О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 372                                  28.04.2017г.                  гр.С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На двадесет и осми април                            две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                  

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  Н. УРУКОВ

 

                                                                             СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N   1153  по  описа  за  2017 годин

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на „А.“ ООД, гр.Бургас, представлявано от С. Ж. Я., чрез адв. Е.К. против действието на ЧСИ Г.И., рег.№ ., с район на действие - ОС - С. по определяне на разноски.

 

Жалбоподателят твърди, че посочените в поканата за доброволно изпълнение разноски били неясно определени. Не били представени доказателства за реалното плащане на адв. възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на размера му и на основание чл.78, ал.5 от ГПК прави искане за намаляването му на 200 лв. Излага съображения и моли да се отмени действията за размера на приетите разноски, като се постанови намаляване на присъденото в полза на взискателя  адв. възнаграждение от 1088 лв. на 200 лв. , както и намаляне на таксата по т.26 от ТТР към ЗЧСИ, както и на разноските за такси – до размера на действително направените такива и авансово внесени от взискателя по делото.

 

На основание чл.438 от ГПК моли да се постанови спиране на изпълнителните действия по изп. дело № 311/2017г. по описа на ЧСИ Г. и. до произнасяне на съда по жалбат

 

В срока не е постъпил писмен отговор от другата страна Н.Х.К..

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени обяснения на ЧСИ Г. и., рег.№ ., с район на действие ОС – С., в които се взема становище за недопустимост, алтернативно неоснователност на жалбат 

Жалбата е подадена от легитимирано лице – длъжник по изпълнението.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 311/2017г. по описа на ЧСИ Г. и., рег.№ 765, с район на действие ОС- С., писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 311/2017г. по описа на ЧСИ Г. и., рег.№ . с район на действие ОС – С. е образувано по молба, подадена на 02.02.2017г. от адв. Ц.В., като пълномощник на Н.Х.К., въз основа на изпълнителен лист от 26.01.2017г., издаден по ч. гр.д.№ 5446/2016г. по описа на РС – С.По силата на цитирания изпълнителен лист, „А.“ ООД гр.Б. е осъден да заплати на взискателя сумата от 11951.90 лв., заедно със законната лихва от 29.11.2016г., както и 600 лв. разноски.  Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно от 30.01.2017г. в полза на адвокат адв. В., в което е уговорено адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело в размер на 1088 лева, като е отбелязано, че е изплатено изцяло. На 02.02.2017г. ЧСИ, с постановление е приел като разноски по изп. дело сумата от 1088 лв., представляващи сторени от взискателя разноски за адв. възнаграждение, като дължими от длъжник На 15.02.2017 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело, в която е посочено, че задължението възлиза на 11951.90 лв. – главница, ведно със законната лихва от 29.11.2016г. – 242.36 лв. , неолихвяема сума – 600 лв. ,  168 лв. разноски по изп. дело, такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ, с включен ДДС, в размер на 1263.53 лева, както и др.суми – 1088 лв.    

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Жалбата е недопустим Това е така, защото липсва подлежащ на обжалване акт на ЧСИ Г. и., с рег.№ ., с район на действие ОС- С.В  приложеното изпълнителното производство липсва постановление за определяне на дължимите по делото разноски. По изпълнителното производство е издадено постановление единствено за приемане като разноски на адв. възнаграждение в размер на 1088 лв.

От друга страна в изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 ГПК, съгласно която ЧСИ може да допълни или измени постановлението си за разноски, поради което въззивната жалба се явява недопустим  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК за намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност, за намаляване на таксата по т.26 от ТТР към ЗЧСИ и на разноските за такси,  най – напред по реда на чл.248 ГПК следва да бъде направено пред ЧСИ. Едва след постановяване на определение по реда на чл.248 ГПК от ЧСИ, длъжникът ще има възможност да обжалва акта на ЧСИ по изп. дело за определяне на разноски.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбата на длъжника А.“ ООД, гр.Б., представлявано от С. Ж. Я., съдебен адрес:***,  чрез адв. Е.К. против действията на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 311/2017г.  по описа на ЧСИ, с рег.№ 765 – и., с район на действие – ОС С. по определяне на дължимите разноски, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустим

С оглед на изложеното съдът намира, че искането по чл.438 от ГПК за спиране на производството по изпълнителното дело е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.“ ООД, гр.Б., представлявано от С. Ж. Я., съдебен адрес:***,  чрез адв. Е.К. против действието на на ЧСИ Г. и., рег.№ ., с район на действие ОС- С. по определяне на разноски по изпълнително дело № 311/2017г. по описа на ЧСИ като недопустим

        

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по изп. дело № № 311/2017г. по описа на ЧСИ Г. И..

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1153/2015г. по описа на ОС-С.

 

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-П.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: