Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер…170………………….25.05.2017 година……………….Град С.

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и пети април………………………………...……………..Година 2017              

В открито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА……………………………………………………

Прокурор………………………………………….…………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1129…..по описа за 2017……………...година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба на Д.С.Г.- длъжник по изп.дело № 216/2014 г. по описа на ЧСИ Г. И., рег.№ ..., и А. С. Т.- Г.- участник в публичната продан.

 

        Жалбоподателят обжалва действията на Частния съдебен изпълнител- постановлението за възлагане на недвижим имот по проведен търг от 15.12.2016 г., с възраженията, че лицето, обявено за купувач нямало право да участва в търга, тъй като този участник ползвал подставено лице и вероятно негов роднина, който предложил необяснимо висока цена за имота, а впоследствие се отказал да я внесе. Участието в търга с подставено лице било забранено от нормата на чл.185 ЗЗД, препр. от чл.490 ГПК. Моли обжалваното постановление да бъде отменено. Претендира за разноските по делото.

 

        Жалбоподателката А. С. Т.- Г.- трето лице участвало в търга, излага същите съображения относно възлагането на имота, като освен това твърди, че не й бил върнат депозита за участие в търга. Моли обжалваното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно, необосновано и постановено в нарушение на закона.

                                                                                                                               

        Взискателят “Ю.” АД гр.С.не взема становище по жалбите.

 

        Въззиваемият Д.М.Д., чрез пълномощника си адв. Я. И., счита, че жалбите са неоснователни, недоказани и недопустими. Жалбоподателката Г. получила своя задатък преди подаване на жалбата. Купувачът не бил сред лицата, визирани в чл.185 ЗЗД. Моли жалбите да бъдат отхвърлени и да му се присъдят разноските по делото.

 

        Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбите оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:           

 

        Жалбата на Д.Г. е допустима като подадена от длъжник по изпълнителното дело против постановление за възлагане на недвижим имот, но разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

        Изпълнително производство е образувано по молба от 05.02.2014 г. на взискателя “А.” АД /сега „Ю.” АД/ срещу длъжника Д.С.Г. и изпълнителен лист от 25.11.2013 г., издаден по ч. гр. дело № 5546/2013 г. на Районен съд - С.. Покана за доброволно изпълнение е връчена на длъжника на 11.02.2014 г., която същият е получил лично. Наложена е възбрана върху процесния недвижим имот, собственост на длъжника, представляващ: овощна градина в землището на с.М., община С., с площ 8.109 дка, в м. „Г.", съставляваща имот 076002 по плана за земеразделяне. Първоначално е наложена възбрана върху 1/2 ид. част от процесния имот, но след допълнително проучване на имущественото състояние на длъжника е установено правото му на собственост върху целия недвижим имот, и е наложена възбрана върху същия, вписана в СВ - С. в том 3, акт № 209, вх.рег. № 9803/23.08.2016 г.

 

        На 27.06.2016 г. е постъпила молба от взискателя за насрочване на опис на процесния недвижим имот. Описът е извършен на 23.08.2016 г., за което е съставен протокол. На описа е присъствал длъжникът, както и вещо лице. Първата публична продажба на имота е насрочена за периода от 15.11.2016 г. до 15.12.2016 г. при начална цена 2250 лева, при данъчна оценка за имота съгласно удостоверението на Община С. в размер на 834.31 лв. Постъпили са 15 наддавателни предложения. На 16.12.2016 г., в присъствието на 11 от наддавачите, подали наддавателни предложения, ЧСИ е съставил протокол за обявяване на наддавателните предложения и купувач. След покана към явилите се наддавачи да предложат цена, по-висока с размера на един задатък, е постъпило устно наддавателно предложение от Д. З. Е., който е предложил цена 63025 лева, поради което ЧСИ го е обявил за купувач на процесния недвижим имот. Обявеният за купувач Д. З. Е. не е заплатил в срок предложената от него цена в размер на 63025 лева, след което е изготвен протокол от 28.12.2016 г., с който на основание чл.493, т.2 ГПК за купувач е обявен следващият наддавач, предложил най- висока цена- Г. Д.Д., предложил цена от 62800 лева. В законоустановения едноседмичен срок и този наддавач не внесъл предложената от него цена. На 13.01.2017 г. е съставен нов протокол, с който за купувач е обявен следващият наддавач, предложил най- висока цена- Д.М.Д., предложил цена от 10200 лева, за което е бил уведомен лично на 23.01.2017 г. На следващият ден- 24.01.2017 г., този купувач е внесъл предложената от него цена и съдебният изпълнител на 25.01.2017 г. е изготвил постановление за възлагане на недвижимия имот, което е съобщено само на страните по делото, тъй като междувременно всички лица, внесли  задатък за участие в  публичната продан, били подали писмени молби за възстановяването му.  

       

        Съгласно чл.435, ал.3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването на публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена. В конкретния случай жалбоподателят навежда доводи, че обявеният за купувач Д.М.Д. е участвал в проданта с подставено лице и вероятно негов роднина, който предложил необяснимо висока цена за имота, а впоследствие се отказал да я внесе. По този начин били увредени интересите му на длъжник, тъй като имотът бил продаден на символичната цена от 10200 лв.

 

        Тези оплаквания са неоснователни. Видно от материалите по делото, в наддаването са взели участие лица, които имат право да наддават; наддавателните предложения са съдържали всички необходими реквизити; участниците са внесли съответния задатък и са приложили квитанции; проданта е приключила в установеното време; за купувач е обявен участникът с най-високата предложена цена. При извършване на процесната продан са спазени изискванията на чл.485- 496 ГПК относно процедурата за провеждане на публична продан и постановлението за възлагане на недвижимия имот е издадено в съответствие с разпоредбата на ГПК. Както бе посочено по- горе, имотът е бил възложен на наддавача, предложил най- високата цена от 63025 лв.- Д. З. Е.. След като този купувач в едноседмичен срок не е внесъл предложената от него цена, ЧСИ в изпълнение разпоредбата на чл.493, т.2 ГПК е обявил за купувач наддавача, който е предложил следващата най- висока цена- 62800 лв.- Г. Д.Д.. Този наддавач също не е внесъл предложената от него цена и съдебният изпълнител е обявил за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение 10200 лв.- Д.М.Д.. Следователно, същият е спазил разпоредбите на закона и имуществото е възложено по най- високата предложена цена. Неоснователно е и възражението, че проданта е недействителна, тъй като имотът е купен от лице, което не е имало право да наддава. От представеното в съдебно заседание удостоверение за родствени връзки № 11/19.04.2017 г. на Община С. се установява, че Д.М.Д. /купувача/ е баща на Г. Д.Д.- участник в търга, който е предложил цена от 62800 лв. за имота. Съгласно разпоредбата на чл.185 ЗЗД не могат да бъдат купувачи, даже на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице: а/ лицата, които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди имущества - относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които по служба им е възложено да продават, и б/ съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите - относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на който действуват, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право. Купувачът не е от кръга на лицата, посочени в чл.185 ЗЗД. Следователно, купувачът е имал право да наддава и проданта не е недействителна.

 

        В настоящия случай, видно от изложените по- горе съображения, при извършената публична продан на процесния имот наддаването е извършено надлежно и имотът е възложен по най- високата предложена цена, поради което подадената против постановлението за възлагане на ЧСИ жалба се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

        По жалбата на А. Т.- Г.: Тази жалба също е неоснователна. Съгласно чл.435, ал.3 ГПК  постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта. Безспорно е, че жалбоподателката е внесла задатък до посочения в закона момент. Обстоятелството, че същият й е върнат след плащане на цената от обявения за купувач, не прави жалбата й недопустима. Още повече, че такова е и изискването на закона- съгласно чл.493, т.2, предл.последно ГПК, след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. Жалбата обаче е неоснователна. В същата против постановлението за възлагане на недвижимия имот се правят идентични с жалбата на длъжника оплаквания. По тях по- горе са изложени съображения, поради които и тази жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        При този изход на делото на въззиваемия Д.М.Д. следва да бъдат присъдени разноски за настоящата инстанция в размер на 300 лв. за адвокатско възнаграждение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                 Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователни жалбите на Д.С.Г., ЕГН **********,***, съд.адрес:***, адв.С.З., и А. С. Т.- Г., ЕГН **********,***, против действията на Частния съдебен изпълнител Г. И., рег. № ... по изп.дело № …- постановление за възлагане на недвижим имот от 25.01.2017 г.

 

        ОСЪЖДА Д.С.Г. и А. С. Т.- Г., с посочени адреси, да заплатят на Д.М.Д., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 300 лв./триста лева/.

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: