Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 171                                             25.05.2017г.                      гр.С.    В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ГРАЖДАНСКО отделение, ІІ  въззивен състав

На двадесет и пети април две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                                   ЧЛЕНОВЕ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията - докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело N 1085 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.269- 273 от ГПК.

 

Производството е образувано по въззивна жалба вх.№ 640/10.01.2017г. от ищеца Х.И.Т. ***, против Решение № 1200/20.12.2016г. по гр.д.№ 3440/2016г. по описа на РС- С., с което е отхвърлен изцяло иска му за сумата 4 820 лв. против ответницата Е.Н.Д. ***, ведно със законните последици от това. Счита, че Решението на РС е неправилно, тъй като е произнесено при допуснати многобройни нарушения на процесуалните правила и норми. Прави конкретни оплаквания в подкрепа на въззивната си жалба и счита, че след като е приел, че с исковата молба са предявени няколко субективно
съединени иска, съдът следвало да се произнесе в Решение си с диспозитиви за всеки отделен
иск. По този начин е щял да отграничи исковете, които според РС са напълно недоказани от тези, които са частично или изцяло доказани. Като бил постановил общ
диспозитив за всички предявени искова, РС е бил допуснал процесуално нарушение. РС бил нарушил и разпоредбата на чл.198 от ГПК, като не бил освободил вещото лице
инж. Камен Костадинов, след като се оказало, че той не може да изпълни задачата поради
липса на подходяща квалификация, тъй като за експерт със задачи преимуществено по дърводелски работи и
услуги бил назначен строителен инженер. В заключението си обаче вещото лице си било позволило да промени зададените му от ищеца въпроси, като ги бил
ограничил до изграждането на покрива и всички дейности по покрива. По този начин
той не се бил произнесъл по услугите, изброени в абзац втори отгоре в исковата молба и не ги бил
оценявал. Вещото лице отговорило на поставените му задачи, като се било позовала на Справочник за цените в
строителството, който обаче нямали действие при процесните дърводелски услуги, тъй като по делото на РС се било искало
заплащане на изработка и монтиране на художествено дърводелско изделие/покрив над порта/, което не било СМР. И в крайна сметка, с тези недействителни размери и изчисления, вещото лице било занижило стойността на извършената работа няколко пъти, като с това РС допуснал няколко процесуални нарушения- не се произнесъл с определение по исканията му досежно експертизата и възприел една некомпетентна експертиза, като компетентна и правилна. Поради което решението съответно било необосновано, тъй като в обжалваното Решение РС бил приел, че липсват
доказателства за сключен договор и извършени услуги, и бил постановил едно Решение при непълнота на доказателствата, като в
нарушение на чл.9, пр.2 от ГПК не бил приложил закона еднакво спрямо двете страни и
дал преимущество да представя повече доказателства на ответната страна. Прави оплакване и, че в Решението си РС бил приел, че той не бил доказал  наличието на сключен договор между него и ответницата за изработка на процесния покрив, макар, че тримата негови свидетели дали непротиворечиви  показания, че той е изработил и монтирал с тяхна помощ покрива, а свидетелите на ответната страна дали показания, че нито един от тях не е участвал в процесните дърводелски работи. РС обаче в обжалваното му Решение бил приел, че няма доказателства той да е изработил покрива, като по този начин, въпреки че обсъжда в мотивите си показанията на
поисканите от него свидетели, в крайна сметка бил игнорирал техните показания, като
доказателства и бил приел, че ищецът не е изработил покрива. По този начин РС постановил едно неправилно и необосновано Решение, в противоречие с доказателствата по делото, тъй като от него излизало, че той хем не е чистил и не е работил, хем му е била платена цялата сума на части. А не било ясно тогава за каква сума ставало въпрос, за какви услуги му е платила на части и ако не е извършвал никакви услуги, за какво е платила, а не се било доказало, че въобще му е била платена, каквато и да било сума от ищеца. В мотивите на обжалваното Решение обаче РС не бил обсъдил тези противоречия в становището на ответницата, поради всички тези и поради други по- дребни нарушения на процедурните правила, и РС бил постановил едно неправилно решение. Поради което моли ОС да отмени изцяло атакуваното Решение на РС, да уважи всички предявени искове с отделен диспозитив за всеки един от тях и да осъди ответницата да му заплати направените съдебни, деловодни и адвокатски разноски за двете съдебни инстанции. В този смисъл е и пледоарията на процесуалния му представител- адвокат по делото, както и личната му писмена Защита пред настоящата въззивна инстанция.

 

Въззиваемата- ответницата Е.Н.Д. *** не е подала писмен Отговор на въззивната жалба в законния 2- седмичен срок. В пледоарията на процесуалния си представител- адвокат и в писмената си Защита сочи, че оплакванията на въззивника/ищец/ се явяват изцяло неоснователни и недоказани, и прави подробен анализ на мотивите на РС и доказателствата пред първата инстанция, поради което счита атакуванто Решение на РС за напълно законосъобразно, мотивирани и правилно, и моли да бъде потвърдено изцяло, ведно със законните последици от това.

 

Настоящият въззивен съд, след като обсъди доводите на всяка от страните, като провери мотивите и диспозитивите на атакуваното първоинстанционно съдебно Решение, и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото :

 

Видно от мотивите на атакуваното от ищеца изцяло негативно за него Решение на РС- С., в същото е обсъждана правната същност на Договор за изработка, като неформален, консенсуален, двустранен и възмезден, като съдът следва въз основа на представените доказателства да прецени дали ищецът е доказал сключване на договор, изпълнение по договора, вид и размер на възнаграждение и съществуване на задължение на другата страна да заплати точно претендираната сума и то като цена на възнаграждение по договор за изработка, както и дължимост на това възнаграждение. Действително ищецът е твърдял, че през 2013г. между него и ответницата е бил сключен устен договор за почистване на двора й в   с.З., общ.С., обл.С., за изготвяне на художествен проект за покрив над портата, както и изработването на същия, доставяне на разтвор за импрегнация и устойчиво повърхностно покритие за челните дъски и стряхата, носещите греди на покрива, фермите над тях и самия покрив и греди над прозорците, като нито пред РС, нито пред ОС по делото не са били представени от него никакви документи, удостоверяващи приемане на извършена работа по сключен между страните договор за изработка или заплащане на възнаграждение във връзка с такъв договор, както и за закупени материали във връзка с процесния договор. Предвид пълното изясняване на обстоятелствата по делото са били събрани множество гласни доказателства- свидетелски показания и обяснения на ответницата по чл.176 от ГПК. От показанията на свидетелите Р. П. Д., С.Р. А. и В.а И. Д. /всички без родство и особени отношения със страните по делото/ и на Илиян Николов Драгиев/съпруг на ответницата/ се е установило и доказало по несъмнен и безспорен начин, че ищецът сам и с помощта на други трети лица/свидетелите/ е извършил множество работи по почистването двора на ответницата, изготвянето и монтирането на покрива над входната портална врата на двора на ответницат, за което тя не се е противопоставяла и не го е възпрепятствала по никакъв начин. Установено и доказано е било по несъмнен и безспорен начин, че в резултат на вложения труда, материали и средства имуществото на ответницата се е увеличило със сумата 1 302 лв./видно от заключението на неоспораната от страните съдебно- оценъчна експертиза  пред РС/. Безспорно ответницата е приела без възражения и противопоставяне така извършените подобрения в резултат на вложения труд и материали от ответника и от част от свидетелите, в нейния недвижим имот в с.З., общ.С., обл.С., като по делото липсват каквито и да са сигурни данни, тя някога и по някакъв начин официално се е разплатила с ищеца във вразка с това с конкретни суми/частични или цялостни плащания/. Поради което действително не се установило и доказало по безспорен начин, че между страните е бил сключен устен договор за изработка със съответните задължения, срокове, обеми и стойности. Но е било установено, че ищецът е извършвал работа по извозване на отсечени клони и други отпадъци от двора на ответницата, и че и други хора са участвали в почистването на същия, както и в останалите дейности. От показания на св.К. К. и приетото като доказателство по делото Разрешение за извозване на строителни отпадъци № 20-12-4113/06.12.2012г. на Община- С. се е установи, че е извършено извозване на отпадъци от двора на ответницата в с.Змейово, при което са използвани камион и багер. От събраните свидетелски показания се установи, че при изграждане на покрива над портата в имота на ответницата в с.Змейово са участвали, както и ищеца, така и свидетелите Р. Д., М. М. и И. Д.. От друга страна твърде противоречиви са показанията на свидетелите във връзка с ищцовото твърдение, че той сам е изработил проекта и дървената конструкция на покрива, както и че сам е закупил, приготвил и положил разтворите за обработка на дървото, но очевидно ищецът има съществен принос за извършеното в тази насока.

Наред с това- видно от заключението на съдебно- техническата експертиза/СТЕ/ пред РС се е установило след извършен оглед на място от вещото лице, че в процесния недвижим имот на ответицата е била построена масивна сграда, която е била преустроена в сегашния й вид, като на уличната регулация е построена масивна ограда от камък с височина 2, 20 м., и входът на двора се състои от единична и двойна масивни врати, напавени от дърво, с метални каси и елементи/метални шини/ по вратите, а над вратите и над каменните зидове е построен двускатен покрив от дървена конструкция , покрита с керемиди. Покритието на откритите дървени части на покривната конструкция е било лакирано с лазурен безцветен лак, като цената на покрива над портата е в размер на 1302 лв. Очевидно ищецът няма необходимата квалификация за изготвянето на идеен, технически и работен проект за процесния покрив, такъв проект, съдържащ работни чертежи, обяснителни записки, детайли в частите архитектура и строителни конструкции не е представен по делото, и не е доказано, че в част „строителни конструкции“ да има сключен договор с физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна". Наред с това по делото липсват каквито и да са писмени доказателства и първични документи за доставка на разтвор за импрегнация, восъчна емулсия и оцветители за восъчната емулсия, както и липсват декларации за съответствие на продуктите и описание за употреба в упътващата част за разходната норма на използвания продукт.

И тъй като в тежест на ищеца е било да докаже сключване на договор, изпълнение по договора, вид и размер на възнаграждение и съществуване на задължение на другата страна да заплати точно претендираната сума и то като цена на възнаграждение по договор за изработка, както и дължимост на това възнаграждение, което е било доказано, както от свидетелските показания, така и от заключението на съдебно- техническата експертиза пред РС и от наличието на реално извършени работи в имота на ответница- възложителка, от ищеца- изпълнител, налице е един неформална изработка в процесния недвижим имот, която не е могла да стане без уговорка със собственика- въззиваемата. Поради което въззивният съд счита, че са били налице предпоставките за уважаване на иска по чл.258 от ЗЗД, в съответните доказани обеми и цени.

 

          По делото на РС са били налице достатъчно факти, обстоятелства, писмени и гласни доказателства, че в процесния недвижим имот на въззиваемата/ответицата/ е било сериозно почистено, била е построена масивна сграда, която е била преустроена в сегашния й вид, като на уличната регулация е била построена масивна ограда от камък с височина 2, 20 м., като входът на двора се е състоял от единична и двойна масивни врати, напавени от дърво, с метални каси и елементи/метални шини/ по вратите, а над вратите и над каменните зидове е бил построен/приготвен и монтиран/ двускатен покрив с дървена конструкция, покрита от керемиди. Доказано е било, че покритието на откритите дървени части на тази надпортална покривна конструкция е било лакирано с лазурен безцветен лак, като цената на покрива над портата е установено и доказано в размер на минимума от 1302 лв. По делото на РС е било също така установено очевидно, въззивникът/ищец/ няма необходимата официална професионална квалификация за изготвянето на идеен, технически и работен проект за този процесния покрив, и че един такъв проект, съдържащ работни чертежи, обяснителни записки, детайли в частите архитектура и строителни конструкции, не е представен по делото, както и, че не е доказано, че в част „строителни конструкции“ той да е имал сключен договор с друго професионално компетентно физическо лице, което да е упражнявало технически контрол за част „Конструктивна". Наред с това по делото липсват каквито и да са писмени доказателства и първични документи за доставка на разтвор за импрегнация, восъчна емулсия и оцветители за восъчната емулсия, както и липсват декларации за съответствие на продуктите и описание за употреба в упътващата част за разходната норма на използвания продукт, като единственото доказателство в тази насока е заключението на СТЕ по делото на РС.

 

Пради което въззивният съд счита, че въззиваемата/ответницата/ се е обогатила от труда и материалите на въззивника/ищец/ до безспорно установения и доказан размер от 1 302 лв. по смисъла на общите правила на чл.59, ал.1 и 2 от ЗЗД, и тя следва да бъде осъдена да му ги заплати в този размер, ведно със законната лихва върху 1 302 лв. от датата на завеждане на иска в РС на 15.07.2016г. до окончателното изплащане на сумите. В останалата част над доказаните и присъдени 1 302 лв. до общо претендираните 4 820 лв. исковите претенции по видове, размери и цени се явяват неоснователни и недоказани, и следва да се отхвърлят.

 

С оглед резултата от въззивното обжалване, на осн. чл.273 във вр. с чл.78, ал.1 от ГПК въззиваемата/ответница/ следва да бъде осъдена да заплати на въззивника/ищец/ пропорционално на уважената част от исковите претенции всички негови разноски за вещо лице, ДТ и за възнаграждение на един адвокат- повереник пред двете съдебни инстанции, в размер на общо 543 лв., а въззивника/ищец/ следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата/ответница/ сумата в размер на общо 730 лв. за възнагражение на един повереник- адвокат по делото пред двете съдебни инстанции.

 

Предвид крайния резултат от въззивното производство, размера на исковите парични обезщетения и предвид разпоредбите на чл.280, ал.1 и 2 от ГПК, настоящото въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо мотивиран от горните съображения и на осн. чл.269- 273 във вр. с чл.78, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.266, ал.1, чл.258 и чл.79, ал.1 от ЗЗД, въззивният ОС- Ст.Загора

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И   :

 

 

          ОТМЕНЯ Решение № 1200/20.12.2016г. по гр.д.№ 3440/2016г. по описа на РС- С. в частта, с която предявения иск с правно основание по чл.258 от ЗЗД е отхвърлен за сумата от 1 302 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА :

 

 

          ОСЪЖДА Е.Н.Д.- ЕГН ********** ***  да заплати на Х.И.Т.- ЕГН ********** *** сумата 1 302 лв./хиляда триста и два лева/ за неоснователно обогатяване от поставянето на дървена покривна конструкция с керемиди над портална дворна врата в с.З., общ.С., обл.С., ведно със законната лихва върху сумата от 1 302 лв., считано от 15.07.2016г. до окончателното изплащане на сумите, като ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционното Решение в останалата част, като основателно и доказано.

 

 

 

          ОСЪЖДА Е.Н.Д.- ЕГН ********** ***  да заплати на Х.И.Т.- ЕГН ********** *** сумата 543 лв./петстотин четиридесет и три лева/ разноски по делото пред двете инстанции.

 

 

          ОСЪЖДА Х.И.Т.- ЕГН ********** *** да заплати на Е.Н.Д.- ЕГН ********** ***  сумата 730 лв./седемстотин и тридесет/ разноски по делото пред двете инстанции.

 

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :