Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 113                             10.04.2017 година                            гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 10 април                                                                                                 2017 година

В закрито заседание в следния състав

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

 

                                                                   НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                   

СЕКРЕТАР: …………………….. …………………………………………….....

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………...

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА в.гр.д. № 1137 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК.

Постъпила е жалба от  адв. В.К.-АК, гр. Стара Загора, като пълномощник на К.Ж.Ж. като родител и законен представител на Б.И.И. - взискател по изп. дело № 20128710400042 год. по описа на ЧСИ Я.Г., с рег. № 871, с район на действие-ОС, гр. Стара Загора против Разпределение от 20.01.2017 год. по изпълнително дело № 20128710400042 по описа на ЧСИ Я.Г., с рег. № 871 и район па действие-ОС - гр. Стара Загора.

Жалбоподателката счита, че изготвеното от ЧСИ разпределение е неправилно, незаконосъобразно. В обжалваното разпределение било записано, че Б.И.И., представляван от своята майка и законна представителка К.Ж.Ж. следва да заплати сумата 1151.50 лева, представляваща, както следва: 5.5 лева-д.т.за АВ и 1 146 / хиляда ето четиридесет и шест /лева такси за ЧСИ  или на практика той следвало да заплати горепосочената сума, за да му бъде възложена 1/6 идеална част от процесния имот. На първо място жалбоподателката твърди, че тази сума представлява вземане за разноски по принудителното изпълнение по смисъла на чл. 136, т. 1 от ЗЗД .Такова вземане се ползвало с право на предпочтително удовлетворение пред вземането за издръжка, каквото е това на жалбоподателя, което към момента възлиза на 9 259.06 лева. Посочените обаче суми в разпределението, представлявали такси на ЧСИ, които не са изчислени правилно и законосъобразно съгласно изискванията па Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. От друга страна малолетния Б.И.И., представляван от майка си К.Ж.Ж. бил освободен от заплащане па такси и разноски по производството по силата на чл. 83, ал. първа, т. 2 от ГПК. Въпреки, че участва като наддавач в публичната продан, той не губел качеството си на взискател и правото, което горната разпоредба му гарантира. В противен случай сме били изправени пред нарушение па разпоредбата на чл. 83, ал. първа, т. 2 от ГПК и т. 30. от Тарифата. Ето защо счита, че обжалваното разпределение от 20.01.2017 год. по изп. дело № 42/2012 год. по описа на ЧСИ Я.Г., с рег. 871 е незаконосъобразно, неправилно, изготвено в нарушение па чл. 460 във вр. с чл. 83, ал. първа, т.2 от ГПК и т. 30 от Тарифата. С оглед, на което моли да бъде отменено Разпределение от 20.01.2017 год. по изпълнително дело № 20128710400042 по описа на ЧСИ Я.Г., с рег. № 871 и район на действие-ОС, гр. Стара Загора и да бъде задължена  същата да извърши ново разпределение съобразено със законовите изисквания. Моли  да им бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

        Не са постъпили писмени възражения от длъжника И.Б.И..

       Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.  

Изпълнителното производство е образувано по молба на К.Ж.Ж., като майка и законен представител на Б.И.И., въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр. дело №. 4162/2011 г. по описа на СтРС .

Вземането, предмет на изпълнителното дело, произтича от вземане за издръжка. Поканата за доброволно изпълнение с изх. № 2848/23.02.2012 г. е получена от длъжника на 12.03.2012 г.

По изпълнителното дело е наложена възбрана върху следният недвижим имот, собственост на длъжника, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор № 68850.509.3292.1.35 представляващ Жилище, Апартамент № …, с площ 49, 83 кв.м., находящ се в гр. Старо Загора, кв. Казански № …, вх. …, ет….

В производството по изпълнителното дело няма постъпили суми от длъжника и по искане на взискателя е насрочен опис на възбранения имот. Призовката за принудително изпълнение с изх. № 7257/10.10.2016 г. е получена лично от длъжника на 10.10.2016 г. Насрочена е от съдебния изпълнител за периода 09.12.2016 г. -09.01.2017 г. публична продан на притежаваната от длъжника 1/6 идеална част от горепосочения имот. Взискателят К.Ж.Ж., като майка и законен представител па Б.И.И. участва в публичната продан и на основание чл. 492, ал.2 от ГПК е обявена за купувач на горепосочения недвижим имот.

Изготвено е разпределение на съдебния изпълнител от 20.01.2017 г. на сумата, представляваща продажна цена по публична продан на недвижим имот. Съгласно това разпределение взискателят следва да внесе сумата от 1 151.50 лв., представляващи: допълнителни разноски /Агенция по вписванията/- 5.50лв. и Такси ЧСИ - 1146.00 лв. / от които 174 лв. за възстановяване на субсидиарни такси на ОС Стара Загора/, за да получи в собственост имота, за чийто купувач е обявен.

Взискателят твърди, че същият следвало да бъде освободен от заплащане на всякакви такси, свързани с публичната продан на имота.

По изпълнителното дело са начислени такси - авансови и такси съгласно т. 26 от ТТР към ЗЧСИ /за изпълнение на парично вземане/. В конкретния случай е осребрен имот на длъжника на стойност 7000 лв. При този продажна цена е обявен наддавача /взискател/ за купувач и тази стойност формира материалния интерес на събраната по делото сума.

Съгласно разпоредбата на т. 30 от ТТР към ЗЧСИ - субсидирани са само авансовите такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово правоотношение. Същите се изплащат на съдебния изпълнител от бюджета на съответния Окръжен съд и след като биват събрани от длъжника, се възстановяват на бюджета.

В случая от бюджета на съда на съдебния изпълнител е изплатена сума в размер но 174 лв. като субсидирана такса. Начислени са допълнителни авансови такси във връзка с публичната продан /връчване на уведомления, разпределения и др./, както и се дължи т. 26 от ТТР към ЗЧСИ /такса изпълнение/ съобразно осребрената сума от 7000 лв.

Тези такси следва да бъдат заплатени на съдебния изпълнител, тъй като производството по делото пред съдебния изпълнител не е безплатно. Тези такси са за сметка на длъжника, но законът е предвидил авансовите такива да се изплащат от бюджета, в който след събирането им от длъжника да бъдат връщани.

В случая е осребрен имот на длъжника на стойност 7000 лв., и тази сума следва да покрие разноските по изпълнението, както и платените от бюджета авансови такси.

Не може да се приеме тезата на взискателя, че тези такси не следва да се заплащат от него.

В качеството си на взискател по делото той е освободен от заплащането на такси и разноски на основание чл. 83 ал.1 т.2 от ГПК, съгласно която такси и разноски по производството по делата не се внасят от ищците по искове за издръжка. Впоследствие обаче вече той придобива и ново качество в изпълнителния процес – той става трето лице-купувач на имот на публична продан. Действително той ползва вземането си, предмет на изпълнителното дело при закупуване на имота, но дължимите по делото такси следва да бъдат заплатени от стойността на имота, а тъй като взискателят получава в собственост въпросния имот, таксите следва да бъдат заплатени от купувача.

Ако купувачът на имота би било трето лице, което не е страна по делото, същото би внесло продажната цена по делото, която сума би била разпределена по същия начин и взискателят нямаше да получи пълната продажна цена, а част от нея, след удържане на дължимите такси, част от които биха се върнали в бюджета на Окръжния съд. При тази ситуация законодателя не е предвидил освобождаване от заплащане на дължими такси и разноски във връзка с проведената публична продан.

Неоснователно е и възражението, направено в жалбата, че тези такси не са правилно изчислени от ЧСИ, тъй като същите са съобразени с изискванията на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ.

С оглед на гореизложеното окръжният съд намира, че изготвеното разпределение на съдебния изпълнител от 20.01.2017 г. на сумата, представляваща продажна цена по публична Продан на недвижим имот е правилно и законосъобразно. При проследяване на правно релевантните действия на ЧСИ настоящата инстанция намира, че разпределението не съобразено с императивните изисквания на закона.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваното разпределение е извършено съобразно нормите на ГПК, които го регламентират, поради което жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от адв. В.К.-АК, гр. Стара Загора, като пълномощник на К.Ж.Ж. като родител и законен представител на Б.И.И. - взискател по изп. дело № 20128710400042 год. по описа на ЧСИ Я.Г., с рег. № 871, с район на действие-ОС, гр. Стара Загора против Разпределение от 20.01.2017 год. по изпълнително дело № 20128710400042 по описа на ЧСИ Я.Г., с рег. № 871 и район па действие-ОС - гр. Стара Загора.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: