О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 432                                             18.05.2017 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на осемнадесети май                                                                          2017 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 55 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 130 от ГПК.

           

Образувано по искова молба от Община Мъглиж с която моли съда да признае за установено по отношение на "М СТРОЙ СОЛАР - МЪГЛИЖ" ЕООД, гр. Мъглиж, че учреденото в негова полза с договор право на строеж за изграждане на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 15 MW, с прилежаща техническа инфраструктура към нея, с обща застроена площ 299,460 дка., в съответствие с предвиденото застрояване в подробните устройствени планове, одобрени от общински съвет - гр. Мъглиж с Решение № 349 от 22.06.2010г., Решение № 350 от 22.06.2010г., Решение № 342 от 22.06.2010г., Решение № 347 от 22.06.2010 г. и Решение № 343 от 22.06.2010 г., върху недвижими имоти - частна общинска собственост, вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 893/14.02.2011г., акт номер 180, том 2, н.д. 414 от 2011 г., е погасено по давност, поради неупражняване.

 

Настоящият съдебен състав извърши служебна справка, от която се установи, че с влязло в сила решение от 14.05.2017 г. на СтОС е прекратено  производството по несъстоятелност на длъжника и ответник по настоящето дело “М СТРОЙ СОЛАР – МЪГЛИЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл.Стара Загора, ул. “3-ти март” № 20 с ЕИК 200643564 и е заличено от търговския регистър при Агенция по вписванията - “М СТРОЙ СОЛАР – МЪГЛИЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул. “3-ти март” № 20 с ЕИК 200643564.

 

 По силата на чл. 632, ал.4 от ТЗ при наличие на предвидените в закона предпоставки, съдът прекратява производството по несъстоятелност и заличава длъжника – търговец от търговския регистър. В този случай не настъпва правоприемство на евентуално съществуващите права и задължения на прекратения търговец в лицето на друг правен субект. Със заличаването на юридическото лице, същото престава да съществува в правния мир и загубва своята правосубектност. И тъй като правосубектността е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, загубата й при  липса на възможност за процесуално правоприемство има за правна последица прекратяване на производството.

 

Със заличаването, юридическото лице престава да съществува и ако се открие имущество, ще се възобнови производството по несъстоятелността, но не и самото юридическо лице. Съдебно производство по отношение на заличен търговец не може да се развие поради липса на правосубектен ответник. (Определение № 435 от 10.12.2008 г. на ВКС по ч. т. д. № 211/2008 г., II о., ТК).

 

Ето защо съдът намира, че производството по гр. дело № 55/2017 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради липса на правосубектен ответник.

 

Предвид изложеното и, съдът

 

                                               

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 55 по описа за 2017 година на Окръжен съд Стара Загора, поради липса на правосубектен ответник.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

                                      

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….