрази в упражняване на правото по чл. 19, ал. 3 ЗЗД – да иска обявяване на предварителен договор за окончателен, ако той е купувач по предварителния договор, но длъжникът – продавач по предварителния договор, се е разпоредил с имота. В случай на разпореждане с имота предварителният договор не би могъл да се обяви за окончателен до успешното провеждане на иска по чл. 135 ЗЗД. Правото на кредитора в тази хипотеза произтича от правата му по предварителния договор с длъжника, упражняването на които не може да се осъществи предвид на действието на длъжника – прехвърляне на имота на трето лице.

 

Разглеждането на двата обективно и субективно съединени иска в посочената от ищцата последователност е задължително за съда. Още повече, че в случая евентуалното уважаване на първият предявен иск с правно основание чл.135 ЗЗД е обуславящо за евентуалното уважаване на втория обективно съединен иск – чл.19, ал.3 от ЗЗД.  Като е разгледал първо втория обективно съединен иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД и го е отхвърлил, и поради отхвърлянето на този иск, съдът е прекратил производството по първия обективно съединен иск по чл.135 от ЗЗД, решението по който е преюдициално за разглеждането и решаването на втория иск, съдът не се е произнесъл по поставените пред него за разглеждане обективно съединени искове, предмет на исковата молба.

 

Произнасянето на съда в различна последователност от посочената в исковата молба, отхвърлянето на иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД, поради обстоятелството, че ответника не е собственик на имота и прекратяването на производството по иска по чл.135 от ЗЗД, поради отхвърлянето на иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД е довело до постановяване на недопустимо решение по не предявени в исковата молба искове. Липсва произнасяне в решението по поставените пред съда за разглеждане искове.

   

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че следва да обезсили изцяло обжалваното решение като недопустимо и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на съда, който следва да разгледа и да се произнесе по предявените от ищцата в исковата молба искове в посочената в нея последователност.  

 

Постановеното по делото определение по реда на чл.248 ГПК от 11.01.2017г. , с което съдът е присъдил разноски между страните, също следва да бъде обезсилено. Това е така, защото, макар да не е подадена жалба против това определение, при новото разглеждане на делото, с оглед на резултата по предявените искове, съдът ще следва да се произнесе и за дължимите между страните разноски.

 

 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.270, ал.3 ГПК, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 556 от 25.11.2016 г. и определение № 49 от 11.01.2017г., постановени по гр.дело № 3242/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустими.

 

ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав на съда.  

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК.

                            

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

                                                                  

ЧЛЕНОВЕ: