Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  Номер 146                           09.05.2017г.                     град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Втори състав

На девети май 2017  год.            

В закрито заседание в следния състав:   

                                        

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

                                                                                   СВИЛЕН ЖЕКОВ     

                                                                                     

Секретар

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ    

въззивно гражданско дело № 1455 по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производство по чл.437 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК.

 

Делото е образувано по постъпилата жалба от кредитора „ОББ"- АД, гр.С., който счита, че отказът на ЧСИ- К. А. по изп.д.№ 556/2015г. да опише движими вещи, собственост на длъжника по делото “Т.” ЕАД, е незаконосъобразен, поради това и в законоустановения срок от уведомяването за отказа, го обжалва и моли ОС да го отмени, като |задължите ЧСИ- К. А. да извърши опис на движимите вещи. Съображенията му за това са, че като взискател по това изп.дело има право да иска такова действие от ЧСИ, независимо от това чия собственост и в чие владение се намират поисканите за опис вещи към дадения момент. Излага подробни фактически и правни аргументи в своята защитна теза. Претендира разноските си по делото.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от  ГПК по делото е постъпил писмен Отговор от взискателя “У.“- АД, гр.С., който счита, че обжалвания отказ на ЧСИ Кр.Ангелов е изцяло законосъобразен, тъй като съгласно чл.465 от ГПК той не може да извършва опис, ако от обстоятелствата по изп.дело е видно, че поисканата за опис вещ вече принадлежи на друго лице, тъй като наложеният запор не прави продажбата по ЗОЗ противопоставима на взискателите, и тъй като придобитите от купувача вещи не са обременени от запора върху тях, тъй като той не е вещна тежест върху вещта и не я следва. Поради което предлага да се отхвърли изцяло жалбата на другия взискател “О.- АД“- гр.С., като незаконосъобразен, със законните последици.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от  ГПК по делото е постъпил писмен Отговор от длъжника “Т.- ЕАД“- с.К., общ.Р., обл.С., който счита, че процесната жалба е изцяло неоснователна, тъй като заложните права на двамата взискатели- кредиторите “О.- АД“- гр.С. и “У.“- АД, гр.С. са били изцяло защитени, тъй като са били зачетени техните права и всички получени от продажбите суми са им били разпределени, съгласно вписания в тяхната полза първи по ред залог на търговско предприятие, предвид дяловото разпределение на двете банки- кредиторки. Счита и, че предвид разпоредбата на чл.32, ал.5 от ЗОЗ, след като е предпочел да пристъпи към изпълнение по специалния ред на ЗОЗ спрямо общия по ГПК, ЧСИ е бил задължен да се съобрази с този избор, тъй като изп.дело е било образувано след вписване на договора за особен залог в полза на “И.“ и след като вече е било пристъпено към изпълнението, като е било придобито владението върху заложените в негова полза вещи. Поради което моли съда да отхвърли изцяло жалбата, ведно със законните последици от това.

 

Постъпили са писмени Мотиви по реда на чл.436, ал.3 от ГПК от ЧСИ- К. А. с район на действие района на ОС- С., с които са дават подробни фактически и правни обяснения на извършените от него атакувани действия, обосноваващи спорен него пълната неоснователност на процесната жалба против неговия отказ. Той описва много подробно фактическата и правната обстановка по изп.дело във връзка с процесната жалба и се мотивира, че в изпълнение разпоредбите на чл.465 от ГПК и предвид специалния ред на ЗОЗ спрямо общия ред на ГПК, заложният кредитор/”И.“/ сам е избрал съгласно закона по какъв начин да се удовлетвори от заложеното в негова полза имущество/в случая той е избрал по ЗОЗ/, което задължава ЧСИ да удовлетвори това негово законово право. И тъй като продажбата е приключила и процесните вещи са били продадени още през 2015г., то към датата на депозиране искането на жалбоподателя- кредитор/25.07.2016г./, вещите вече не са били собственост на длъжника по изп.дело “Т.- ЕАД“- с.К., общ.Р., обл.С.. Заявява, че действително продажбата е извършена след наложения запор, но той е бил наложен след вписаното пристъпване към изпълнение, и съгласно чл.452, ал.1 от ГПК извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ след запора са недействителни, освен по отношение на третите лица, какъвто се явява заложния кредитор “И.“, извършил продажбата по реда на ЗОЗ. Счита, че жалбоподателя “О.- АД“- гр.С. заедно с другия кредитор- “У.“- АД, гр.С., са получили съответните дължащи им се суми от разпределението на депозитаря- видно от платежните нареждания в тяхна полза. Поради което предлага да се отхвърли изцяло жалбата и да потвърдят изцяло неговия отказ, със законните последици от това.

По настоящото в.гр.д. е приложено фотокопие на цялото изп. дело № 556/2015г. на ЧСИ- К. А.- С..

 

         Въззивният ОС- С., след като прецени доказателствата по делото, оплакванията на жалбоподателя, становищата на другите страни п изп.дело и мотивите на ЧСИ, като взе предвид приложимото материално и процесуално право, намира за установено и доказано по несъмнен начин следното :

Съгласно разпоредбите на чл.465 от ГПК, ЧСИ не може да извършва опис, ако от обстоятелствата по изп.дело е видно, че поисканата за опис вещ вече принадлежи на друго лице/какъвто е процесния случай/, тъй като наложеният запор не прави продажбата по ЗОЗ противопоставима на взискателите, и тъй като придобитите от купувача вещи не са обременени от запора върху тях, тъй като запорът върху движими вещи не е вещна тежест върху вещта и не я следва. Наред с това заложните права на двамата взискатели/кредиторите “О.- АД“- гр.С. и “У.“- АД- гр.С./ са били изцяло защитени, тъй като са били зачетени техните права и всички получени от продажбите суми на вещите са им били разпределени, съгласно вписания в тяхната полза първи по ред залог на търговско предприятие, предвид дяловото разпределение на двете банки- кредиторки. Също така предвид разпоредбата на чл.32, ал.5 от ЗОЗ, след като е предпочел да пристъпи към изпълнение по специалния ред на ЗОЗ спрямо общия по ГПК, ЧСИ е бил задължен да се съобрази с този избор, тъй като изп.дело е било образувано след вписване на договора за особен залог в полза на купувача “И.“, и след като вече е било пристъпено към изпълнението, като е било придобито владението върху заложените в негова полза вещи. Също така в изпълнение разпоредбите на чл.465 от ГПК и предвид специалния ред на ЗОЗ спрямо общия ред на ГПК, заложният кредитор/”И.“/ сам е избрал съгласно закона по какъв начин да се удовлетвори от заложеното в негова полза имущество/в случая той е избрал по ЗОЗ/, което задължава ЧСИ да удовлетвори това негово законово право. И тъй като продажбата е приключила и процесните вещи са били продадени още през 2015г., то към датата на депозиране искането на жалбоподателя- кредитор/25.07.2016г./, вещите вече не са били собственост на длъжника по изп.дело “Т.- ЕАД“- с.К., общ.Р., обл.С.. Установи се, че действително продажбата е извършена след наложения запор, но той е бил наложен след вписаното пристъпване към изпълнение, и съгласно чл.452, ал.1 от ГПК извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ след налагане на запора са недействителни, освен по отношение на третите лица, какъвто се явява заложния кредитор “И.“, извършил продажбата по специалния ред на ЗОЗ. Безспорно е по изп.дело и, че жалбоподателя “О.- АД“- гр.С. заедно с другия кредитор- “У.“- АД, гр.С., са получили съответните дължащи им се суми от разпределението на депозитаря- видно от платежните нареждания в тяхна полза. Но с налагането на запора двамата взискатели по изп.дело- кредиторите “О.- АД“- гр.С./жалбоподател/ и “У.“- АД- гр.С./въззиваем/ не са придобили никакви права върху процесните движими вещи, тъй като вещните права не се придобиват с налагането на запора, а той има за цел само да забрани на длъжника да се разпорежда с вещите. Следователно при извършено принудително изпълнение по специалния ред на чл.32, ал.5 от ЗОЗ, до извършване на публичната продан заложният кредитор, който е пристъпил към изпълнението, може да поиска от ЧСИ, ДСИ или ПИ предаването на заложеното имущество въз основа на удостоверение за вписано пристъпване към изпълнение, което е налице по това изп.дело. Също така запорът като обезпечителна мярка лишава длъжника от правото да се разпорежда със запорираните движими вещи, но не може да препятства кредитора, упражняващ законнопризнати права за удовлетворяване по специалния ред на ЗОЗ да извърши продажба на заложените в негова полза чужди движими вещи, дори и те да са били запорирани, за което е налице и категоричния и недвусмислен ред на чл.451, ал.1 от ГПК. Установи се, че не отговаря на фактическата и правна ситуация по изп.дело и твърдението на жалбоподателя, че купувайки обременени със запор чужди движими вещи, купувачът по специалния ред на ЗОЗ ги придобивал обременени със запора, тъй като запорът не е вещно право, което следва вещта, нито е от институтите създаващи привилегия при предпочтително удовлетворяване/какъвто е настоящия казус/. Реално с процесната жалба жалбоподателят- кредитор “О.- АД“- гр.С. почти една година след извършване на продажбата по ЗОЗ/10.06.2016г./ прави нов правен опит да върне нещата по изпълнението в изходното им положение отпреди това, искайки извършването на нова продажба. По това изп.дело заложният кредитор е пристъпил към изпълнение върху заложеното имущество  и той е този, който ще се разпореди с него, така, както прецени самия той, следвайки специалния ред на ЗОЗ, а не общия ред на ГПК. Разпоредителната сделка по ЗОЗ на купувача “И.“ по никакъв начин не е противопоставима на двамата заложни кредитори- взискателите “О.- АД“- гр.С./жалбоподател/ и “У.“- АД- гр.С. по смисъла на чл.451, ал.1 и чл.452, ал.2 от ГПК, макар и извършена след вписване на запора върху процесните движими вещи в полза на кредитора- жалбоподател “О.- АД“- гр.С., тъй като това е извършено от единия от заложните кредитори купувача “И.“ по специалния ред на чл.37 от ЗОЗ- от негово име и за сметка на длъжника, поради което общия ред на ГПК е неприложим по случая. А самото оплакване на жалбоподателя относно твърдяната от него недействителност на извършаната от страна на “И.“ продажба по специалния ред на чл.37 от ЗОЗ и последвалото я разпределение от страна на депозитаря, не е от правната компетентност нито на ЧСИ, нито на настоящия въззивен състав на ОС- С..

Това е предмет на евентуално отделно общо исково съдебно производство, каквото очевидно е вече по висящо т.д.№ 4143/2016г. по описа на ТО на СГС- София.

 

Следователно и предвид всички гореизложени мотиви, очевидно процесната жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана, поради което следва да бъде оставена без уважение.

 

Ето защо предвид изложените съображения и на основание чл.437, ал.1, 3 и 4 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК и във вр. с чл.35 и чл.37 от ЗОЗ, въззивният ОС- С.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на “О.- АД“, гр.С. против отказа от 25.07.2016г. по изп.д.№ 556/2015г. по описа на ЧСИ- К. А., рег.№ .. на РКЧСИ с район на действие  района на ОС- С., да извърши опис на чужди движими вещи по молба на взискателя- кредитор “О.- АД“- гр.С., ЕИК…., със седалище и адрес на управление в гр.С., район „В.“, ул.“С.“ № ..

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :        

 

 

        

                                                ЧЛЕНОВЕ :