Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  Номер 125                               21.04.2017г.                      град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Втори състав

На двадесет и първи април 2017  год.            

В закрито заседание в следния състав:       

                                    

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

                                                                                       СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                           

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ    

въззивно гражданско дело № 1157 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

 

          Производство по чл.437 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК.

 

Делото е образувано по постъпилата жалба от “К.”- ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.С. срещу Постановление от 21.03.2017г. на ЧСИ- И. Д. С.- С., с което на “К.”- ЕАД, гр.С. е отказано конституирането в качеството на взискател по изп.д.№ 20128700400632 срещу длъжника С.З.С.- ЕГН **********, тъй като счита, че той е бил надлежно уведомен за извършената цесия между първоначалния взискател “БНП П.” ЕАД, гр.С. и поискалия нов такъв- жалбоподателя “К.”- ЕАД, гр.С.. Счита, че уведомяването на длъжника за извършеното прехвърляне на вземането, като част от фактическия състав, пораждащ действието на цесията, е от значение само по себе си като резултат-довеждане на факта до знанието му, и че не е от съществено значение дали цедентът ще извърши това правно действие лично или ще упълномощи друго лице, включително цесионера, да стори това от негово име. Заявява също така, че според него няма пречка да се използва институтът на договора за поръчка, съчетан с упълномощаване, тъй като липсва изрична законова забрана за това. Така, в случая актът на уведомяване по чл. 99, ал. 3 от ГПК е осъществен от името на предишния кредитор, но от страна на новия такъв, и има равностойно правно значение, както ако бе извършен от предишния кредитор лично, и неоткриването на длъжника на адреса, който той е посочил на кредитора, не може да повлияе на редовността на извършеното уведомяване. Моли ОС да се произнесе по атакувания отказ на ЧСИ И. С. да го конституира, като ищец по изп.д.№ 20128700400632 срещу С.З.С.- ЕГН ********** ***, като неоснователен, незаконосъобразен и необоснован, да го отмени и да постанови конституирането му като ищец по това изп.дело, със законните последици.

 

По делото не е постъпил писмен Отговор от първоначалния взискател БНП“П.“- ЕАД, гр.С. в законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от  ГПК.

 

Постъпили са писмени Мотиви по реда на чл.436, ал.3 от ГПК от ЧСИ- И. С. с район на действие района на ОС- С., с които са дават подробни фактически и правни обяснения на извършените от него атакувани действия, обосноваващи спорен него пълната неоснователност на процесната жалба против неговия отказ.

 

По настоящото в.гр.д. е приложено фотокопие на цялото изп. дело № 632/2012г. на ЧСИ- И. С.- С..

 

Въззивният съд, след като прецени доказателствата по делото, оплакванията на жалбоподателя и мотивите на ЧСИ, като взе предвид приложимото материално и процесуално право, намира за установено и доказано по несъмнен начин следното:

 

В кантората на ЧСИ- И. С.- С. на 30.05.2012г. във връзка с представени молба и изпълнителен лист от ищеца по ч.гр.д.№ 281/2011г. по описа на РС- Р., обл.С., е било образувано това ИД № 20128700400632 с първоначални страни- взискателя "БНП П."- АД, гр.С., като взискател и длъжника С.З.С. ***. На 20.06.2016г. по изп.дело е постъпила официална писмена Молба вх.№ 8144, изходяща от "Кредит инкасо инвестмънтс БГ" ЕАД, в качеството му на цесионер, като към молбата е било представено копие от писмен Договор за цесия от 22.04.2016г. с Приложение -списък на прехвърляни вземания, Потвърждение за извършената цесия; Пълномощно № 3078/2016г., Удостоверение от Агенция по вписвания, Пълномощно на юрисконсулт С. С. и Уведомление за извършената цесия адресирано до длъжника. От материалите по изп.дело е видно, че липсва каквото и да сигурно писмено доказателство, че Уведомлението действително е връчено на самия длъжник, поради което с разпореждане от същата дата на ЧСИ молбата е оставена без движение до представяне от молителя на убедително писмено доказателство за надлежно връчване на уведомлението на длъжника.

Впоследствие на 11.08.2016г. по изп.дело е постъпила нова писмена Молба от взискателя, с която е представено копие от обратна разписка на "МиБМ експрес" ООД, от която е видно, че с нея е следвало да бъде връчено Уведомление за цесия от 22.04.2016г., като пратката е била адресирана до длъжника С.З.С. на домашния му адрес в с.З., общ.С., ул.“Т.“ № ., като върху разписката е отбелязано, че пратката не е получена от адресата, поради "сменен адрес".

 

Предвид безспорния факт, че Уведомлението за цесия не е действително получено от адресата й/длъжника по изп.дело/, а пратката е върната обратно на подателя й, с Разпореждане от 21.03.2017г. ЧСИ е постановил отказ да бъде конституиран като взискател жалбоподателя "Кредит инкасо инвестмънтс БГ" ЕАД,  поради ненадлежно уведомяване на длъжника. Действително разпоредбата на чл.99, ал.4 от ЗЗД предвижда, че "Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор", като очевидно целта на съобщението е да осигури защита на длъжника срещу ненадлежно изпълнение на неговото задължение в полза на лице, което не е носител на вземането срещу него. Поради което неоснователна и недоказана се явява защитната теза на жалбоподателя, че неоткриването на длъжника на посочения от самия него адрес не влияе на редовността на уведомяването, тъй като е станало по негова вина, но за това няма никакви официални писмени доказателства по изп.дело от кандидат- взискателя. Очевидно е следвало при наличие на данни за смяна на домашния адрес на длъжника/постоянен и настоящ по ЗГР/, това да се удостовери по надлежния официален писмен ред, което не е било направено въобще от новия кандидат- взискател/жалбоподателя/.

 

Следователно и предвид гореизложеното очевидно не е налице реалното връчване на уведомлението за извършена цесия на длъжника по изп.дело, която е задължително и необходимо условие за произвеждане на действие на договора за цесия по отношение на всички трети лица/какъвто в случая се явява длъжника/ и в този смисъл постановеният отказ на ЧСИ- Иван Стръмскн да конституира нов взискател на мястото на първоначалния се явява изцяло обоснован и законосъобразен, и следва да бъде потвърден напълно, със законните последици от това.

 

Ето защо предвид изложените съображения и на основание чл.437, ал.1, 3 и 4 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК и във вр. с чл.99, ал.4 от ЗЗД, въззивният ОС- С.

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Постановление от 21.03.2017г. на ЧСИ- И. Д. С.- С., с което на “К.”- ЕАД, гр.С. е отказано конституирането в качеството на нов взискател по изп.д.№ 20128700400632 срещу длъжника С.З.С.- ЕГН **********,***.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                               

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :        

 

 

        

                                             ЧЛЕНОВЕ :