О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 377                              03.05.2017 г.                град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, ШЕСТИ граждански състав

на трети май 2017г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ………………………………………………………………………………..,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 86 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.124, ал.1, предл. последно от ГПК във вр. с чл.108 от ЗС.

 

Ищцата твърди, че е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.510.5577.2.1., с адрес на имота **************************************. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.510.5577, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта-2, с посочени в документа площи: 61,96, 37,02 кв.м. и прилежащи части: избено помещение 5. На ниво 1 няма съседни самостоятелни обекти в сградата. На ниво 2 - съседни самостоятелни на същия етаж няма, под обекта няма, над обекта 68850.510.5577.2.3., 68850.510.5577.2.2. Твърди, че имотът е придобит от нея по силата на Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 1, том I, рег. № 118, дело № 1 от 2016 година на Нотариус Веселина И., вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 089, с район на действие района на Районен съд Стара Загора, вписан в Служба по вписванията с Вх.№ 587 от.21.01.2016 година, Акт № 20, том II, дело № 231/2016 година.

От момента на придобиване на имота същата е установила, че се използва от ответника Д.Р.Д., ЕГН **********,***. С нотариална покана от адвокат М.И.З., в качеството на неин пълномощник на 19.04.2016 година, ответникът Д.Р.Д. е поканен в седемдневен срок да освободи държането на имота и да предаде владението на същия на пълномощника й.

Тъй като до датата на подаване на настоящата искова молба ответникът не е предал на ищцата владението на имота, за нея възниква интерес от предявяване на иск с правно основание чл.108 от ЗС пред настоящия съд.

Моли, съдът след като се убеди в основателността на твърденията й, да осъди Д.Р.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес ***-6, партерен етаж, ап.1 да предаде на ищцата владението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.510.5577.2.1., с адрес на имота *****************************. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.510.5577, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта-2, с посочени в документа площи: 61,96, 37,02 кв.м. и прилежащи части: избено помещение 5. На ниво 1 няма съседни самостоятелни обекти в сградата. На ниво 2 - съседни самостоятелни на същия етаж няма, под обекта няма, над обекта 68850.510.5577.2.3., 68850.510.5577.2.2.

Моли да й бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, в рамките на законния 1- месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./, ответникът е подал писмен отговор по реда на чл.131, ал.2-3 и чл.132 от ГПК/2008г./.

 

По допустимостта на предявения иск ответникът счита, че същият е допустим. По   основателността   на   иска   счита,   че   е
неоснователен като излага съображения. Моли съдът да остави исковата молба без движение, тъй като същата не е вписана в Агенция по вписванията.

Изискването за вписване е уредено от императивна правна норма и съставлява според чл. 114 ЗС, процесуално правило по законосъобразното движение на делото. Предвид разпоредбата на чл. 114 ЗС на исковите молби не се дава ход в съдилищата докато не бъдат вписани. На вписване подлежат всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, както и актовете, с които се признават такива права. Това налага извода, че за исковите молби , с които се инициира производство за защита правото на собственост или друго ограничено вещно право - чл. 108 ЗС е налице императивно формулирано изискване да бъдат вписани. Изискването за вписване макар и имащо за цел оповестително-защитна функция по отношение на трети лица или спрямо трети лица - приобретатели на спорното вещно право, от гледна точка на обществения интерес и правна сигурност на гражданския оборот , като защитим по-висш интерес, задължава съда като правоприлагащ орган да следи служебно в рамките на проверката по чл. 127, 128 ГПК и чл. 130 ГПК за наличието на вписана искова молба.

Съображенията му за неоснователността на предявения иск са следните: твърди, че не владее имота и не възпрепятства по никакъв начин ищцата да владее същия. Не използва недвижимия имот и не затруднява използването му от Д.И.Г.. Твърди, че същата живее на семейни начала с брат му и поради лошите им семейни отношения същата търси повод да води лишени от смисъл граждански дела с цел психически и икономически тормоз.

Видно от исковата молба е налице противоречие в твърденията на ищцата, че владее собствения й недвижим имот и успоредно с това живее на друг адрес, лично посочен от нея, а именно: с.Петокладенци, общ. Белене, обл. Плевен, ул. „Христо Генов" № 8. На същия този адрес лично получил и препис от настоящата искова молба, което е доказателство за местоживеенето му.

Доказателство за неоснователността на иска и злоупотребата на ищцата с право е, че дружеството „Д.С Джеф кетеринг" ЕООД, ЕИК 201110722 е придобило недвижимия имот, подробно описан в исковата молба по силата на проведена публична продан по изп.д. № 911/2011 г. по описа на ЧСИ Гергана Илчева, рег. № 765, с район на действие - Окръжен съд Стара Загора, след което владението върху имота, бивша му съпруга Т.З.Д. предаде доброволно. Като купувач на публична продан „Д.С Джеф кетеринг" ЕООД, не е искало по изпълнителното дело въвод във владение по тази причина. Д.Г. разполага с ключ за апартамента, поради което като собственик на имота по силата на покупко- продажба ищцата може да владее имота необезпокоявано.

Моли съдът да отхвърли предявения от Д.И.Г., ЕГН ********** иск, като неоснователен.

Моли да му се присъдят направените по делото разноски.

       

Предявеният иск е процесуално допустим и местно подсъден на настоящия ОС-Ст.Загора, но исковата молба е нередовна, и не отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, поради следните съображения :

 

Съдът намира, че ответникът чрез пълномощника си адв. Петко Тодоров в откритото съд. заседание на 20.02.2017 год. е направил процесуалното искане за прекратяване на производството по делото, тъй като владението на имота било предадено на 20.12.2017 год. и съответно присъждането на всички разноски в негова полза по делото, съобразно представения от адв. Тодоров списък на разноските по чл.80 от ГПК.

 

По направеното искане за прекратяване на производството по делото, поради отпадналия правен интерес, съдът възприема следното:

 

По същия факт относно владението на имота не се спори, поради което съдът в същото откритото съд. заседание на 20.02.2017 год. е ДОПЪЛНИЛ доклада си по делото с обстоятелството, че ищцата е стъпила във владение на процесния недвижим имот около 20.12.2016г., след като получили отговора на ИМ от ответника.

 

Предвид отправеното от ответната страна искане до съда за прекратяване на производството, с изрично писмено становище, съдът намира, че ищцата е изразила своето съгласие за прекратяване на делото, поради настъпилите в хода на производството нови обстоятелства, а именно завладяване на имота от ищцата през месец декември 2016г. посредством ключар и поради заявената позиция от страна на ответника в отговора на исковата молба по делото.

Действително между страните вече, не съществува правен спор за предаване на владението върху имота, тъй като ищцата владее имота, считано от м.декември 2016г. Ищцата е собственик на процесния недвижим имот, факт който не се оспорва от ответника. С нотариална покана от адв. М.З., в качеството на пълномощник на ищцата, от 19.04.2016г. ответникът е поканен в седемдневен срок да предаде държането върху имота на пълномощника на ищцата и ключовете. Необходимостта от съдебно уреждане на отношенията на ищцата с ответника, е довело съответно и до ангажирането на адвокатска защита и завеждането на настоящото съдебно производство, което се явява изцяло по вина на ответника. Именно ответника не е изпълнил задълженията си доброволно да предаде владението и не е отговорил на отправената му покана да освободи държането на имота и да го предаде на пълномощника на ищцата, чрез предаване на ключ и фактическо опразване на имота, като така е станал и причина за завеждане на настоящото дело. Завладяването или освобождаването на процесния имот и предаването на държането му след предявяване на иска в съда, не освобождава ответника от отговорността му да понесе и направените по делото от ищцата разноски, защото с поведението си той е дал повод за завеждане на делото, като не е предал имота в даденият му срок и като не е изпразнил имота от вещите си. В този смисъл е и определение под №270/05.10.2016г. по ч. гр. д. №3846/2016г. на ВКС, I ГО.

 

В определение под №843/17.11.2014г. по гр. д. №6176/2014г. на ВКС, IV ГО, се застъпва принципното разбиране, че при прекратяване на производството поради отказ или оттегляне на иска от ответникът има право на разноски, съгласно чл.78, ал.4 ГПК. Прави се обаче уточнението, че в определени случаи, когато с поведението си ответникът е дал повод за завеждане на делото, ищецът не му дължи заплащане на сторените разноски. В определение №626/20.08.2012г. по ч. гр. д. №275/2010г. на ВКС, IV ГО, се приема същото - че ответникът има право на разноски при прекратяване на делото поради отказ от иска, когато този отказ е направен по неизяснена причина. Когато обаче отказът от иска е предприет поради настъпили след предявяването му и независещи от ищеца, а от ответника обстоятелства, погасяващи заявеното спорно право, отговорността за разноските се понася от ответника.

В други определения на ВКС е прието същото - че ищецът има право на разноски тогава, когато е оттеглил предявения иск поради погасяване на задължението от ответника след депозиране на исковете молба - определение №767/05.09.2012г. по ч. т. д. №251/2012г. на ВКС, II ТО; определение №518/15.06.2012г. по ч. т. д. №156/2012г. на ВКС, II ТО; определение №98 от 20.02.2009г. по гр. д. №91/2009г. на ВКС, IV ГО, както и че ответникът няма право на разноски в тази хипотеза - определение №1176/28.12.2012г. по ч. т. д. №560/2012г. на II ТО; определение №571/14.07.2010г. по ч. т. д. №558/2010г. на ВКС, II ТО.

Освобождаването на процесния имот след предявяване на иска в съда не дава възможност с обратна сила да отпадне основанието за завеждане на иска и по този начин делото да бъде прекратено на основание липса на правен интерес, тъй като този интерес безспорно е бил налице, при подаването на исковата молба. Следователно съдът е длъжен, като се съобрази с настъпилите в хода на делото нови обстоятелства, да се произнесе с решение, с което да уважи искането на ответника за прекратяване на делото, поради липса на правен спор между страните, но тъй като причина за предявяване на иска е неправомерното поведение на ответника , то следва сторените разноските по делото да бъдат присъдени на ищцата, поради това негово поведение. Тъй като ако ответника бе предал ключ на ищцата и бе опразнил имота в посоченият в поканата срок, тя от своя страна не би завела иск в съда, за да защити своите права.

Ето защо, съдът следва да прекрати производството по делото и да присъди на ищцата направентие от нея разноски по делото - съдебни и деловодни такива, както и възнаграждението за един адвокат, съобразно списъка по чл.80 от ГПК. Видно от същия общата сума на разноските направени от ищцата Д.И.Г. възлиза на 2480.18 лева.

 

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.124, ал.1, предл.последно, от ГПК/2008г./, и производството по делото следва да се прекрати поради отпадането в хода на процеса на правния интерес от това, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1-седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.124, ал.1, предл. последно от ГПК/2008г./,  във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./ във връзка с чл.108 от ЗС, Окръжен съд- Стара Загора

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 86/2016г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора, поради отпадане на правния интерес от водене на иска по чл.108 от ЗС и предаване владението на процесния имот след завеждане на иска.

 

ОСЪЖДА ответника Д.Р.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на ищцата Д.И.Г. ЕГН ********** *** и със съдебен адрес ***, офис 2, чрез адвокат М.З. сумата от 2480.18 лева /две хиляди четиристотин и осемдесет лева и 18 ст./, представляващи направените от ищцата разноски по делото.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

 

                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :