Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  112                               10.04.2017 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 10 април                                               две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                    ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                         НИКОЛАЙ УРУКОВ

СЕКРЕТАР: …………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1120 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба от „СЕЗСТРОЙ" ЕООД с адрес  гр.Стара Загора ул."Отец Паисий" №38,    представлявано    от    управителя С.Ф.М. против постановление за възлагане на недвижим имот, изготвено от ЧСИ Г.И. по изп.д.№20167650400958.   

Жалбоподателят обжалва извършената публична продан, тъй като счита, че при извършеното наддаване са допуснати нарушения и същата не е извършена надлежно, тъй като при определянето на цената от която следва да бъде извършено наддаването, съдебния-изпълнител не бил съобразил методологията при нейното изчисление - нарушение на чл.485 ал.1 във вр. с чл.468 от ГПК,както и чл.485 ал.2 от ГПК.       Също така не е била посочена коректната стъпка при наддаването, а  отделно от това такова наддаване не е било извършено коректно. С оглед на това моли съда  да разгледа жалбата му и след като установи, че са налице твърдяните от него нарушения, да постанови решение, с което да бъде отменена извършената публична продан на подробно описания недвижим имот.

Моля на основание чл.438 от ГПК съда да спре изпълнението на продажбата на недвижимия имот.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ  Г.И..

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изпълнително дело № 20167650400958 по описа на ЧСИ Г.И. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна.

Изпълнително дело №20167650400958 е образувано по молба с вх. № 10946 от 25.04.2016 год., подадена от взискателя „Валекс строй 2012" ЕООД с ЕИК 202172082 срещу длъжника "Сезстрой" ЕООД с ЕИК 123730575, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Отец Паисий" № 38, представлявано от управителя С.Ф.М.. Към молбата е приложен изпълнителен лист от 25.04.2016г., изд. по гр. дело №649/2016г. по описа на Районен съд — Стара Загора.

Съдебният изпълнител е връчила покана за доброволно изпълнение на длъжника на 11.05.2016г., в която го е уведомила за започналото принудително изпълнение, наложената възбрана върху процесния недвижим имот и датата, за която е насрочила опис на възбранения недвижим имот.

ЧСИ е наложила възбрана върху следния недвижим имот, собственост на длъжника „Сезстрой" ЕООД, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 68850.200.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-43/25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000, местност „Сейрекова нива", с площ: 1 959 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 200006, съседи: 68850.200.30, 68850.200.33, 68850.200.5, 68850.200.26, ведно с построената е имота сгряла с идентификатор 68850.200.6.1, застроена площ от 138 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад, представляваща съгласно Разрешение за строеж №РС-И 289 от 27.05.2010 год., издадено от Община Стара Загора „Склад за строителни материали и кабел 1 кV, със застроена и РЗП от 134, 55 кв. м, който поземлен имот съгласно документ за собственост Нотариален акт за покупко- продажба, вписан в СВ - Стара Загора в том 14, акт № 68, вх. рег. № 5496/22.05.2008г. представлява Земеделска земя - нива, находяща се в землището на град Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850, с площ 1 960 кв. м, четвърта категория, в местността „Сейрекова нива", съставляваща имот 200006 по плана за земеразделяне на град Стара Загора, при граници: имот № 200007 - нива на наследници на М.Р.К. и К.М., имот № 001630 - полски път на Община Стара Загора, имот № 200026 - нива на наследници на И.А.П., имот № 200005 - нива на З.К.П. и др. Възбраната е била вписана в СВ - Стара Загора в том 2, акт №146, вх.рег. № 5010/05.05.2016 год. Уведомила е ипотекарния кредитор „Уникредит Булбанк" АД и обезпечения кредитор НАП, чрез офис Стара Загора за наложената възбрана и определената дата за извършване на опис на процесния недвижим имот.

На оси. чл.458 от ГПК и удостоверение с изх. № 240371601574805/09.05.2016г. ЧСИ е присъединила държавата като взискател в изпълнителното производство за сумата от 61 837,08 лева, за което е уведомила длъжника и взискателя с нарочни съобщения.

На 03.06.2016г. в 10.30 часа съдебният изпълнител е извършила опис на процесния недвижим имот, за което е съставила протокол. На описа са присъствали длъжника и вещо лице от списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица към Окръжен съд — Стара Загора.

На 01.07.2016г. по изпълнителното дело е постъпило заявление от длъжника, с което същият е уведомил съдебният изпълнител, че желае върху определената начална цена за имота, предмет на опис и продажба по изп. дело № 20167650400958, който е освободена доставка по смисъла на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС да бъде начислен данък върху добавената стойност съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.

С оглед спазване разпоредбата на чл. 485 от ГПК, ЧСИ е изискала от Община Стара Загора удостоверение за данъчна оценка на процесния имот. Съгласно писмо и удостоверение от общината с изх. №10-11-8257/15.07.2016г., данъчната оценка за поземления имот е в размер на 25 509,80 лева. Община Стара Загора също така е уведомила съдебния изпълнител, че не е предоставила данъчна оценка за построената в имота сграда и такава не може да бъде изчислена, тъй като сградата не е декларирана и за същата няма данни за издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Съдебният изпълнител е насрочила първа публична продажба за периода от 19.09.2016г. до 19.10.2016г., при начална цена за имота в размер на 171 000 лева с ДДС, за което е уведомила длъжника, взискателя и обезпечените кредитори.

С протокол от 20.10.2016г. тази публична Продан е била обявена за нестанала поради неявяване на купувачи.

По молба на взискателя съдебният изпълнител е насрочила втора публична продан за периода от 13.01.2017г, до 13.02.2017г. при цена за имота 80 на сто от цената при първата продан, или 136 800 лева с вкл. ДДС. Съставила е обявление по чл.487 от ГПК и е разгласила проданта съгласно изискванията на ГПК. Уведомила е страните и обезпечените кредитори.

С протокол от 14.02.2017г. съдебният изпълнител е обявила за купувач „Делта 17" ЕООД с ЕИК 204433467, подал единствено валидно наддавателно предложение, като е предложил цена за имота в размер на 136 800 лева с вкл. ДДС.

В законоустановения срок купувачът с заплатил предложената от него цена и съдебният изпълнител е изготвил постановление за възлагане за продадения недвижим имот. Уведомила е страните по делото за изготвеното постановление за възлагане, а така също ипотекарния кредитор и обезпечените кредитори, вписали възбрана върху недвижимия имот.

На 06.03.2017г. по делото е постъпила жалба с вх. № 7224, подадена от „Сезстрой" ЕООД — длъжник по изпълнително дело № 20167650400958 против изготвеното постановление за възлагане на продадения недвижим имот. Оплакванията на жалбоподателя са в смисъл, че при извършеното наддаване са били допуснати нарушения, определянето на цената било извършено в нарушение чл.485, ал.1 вр. чл.468 от 1 ПК, както и чл.485, ал.2 от ГПК, не била посочена коректна стъпка при наддаването. Моли Окръжен съд - гр. Стара Загора да спре изпълнението на продажбата на недвижимия имот.

Жалбоподателят е длъжник по изпълнителното производство.

Съгласно разпоредбата на  чл.435, ал.З от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника на две основания — когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или когато имуществото не е възложено на най-високата предложена цена. В първата хипотеза наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл.489 и чл.490 от ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. В този смисъл е и Тълкувателно решение №  2/26.06.2015г. на ВКС, съгласно което част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най - високата предложена цена. Извършената продан в конкретния случай не страда от нито един от посочените пороци, наддавателното предложение на обявения купувач съдържа необходимите реквизити, предвидени в чл. 489 от ГПК - индивидуализация на имота, посочване на предлаганата цена с цифри и с думи, приложено е платежно нареждане за платен задатък и прочие. В конкретния случай оценката е определено съобразно правилата на чл. 485 във вр. с чл.468 от ГПК. Постъпило е едно единствено наддавателно предложение, което не е нарушение, тъй като законът не поставя като условие за извършване на наддаването постъпването на повече от едно наддавателно предложение.

Всички останали съображения, наведени в жалбата са ирелеватни, тъй като в разпоредбата на чл.435 от ГПК са посочени изчерпателно кои действия на ЧСИ могат да бъдат обжалвани от страните в изпълнителното производство, поради което не следва да бъдат обсъждани от настоящия състав, тъй като за тях закона не допуска обжалване.

Предвид гореизложените съображения, окръжният съд намира, че процедурата по наддаване не е опорочена и процесния недвижим имот е възложен на най -високата предложена цена, поради което жалбата е неоснователна и следва да бъдат оставена без уважение.

Искането за спиране на изпълнителното производство на основание чл.438 от ГПК се явява неоснователно, предвид неоснователността на жалбата.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                         Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 7224 от 06.03.2017г., подадена от „Сезстрой" ЕООД с ЕИК 123730575, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Отец Паисий" № 38, представлявано от управителя С.Ф.М.- длъжник по изпълнително дело № 20167650400958 по описа на ЧСИ Г.И. с район на действие ОС-Стара Загора  против изготвеното постановление за възлагане на  недвижим имот като неоснователна.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането  на „Сезстрой" ЕООД с ЕИК 123730575, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Отец Паисий" № 38, представлявано от управителя С.Ф.М. за спиране на изпълнението по изп.д. №958/2016г. по описа на ЧСИ Г.И. с район на действие ОС-Стара Загора.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

                                     

ЧЛЕНОВЕ: