О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

307                                         12.04.2017 г.                      Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети март                                две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                            

                                                           НИКОЛАЙ УРУКОВ                    

                     

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1050 по описа за 2017 година.

 

          Производството е по реда на чл.435 и следващите от ГПК.

 

Жалбоподателите А.Я.Д. - длъжник и Р.К.Р. – трето лице ипотекарен длъжник, чрез адв. М.Д., обжалват постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 389/2012г. от 28.12.2016 г. по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 на КЧСИ.

 

Считат, че постановлението на ЧСИ е неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и при грубо нарушение на правото им на собственост и защита. ЧСИ неправилно и незаконосъобразно определил началната цена, от  която да започне наддаването в проведената публична продан на ипотекирания недвижим имот, тъй като съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК определената от СИ начална цена била основен първоначален елемент от наддаването. Освен това считат, че публичната продан не била разгласена правилно и при спазване разпоредбите на ГПК, защото имотът не бил описан съгласно действащата кадастрална карта и кадастрален регистър. Излагат съображения.

 

 Молят съдът да постанови съдебен акт, с който да отмени изцяло обжалваното постановление за възлагане на недвижимия имот.

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК не са постъпили писмени възражения от взискателя Банка „ДСК“ ЕАД - гр.София.  

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК е постъпило писмено становище от ЧСИ Р.М., в което се взема становище за недопустимост на жалбата, алтернативно за неоснователност. Моли съдът да остави жалбата без разглеждане. В случай, че допусне жалбата до разглеждане, моли да я остави без уважение.

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери обжалваното действие на ЧСИ по приложеното копие от изп. д. № 389/ 2012г. по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 на КЧСИ – постановление за възлагане на недвижим имот от 28.12.2016 г., намери за установено следното:

 

          ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

                  

          Изпълнително дело № 389/2012г. по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Стара Загора е образувано по молба на взискателя Банка „ДСК”ЕАД  -ФЦ гр.Казанлък от 11.06.2012г. по приложен изпълнителен лист. С изпълнителен лист от 16.11.2011г., по ч.гр.д. № 2669/2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, длъжникът А.Я.Д. е осъден да заплати на взискателя сумата от 17 612,55 лв. за главница, с 1766,29 лв. – договорна лихва от 28.09.2010г. до 15.11.2011г.,  178.85 лв. лихва за забава от 28.10.2010 г. до 15.11.2011 г., законна лихва върху главницата от 15.11.2011г. до изплащане на вземането, както и сумата 1031,15 лв. разноски по делото. Длъжникът А.Я.Д. е получил ПДИ на 26.06.2012г.  Ипотекарният длъжник Р.К.Р. е получил ПДИ на 14.08.2012г.

          На 17.09.2012г. ЧСИ е извършил опис на недвижим имот и е съставил протокол за опис. На описа е присъствало вещо лице. Вещото лице в изготвената съдебно – техническа експертиза е оценило недвижимия имот на 29 000 лв., поради което ЧСИ е определил начална тръжна цена 21 000 лв.       С обявление от 17.11.2016г. е насрочена публична продан от 22.11.2016г. до 22.12.2016г. В съставен на 23.12.2016г. Протокол за обявяване на наддавателни предложения и на купувач е обявен А.А.А. за купувач на процесния недвижим имот, за сумата 21 213 лв. С обжалваното постановление от 28.12.2016г. за възлагане на недвижим имот, имотът е възложен на А.А.А. за сумата 21 213 лв.  

                  

          Съобщението до длъжника А.Я.Д. за изготвеното постановление за възлагане на недвижим имот е получено на 11.01.2017г. , а жалбата против това действие е постъпила при ЧСИ на 13.01.2017г., т.е. в срока за обжалването му. 

 

          Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

         

          Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. В този смисъл е налице задължителна съдебна практика - Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, т.8.

          В случая жалбоподателят оспорва разгласяването на публичната продан и определената начална цена от ЧСИ, от която е започнала публичната продан, поради което неговите оплаквания касаят действия по подготвяне на публичната продан от ЧСИ и съгласно цитираното по – горе ТР на ВКС излизат извън предмета на проверката от съда при обжалване на постановлението за възлагане на недвижим имот.

С оглед на изложените съображения, съдът намира, че жалбата на жалбоподателите се явява процесуално недопустима. Обжалваното с нея постановление за възлагане на недвижим имот от 28.12.2016 г., по изп.д. № 389/2012г. по описа на ЧСИ Румяна Манджурова с рег. № 868 на КЧСИ, в качеството им на длъжници, досежно разгласяването й и определянето на начална цена на процесния имот не попада в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

Ето защо, окръжният съд намира, че жалбата на жалбоподателите А.Я.Д. - длъжник и Р.К.Р. – трето лице ипотекарен длъжник, чрез адв. М.Д., с която обжалват постановление за възлагане на недвижим имот от 28.12.2016г.  по изп.д. № 389/2012г. по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 на КЧСИ, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Производството по делото следва да бъде прекратено.

 С оглед изхода от спора, разноски на жалбоподателите не следва да се присъждат.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Я.Д. – длъжник , с ЕГН ********** и адрес *** и Р.К.Р. – трето лице ипотекарен длъжник,  с ЕГН ********** и адрес ***, чрез адв. М.Д., с която обжалват постановление за възлагане на недвижим имот от 28.12.2016 г.  по изп.д. № 389 /2012 г. по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 на КЧСИ, като недопустима. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1050/2017г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

                   

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: