Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

128                                                  21.04.2017 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,               І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и втори март                                    две хиляди и седемнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                      

МАРИАНА МАВРОДИЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1061 по описа за 2017 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на Д.А.А. чрез адв. С.Ч. против решение № 83 от 14.12.2016 г., постановено по гр.дело № 370/2016 г. по описа на Чирпанския районен съд, с което се прогласява на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД нищожността на договор за аренда на земеделска земя от 02.08.201Зг. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., с рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, акт № …, том …, рег.№ …, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, № в тома …, вх.р.№ 3387/02.08.201Зг. като сключен при липса на изразена воля /съгласие/. Осъжда се на основание чл.108 от ЗС ответницата Д.А.А. да предаде на ищците В.М.Ф. и Д.М.В. владението на имотите, предмет на нищожния договор /подробно описани/, както и направените съдебни и деловодни разноски в размер на 926.50 лева, съгласно представеният списък по чл.80 от ГПК.

 

Въззивницата счита, че решението на първоинстанционния съд, с което съдът е прогласил на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД нищожността на договор за аренда на земеделска земя като сключен при липса на съгласие, е недопустимо, неправилно и незаконосъобразно – постановено в нарушение на закона. Излага подробни съображения в жалбата си и цитира съдебна практика. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд. В случай, че съдът приеме, че постановения съдебен акт е недопустим, тъй като първоинстанционният съд е разгледал непредявен иск, моли съдът да обезсили решението и да изпрати  делото на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск. А в случай, че приеме, че постановеният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен – постановен в нарушение на закона, моли съдът да го отмени изцяло и постанови друго решение по същество, с което да отхвърли исковите претенции, както и да й присъди направените разноски за двете съдебни инстанции.

 

Въззиваемите страни В.М.Ф. и Д.М.В., чрез адв. Г.М. вземат становище, че въззивната жалба е неоснователна и неподкрепена с доказателства, а решението на първоинстанционния съд - законосъобразно и правилно. Излагат подробни аргументи. Молят съдът да отхвърли въззивната жалба като неоснователна и да остави в сила първоинстанционното решение, както и да им присъди направените разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Предявени са два обективно съединени искове, първият с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД да се признае договор за аренда на земеделска земя от 02.08.2013г., с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., рег.№ 090 на НК, с район на действие РС Чирпан, акт № …, том …, рег.№ …, вписан в Служба по вписванията гр.Чирпан, № в тома …, вх.р.№ 3387/ 02.08.2013г., за нищожен, поради липса на изразена воля за сключването му, на основание липса на посоченото в договора пълномощно, с нотариално заверен подпис на Д.М.В. и В.М.Ф. с № 63/07.12.2010г. на с. Опълченец и втория иск с правно основание чл. 34 ЗЗД за осъждане на ответницата да предаде на ищците земеделските земи, предмет на нищожния договор за аренда от 02.08.2013г.  

 

            Ищците В.М.Ф. и Д.М.В., твърдят,  че като наследници на общия наследодател М.Т.Т., бивш жител *** Даскалови им били възстановени от ПК Братя Даскалови земеделски земи, находящи се в землището на с.Сърневец в общ размер на 25.408 дка, както следва: 1.Нива от 11.199 дка, осма категория, местност ДЮЗУЛЮК, имот № 011033 по плана за земеразделяне;   2.Нива от 3.000 дка, десета категория, местност КАЛАШЛАРИ, имот № 028003 по плана за земеразделяне;         3.Нива от 6.809 дка, шеста категория, местност ЧИФЛИКА, имот №031017 по плана за земеразделяне; 4.Нива от 3.000 дка пета категория, местност ПЛУГНИЦА, имот № 053006 по плана за земеразделяне; 5.Използв. Ливада от 1.400 дка, седма категория, местност ДОЛЕН АЙКЪН, имот № 069004, по плана за земеразделяне.

Твърдят, че разбрали в края на лятото на 2015г., че от тяхно име бил сключен договор за аренда на съсобствените им земеделски земи с ответницата Д.А.А., като земеделски производител на 02.08.2013г. пред нотариус Л.И., с рег.№ 090 на РС Чирпан, който договор бил вписан в Службата по вписване при РС гр.Чирпан, по силата на който ответницата А. получила правото да обработва горепосочените имоти за срок от 25 години, срещу арендно възнаграждение в размер на 20 кг пшеница и 0.5 литра олио за декар. По сделката било представено пълномощно с рег.№ 63 на кметство с.Опълченец от 07.12.2010г. с което ищците били упълномощили Д.П.Д. да ги представлява. При справка извършена от страна на ищците в кметството в с.Опълченец се установило, че такова пълномощно липсвало и не било завеждано. Сочат, че мястото на удостоверяването било извън района на действие на кмета, определен съгласно чл.38 от ЗМСМА, - адм. район на с. Опълченец, общ.Братя Даскалови. Позовават се на съдържащи се в договора неравноправни клаузи. Молят да се постанови решение, по силата на което да признае договор за аренда на земеделска земя от 02.08.201Зг. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., с рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, акт № …, том …, рег.№ …, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, № в тома …, вх.р.№ 3387/02.08.201Зг. за нищожен, поради липса на изразена воля за сключването му, на основание липса на посоченото в договора пълномощно с нотариално заверен подпис на Д.М.В. и В.М.Ф. с № 63/07.12.2010г. на с.Опълченец - чл.26, ал.2 от ЗЗД, както и да бъде осъдена ответницата Д.А.А. да предаде на ищците владението на имотите, предмет на нищожния договор, които тя ползва по силата на същия, подробно посочени в петитума на исковата молба. Ответницата взема становище, че предявените искове са допустими, но неоснователни. Оспорва твърденията, че договорът за аренда на процесните имоти бил сключен без да било налице пълномощно за това. На ответницата било неизвестно по каква причина цитираното пълномощно не било заведено в регистъра на Кметство с.Опълченец. Твърди се, че договорът за аренда на процесиите имоти бил сключен при наличието на представителна власт, обективирана, чрез издадено, съгласно закона пълномощно, като обстоятелството, че пълномощното не било вписано в регистъра за извършени нотариални заверки на с.Опълченец, било ирелевантно за неговата валидност. Твърди се, че пълномощното било издадено от правоимащо лице, изразило своята воля, която обективирало, чрез подписа си положен пред лице, имащо право да извършва нотариална заверка на подписите. Ответницата оспорва твърденията, че в договора се съдържали клаузи, които били неравноправни и ощетяващи интересите на арендодателя. Навеждат се доводи за неоснователност на искането да се предаде владението на имотите на ищците. Ответницата моли съда да отхвърли предявените искове, като неоснователни и недоказани.

 

Между страните не се спори, че на ищците В.М.Ф. и Д.М.В., като наследници на общия наследодател М.Т.Т., бивш жител *** Даскалови са възстановени по силата на Решение на ПК Братя Даскалови № 22.27 от 10.04.1995г., земеделски земи, находящи се в землището на с.Сърневец в общ размер на 25.408 дка, както следва: 1.Нива от 11.199 дка, осма категория, местност ДЮЗУЛЮК, имот № 011033 по плана за земеразделяне, при граници (съседи):№ 011032.Нива на насл. на С.С.К., № 000095 Полски път на Кметство, № 011034 Нива на насл. на М.Т.К., № 000113 Полски път на Кметство; 2.Нива от 3.000 дка, десета категория, местност Калашлари, имот № 028003 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000047 Полски път на Кметство, № 028 002 Нива на насл. И.Д.С., № 000001 Дървопроизв.пл. на Държавен горски фонд, № 028004 Залесена терит. на Кметство; 3.Нива от 6.809 дка шеста категория, местност Чифлика, имот №031017 по плана за земеразделяне, при граници, (съседи): № 031016 Нива на насл. на Х.Г.У., № 005081 Полски път на Кметство, № 031019 Нива на наел. на Н.М.С., № 031020 Нива на П.С.У., № 000075 Полски път на Кметство; 4.Нива от 3.000 дка, пета категория, местност Плугница, имот № 053006 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 053008 Нива на Д.Г.Д., № 053005 Нива на И.П.Й., № 053003 Нива на насл. на Д.Е.М., № 000170 Канал на Кметство, № 000163 Дървопр. пл. на Държавен Горски Фонд, № 053007 Нива на наел. на Й.М.Д.; 5.Използв. Ливада от 1.400 дка, седма категория, местност Долен Айкън, имот № 069004, по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 069 003 Използв. ливада насл.на С.Т.С., № 000341 Водно течение на Кметство, № 069005 Използв. ливада наел. на Д.Т.Т., № 000351 Полски път на Кметство.

От представеният и приет като доказателство по делото договор за аренда на земеделска земя от 02.08.201Зг. с нотариално заверени подписи от нотариус Люсиен Иванов, с рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, акт № …, том …, рег.№ …, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, № в тома …, вх.р.№ 3387/02.08.2013г. е видно, че между страните поделото е сключен договор за аренда за срок от 25 години, срещу арендно плащане от 20 кг.  пшеница и 0.5 л. олио годишно или левовата равностойност на зърното.  От завереното копие на пълномощно от 07.12.2010г. с нотариална заверка на подписите на В.М.Ф. и Д.М.В. от Д.И.Д., кмет на с.Опълченец, общ.Бр.Даскалови, рег.№ 63 се установява, че двете ищци като собственици на подробно посочени земеделски земи са упълномощили Д.П.Д. от с. Сърневец да сключи договор с Д.А.А. за срок какъвто сметне за необходимо, но не по- малко от 10 години при плащане на 20 кг зърно и 0.5 л. олио на декар, както и да ги представлява пред „Сдружение за напояване Сърневец“,с. Сърневец. От писмо, изх.№118/28.07.2015г. на Кметство с.Опълченец се установява, че в регистъра за извършени нотариални заверки и пълномощни на Кметство с.Опълченец – няма заведено и липсва пълномощно с номер 63 от 07.12.2010г.  

 

Между страните по делото не се спори, че процесните земеделски земи се ползват от ответницата Д.А.А..

По делото е приложена прокурорска преписка № 642/2015г. по описа на Районна прокуратура град Чирпан, образувана по жалби на С.Д., В.Ф. и Д.В.. От обясненията на ответницата Д.А.А. от 09.03.2016г. по преписката /л. 147 от делото на районния съд/ е видно, че при получаване на рентата – олио в с.Сърневец в селскостопанския двор през 2010г. месец декември предоставила на лица, между които и ищците В.М.Ф. и Д.М.В. за подпис пълномощните, а Д.Д., кмет на с.Опълченец ги прочел и заверил пред тях, след положеният от тях лично подпис.

 

            Нищожността на сделките настъпва по право и всеки може да се позове на нея. Нищожността може да се установи и с иск пред съда при наличието на правен интерес. Ищец в такова производство може да бъде, както лице, което е страна по договора, така и трето лице, чиито права и признати от закона интереси се засягат с действието на сделката, за която се твърди, че е нищожна, поради което съдът счита, че за ищците е налице правен интерес да предявят посоченият иск.

Разпоредбата на чл.36, ал.1 от ЗЗД предвижда, че едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или по волята на представлявания. Съгласно ал.2 от посочената разпоредба, последиците от правните действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания. Съгласно чл.37 от ЗЗД, упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма, но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално заверен подпис. Разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗАЗ предвижда, че договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните, т.е. приложима е нормата на чл.37 от ЗЗД.

Съгласно разпоредбата на чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от ЗЗД, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа. Съгласно изискванията на чл.573, ал.1 от ГПК, нотариусът не може да извършва нотариални действия извън своя район. При удостоверяване на подпис върху частен документ се прилагат чл.578, ал.4 и 5, чл.579, ал.2 и чл.582 – 585 от ГПК. Нарушението на някое от описаните изисквания, както и на нормите, към които чл.589, ал.2 от ГПК и чл.576 от ГПК едновременно препращат – за лично явяване, за полагане на отпечатък от десния палец при невъзможност лицето да се подпише (поради неграмотност или физическо увреждане), за назначаване на преводач или тълковник, както и специалните изисквания при участие на глухонямо лице, когато нотариусът не е имал право да извърши нотариалното действие са основания за нищожност на извършеното нотариално удостоверяване. Прилагат се и общите основания за нарушение на материалната и местна компетентност, както и противоречие на изявлението със закона и добрите нрави (чл.574 от ГПК).

Представеният договор за аренда на земеделска земя от 02.08.2013г. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., с рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, акт № …, том …, рег.№ …, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, № в тома …, вх.р.№ 3387/02.08.201Зг. има характера на частен документ в частта му, касаеща изявленията на страните и на официален документ, относно извършеното от нотариуса удостоверяване на дата и подпис. Процесният договор за аренда има обвързваща доказателствена сила за съда за обстоятелствата, че изхожда от лицата, които са го подписали – ответницата Д.А.А. и пълномощникът Д.П.Д., както и че документа е съществувал към 02.08.201Зг.

 

От събраните по делото писмени доказателства, безспорно се установява, че мястото на извършване на нотариалното удостоверяване, осъществено от кмета на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови, като орган на местната администрация по смисъла на чл.83 от ЗННД, на процесното пълномощно с нотариална заверка на подписите от 07.12.2010г. на кмета на с.Опълченец, общ.Бр.Даскалови, рег.№ 63, представено при сключване на договор за аренда на земеделска земя от 02.08.2013г. е извън района на действие на кмета, определен съобразно чл.38 от ЗМСМА, а именно - административния район на село Опълченец, общ. Бр. Даскалови. Това обстоятелство се установява от обясненията на Д.А.А., дадени на 09.03.2016г. по прокурорска преписка № 642/2015г. по описа на Районна прокуратура град Чирпан, в които същата заявява, че заверяването на пълномощните е извършено в с.Сърневец в селскостопанския двор, през 2010г. месец декември при получаването на рента. Съдържанието на цитираното обяснение материализира извънсъдебно признание на ответницата на неизгоден за нея юридически факт. Признанието на факт, съдържащо се в изявление пред държавен орган е извънсъдебно и има същата доказателствена сила като съдебното признание. То, материализирано върху хартиен носител, представляващ писмен частен свидетелстващ документ, неоспорен от страните има материална доказателствена сила за неизгодните за автора твърдения. Ако обясненията на страната, вкл. и пред орган на МВР или прокуратурата, материализират извънсъдебно признание на неизгодни за нея факти, те се ползват с доказателствена сила срещу същата страна. В този смисъл е Решение № 69 от 24.06.2011г. на ВКС по гр.д.№ 584/2010г., III г.о., ГК. Това извънсъдебно признание на ответницата се подкрепя от показанията на свидетелката С.Х.Т., която сочи, че ищците В.М.Ф. и Д.М.В. никога не са ходили в с.Опълченец, за да подписват процесното пълномощно и от данните в писмо, изх.№118/28.07.2015г. на Кметство с.Опълченец от което се установява, че в регистъра за извършени нотариални заверки и пълномощни на Кметство с.Опълченец няма заведено и липсва пълномощно с номер 63 от 07.12.2010г.

При така установеното, съдът приема, че нотариалното удостоверяване на подписите на В.М.Ф. и Д.М.В. и датата на процесното пълномощно, извършени от кмета на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови е извършено на територията на село Сърневец, община Братя Даскалови, извън района на териториалната /местната/ му компетентност.  Поради това и с оглед разпоредбата на чл.576 във вр. чл.573, ал.1 и чл.589, ал.2 от ГПК и чл.83 от ЗННД, нотариалното действие – нотариално удостоверяване на подписа и датата на процесното пълномощно е нищожно, тъй като кметът на с.Опълченец не е имал право да извърши нотариалното действие извън своя район. Нотариално удостоверяване, извършено вън от района на нотариалния орган е нищожно и не поражда правните последици, към които е насочено. Нищожността на нотариално удостоверяване не може да бъде поправена.

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗЗД, нищожни са договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното. Основанието за нищожност на договора по чл.26, ал.2 от ЗЗД - липса на съгласие е налице, когато страната по сделката формално не е изразила воля за сключването й. В този смисъл Решение № 483/15.07.2010г. на ВКС по гр.д.№ 991/2009г., I г.о., ГК, постановено по реда на чл.290 от ГПК. Липсата на съгласие е налице и при договорите, сключени от лице без представителна власт, като е без значение за нищожността, дали другата страна по договора е знаела или не за липсата на представителна власт към сключването на сделката. След като се установи, че процесното пълномощно с нотариална заверка на подписите от 07.12.2010г. на кмета на с.Опълченец, общ.Бр.Даскалови, рег.№ 63 е нищожно, тъй като кметът на с.Опълченец не е имал право да го завери извън своя район, то в същото не е обективирана волята на В.М.Ф. и Д.М.В., изразяваща се в даване на съгласие за сключване от пълномощника на процесният договор за аренда по отношение на описаните земеделски земи, поради което е налице липса на съгласие. След като упълномощителната сделка е нищожна, липсва съгласие, изразена от страните воля за сключване на договора за аренда. Поради което изповяданата сделка въз основа на нищожно пълномощно, също е нищожна.

 

По изложените съображения предявеният иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД е основателен и доказан и следва да бъде уважен. На основание чл.26, ал.2 от ЗЗД, съдът следва да прогласи нищожността на договор за аренда на земеделска земя от 02.08.201Зг. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., с рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, акт № …, том …, рег.№ …, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, № в тома …, вх.р.№ 3387/02.08.201Зг. поради липса на изразена воля /съгласие/.

 

С оглед на прогласяването на нищожност на договора за аренда от 06.12.2013г., налице са предпоставките на чл.34 от ЗЗД, съгласно който всяка от страните следва да върне на другата всичко което е получила от нея по договора. В случая, правното основание на този иск не е чл.108 ЗС, тъй като не са налице предпоставки за квалифициране на иска на това основание. Правното основание е чл.34 ЗЗД, при който ответницата дължи връщане на собствениците на земеделските земи, получени по нищожен договор за аренда. Предвид сключения договор за аренда на земеделски земи от 02.08.2013г. , ответницата се явява само ползувател на процесните имоти. В този смисъл районният съд неправилно е квалифицирал втория обективно съединен иск като такъв по чл.108 от ЗС. Въззивната инстанция намира, че правната квалификация на този иск е чл.34 от ЗЗД, връщане на страните на даденото по нищожния договор. В случая, неправилната правна квалификация на иска от първата инстанция не води до недопустимост на постановеното първоинстанционно решение. Това е така, защото, когато въззивният съд прецени, че дадената от първата инстанция правна квалификация на предявения иск е неправилна и ако не се налага събиране на нови доказателства или разместване на доказателствената тежест между страните, не следва да извършва повторно действията, извършени от първата инстанция, а да постанови съдебен акт при приложение на съответните относими материално правни норми. Ето защо ответницата Д.А.А. следва да бъде осъдена да предаде на ищците процесните земеделски земи, представляващи: 1.Нива от 11.199 дка, осма категория, местност Дюзулюк, имот № 011033 по плана за земеразделяне, при граници (съседи):№ 011032.Нива на насл. на С.С.К., № 000095 Полски път на Кметство, № 011034 Нива на насл. на М.Т.К., № 000113 Полски път на Кметство; 2.Нива от 3.000 дка, десета категория, местност Калашлари, имот № 028003 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000047 Полски път на Кметство, № 028 002 Нива на насл. И.Д.С., № 000001 Дървопроизв.пл. на Държавен горски фонд, № 028004 Залесена терит. на Кметство; 3.Нива от 6.809 дка шеста категория, местност Чифлика, имот №031017 по плана за земеразделяне, при граници, (съседи): № 031016 Нива на насл. на Х.Г.У., № 005081 Полски път на Кметство, № 031019 Нива на наел. на Н.М.С., № 031020 Нива на П.С.У., № 000075 Полски път на Кметство; 4.Нива от 3.000 дка, пета категория, местност Плугница, имот № 053006 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 053008 Нива на Д.Г.Д., № 053005 Нива на И. П. Й., № 053003 Нива на насл. на Д.Е. М., № 000170 Канал на Кметство, № 000163 Дървопр. пл. на Държавен Горски Фонд, № 053007 Нива на наел. на Й.М.Д.; 5.Използв. Ливада от 1.400 дка, седма категория, местност Долен Айкън, имот № 069004, по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 069 003 Използв. ливада насл.на С.Т.С., № 000341 Водно течение на Кметство, № 069005 Използв. ливада наел. на Д.Т.Т., № 000351 Полски път на Кметство.

 

Оплакването във въззивната жалба за недопустимост на постановения съдебен акт, съдът намира за неоснователно, тъй като съдът не е излязъл извън предмета на делото, очертан с петитума на исковата молба. Предявеният от ищците иск е да се признае за нищожен договорът за аренда на земеделска земя от 02.08.2013г. поради липса на изразена воля на основание липса на посоченото в договора пълномощно с нотариално заверен подпис. В исковата молба ищците, чрез пълномощника си са навели доводи за нищожност на пълномощното на основание, че мястото на удостоверяването е извън района на действие на кмета, определен съобразно чл.38 от ЗМСМА. От друга страна нищожността е толкова съществен порок на сделката, че пречи на същата да породи правното си действие. Нищожната сделка не поражда правни последици и не обвързва страните от момента на сключването й. Ако в хода на делото, съдът констатира, че даден договор е нищожен, той е длъжен да прогласи нищожността, дори и страните по него да желаят пораждането на правните му последици. В този смисъл, съдът е длъжен да прогласи констатираната нищожност на договора, дори без да е налице искане от страните за това. В случая предмета на делото е прогласяване нищожност на договора за аренда от 02.08.2013г. поради липса на съгласие за сключването му. Наличието на нищожна упълномощителна сделка за сключването на договора за аренда на земеделски земи води до наличие на твърдяното от ищците основание за недействителност на договора – липса на съгласие, на валидно изразена вола на страните за сключване на договора.  Ето защо съдът намира, че първоинстанционният съд не е постановил недопустимо решение, тъй като не излязъл извън предмета на търсената защита.

 

Наведените от процесуалния представител на ответницата доводи за конверсия на договора за аренда в наемен договор, съдът намира за неоснователни. В съдебната практика ВКС е дал разрешението, че наличието на специална законова регламентация, относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл.1, ал.3 от ЗАЗ, изключва възможността за сключване на друг вид договор, освен аренден, вкл. наемен договор, който да не е подчинен на специалния Закон за арендата в земеделието, а на общите правила на ЗЗД, регламентиращи отделните видове договори. Поради това е правно ирелевантно дали сключеното между страните съглашение притежава белези, квалифициращи го като наемен или друг вид облигационен договор по ЗЗД, тъй като конвертиране на недействителната сделка в последния е недопустима. В този смисъл е Решение № 145 от 19.11.2010г. на ВКС по т.д. № 889/2009г., II т.о., ТК. Приема се също, че липсва нормативна опора нищожният договор за аренда автоматически да се преобразува в наемен договор на земеделска земя. В този смисъл - Решение № 222 от 21.12.2011г. на ВКС по т.д. № 803/2010г., II т.о., ТК. Цитираното в жалбата решение № 541/06.02.2012г. по гр.д.№ 810/2010г. ІV ГО на ВКС, че арендният договор без нотариална заверка на подписите е нищожен, поради липса на форма, но той обвързва страните, като договор за наем/конверсия на документ с опорочена форма, въззивната инстанция намира за неотносимо към настоящия казус. Това е така, защото в случая, атакуваният договор за аренда е нищожен не поради липса на форма, а поради липса на съгласие за сключването му. Тази нищожност не може да доведе до конверсия на договора в друг вид договор, тъй като липсва съгласие на едната страна за сключване на какъвто и да е договор.

           

             С оглед на изложените съображения, въззивната инстация намира, че обжалваното решение е валидно, правилно и законосъобразно, постановено в съответствие със събраните по делото доказателства. Въззивната жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено.  

 

В полза на въззиваемите следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски за един адвокат в размер на 400 лв.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 83 от 14.12.2016 г., постановено по гр.дело № 370/2016 г. по описа на Чирпанския районен съд.

           

            ОСЪЖДА Д.А.А., ЕГН:**********, с адрес ***, да заплати на В.М.Ф., ЕГН:********** ***.Даскалови и Д.М.В., ЕГН:********** ***, сумата от 400 /четири стотин/  лева, представляваща направени разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: