Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  Номер 165                               18.05.2017г.                      град С.В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Втори състав

На осемнадесети април 2017  год.            

В публично заседание в следния състав :                                            

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ :          ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                           

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ    

въззивно гражданско дело № 1101 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производство по чл.437 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК.

 

Делото е образувано по постъпилата жалба от П.Г.Г. от гр.С., която се явява трето лице по изп.д.№ 1931/2014г. по описа на ЧСИ- К. А.- С., в която твърди, че обжалва издаденото от ЧСИ - К. А., вписан в регистъра на частните съдебни изпълнители под № 766, с район на действие района на Окръжен съд - С., Постановление за възлагане на собствения й недвижим имот, който не принадлежи на длъжника в изпълнителното производство- “Т.”- АД с ЕИК .... Твърди, че съгласно Констативен нотариален акт № .. том .. рег. № . дело ... г. на нотариус Д. Н., вписан под № .в Регистъра към Нотариалната камара район на действие района на РС - С., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 9580 от 20.12,2001 г., Акт 106, том 22, дело 5104, се установява, че дружеството Т.- АД, ЕИК ...е признат за собственик на следния недвижим имот- СТОПАНСКО-АДМИНИСТРАТИБНА СГРАДА на 4 етажа и сутеренен етаж, със застроена площ 380,62 кв.м. и РЗП 1903,10 кв.м., находяща се в гр.С., бул.”С.” № ., построена с отстъпено право на строеж и означена на скицата с № 2237- в източната част на общинско дворно място, представляващо УПИ VI - Транспортно управление и общежитие, в кв.48 по плана на града, при граници на дворното място: север - УПИ VIII- 2235, изток - ул."Д. Н.", запад-УПИ V111-2235; етаж на сградата се състои от: четири склада, работилница, помещение "Ниско напрежение", кафе-аперитив (нощен клуб) със самостоятелен вход и сервизни помещения към него, На първия етаж - четири стаи - офиси, машинна зала, климатична зала, кафе-аперитив със сервизни помещения, както и намиращият се в югозападната част на сградата трафопост (с отделен вход), означен с № 2236, състоящ се от: уредба "високо напрежение", уредба "ниско напрежение", помещение за трансформатор 630 кV и помещение за трансформатор 100 кV. На втория етаж: единадесет стаи -офиси, сервизни помещения и фоайе. На третия етаж: седем стаи -офиси, сервизни помещения и фоайе. На четвъртия етаж - две стаи, две зали - офиси, сервизни помещения и фоайе, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, представлява самостоятелна сграда с идентификатор 68850.516.405.5. с адрес- гр.С., бул.”С.” № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.405, със застроена площ 382 кв.м., брой етажи- 4, предназначение: административно стопанска сграда. Заявява, че по отношение на гореописания имот е учредена договорна ипотека в полза на взискателя „Ю."- АД, и съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот № ..., том ., рег. № ..., дело ...г. на нотариус Д. Н., вписан под № .в Регистъра към Нотариалната камара, район на действие района на РС- С., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № ..от … г., Акт ., том ., дело ..., се установявало, че дружеството “Т.”- АД, ЕИК ...е признат за собственик на следния недвижим имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, разположен на първия етаж от СТОПАНСКО - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр.С., бул.”С.” № ., който самостоятелен обект е с идентификатор № 68850,516.405.2.1, със застроена площ 43,31 кв.м., с предназначение: за склад, при граници и съседи на самостоятелния обект по приложената схема: на същия етаж: обект № 68850.516.405.1.3 и под обекта: обект № 68850.516.405.2.2, като самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор № 68850.516.405.2, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 68850.516.405 по кадастралната карта на гр.С., одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър, както и заедно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху дворното място в което е построена сградата. Твърди също така, че съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 18, том 3, рег. № 3370, дело 342 от 2012г. на нотариус С. Ч., вписана в Регистъра на нотариалната камара под № ... с район на действие РС - С., вписан в Служба по вписванията под вх.рег. № ... Акт . том . дело ... длъжникът в изпълнителното производство е прехвърлил на нея- П.Г.Г., посоченият имот със самостоятелен идентификатор 68850.516.405.2.1, и че видно от представената скица за поземлен имот№ 3298/25.03.2013 г. с кадастрален номер 68850.516.405, в поземления имот са построени няколко сграда: сграда № 5, която е обхваната от договорната ипотека в полза на банката взискател и сграда № 2, която не е част от предмета на договорната ипотека. Заявява, че било ноторно известно обстоятелството, че от формиране на номера на дадено изпълнително дело се установявало, че делото е образувано през 2014 г., т.е. след като вече собственик на имот със самостоятелен идентификатор 68850.516.405.2.1. не е длъжника в изпълнителното дело, а такъв е тя- трето лице П.Г.Г.. Твърди, че независимо, че ЧСИ е установил, че собственик на посочения имот е трето лице, той е обявил публична продан на посочения имот, като незаконосъобразно е приел, че същият макар и с кадастрален номер, различен от този на ипотекираната сграда № 5 е част от предмета на ипотеката, макар и да се намира в сграда № 2 и е провел изпълнителни действия по отношение на този имот като е обявил публична продан и в следствие на проведената процедура е изготвил съобщение за изготвено възлагателно постановление, с което обект с идентификатор 68850.516.405.2.1 е станал предмет на публичната продан. Счита, че съгласно чл.435, ал.4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител, когато изпълнението е насочено към вещи, които в деня на възбраната се намират във владение на това трето лице, като видно от справка в информационната система на ИКАР, възбраната по отношение на имот 68850.516.405.2.1 е наложена едва през 2015г., когато имотът вече е бил във владение на жалбоподателя. Счита, че жалбата се отхвърля само ако се установи, че към датата на възбраната имотът е собствена на длъжника., като в конкретния случай съгласно изложеното от фактическа страна се установявало, че имотът е нейна собственост, поради което изпълнителните действия били лишени от правно основание и по отношение на посочения имот следвало да бъдат изцяло отменени. Поради гореизложеното моли ОС- Ст.Загора да отмени, като незаконосъобразно, изготвеното постановление за възлагане на недвижимия имот с идентификатор 68850.516.405.2.1, поради непринадлежността му на длъжника в изпълнителното производство.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от  ГПК по делото е постъпило писмено Възражение- Отговор от купувача  ,.В.” ООД, с ЕИК -..., със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.”М.” N., ап.., против жалба вх. N 1260/06.02.2017 г. по описа на ЧСИ К. А., подадена от третото лице- П.Г.Г.- ЕГН-********** с адрес *** срещу постановление за възлагане по и.д.№ 1931/2014г., издадено от ЧСИ К. А., който заявява, че на 22.02.2017 г. получили препис от жалба по чл.435, ал.4 от ГПК подадена от П.Г.Г.- ЕГН-********** от гр.С., срещу постановление за възлагане по и.д. № 1931/2014 г. издадено от ЧСИ - К. А. и в законоустановения 3- дневен срок взема следното становище- посочения в жалбата констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот ., том ., рег. N., дело № .г. на Нотариус Д. Н., е извършен две години след изповядване на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти N ., том ., рег. N ... г. по описа на Нотариус Д. Г.- С. в полза на взискателя по изпълнителното дело- т.е. всички фактически действия по имота извършени след ипотеката не пораждали правно действие спрямо ипотекарния кредитор и взискател по изпълнителното дело. Жалбоподателката не била трето лице по смисъла на чл.435, ал.4 от ГПК, защото била придобила имота, върху който е имало вписана ипотека спрямо взискателя по изпълнителното дело- т.е. жалбоподателката била придобила имот с вещна тежест/ипотека/, на която не можела да се противопостави съгласно разпоредбата на чл.150 от ЗЗД . Поради което жалбоподателката не можела да се ползва с правата, които има едно истинско трето лице. Счита, че видно от материалите по изп.дело, ЧСИ е продал точно това, което е било предмет на учредените ипотеки от длъжника “Т.”- АД към първоначално „... банк"- АД, която банка впоследствие била закупена от „П. банка"- АД и впоследствие следващите ипотеки към „Ю.“- АД. По изпълнителното дело е било назначено в.лице инж.Р. П., от заключението на която ясно се установява, че се е запознала със строителната документация на имота съхранявана в Община С., направила е и оглед на имота, запознала се е и с материалите по изпълнителното дело и въз основа на събраните материали е депозирала заключението от което се установява обекта на продажбата в реалните му граници както и цената му. Счита, че представената към жалбата схема N 2786/10.07.2008г. на самостоятелен обект в сграда 68850.516.405.2.1, тя не е актуална и видно от същата този имот не влиза в имота, който са закупили и който им е бил възложен с постановлението за възлагане. Т.е. видно от представената схема този имот-склад не ни е възложен, същия попада в друга сграда и е извън предмета на обжалваното постановление за възлагане. Моли ОС да отхвърли подадената жалба, като неоснователна, и да му се присъдят направените разноски в настоящото производство- заплатен адвокатски хонорар.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от  ГПК по делото е постъпило писмено Възражение- Отговор от взискателя  от Ю." АД- гр.С., ЕИК ..., на жалба на П.Г.Г. от гр.С., срещу постановление за възлагане на ЧСИ Ангелов по изп.д.№ 1931/14г., в която моли да се остави жалбата от П.Г.Г. срещу постановление за възлагане на ЧСИ- Кр.Ангелов по изп.дело № 1931/14г. без уважение, като неоснователна, тъй като ЧСИ е извършил продажба на ипотекиран в полза на „Ю."-АД недвижим имот с нотариален акт за договорна ипотека, вписан в Агенция по вписванията Акт ., том ., дело № ...., и съгласно нотариалният акт е била ипотекирана цялата сграда- стопанско- административна сграда на четири  етажа.  Евентуалните преустройства на сградата след ипотеката, както и прехвърлянето на обособени части от сградата от майката- собственик (Т.  Г.) на дъщерята- купувач (жалбоподател П.Г.), с цел увреждане на кредиторите нямали отношение към валидността на ипотеката, тъй като ипотеката следвала имота. Още повече, че имотът с данъчна оценка 55 612 лв. бил „продаден" от майка на дъщеря за 9 000 лв. Счита, че съгласно разпоредбата на чл.484, ал.1, т.5 от ГПК, в протокола за извършен опис ЧСИ описва заявените от трети лица права върху имота, като такива права не били заявени, жалбоподателката не била подавала жалби и възражения, нито по време на описа, нито по време на провежданите публични продани, а едва сега обжалва постановлението за възлагане. По изх.дело нямало доказателства жалбоподателката да е владяла процесния имот, което било императивно  изискване за допустимост на жалбата, и в представения Нотариален акт за покупко-продажба не било посочено да се предава владението на имота на жалбоподателката. С оглед гореизложеното счита жалбата за неоснователна и моли ОС да я остави без уважение, като неоснователна.

 

Постъпили са писмени Мотиви по реда на чл.436, ал.3 от ГПК от ЧСИ - К. А. с район на действие района на ОС- С., която заявява, че изп.д.№ 20147660401931 е образувано в Кантората му на ЧСИ на 02.07.2014г. по молба на взискателя „Ю.“- АД, и описва подробно фактическата и правната обстановка по движението на това изп.дело и извършваните по него изп.действия. Според него, дори и да се приеме посоченото от жалбоподателката, като правно
основание за обжалване по чл.435, ал.4 от ГПК, в посочената норми не фигурирала възможност за обжалване на постановление за възлагане на недвижим имот. Като жалбоподателката би могла да обжалва насочване на изпълнение към вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването/ако се отнася за
движима вещ/, се намират във владение на това лице. Счита, че жалбата не следвало да се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната, тъй като в случая кога е образувано изп.дело и кога е наложена възбраната нямат отношение към правата на взискателя по силата на вписани ипотеки, тъй като тежестта следва недвижимия имот, а не собственика му.
Видно от приложеното изп.дело жалбоподателката не била обжалвал налагане на възбрана на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.516.405.2.1, за което била уведомена, нито извършеният опис на недвижимия имот, нито
проведените досега седем броя отделни публични продажби. При извършване на описа жалбоподателката не била присъствала. Счита, че видно от заключението на вещо лице към момента "на извършване на описа недвижимият имот се владее от длъжника “Т.”- АД и
той е назначен за пазач, а новообразуваният обект „кафе-аперитив“ не функционирал. Поради което, тъй като атакуваното действие не било от кръга действия на ЧСИ, които могат да се обжалват от страна-длъжник или трето лице, и предвид гореизложеното счита жалбата за процесуално недопустима, а по същество я счита за неоснователна, тъй като по изп.дело били събрани всички необходими доказателства за собствеността на длъжника, извършени били справки в Община- С. и в АГКК- гр.С. на представените там документи за обособяване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.516.405.2.1, извършен бил оглед и замерване на място на адрес гр.С., бул.„С."№ . и по безспорен начин било установено, че самостоятелния обект в сграда с идентификатор 68850.516.405.2.1 попадал в сграда 68850.516.405.5 , както е отразено и в кадастрална схема на сграда 68850.516.405.5. Счита, че кадастралната схема не може да създаде собственост и е налице грешка за отнасянето й към съседната сграда, като кадастрален номер. Според него длъжникът “Т.”- АД не притежавал собственост в съседната сграда съгласно разделителния протокол, приложен по изп.дело, тъй като той притежавал единствено ипотекираните сгради с идентификатор 68850.516.405.5 и 68850.516.405.4, и затова за този новосъздаден след вписване на ипотеката обект било посочено, че попада върху ипотекираната сграда. Към жалбата била приложена стара кадастрална схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.516.405.2.1 от дата 10.07.2008г. и квадратура 43.31 кв.м., а по изп.дело била приложена актуална схема и бала видна разликата в квадратура и форма на посочения обект. Счита, че видно от приложените нот.акт за учредяване на договорна ипотека от 26.04.2006г. и констативен нот.акт от 14.07.2008г., при изготвянето им са ползвани едни и същи документи за собственост- за сграда 68850.516.405.5. Твърди, че в производството по обжалване действията на ЧСИ съдът разрешава процесуален, а не материалноправен спор, поради това постановление за възлагане на недвижим имот не можело да бъде предмет на отмяна по реда на чл.435 от ГПК. Признава, че на взискателя- титуляр на спорното ипотечно право могат да бъдат противопоставяни всякакви материалноправни възражения, и изпълнителният процес не препятства такива възражения, които могат да бъдат упражнени по реда на чл.440, ал.1 от ГПК. При това правата, придобити от трети лица в хода на изпълнителния процес не се засягат, но привидният кредитор ще дължи връщане на всичко, с което се е обогатил от реализирането на чуждите права. Поради което счита, че съгласно чл.435, ал.З от ГПК жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от  ГПК по делото не са постъпили писмени Отговори от другите двама длъжници по изп.дело- С.- „Е.“- ЕООД, гр.С. и от гражданката Т.П.Г. от гр.С..

 

По настоящото в.гр.д. е приложено фотокопие на цялото изп. дело № 1931/2014г. по описа на ЧСИ - К. А.- гр.С..

 

Въззивният съд, след като прецени доказателствата по делото, оплакванията на жалбоподателката, становищата на другите страни по изп.дело и мотивите на ЧСИ, като взе предвид приложимото материално и процесуално право, намира за установено и доказано по несъмнен начин следното :

Видно от представения Констативен нотариален акт № ., том ., рег. № . дело № .. на нотариус Д. Н., вписан под № .в Регистъра към Нотариалната камара с район на действие района на РС - С., вписан в службата по вписванията с вх.рег. № .., Акт ., том ., дело № ., се установява, че дружеството- длъжник „Т.“- АД, ЕИК .е признат за собственик на следния недвижим имот- СТОПАНСКО-АДМИНИСТРАТИБНА СГРАДА на 4 етажа и сутеренен етаж, със застроена площ 380, 62 кв. м. и РЗП 1903,10 кв.м., находяща се в гр.С., бул.”С.” № ., построена с отстъпено право на строеж и означена на скицата с № 2237 - в източната част на общинско дворно място, представляващо УПИ VI - Транспортно управление и общежитие, в кв.48 по плана на града, при граници на дворното място: север - УПИ VIII- 2235, изток - ул."Д. Н.", запад-УПИ V111-2235; етаж на сградата се състои от: четири склада, работилница, помещение "Ниско напрежение", кафе-аперитив (нощен клуб) със самостоятелен вход и сервизни помещения към него, на първия етаж - четири стаи- офиси, машинна зала, климатична зала, кафе-аперитив със сервизни помещения, както и намиращият се в югозападната част на сградата трафопост (с отделен вход), означен с № 2236, състоящ се от  уредба "високо напрежение", уредба "ниско напрежение", помещение за трансформатор 630 кV и помещение за трансформатор 100 кV, на втория етаж- единадесет стаи - офиси, сервизни помещения и фоайе, на третия етаж-  седем стаи -офиси, сервизни помещения и фоайе, на четвъртия етаж- две стаи, две зали - офиси, сервизни помещения и фоайе, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, представлява самостоятелна сграда с идентификатор 68850.516.405.5. с адрес- гр.С., бул.”С.” № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.405, със застроена площ 382 кв.м., брой етажи- 4, предназначение: административно стопанска сграда. Като по отношение на гореописания недвижим имот е учредена договорна ипотека в полза на взискателя „Ю."- АД, Ст.Загора. Същевременно съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот № .том ., рег. № ., дело № .. на нотариус Д. Н., вписан под № .в Регистъра към Нотариалната камара, район на действие района на РС- С., вписан в службата по вписванията с вх.рег.№ .., Акт ., том ., дело ., се установява, че дружеството „Т."- АД с ЕИК … е признат за собственик на следния недвижим имот- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, разположен на първия етаж от СТОПАНСКО - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр.С., бул.”С.” № ., който самостоятелен обект е с идентификатор № 68850,516.405.2.1, със застроена площ 43,31 кв.м., с предназначение- за склад, при граници и съседи на самостоятелния обект по приложената схема: на същия етаж: обект № 68850.516.405.1.3 и под обекта: обект № 68850.516.405.2.2, като самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор № 68850.516.405.2, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 68850.516.405 по кадастралната карта на гр.С., одобрена със Заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на ИД на АГКК- С., както и заедно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата. Съгласно последващ нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ., том ., рег. № ., дело .. на нотариус С. Ч., вписана в Регистъра на нотариалната камара под № ... с район на действие РС- С., вписан в Служба по вписванията под вх.рег.№ 7044/11.10.2012г., Акт 31, том 30, дело № 6176/2012г., длъжницата в изпълнителното производство Т.П.Г. от гр.С. го е прехвърлила на третото лице- жалбоподателката П.Г.Г. от гр.С., посоченият имот със самостоятелен идентификатор 68850.516.405.2.1. А от представената скица за поземлен имот № 3298/25.03.2013г. с кадастрален номер 68850.516.405 е видно, че в поземления имот са построени няколко сграда: сграда № 5, която е обхваната от договорната ипотека в полза на банката- взискател „Ю.“- АД и сграда № 2, която не е част от предмета на договорната ипотека. Безспорно е установено, че изп.дело е образувано през 2014г., след като вече собственик на имот със самостоятелен идентификатор 68850.516.405.2.1. не е длъжничката по изп.дело Т.П.Г. от гр.С., а трето лице- жалбоподателката П.Г.Г.- също от гр.С.. Въпреки, че ЧСИ е установил, че собственик на посочения имот е това трето за изпълнението лице/жалбоподателката П.Г.Г. от гр.С./, той е обявил публична продан на посочения имот, като необосновано и незаконосъобразно е приел, че същият макар и с кадастрален номер, различен от този на ипотекираната сграда № 5, тя е част от предмета на ипотеката, макар и да се намира в другата съседна отделна сграда № 2, и е провел изпълнителни действия по отношение на този имот, като е обявил публична продан и в следствие на проведената процедура е изготвил съобщение за изготвено възлагателно Постановление, с което недвижимия имот- обект с идентификатор 68850.516.405.2.1, е станал предмет на публичната продан. Съгласно нормата на чл.435, ал.4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител, когато изпълнението е насочено към вещи, които в деня на възбраната се намират във владение на това трето лице, като видно от справка в информационната система на ИКАР, възбраната по отношение на имот 68850.516.405.2.1 е наложена едва през 2015 г., когато имотът вече е бил във владение на жалбоподателката- третото лице П.Г.Г. от гр.С.. Законоустановено е, че жалба се отхвърля само ако се установи, че към датата на възбраната имотът е собствена на длъжничката Т.П.Г. от гр.С.. В конкретния случай съгласно гореизложеното от фактическа страна се установява по несъмнен и безспорен начин, че процесния недвижим имот е собственост на третото лице- жалбоподателката П.Г.Г.. Следователно атакуваните изпълнителни действия на ЧСИ - К. А. са лишени от правно основание и по отношение на посочения недвижим имот следва да бъдат изцяло отменени, ведно със законните последици от това.

Третото лице/жалбоподателката/, което се намира във владение на имота, предмет на изпълнението може да обжалва действията на съдия-изпълнителя по реда на чл.435, ал.4 от ГПК и по този начин да се защити срещу изпълнението, като проверката на съда при обжалване на действията на съдебния изпълнител не се ограничава само до процесуалната редовност на действието, а обхваща и въпросите за собствеността на вещта, при положение, че третото лице- жалбоподател претендира да е сама собственик на вещта.

С оглед на гореизложеното следва да се отмени, като незаконосъобразно атакуваното Постановление за възлагане на недвижимия имот с идентификатор 68850.516.405.2.1, поради непринадлежност на имота на длъжничката в изпълнителното производство Т.П.Г. от гр.С..

 

Ето защо предвид изложените съображения и на основание чл.437, ал.1, 3 и 4 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК , въззивният ОС- С.

 

                                       Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ - К. А., материализирани в Постановление от 27.01.2017г. за възлагане на недвижим имот с идентификатор 68850.516.405.2.1, находящ се в гр.С.- 6000, бул.“С.“ № .,  по изп.№ 1931/2014г. по описа на ЧСИ - К. А., рег.№.на КЧСИ, с район на действие района на ОС- С., като незаконосъобразно.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ :