О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер…364…………………26.04.2017 година………………..Град Стара Загора    

                                            

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…..………...Втори граждански състав

На двадесет и шести април…..……………...…………..…………….Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                         

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ      

                        

                                                                                СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

въззивно гражданско дело номер 1136 по описа за 2017……………..........година.

 

          Производството е по чл. 435, ал. 2 ГПК.

Образувано е по подадена жалба от „В.“ ЕООД – длъжник по изп.д. № 20178710400022 чрез адв. Д.Д., с която се обжалва отказа на ЧСИ Я.Г., с рег. № 871 за прекратяване на производството по посоченото изпълнително дело поради извършено плащане, съгл.  чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК.

Наведени са оплаквания, че дружеството жалбоподател в качеството си на длъжник по изпълнението е подало молба до съдебния изпълнител с искане за прекратяване на изпълнителното производство на основание  чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК, като твърди, че е платило дълга си преди образуване на изпълнителното производство, /вкл. преди издаването на изпълнителния лист на взискателя/ на 18.01.2017 г. с телеграфен запис. Съдебният изпълнител неправомерно отказал прекратяване, макар сумата, дължима от длъжника да е била внесена в полза на взискателя преди образуване на делото и издаване на изпълнителния лист и за това да са представени доказателства. По изложените съображения, моли да бъде отменен постановеният отказ за прекратяване на изп.д.№ 20178710400022  на ЧСИ Я.Г. с рег.№ 871, с район на действие С. окръжен съд, претендира разноски.

В отговор, постъпил в законоустановения срок, взискателят по изпълнението Т.Т.Т. оспорва подадената жалба, като твърди, че тя е недопустима, евентуално неоснователна. По същество сочи, че по делото липсват данни взискателят да е уведомен за внасяне на дължимата сума в негова полза преди образуване на изпълнителното дело. Отправя се искане до съда да остави без уважение жалбата.

В мотивите си, депозирани по реда на чл. 436, ал. 3 ГПК съдебният изпълнител сочи, че макар да са налице данни за внасяне на дължимата от длъжника сума чрез телеграфен запис на името на взискателя преди образуване на изпълнителното дело, то той не я е получил. По тези съображения съдебният изпълнител постановил обжалваното постановление, отказвайки да прекрати изпълнителното производство.

С. окръжен съд, след като обсъди доводите на жалбоподателя и прецени представените доказателства, намира следното:

Предмет на жалбата, подадена от длъжника в изпълнението е отказа на ЧСИ Я.Г. да бъде прекратено производството по изп.д. № 20178710400022 по описа на посочения ЧСИ.

Подадената жалба е процесуално недопустима.

Уредбата на действащия ГПК е подчинена на принципа за ограничаване процесуалните възможности на участниците в изпълнителното производство да атакуват процесуалната законосъобразност на действията по изпълнението, като допустимите за обжалване действия и активно процесуално легитимираните лица, са изрично и лимитативно посочени. Във всички останали случаи защитата на участниците в изпълнителното производство се осъществява чрез ангажиране отговорността за вреди на ЧСИ, като контролът за законосъобразност върху извършени действия, респ. отказ такива да се извършат, се осъществява косвено от съда, при преценка предпоставките на деликтната отговорност.

Съгласно чл. 435, ал. 2 ГПК длъжникът може да обжалва единствено следните действия на съдебния изпълнител: 1/ постановлението за глоба, 2/ насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, 3/ отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението.

Прекратяването на изпълнителното производство /вкл. на основание  чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК/ не попада сред изчерпателно изброените по-горе подлежащи на самостоятелно обжалване действия и обжалването му не е изрично предвидено в други специални норми на ГПК /така и определение № 369/04.07.2016 г. на П. апелативен съд по в.ч.гр.д. № 397/2016 г., определение № 58/01.02.2016 г. на П. апелативен съд по в.ч.гр.д. № 62/2016 г./. Нарушаването на изискванията на чл. 433 ГПК остава извън обжалваемостта и ако от подобни действия са претърпени вреди, това е основание за претендиране на обезщетение от частния съдебен изпълнител. В този смисъл - определение № 551/01.10.2010 г. на ВКС по ч.гр.д. № 483/2010 г., ІV г.о. и определение № 2/02.01.2014 г. на ВКС по ч.гр.д. № 7756/2013 г., І г.о., в които е прието, че длъжникът не разполага с правото да обжалва отказа на съдебния изпълнител да прекрати делото поради погасяване на правото на принудително изпълнение, тъй като в закона не е уредено такова негово потестативно право, а може да избира между възможността да осъществи защитата си срещу материално незаконосъобразното принудително изпълнение с иск за несъществуване на вземането по чл. 439 ГПК или да осъществи защитата си срещу процесуално незаконосъобразното принудително изпълнение с иск за обезщетение за вредите от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение по чл. 441 ГПК.

С оглед изложеното, жалбата следва да се остави без разглеждане, като недопустима, тъй като е подадена в упражняване на несъществуващо право.

  Предвид изхода на спора по настоящото производство, разноски следва да се присъдят в полза на въззиваемата страна на основание чл.78, ал. 3 ГПК в размер на сумата от 200 лв. представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред С. окръжен съд – договор за правна защита и съдействие от 16.03.2017 г.

 

Така мотивиран, С. окръжен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „В.“ ЕООД, ЕИК … – длъжник по изпълнението срещу отказ от 23.02.2017 г. на ЧСИ Я.Г. по изп.д. № 20178710400022 да прекрати изпълнителното производство, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 1136/2017 г. по описа на С. окръжен съд.

 

ОСЪЖДА „В.“ ЕООД, ЕИК: …, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Х.“ № . да заплати на Т.Т.Т., ЕГН: ********** и адрес: *** сумата в размер на 200 /двеста/ лв. деловодни разноски за адвокатско възнаграждение.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му на страните, пред П. апелативен съд.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                          2.