О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  Номер 284                                       05.04.2017г.                     град  Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На пети април 2017 год.

в закрито заседание, в следния състав :

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ :           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдия- докладчик Златев

частно гражданско дело номер 1117  по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Обжалвано е Определение на 27.02.2017г. по гр.дело № 3212/2016г. по описа на РС- С., с което е прекратено изцяло производството по делото, тъй като ответникът не е намерен на никой официален или посочен от ищцата адрес за призоваване, и не е внесен паричен депозит за назначаването на особен представител- адвокат на ответника по реда на чл.47, ал.6 от ГПК. Частната жалбоподателка П.П.С. счита, че още не били изчерпани всички възможности по реда на чл.44, ал.2, пр.1 във вр. с чл.47, ал.6 от ГПК, чрез връчването на книжата на ответника на посочения негов мобилен телефон, което не е направено от РС. Моли да се отмени атакуваното Определение на РС- С. като незаконосъобразно, и делото да се върне обратно в РС за продължаване на процедурата по връчването на съдебните книжа.

На въззиваемия- ответника А. И. С. не е изпращан препис от тази ч.жалба съобразно правилата на чл.129, ал.3, изр.2 от ГПК.

Въззивният съд, след като обсъди данните по делото, представените с исковата молба и по- късно представени от ищцата писмени доказателства, естеството на исковата претенция и приложимите по случай материалноправни и процесуални норми, намира за установено следното :

Образуваното частно гражданско производство е процесуално допустимо, ч.жалба е подадена от заинтересована страна/ищца/, на която законните правата са накърнени с атакуваното от нея прекратително първоинстанционно съдебно определение, ч.жалба е подадена в законния 1- седмичен срок и от външна страна е съобразена с формалните изисквания на закона. Поради това настоящия въззивен съд следва да се произнесе по съществото на направените в нея оплаквания.

Разгледана по същество ч.жалба е неоснователна- видно от материалите по гр.д. на РС ответникът е търсен на всички посочени от ищцата адреси за първоначалното връчване на книжата по делото по реда на чл.131 и сл. от ГПК, като на никой от тези няколко адреса той не е бил открит и на никой от тези адреси не е намерено лице, което да се съгласи да получи книжата му със задължението да му ги предаде.

Действително разпоредбата на чл.44, ал.2, пр.1 от ГПК предвижда правната възможност  на страната/ответника/ да бъде връчено съобщение и по телефона, какъвто номер на негов мобилен телефон е посочен от ищцата с последната й молба от 13.02.2017г./л.64 от делото/. Но в същата тази молба самата ищца иска ответникът да бъде призован „и по телефона ….“, което искане е във вр. и с императивната разпоредба на чл.38, изр.1 и изр.2, пр.1 и 2 от ГПК във вр. със ЗГР/връчване на „настоящ“ или на „постоянен“ адрес“/- тоест ответникът да бъде призован на някой от посочените от нея адреси, както и на посочения от нея мобилен телефон.

Поради което въззивният ОС- С. счита, че особено за първоначалното връчване на съдебни книжа, това не може да стане само „по телефона“, дори и със съответното отбелязване на длъжностното лице по реда на чл.42, ал.3, пр.1 във вр. с чл.47, ал.5 от ГПК, а следва да стане при наличната по делото фактическа и правна хипотеза по реда на чл.47, ал.6 от ГПК чрез назначаване на особен представител- адвокат на разноски на ищцата, както и изрично РС е разпоредил на ищцата.

Поради което и предвид невнасянето на дължимия паричен депозит за  особен представител- адвокат на разноски на ищцата въпреки изричното разпореждане на РС, първоинстанционният съд напълно мотивирано, законосъобразно и правилно е върнал исковата молба по реда на чл.129, ал.3 във вр. с чл.38 и чл.42, ал.3 от ГПК.    

Ето защо и предвид всички гореизложени мотиви въззивният ОС- С. намира, че процесната ч.жалба се явява напълно неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли, като се потвърди изцяло обжалваното Определение, със законните последици от това.

 

С оглед цялостното потвърждаване на изцяло прекратителното Определение на първоинстанционния РС- С., настоящото Определение може да се обжалва с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването му, чрез настоящия въззивен ОС- С. пред ВКС на РБ- гр.София по правилата на чл.274, ал.1, т.3 от ГПК.

 

Ето защо воден от горните мотиви, въззивният ОС- С.

 

 

                                            О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло прекратителното Определение на 27.02.2017г. по гр.дело № 3212/2016г. по описа на РС- С..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на страните, пред ВКС на РБ при наличието на предпоставките по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ :