О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 289…………….06.04.2017 година.............................. Град Стара Загора

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД............................................ …..Първи граждански състав

На шести април................................................................................ Година 2017

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА


ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар.............................................................................................................

Прокурор............................................................................................................

като разгледа докладваното от.................................. съдията Р. ТИХОЛОВА

частно гражданско дело номер 1113................. по описа за 2017......... година.

        Обжалвано е определение № 355 от 09.02.2017 г., постановено по гр.дело № 4843/2016 г. по описа на С. районен съд, с което е върната исковата молба на В.А.Т., вх.№ 23662/25.10.2016 г., поради неотстраняване в срок на нередовностите й и е прекратено производството по делото.

        Жалбоподателката В.А.Т., чрез пълномощника си адв. К.А., счита, че определението е незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и неправилно. Счита, че са били уточнени всички необходими за разглеждането на иска по чл.45 ЗЗД подробности, но районният съд прекратил производството, включително и по иска по чл.109 ЗС. Не била налице нередовност на исковата молба по смисъла на чл.127 и чл.128 ГПК. Моли определението да бъде отменено.

        Съдът, като обсъди направените в частната жалба оплаквания, намери за установено следното:

        Пред първоинстанционния иск са предявени искове с правно основание чл.45 ЗЗД и чл.109 ЗС от В.Т. против собствениците на апартаменти, находящи се в гр.С., ул.”Ген.С.” № ., подробно посочени с имена, ЕГН и адреси. Ищцата е претендирала имуществени вреди от 500 лв. за отстраняване на нанесени й вреди в резултат на теч в собственото й мазе, както и да бъдат задължени ответниците да прекратят бездействието си и да извършат ремонт на водосточни тръби, станали причина за постоянния теч в мазето.

        С разпореждания от 27.10.2016 г., 17.11.2016 г., 08.12.2016 г. исковата молба е била оставяна без движение за отстраняване на допуснати в същата нередовности, подробно посочени в разпорежданията. За четвърти път, с разпореждане от 16.01.2017 г. районният съд е констатирал, че с поправената искова молба на ищцата от 11.01.2017 г. не са изцяло отстранени нередовностите на исковата й молба и тя все още не отговаря на изискването на чл.127, ал.1, т.4 ГПК, поради което и на основание чл.129, ал.2 ГПК отново я оставил без движение, в едноседмичен срок от получаването му, с поправена искова молба по чл.129, ал.5 ГПК, с преписи според числото на ответниците /чл. 128, т. 3 ГПК/, да отстрани следната, неотстранена досега нередовност на исковата си молба, а именно: да изложи всички обстоятелства, на които е основала предявения по делото иск за обезвреда, като посочи в какво се състои противоправността на бездействието на ответниците, тъй като е част от обстоятелствата при иска й по чл.45 ЗЗД, поради което следва да посочи на коя конкретна правна норма на посочения от нея в поправената й искова молба от 11.01.2017 г. - чл.6 от ЗУЕС противоречи увреждащото я бездействие на ответниците /чл.127, ал.1, т.4 ГПК/. Указал е на ищцата, че ако в дадения срок не отстрани посочената нередовност на исковата си молба, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК същата ще й бъде върната.

 

        Това разпореждане е получено от пълномощника на ищцата адв.К.А. на 25.01.2017 г. С обжалваното определение от 09.02.2017 г. районният съд е приел, че нередовностите в исковата молба не са отстранени в срок, поради което е върнал същата с приложенията и е прекратил производството по делото.         

        Въззивният съд намира, че това определение е неправилно. След многократното оставяне без движение на исковата молба, ищцата е отстранила всички нередовности, които са посочени от районния съд, в това число е изложила обстоятелства, на които основава претенцията си за обезвреда, каквото е и нейното задължение като ищца. Дали изложените от нея действия или бездействия са противоправни, следва да прецени самият съд при разрешаването на спора по същество. Същото се отнася и до указанието ищцата да посочи конкретна правна норма, визирана в чл.6 ЗУЕС, на която противоречи увреждащото я бездействие. Съдът е този, който трябва да даде правната квалификация на описаните в исковата молба действия или бездействия.

        Пред вид гореизложеното, изводът на първоинстанционния съд, че исковата молба е нередовна поради неотстраняване в срок на нередовностите в същата, е неправилен. Следва да бъде отменено атакуваното определение и делото да се върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените от ищцата искове.

     

           Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

                               О П Р Е Д Е Л И :

        ОТМЕНЯ определение № 355 от 09.02.2017 г., постановено по гр.дело № 4843/2016 г. по описа на С. районен съд.

        ВРЪЩА делото на С. районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

        Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: