Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 123                                21.04.2017 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 22 март                                                                                       2017 година

В открито заседание в следния състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:         МАРИАНА МАВРОДИЕВА  

                                                                  

                                                                   НИКОЛАЙ УРУКОВ                                          

                                                                    

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1071  по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивната жалба на Б.М.Б. и Я.П.Б., подадена от адв. Е.Е., против решение № 1102 от 28.11.2016 г., постановено по гр.дело № 893/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд.              

          Въззивниците считат, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалноправните разпоредби на закона. За да уважи предявения иск с правно основание чл.108 от ЗС съдът неправилно приел, че праводателите им са прехвърлили нещо, което нямат. Намират, че от събраните по делото доказателства безспорно се е установило, че са собственици на процесния недвижим имот в м. „Бойчо бунар” по кадастралната карта на гр. Стара Загора. Излагат подробни съображения. Намират, че за да достигне до неправилния извод, че ответницата Т. е прехвърлила повече права отколкото притежава, съдът е приел, че заповед № РД 25-930/30.05.2012 г. на кмета на Община Стара Загора, с която се изменя плана на новообразуваните имоти, е нищожна.  Освен това, оплакванията досежно правомощията на кмета за допускане и изменение на плана на новообразуваните имоти по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и отреждането на реални части от имоти за бившите собственици, не са само просрочени, а и неоснователни. Намират за неправилно приетото от съда, че своевременно извършеното от третото лице  възражение с правно основание чл.97 от ЗС било несъстоятелно, тъй като в ЗУТ такова понятие нямало. Считат, че и приетото заключение на съдебно-техническата експертиза води до единствения логически обоснован извод, те са придобили собствеността върху новообразувания имот № 255.141, а ищците имат право на обезщетение, което да търсят по реда на чл.97 от ЗС, като в този смисъл възражението било основателно и доказано. Молят съдът да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд и отхвърли изцяло исковата претенция с всички законни последици от това, както и да им присъди направените разноски за двете съдебни инстанции.

          Въззиваемите  Ж.И.Т., П.И.Т. и И.Т.Г., чрез пълномощника си адв. Р.М. изразяват становище, че подадената въззивна жалба е изцяло неоснователна. Неправилно и в разрез с изискванията на закона в жалбата се твърдяло, че ответниците са собственици на целия новообразуван имот от 828  кв.м. Неправилни се явявали и изводите на жалбоподателите, че процесната заповед на кмета на общината не била нищожна, а представлявала стабилен административен акт с вещноправно действие по силата на § 4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. В тази връзка намират за правилни изводите на първоинстанционния съд, че заповедта на кмета е в разрез с нормативно установените изисквания за законност посочени в чл.146 от АПК, както и че е налице грубо нарушение на административно-производствените правила и на закона, което обуславяло нейната нищожност. Не можело да се сподели и становището на пълномощника на жалбоподателите, че те са придобили имота по давност. Излагат съображения. Намират, че в разрез със закона е и твърдението в жалбата за порочност на решението, предвид приложението на хипотезата на чл.97 от ЗС.          Молят съдът да потвърди решението на първоинстанционния съд и да им присъди направените разноски във въззивната инстанция.

Третите лица помагачи на страната на ответниците И.Р.Я. и Ш.М.Я. не вземат становище по жалбата.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

          Предявен е иск с правно основание чл. 108 ЗС.

          Ищците Ж.И.Т., П.И.Т. и И.Т.Г. твърдят, че с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти № 127, том IV, рег. № 9897, дело № 39/2010 г. на нотариус Б.Г. - рег. № 394, тяхната наследодателка И.П.Т., починала на 02.01.2013 г., и ответницата Б.Т. са поделили съсобствените си недвижими имоти, като по отношение на ПИ от 990 кв. метра, представляващ новообразуван № 255.127 по ПНИ на м.Бойчо Бунар били постигнали съгласие същият да бъде поставен в общ дял при квоти: 2/3 ид. ч. за И.Т. и 1/3 ид. ч. за Б.Т.. Ищците твърдят, че без знанието и съгласието на И.Т. ответницата Т. подала заявление до кмета на Община Стара Загора, с което поискала промяна на ПНИ досежно имот № 255.127, като същият бъде разделен на два имота - от 330 кв. метра и от 660 кв. метра. Въз основа на това заявление и решение на назначената комисия кметът на Община Стара Загора издал заповед № РД-25-930/30.05.2012 г., в която без да има каквото и да било законово основание променил регистъра към плана за имот 255.127 и го разделил на две части: имот с № 255.139 от 330 кв. метра, който предоставил в собственост на Б.Т., и имот с № 255.140, който предоставил в собственост на наследодателката И.Т.. Ищците считат, че с тези си действия кметът на Община Стара Загора на практика извършил делба на съсобствения на страните имот без да има законовите правомощия за това и без заявено желание и от двете страни. Въз основа на тази заповед на кмета на Община Стара Загора ответницата Т. се снабдила с констативен нотариален акт за собственост № …, том …, рег. № …, дело № …г. на нотариус В.Д.- рег. № 402, върху новообразувания имот № 255.139, въпреки че 2/3 идеални части от него продължавали да бъдат собственост на наследодателката И.Т.. В същия ден, в който се снабдила с документ за собственост на имота, Б.Т. се разпоредила с него, продавайки го на И.Р.Я. с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № …, том …, рег. № …, дело № …г. на нотариус В.Д.- рег. № 402. С друг договор, обективиран в нотариален акт за замяна на реална част от поземлен имот и поземлен имот № …, том …, рег. № …, дело № …г. на нотариус М.И.- рег. № 406, купувачът Я. и съпругата му заменили имот № 255.139 с имот, собственост на ответниците Б.Б. и Я.Б., в резултат на което последните двама станали самостоятелни собственици на новообразуван имот, целият с площ от 828 кв. метра, включващ целия имот № 255.139, с площ от 330 кв. метра, в който ищците били собственици на 2/3 ид. части от него, и част от имот № 255.90, с площ от 498 кв. метра. Молят, съдът да постановите решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че са собственици общо на 220/828 идеални части от следния недвижим имот: ПИ № 255.141, целият с мощ от 828, местност Бойчо Бунар, при съседи на целия новообразуван имот: 255-9509 -улица на Община Стара Загора, 255.140 - лозе на И.П.Т., 255.126 - лозе на Община Стара Загора, 255.142 - лозе на Б.М.Б. ***, както и осъди ответниците да им предадат владението върху тази чист от имота, както и да отмени констативен нотариален акт за собственост № …, том …, рег. № …, дело № …г. на Нотариус В.Д.- рег. № 402, на новообразувания имот № 255.139, в частта относно удостовереното право на собственост над 1/3 идеална част.

Ответницата Б.Г.Т. взема становище, че с наследодателката  на ищците, И.П.Т. разделили въпросната земя още приживе, която била наследствена от нейния дядо Т.Г.Д.. Договорът за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти № 127, рег. № 9897, дело № 39/2010 г. е сключен и заверен от нотариус Б.Г., рег. № 394. Поземлен имот от 990 кв.м., представляващ новообразуван имот № 255.127 по плана за новообразувани имоти на местност Бойчо Бунар останал в общ дял, при квоти: 2/3 ид.ч. за И.Т. и 1/3 ид.ч. за нея. Твърди, че поради семейни причини, се наложило да продаде земята. Първоначално предложила въпросният имот да бъде закупен от И.Т., която отказала. Имали уговорка имотът да бъде продаден чрез агенция, но И.Т. заявила, че цялата процедура трябвало да премине през Общината и чрез нея да се раздели парцелът, защото бил вътрешен и всеки да си продава частта. На другия ден с представител на агенцията отишли в Общината. От Общината им отговорили, че процедурата ще се проточи, но тя решила да изчака, тъй като парцел 127 бил вътрешен и било необходимо да има главен път. След няколко месеца се обадили от Община Стара Загора, че всичко е готово. Изпратена й била заповед № РД-25-930 на 30.05.2012 г. за новообразуваните парцели, одобрени със заповед 440/11.05.2004 г. Заповедта не била обжалвана от страните. Снабдила се със скицата, като ответницата притежавала 330 кв.м, а И.Т. 660 кв.м с нови граници. С представител на агенцията отишли при нотариус В.Д., която издала констативен нотариален акт за собственост. След това земята била продадена на И.Р.Я.. По-късно била препродадена на Б.М.Б. и Я.П.Б. през 2015 г. при нотариус М.И.. Ответниците Б.М.Б. и Я.П.Б. считат иска за неоснователен. Твърдят, че са собственици на новообразуван имот е идентификатор 68850.255.141 с площ от 828 кв.м, местността Бойчо бунар. Имотът бил образуван от част от поземлен имот със стар идентификатор 255.90 и имот със стар идентификатор 255.139. Собствеността върху описание по-горе реални части от новообразувания имот 68850.255.141 били придобили въз основа на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот…, т…., рег. № …, дело …г. на Старозагорски нотариус (за имота със стар идентификатор 255.90) и нотариален акт за замяна на реална част от поземлен имот и поземлен имот № …, т. …, рег. № …, дело …от …г. на нотариус М.И. (за имот със стар идентификатор 255.139). Праводателите им също били придобили имотите, послужили за образуване на собствения им недвижим имот на правно основание. Поземленият имот със стар идентификатор 255.90 били придобили чрез покупко-продажба от ответницата Б.Г.Т., която се е легитимирала като собственик с представения по делото договор за доброволна делба № …, т. …, рег. № …, канц. дело …г. на нотариус Б.Г.. Имотът със стар идентификатор 255.139 били придобили чрез замяна с трето на делото лице И.Я. и съпругата му Ш.Я., които са се легитимирали като собственици с нотариален акт № …, т. …, дето № …г. на нотариус В.Д.. От своя страна И.Я. е придобил имот със стар идентификатор 255.139, отново от ответницата Б.Г.Т., която се е легитимирала като собственик с нотариален акт по чл.587, ал.1 от ГПК, акт№ …, т…., дело 4721/2012 г. на нотариус В.Д.. За издаването на констативния нотариален акт от нотариус Д. се е позовала на представените по делото заповед 406/23.03.2006 г. на Кмета на Община Стара Загора и заповед № РД-25-930/30.05.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора. Считат, че ищците не твърдят нищожност на издадената заповед, а твърдят, че кметът не е имал законово основание да извърши описаната промяна в плана на новообразуваните имоти. Считат, че заповедта се ползва със стабилитет и е задължителна за засегнатите от него лица, вкл. за съда. Считат, че дори и актът да бе отменен по предвидения за това ред след неговото влизане в сила, съгласно разпоредбата на чл.105 АПК, отмяната или изменението му не може да засегне правата им, придобити в качеството ни на трети добросъвестни лица по смисъла на закона. Считат, че заповедите с право основание § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и последващите такива по § 4к, ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ имат вещно правно действие по изричното разпореждане на закона. Те индивидуализират имота по плана за новообразуваните имоти по площ, местонахождение и съседи. Възстановяват и изменят правото на собственост. Затова несъгласието на ищците с местонахождението и лицето на отредения им имот е следвало да се релевира чрез възражение или жалба, а не в това производство. Нито наследодателката на ищците, нито нейните наследници са оспорили заповедта на кмета в предвидените по закон срокове и ред. Дори те били поделили отредения им със същата заповед в тяхна собственост парцел с идентификатор № 255.140, ведно с други техни съсобствени имоти.

            Третото лице помагач И.Р.Я. счита, че искът е неоснователен. Твърди, че спорната част от процесния новообразуван недвижим имот с идентификатор 68850.255.141 придобил на правно основание - покупко-продажба от 09.08.2012 г., обективирана в нотариален акт № …, т…., дело № …г. на нотариус В.Д., Сумата по сделката бил изплатил изцяло и в брой на ответницата Б.Т. преди подписване на нотариалния акт. Нито тогава, нито до сега, трети лица се предявявали претенции за имота към него или съпругата му. Твърди, че продавачката Б.Г.Т. е била пълноправен собственик на имота към момента на продажбата. Същата била призната за собственик с нотариален акт по чл.587, ал.1 от ГПК, акт № …, т…., дело … г. на нотариус В.Д.. За издаване на описания нотариален акт била послужила заповед № РД-25-930/30.05.2012 г. на кмета на Община Стара Загора. Същата била надлежно съобщена на наследодателката на ищците, не е обжалвана по предвидения в закона ред - пред Административен съд, от което следвало, че същата е влязла в законна сила и се ползва със стабилитет. Счита, че заповедта не би могла да бъде отменена в настоящето производство по какъв то и да е било ред. Било видно, че ищците са се съобразили с нея, признали са нейния вещноправен характер и са се ползвали от нея през 2015 г., за да се легитимират като собственици на отредения в тяхна полза имот и да поделят същия помежду си. Последващата сделка — замяна на недвижим имот била извършена в предвидения по закон ред — с нотариален акт за замяна на реална част от поземлен имот и поземлен имот № …, т. …, рег. № …, дело …г. на Старозагорски нотариус М.И.. Към настоящия момент имот № 255.139 не съществувал като отделна вещ, тъй като бил присъединен към имота на ответниците имот със стар идентификатор 255.90, който бил с по-голяма площ, имал лице на път и по същество представлявал главна вещ по смисъла на чл. 97 ЗС. Счита, че ответниците Боневи, са единствени легитимни собственици на новообразуван имот 68850.255.141, а ищците евентуално имат право на обезщетение по чл. 97 ЗС, а не право на собственост, каквото претендират.

Третото лице-помагач Ш.М.Я. не изпраща отговор и не взема становище по иска.

          По делото е установено, че със Заповед № 507 от 28.03.2005 г., на Кмета на Община Стара Загора, е възстановено правото на собственост на наследниците на Т.Г.Д. върху новообразуван имот извън строителните граници, одобрен със Заповед № 440 от 11.05.2004 г. на Областен управител на област Стара Загора. Поземленият имот е с площ от 990 кв.м. и представлява пл.№ 127, масив 255 в местност „Бойчо Бунар“, в землището на град Стара Загора.

Със Заповед № 406 от 23.03.2006 г., на Кмета на Община Стара Загора, е възстановено правото на собственост на наследниците на Т.Г.Д. върху новообразуван имот извън строителните граници, одобрен със Заповед № 440 от 11.05.2004 г. на Областен управител на област Стара Загора.Поземленият имот е с площ от 992 кв.м и представлява пл.№ 90, масив 255 в местност „Бойчо Бунар“, землище на град Стара Загора.

С Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти № …, т…., рег.№ …, дело № …от …г., е постигната спогодба между И.П.Т. и Б.Г.Т.. В дял III от договора за доброволна делба, е посочено, че е поставен в съсобственост при квоти 2/3 ид.части за И.П.Т. и 1/3 ид.части за Б.Г.Т. следния недвижим имот: Поземлен имот от 990 кв. м., находящ се в землището на гр.Стара Загора, местност „Бойчо Бунар", представляващ имот пл.№ 127, кадастрален район 255 по плана на новообразуваните имоти, с начин на трайно ползване-лозови насаждения. Границите и съседите са описани подробно в договора за доброволна делба.

Въз основа на заявление, подадено от Б.Г.Т., към което е приложен гореописания договор за доброволна делба до Кмета на Община Стара Загора е образувана преписка, която е приложена към делото и която е приключила с издаването на Заповед № РД-25-930 от 30.05.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е изменен Плана на новообразуваните имоти за местност „Бойчо Бунар" землище на гр.Стара Загора. Поземлен имот № 255.127 се разделя на новите имоти: имот № 255.139 с площ от 330 кв.м. собственост на Б.Г.Т. и имот № 255.140 с площ от 660 кв.м. собственост на И.П.Т.. Заповедта е връчена на всички заинтересовани страни, включително и на И.П.Т. – наследодателката на ищците, което я е получила лично. Заповедта не е била обжалвана и е влязла в законна сила.

Впоследствие с  констативен нотариален акт№ …, т…., рег.№ …, дело № … от …г., Б.Г.Т. е призната за собственик на новообразуван имот № 255.139 с площ от 330 кв. м. в местност „Бойчо Бунар" землище на град Стара Загора. Граници и съседи описани подробно в документа за собственост.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № …. т….рег.№ …, дело № …от …г., И.Р.Я. придобива от Б.Г.Т. новообразуван имот № 255.139 е площ от 330 кв.м., с НТП:лозови насаждения в местност „Бойчо Бунар" землище на град Стара Загора при граници и съседи описани подробно в документа за собственост.

С нотариален акт за замяна на реална част от поземлен имот № …, т….рег.№ …, дело № …от 2013 г., И.Р.Я. и Ш.М.Я. прехвърлят на Б.М.Б. и Я.П.Б., собствената си реална част с площ от 330 кв.м. от поземлен имот № 255.141 по плана на новобразуваните имоти на местност „Бойчо Бунар" землище на град Стара Загора, представлявала самостоятелен поземлен имот № 255.139 преди изменението на плана на новообразуваните имоти със заповед № 10-00-964/15.05.2013г., а сега обединена с част от имот № 255.90. По силата на тази сделка Б.М.Б. и Я.П.Б. стават собственици на целия имот № 255.141. В замяна на това Б.М.Б. и Я.П.Б. прехвърлят на И.Р.Я. и Ш.М.Я. проземлен имот № 255.142 с площ от 494 кв.м. в местност „Бойчо Бунар" землище на гр.Стара Загора.

С нотариален акт за покупко-продажба № …, т…., рег.№ …, дело № …от …г.,    Б.    М.    Б.    е    придобил    от    Б.   Г.   Т. новообразуван имот, находят се в землището на гр.Стара Загора, местност „Бойчо Бунар" представляващ имот № 255.90, с граници и съседи описани в акта за собственост.

Видно от нотариално заверен предварителен договор за замяна на реални части от поземлени имоти от 08.11.2012 г., между Б.М.Б. и Я.П.Б. от една страна и И.Р.Я. и Ш.М.Я. от друга, страните са се договорили И.Р.Я. и Ш.М. -Я. да прехвърлят на Б.М.Б. и Я.П.Б., собствената си реална част с площ от 330кв.м. от поземлен имот № 255.141 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо Бунар" землище на град Стара Загора, представляваща самостоятелен поземлен имот№ 255.139 , а сега обединена с част от имот № 255.90.По силата на тази сделка Б.М.Б. и Я.П.Б. стават собственици на целия имот № 255.141.В замяна на това  Б.М.Б. и Я.П.Б. прехвърлят на И.Р.Я. и Ш.М.Я. проземлен имот № 255.142 с площ от 494 кв.м. в местност „Бойчо Бунар“  землище на гр.Стара Загора.

Със Заповед № 10-00-964 от 15.05.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора е изменен Плана на новообразуваните имоти за землището на гр.Стара Загора, местност „Бойчо Бунар" за имоти № 255.90 и имот № 255.139.Към преписката към заповедта е приложена скица-проект за промяна на имоти №№ 255.139 и 255.90.

По делото е приложен и нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти №…том …рег.№ …дело № …г. на Нотариус Б.Г., с който ищците по делото като наследници на общия им наследодател И.П.Т. са си поделили съсобствени недвижими имоти в землището на гр.Стара Загора като в дял на ищцата Ж.И.Т. е поставен ПИ от 660 кв.м., находящ се в землището на гр.Стара Загора ЕКАТТЕ 68850 в местността „Бойчо Бунар“ , съставляващ имот пл. № 140 по кадастрален район 255 по плана на новообразуваните имоти за землището, одобрен със Заповед №440/11.05.2004г. на Областния управител на област Стара Загора , с начин на трайно ползване – лозови насаждения, вид територия селско стопанство при граници и съседи: от север имот № 255.141 – лозе на Б.М.Б. и др., и имот №255.126 – лозе на Община Стара  Загора и др., от изток имот № 255.92 – лозе на Г.Д.Д. и др. , от юг- имот № 255.93 – лозе на И.П.Т. и от запад – имот № 255.141 – лозе на Б.М.Б. др. и кад. № 255.9509 – улица на Община Стара Загора.  

Изложената по-горе фактическа обстановка се установява от представените по делото нотариални актове и документите, съдържащи се в преписката, образувана по заявлението на Б.Т. за изменение на ПНИ.

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена съдебно – техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение. От същото се установява, че  със Заповед № 406 от 23.03.2005 г., на Кмета на Община Стара Загора, на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка с §46, ал.1 от ПЗРЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Т.Г.Д. върху новообразуван имот извън строителните граници, одобрен със Заповед № 440 от 11.05.2004 г. на Областен управител на област Стара Загора. Поземленият имот е с площ от 992 кв.м. и представлява имот пл.№ 90, масив 255 в местност „Бойчо Бунар, землище на град Стара Загора с пълен номер № 255.90. Граници и съседи на имота, както следва: имот № 255.89; имот№ 555.126; имот № 255.127; имот №255.9509; имот № 255.9510.

Със Заповед № 10-00-964 от 15.05.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора е изменен Плана на новообразуваните имоти за местност „Бойчо Бунар" землище на гр.Стара Загора. Промяната касае границата между имот № 255.90 с площ от 992 кв.м., собственост на Б.М.Б. и имот № 255.139 с площ от 330 кв.м., собственост на И.Р.Я..След промяната влязла в сила с горепосочената заповед, се образуват два нови поземлени имота, а именно: имот № 255.141 с площ от 828 кв.м, собственост на Б.М.Б. и И.Р.Я. в съсобственост и имот № 255.142 с площ от 494 кв.м.,   собственост на И.Р.Я. и Б.М.Б..

Достъпът преди промените до поземлени имоти № 255.139 е ставал от път представляващ поземлен имот № 255.9509 от запад на имота,собственост на Община Стара Загора, а на имот № 255.90 е ставал от път представляващ имот № 255.9510 от север на имота,  собственост на  Община Стара Загора. След  извършената  промяна  в  Плана  на новообразуваните имоти със Заповед № 10-00-964 от 15.05.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора, имот № 255.139 е обединен с част от имот № 255.90 и в последствие се образува новия имот № 255.141 с достъп от имот-път № 255.9510 от север и имот-път № 255.9509 от запад. Достъп към имота на новообразуваният имот № 255.142 е посредством имот-път от север № 255.9510. Вещото лице е посочило също така, че с последната промяна на Плана на новообразуваните имоти, старият имот № 255.139, който пък е бил образуван след влязла в сила Заповед № РД-25-930 от 30.05.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора, е обединен с частта от стария имот № 255.90, а сега с нов номер на имота № 255.141 и вече като номер на имот № 255.139 не съществува. Вещото лице е констатирало също така, че със Заповед № 507 от 28.03.2005 г., на Кмета на Община Стара Загора, на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка с §46, ал.1 от ПЗРЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Т.Г.Д. върху новообразуван имот извън строителните граници, одобрен със Заповед № 440 от 11.05.2004 г. на Областен управител на област Стара Загора.Поземленият имот е с площ от 990 м и представлява пл.№ 127, масив 255 в местност „Бойчо Бунар, землище на град Стара Загора с пълен номер № 255.127. Граници и съседи на имота, както следва: имот № 255.92; имот № 555.126; имот № 255.90; имот № 255.93; имот № 255.9509. Със Заповед № РД-25-930 от 30.05.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора е изменен Плана на новообразуваните имоти за местност „Бойчо Бунар" землище на гр.Стара Загора.Поземлен имот № 255.127 се разделя на новите имоти: имот № 255.139 с площ от 330 кв.м. собственост на Б.Г.Т. и имот № 255.140 с площ от 660 кв.м. собственост на И.П.Т.. И двата новообразувани имота №№ 255.141 и 255.142 имат лица и достъп от север от имот№ 255.9510. Вещото лице е посочило също така, че съгласно ЗУТ и ППЗСПЗЗ понятие характер на главен и обслужващ имот няма.

Вещото лице е дало заключение, че от новообразуваният имот № 255.141 в местност „Бойчо Бунар" по плана на новообразуваните имоти, землище на град Стара Загора, не могат да бъдат отделени 220 кв.м. Съгласно ПЗР на §4з, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, образуването на нови не могат да бъдат с площ по-малка от 250 кв. м.

От допълнителното заключение на вещото лице се установява, че след като вещото лице е посетило процесните имоти с идентификатори № 68850.255.141 и № 68850.255.142 по плана на новообразуваните имоти в местност „Бойчо бунар", землище на град Стара Загора и направил необходимият оглед и измерване на 22.10.2016 г. дава следното заключение:  По отношение на поземлен имот с идентификатор № 68850.255.90/по стар план/:-Със Заповед № 406 от 23.03.2006 г., на Кмета на Община Стара Загора, е възстановено правото на собственост на наследниците на Т.Г.Д. върху новообразуван имот извън строителните граници, одобрен със Заповед № 440 от 11.05.2004 г. на Областен управител на област Стара Загора. Поземленият имот е с площ от 992 кв.м. и представлява пл.№ 90, масив 255 в местност „Бойчо Бунар“, землище на град Стара Загора. Площта на имота е била от 992 кв.м. Съгласно одобреният със Заповед № 440 от 11.05.2004 г. на Областен управител на област Стара Загора, достъпът до процесният имот е даден да се осъществява от север, откъм имот пл.№ 9510, представляващ път, собственост на Община Стара Загора. На място същият съществува, има видими следи да е очертан и трасиран като такъв. От запад процесният имот също е граничел с имот пл.№ 9509 представляващ път, собственост отново на Община Стара Загора. Реален достъп от т.нар. път-имот пл.№ 9509 няма. На място същият не съществува, нито има някакви следи да е очертан или трасиран като такъв-път или улица. Лицето на процесният имот пл.№ 90 към имот пл.№ 9510- път от север, е било 83.50 м, а към имот пл.№ 9509-път от запад е било 12.50 м.

По отношение на поземлен имот с идентификатор № 68850.255.139/по стар план/: - Със Заповед № РД-25-930 от 30.05.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора е изменен  Плана на новообразуваните имоти за местност „Бойчо Бунар" землище на гр.Стара Загора.Поземлен имот № 255.127 се разделя на новите имоти: имот № 255.139 с площ от 330 кв.м. и имот № 255.140 с площ от 660кв. м. Площта на имот пл.№ 139 е 330кв. м. Съгласно одобрената промяна с горепосочената заповед, достъпът до процесният имот е даден да се осъществява от запад, от към имот пл.№ 9509 представляващ път, собственост на Община Стара Загора. Реален достъп от т.нар. път-имот пл.№ 9509 няма.На място същият не съществува, нито има някакви следи да е очертан или трасиран като такъв-път или улица.Лицето на процесният имот пл.№ 139 към имот пл.№ 9509- път от запад, е било 6.50 м.

В заключение е посочил, че имоти с идентификатори № 68850.255.90 и № 68850.255.139 вече не съществуват в този си вид и конфигурации. Със Заповед № 10-00-964 от 15.05.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора е изменен Плана на новообразуваните имоти за землището на гр.Стара Загора, местност „Бойчо Бунар" за имоти № 255.90 и имот № 255.139.С новата промяна са образувани новите поземлени имоти с идентификатори № 68850.255.141 с площ от 828 кв.м. и № 68850.255.142 с площ от 494 кв.м.

Заключенията са компетентни и добросъвестно изготвени, не са оспорени от страните по делото, поради което съдът ги възприема изцяло.

При така установената  фактическа обстановка, окръжният съд намира следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.108 от ЗС.

За да бъде уважен иска по 108 ЗС, следва да са кумулативно спазени следните три предпоставки, а именно: ищеца да е собственик на вещта, предмет на иска; вещта да се намира във владение или държане на ответника и  ответника да владее или държи вещта без да има основание за това.

В случая ищците  не са установили по безспорен и категоричен начин, че са собственици на процесния имот.

Основание за водене на настоящия иск ищците намират във факта, че със Заповед №РД-25-930 от 30.05.2012г. Кмета на Община Стара Загора извършил изменение на плана на новообразуваните имоти , като разделил съсобствения им с ответницата Б.Г.Т. имот със стар идентификатор 255.127 и образувал два имота – процесния имот №255.139, който предоставил на ответницата Т. и друг имот- който не е предмет на делото с № 255.140,  който предоставил на наследодателката на ищците И.Т., съобразно притежаваната от всеки идеална част. Ищците твърдят, а в мотивите си и РС е приел, че тази заповед е нищожна.

Настоящия състав не споделя тези изводи.  Заповед №РД-25-930 от 30.05.2012г. Кмета на Община Стара Загора е издадена на основание §4к ал.12 и ал.13 т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по молба на Б.Г.Т., приложените към нея документи и решение по т.14 на протокола от 24.0.42012г. на Комисия, назначена със заповед № РД-25-1-27 от 16.05.2009г., видоизменено със Заповед № РД-25-2667 от 20.11.2009г. Видно от приложената по делото преписка действително същата е образувана по молба на Б.Г.Т., но към заявлението си същата е приложила договора за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №…том …рег.№ …дело №…от …г., от който е видно, че на посочената дата Б.Г.Т. и И.П.Т. са се договорили, че ПИ от 990 кв.м. находящ се в землището на гр.Стара Загора в м. „Бойчо бунар“ от кадастрален район 255 по плана на новообразуваните имоти се дава и те приемат да получат в свой общ дял при квоти 2/3 ид.ч. за И.П.Т. и 1/3 ид.ч. за Б.Г.Т. гореописания имот. В обясненията, дадени от страната Б.Г.Т. пред съда, същата обяснява, че й се е наложило да продаде земята си по финансови причини, поради което е разговаряла с братовчедка си И.П.Т., която й е предложила процедурата на разделяне на съсобствения им имот да премине през Общината, така да си поделят реално имотите и след това Б.Т. да си продаде своята част от имота. Тези твърденията на ответницата не са оспорени от ищците по делото и не са представени доказателства за противното. Ето защо обясненията на страната, ценени ведно с факта на подаване на заявление до общината, извършване на доброволна делба между двете – И.Т. и Б.Т., както и факта, че след издаване на горепосочената заповед на Кмета на Община Стара Загора № РД-25-930 от 30.05.2012г., същата не е била обжалвана от наследодателката на ищците, въззивният съд намира, че сочат на изводи, че сме изправени пред хипотезата на § 4к ал.8 т.5 от ЗСПЗЗ.

Горепосочената заповед на Кмета е издадена на основание §4к ал.12 и ал.13 т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно разпоредбата на §4к ал.12 Измененията в случаите на ал. 8, т. 1, 2 и 3 се извършват въз основа на решенията на комисия, назначена със заповед на кмета на общината, в която се включват представители на областната администрация, на техническата служба на общината и на службата по геодезия, картография и кадастър. Алинея 8 посочва, че влязъл в сила план на новообразуваните имоти може да се изменя в следните хипотези:1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) когато помощният план, въз основа на който е изработен, съдържа съществени непълноти или грешки; при спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред; 2. когато планът съдържа явна фактическа грешка;3. когато планът е изработен при съществени закононарушения, освен ако има влязло в сила решение на съда или планът е приложен;4. по предложение на съда по дела за делба на имоти;5. със съгласието на всички пряко заинтересувани собственици.

В конкретния случай сме изправени пред хипотезата на т. 5 – със съгласието на всички  пряко заинтересувани собственици. Съдът намира, че в случая е налице съгласие на всички собственици, макар че заявлението е подадено само от Б.Т., тъй като преди това безспорно двете съсобственички са се поделили доброволно имота, именно тази делба е послужила като основание за искане до Кмета на Община Стара Загора за исканото изменение и извършване на реална делба на същите. Още повече, че след като им е връчена надлежно заповедта, същата не е обжалвана от никоя от съсобственичките. В допълнение следва да се посочи, че в подкрепа на горепосоченото е  и факта, че след смъртта на наследодателката на ищците Иванка Тончева нейните наследници – ищци в настоящото производство са си направили доброволна делба на останалите им в наследство от Иванка Петкова Тончева съсобствени недвижими имоти на 20.07.2015г. като видно от нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти №121 том ІІ рег.№ 5398 дело № 345/ 20.07.2015г. на Нотариус Б.Г., ищците по делото като наследници на общия им наследодател И.П.Т. са си поделили съсобствени недвижими имоти в землището на гр.Стара Загора като в дял на ищцата Ж.И.Т. е поставен ПИ от 660 кв.м., находящ се в землището на гр.Стара Загора ЕКАТТЕ 68850 в местността „Бойчо Бунар“ , съставляващ имот пл. № 140 по кадастрален район 255 по плана на новообразуваните имоти за землището, одобрен със Заповед №440/11.05.2004г. на Областния управител на област Стара Загора , с начин на трайно ползване – лозови насаждения, вид територия селско стопанство при граници и съседи: от север имот № 255.141 – лозе на Б.М.Б. и др., и имот №255.126 – лозе на Община Стара  Загора и др., от изток имот № 255.92 – лозе на Г.Д.Д. и др. , от юг- имот № 255.93 – лозе на И.П.Т. и от запад – имот № 255.141 – лозе на Б.М.Б.др. и кад. № 255.9509 – улица на Община Стара Загора, като това  е имотът, получен от И.П.Т. именно на основание оспорената заповед на Кмета на Община – Стара Загора, т.е. към онзи момент ищците не са имали никакви претенции по процесната заповед.   

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че Заповед №РД-25-930 от 30.05.2012г. Кмета на Община Стара Загора е законосъобразна. Издадената заповед също така не е нищожна. Това е така защото Заповедите с правно основание  §4к ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и последващите такива по §4к ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ имат вещно правно действие по изрично разпореждане на закона. Същите индивидуализират имота по плана на новообразуваните имоти по площ, местонахождение и съседи. Възстановяват и изменят правото на собственост, поради което следва да се приеме, че е напълно в компетенциите на Кмета да отреди в изключителна собственост на всеки един от съсобстевниците отделен поземлен имот. Нещо повече, не само че наследодателката на ищците не е оспорила заповедта на Кмета в предвидените за това срокове и ред, а и нейните наследници не са сторили това след смъртта й. Ищците също така не са оспорили заповедта след смъртта й, нещо повече, те на основание на тази същата заповед са се снабдили с всички изискуеми документи за отредения със същата заповед в тяхна собственост парцел с идентификатор №255.140 и са поделили същия, ведно с други техни съсобствени имоти.  

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че Заповед №РД-25-930 от 30.05.2012г. Кмета на Община Стара Загора е стабилен административен акт, същата не е нищожна и с оглед разпоредбата на чл.105 от АПК всички права, които Б.М.Б. и Я.П.Б. са придобили в качеството си на трети добросъвестни лица са противопоставими на ищците.

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че не е налице първата предпоставка на чл.108 от ЗС, а именно ищците да са собственици на вещта, предмет на иска. Същите не са установили по безспорен и категоричен начин по делото, твърдението си, че са собственици на претендирания от тях имот спрямо ответниците по делото.

След като не е налице тази предпоставка, то не следва да се обсъжда наличието и или липсата на останалите предпоставки наличието, на които води до основателност на иска по чл.108 от ЗС.

От събраните по делото доказателства безспорно е установено по делото, че ответниците Б.Б. и Я.Б. са собственици на новообразуван имот с идентификатор 68850.255.141 с площ от 828 кв.м. по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед РД 18-43/25.05.2009г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18-1039-05.02.2015г. на Н-к на СГКК-Стара Загора с адрес на поземления имот: гр.Стара Загора /§4по ПЗР на ЗСПЗЗ/, м. „Бойчо Бунар“. Имотът е образуван от част от ПИ със стар идентификатор 255.90 и имот със стар идентификатор 255.139 по плана на местността. Собствеността на тези реални части от новообразувания имот 68850.255.141 са придобити на правно основание, видно от представените по делото писмени доказателства. Праводателите им също са придобили имотите, послужили за образуване на собствения им недвижим имот на правно основание. Всички нотариални актове, въз основа на които са придобили имотите, са извършени по предвидения в закона ред, вписани са своевременно в Службата по вписванията гр.Стара Загора, представляват официални писмени документи и се ползват са материална доказателствена сила пред съда. Всички административни актове, послужили за издаването на Нотариален акт по чл.587 ал.1 от ГПК, акт № …, т. …, дело …г. на Нотариус В.Д., са допустими и валидни, издадени са от оправомощено лице – Кмета на Община Стара Загора. Същите са влезли в законна сила, не са обжалвани пред съд в предвидените за това срокове, като са изтекли всички преклузивни срокове за извънредната им отмяна.

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че предявеният иск с правно основание чл.108 от ЗС е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Ето защо обжалваното решение е неправилно , поради което следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено друго, с което бъде отхвърлен предявения от Ж.И.Т., П.И.Т. и И.Т.Г. против Б.Г.Т., Б.М.Б. и Я.П.Б. иск по чл.108 от ЗС, като неоснователен и недоказан.

 

Обжалваното решение следва да бъде отменено и в частта, в която е отменен констативен нотариален акт за собственост № …, т…., рег. № …, дело № …г. на нотариус В.Д. в частта, в която Б.Г.Т. ***, № …, вх…., ет…., ап…., ЕГН ********** е призната за собственик на 2/3 идеални части от ПИ № 255.139 по плана на новообразуваните имоти м. Бойчо Бунар, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-930 от 30.05.2012 г. на кмета на община Стара Загора, с площ от 330 кв.м, IX категория, при граници и съседи на имота: ПИ 255.140 - лозе на И.П.Т.; улица; ПИ 255.90 - лозе на Б.Г.Т.,***, с оглед  разпоредбата на чл.537 ал.2 от ГПК.

 

          С оглед изхода на делото, а именно основателност на въззивната жалба, следва въззиваемите да бъдат осъдени да заплатят на въззивниците направените разноски по делото, които са общо в размера на 1230 лв. – за двете съдебни инстанции, съобразно представения списък с разноските.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :     

 

ОТМЕНЯ решение № 1102 от 28.11.2016 г., постановено по гр.дело № 893/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.И.Т., П.И.Т. и И.Т.Г. против Б.Г.Т., Б.М.Б. и Я.П.Б. иск за признаване за установено по отношение на Б.Г.Т. ***, № …, вх…., ет…., ап…., ЕГН **********, Б.М.Б. с ЕГН ********** и Я.П.Б. с ЕГН **********, двамата от гр. Стара Загора, бул. …, № …, вх…., ет…., ап…., че Ж.И.Т. с ЕГН ********** ***, П.И.Т. с ЕГН ********** ***, № …и И.Т.Г. с ЕГН ********** ***, са собственици общо на 220/828 идеални части от ПИ № 255.141 по плана, одобрен със заповед № 10-00-964 от 15.05.2013 г. на кмета на община Стара Загора, целия с площ от 828 кв.м, м. Бойчо бунар, IX категория, при граници на целия имот: улица, ПИ 255.140 - лозе на И.П.Т.; ПИ 255.126 - лозе на Община Стара Загора, ПИ 255.142 -лозе на Б.М.Б. *** за осъждане на основание чл.108 ЗС Б.М.Б. с ЕГН ********** и Я.П.Б. с ЕГН **********, двамата от гр. Стара Загора, бул. …, № …, вх…., ет…., ап…., да предадат владението на Ж.И.Т. с ЕГН ********** ***, П.И.Т. с ЕГН ********** ***, № …и И.Т.Г. с ЕГН ********** ***, върху общо на 220/828 идеални части от ПИ № 255.141, по плана, одобрен със заповед № 10-00-964 от 15.05.2013 г. на кмета на община Стара Загора, целия с площ от 828 кв.м, м. Бойчо бунар, IX категория, при граници на целия имот: улица, ПИ 255.140 -лозе на И.П.Т.; ПИ 255.126 -лозе на Община Стара Загора, ПИ 255.142 - лозе на Б.М.Б. ***, като неоснователен е недоказан.

 

ОСЪЖДА Ж.И.Т. с ЕГН ********** ***, П.И.Т. с ЕГН ********** *** опълченска, № 28 и И.Т.Г. с ЕГН ********** *** да заплатят на Б.М.Б. с ЕГН ********** и Я.П.Б. с ЕГН **********, двамата от гр. Стара Загора, бул. …, № …, вх…., ет…., ап….сумата от 1230 лв. /хиляда двеста и тридесет лева/, представляващи направените разноски по делото

         

Решението е постановено при участието на И.Р.Я. и Ш.М.Я.,*** като трети лица-помагачи.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

 

 


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             ЧЛЕНОВЕ: