Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 Номер…139                                  03.05.2017г.                    град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ окръжен съд, Гражданско отделение, Втори състав

На трети май 2017  год.            

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

                                                                                 СВИЛЕН ЖЕКОВ  

                                                                                        

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ    

въззивно гражданско дело № 1143 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производство по чл.437 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК.

 

Делото е образувано по постъпили 3 жалби по изп.д.№ 121/2016г. по описа на ЧСИ Р. М.- С., както следва :

1. Жалба от  длъжника- юридическото лице “И.”- ЕООД, ЕИК..., гр.С./л.4- 5 от делото/ срещу публична продан от 29.11.2016 г. на собствения му поземлен имот с идентификатор 68850.520.581, в която прави оплаквания, че при  извършване  на  описа  на  въпросните  имоти     не  е представител на дружеството, че не е бил уведомен надлежно за провеждането на проданта, което го лишава от възможността да заплати цената и да запази имота си. Обжалва и цената, на която е извършена проданта, като счита същата за необосновано ниска, тъй като към изпълнителното дело нямало оценка на имота от лицензиран оценител. Оплаква се, че в Протокола за Обявяване на наддавателните предложения не било посочено дали в предложената цена е включено или не ДДС, тъй като неговото дружество- длъжник и собственик на имота е било регистрирано по ДДС и следвало да се посочи дали или не е включен данък добавена стойност. Оплаква се и, че не били представени документи за внасяне на задатъка от страна на всички участници, допуснати до участие в публичната продан, което опорочавало проведената публична продан, и нямало подпис на участниците относно предложената от тях цена. Моли съда на отмени извършената продан поради това, че е проведена в нарушение на закона, длъжникът не е бил надлежно уведомен нито за цената, нито за насрочената дата и са нарушени правата му като му е отнета възможността да заплати стойността на дълга.

 

2.Жалба от длъжника- физическото лице И.Г.М. от гр.С./л.9- 10 от делото/ против публичната продан на 29.11.2016г. на неговия поземлен имот с идентификатор 68850.520.581, тъй като при извършване на описа на въпросните имоти не е присъствал представител на дружеството- собственик, не бил уведомен за провеждането на проданта и това го лишавало от възможност да участва в наддаването. Обжалва и цената, на която е извършена проданта, като счита същата за необосновано ниска, тъй като към изпълнителното дело няма оценка на имота от лицензиран оценител. Оплаква се и че в Протокола за Обявяване на наддавателните предложения не е посочено дали в предложената цена е включено или не ДДС, понеже дружеството-длъжник и собственик на имота е регистрирано по ДДС и следва да се посочи дали или не е включен данък добавена стойност. Също така не били представени документи за внасяне на задатък от страна на всички участници, допуснати до участие в публичната продан,като това опорочавало проведената публична продан и нямало подпис на участниците относно предложената от тях цена. Моли ОС да отмени извършената продан поради това, че е проведена в нарушение на закона, длъжникът не е бил надлежно уведомен нито за цената, нито за насрочената дата и са били нарушени правата му, като му е отнета възможността да заплати стойността на дълга си.

 

3.Жалба от длъжника- юридическото лице “И.”  ЕООД, гр.С./л.15- 18 от делото/, против Постановлението за възлагане на недвижими имоти от 31.01.2017г. по изп.д.№ 121/2016г. на основание чл.435, ал.1 от ГПК, срещу Постановление за възлагане от 31.01.2017г. по това изп.дело по описа на ЧСИ- Р. М.- С. на недвижими имоти с идентификатори 68850.520.580 и 68850.520.581, находящи се в гр.С.. Счита, че обжалваното Постановление следва да бъде отменено, тъй като видно от протоколите изготвени на датата на обявяване на наддавателните предложения/29.11.2016г./ и за двата търга не е отбелязано кои от наддавачите са се явили- било записано само, че е в „присъствието на явилите се наддавачи", което било сигурна индиция, че такива са се явили, но без да се посочва кои конкретно са тези явили се наддавачи. Това обстоятелство оставало неизяснено, тъй като липсвали подписи на явилите се наддавачи в съответната графа и по-надолу в таблицата, в която съдебният изпълнител е въвел наддавателните предложения. Във връзка с това не ставало ясно и дали е дадена възможност на явил се наддавач с по-ниска предложена цена да заяви и предложи по-висока такава, не била спазена процедурата по чл.493,ал.2  от ГПК по  обявяване на  следващ купувач, което било довело до обявяването за купувач на наддавача “Г.”- ООД, който бил предложил най-
ниската  цена,  а  било  имало  по  шест  по-високи наддавателни предложения за всеки един от имотите, което било довело до възлагането на имота не по възможно най-високата цена. В обжалваното
постановление било посочено,  че  дружеството-купувач”Г.”- ООД е внесло припадащата се сума по влязло  в  сила  разпределение, като ставало  въпрос  за разпределение    от    25.01.2017г.,    което    в действителност е влязло в сила на 28.01.2017г. Счита, че тъй като за купувач в случая е обявено дружество, което е взискател, приложима била разпоредбата на чл.495 от ГПК,  съобразно  която взискателят,  обявен  за
купувач на имот, е длъжен в 1- седмичен срок от разпределението  да  внесе  сумата,  необходима  за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите  взискатели,  или  сумата,  с  която цената
надминава  неговото  вземане,  когато  няма  други взискатели.  От  посочената  разпоредба  се  налагал извода, че срокът, в който взискателят,  обявен за купувач, е следвало да заплати съразмерните части от
вземанията на другите взискатели не е предоставен на неговата  преценка,  а  е  1- седмичен, преклузивен, считано от влизане на разпределението в сила. Императивно установени са били, както крайният,  така и началният момент на 1- седмичния срок,  в който следвало да се внесе съответната част от предложената от взискателя цена, като те били неразривно свързани с влизане в сила на вече изготвеното разпределение. Поради което счита, че без да има влязло в сила разпределение и без да са внесени дължимите съгласно него суми, не е следвало да се изготвя и съобщава възлагателно постановление. Т.е. е следва да са налице и двете законови предпоставки по чл. 495 от ГПК, за да може обявеният за купувач взискател да получи постановление за възлагане- влизане в сила на изготвеното от ЧСИ разпределение и плащане в срок на определената от ЧСИ част от предложената покупна цена. А съобразно наличните по делото документи нямало данни за внасянето в преклузивния 1- седмичен срок на всички суми, които взискателят-купувач “Г.”- ООД е следвало да внесе, като условие за изготвянето на обжалваното постановление за възлагане от 31.01.2017г. Не били внесени сумите, за внасянето на които е бил задължен с разпределението от 25.01.2017г.- 2 467, 98 лв. такса за изготвяне на постановление за възлагане и сумата 3 427, 75 лв. такса за придобиване на имотите към Община- Стара Загора. Аргументира се и с разпоредбата на чл.495, изр.2 във вр. с чл.493, т.2 и чл.494, ал.2 от ГПК. В случая след като взискателят-купувач не е внесъл всички суми, които е бил задължен да внесе от ЧСИ, е следвало съдебният изпълнител съобразно горецитираната разпоредба да обяви нова продан, която да започне не по-рано от един месец от приключването на първата продан при начална цена, равна на 80 %  от началната цена по първата продан. Вместо това ЧСИ бил изготвил в нарушение на горецитираните разпоредби обжалваното постановление за възлагане от 31.01,2017г., с което незаконосъобразно бил възложил на “Г.”- ООД недвижимите имоти. Счита, че нарушавайки установената от законодателя процедура, ЧСИ е постановил един недопустим акт, който следвало да бъде отменен. Прави оплакване и, че не ставало ясно защо взискателят- купувач “Г.”- ООД не е довнесъл цената за двата недвижими имота, макар и при наличието на разпоредбата на чл.461 от ГПК, тъй като според него била предвидена възможността за взискателя да извърши прихващане със сумата, която му се пада по съразмерност, като в случая вземането на взискателя- купувач било привилегировано по смисъла на чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД и по-голямата част от събраните суми от продажните цени на имотите му се полагали, но това не означавало автоматично, че е извършено прихващане със задълженията му за довнасяме на продажните цени за процесните имоти, предмет на обжалваното постановление. Счита, че прихващането по чл.461 от ГПК представлявало субективно право на взискателя, което означавало, че упражняването на това право зависи единствено от волята на носителят му. И счита, че поради липсата на такова изявление от взискателя-купувач е следвало това дружество да довнесе цената за двата недвижими имота, преди същите да му бъдат възложени с обжалваното постановление за възлагане. Налице били допуснати нарушения при изпълнителните действия, касаещи определяне на цената на имота- многократно занижената оценка на двата процесии имота, в нарушение на релевантните разпоредби на ГПК, като счита, че безспорно ненадлежно определената начална тръжна цена е рефлектирала върху продажната такава и е довела до основателни съмнения, дали това е била възможно най- високата цена. Предвид всичко гореизложено моли ОС да постанови решение, с което да отмените като незаконосъобразно Постановление за възлагане на недвижими имоти от 31.01.2017г. по изп.дело № 121/2016г. по описа на ЧСИ- Румяна Манджурова, като на основание чл.497 от ГПК да укажете на съдебния изпълнител да извърши нови продани след нови обявявания за всеки от процесиите имоти поотделно.

 

В законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от  ГПК по делото няма постъпили писмени Отговори от другите страни по това изп.дело.

 

Постъпили са писмени Мотиви по реда на чл.436, ал.3 от ГПК от ЧСИ- Румяна Манджурова с район на действие района на ОС- С., с които се дават подробни фактически и правни обяснения на извършените от нея атакувани действия, обосноваващи спорен нея пълната неоснователност на процесните жалби, като излага подробно съображенията си относно всяка една от общо 3 отделни жалби против отделни нейни изпълнителни действия като ЧСИ.

 

Настоящия въззивен ОС- С., като взе предвид направените във всяка една от трите жалби фактически и правни оплаквания, като обсъди мотивите на ЧСИ, материалите по приложеното изп.дело и като съобрази приложимите по казусите материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено по несъмнен и безспорен начин следното по делото :

Така подадените 2 жалби вх.№7836/08.12.2016г. и вх.№ 7835/08.12.2016г. против провеждане на публичната продан са процесуално недопустими, тъй като съгласно разпоредбата на чл.435 ГПК подробно е посочено кои конкретни действия на ЧСИ подлежат на обжалване от длъжника/каквито се явяват жалбоподателите/, като посоченото в жалбите фактическо и правно основание против провеждане на публичната продан, не е сред тях, и в този смисъл е и ТР №2/2013г. на ВКС. Поради което тези 2 жалби следва да се оставят без разглеждане, като в тази му част производството следва да се прекрати.

 

Третата процесна жалба вх.№2023/21.02.2017г. е процесуално допустима, но изцяло неоснователна, поради следните фактически и правни мотиви и съображения :

В деня на извършване на описа на имот с идентификатор 68850.520.484 ведно с построените в него сгради с идентификатори 68850.520.484.1, 68850.520.484.2, 68850.520.484.3 и 68850.520.484.4, длъжникът И.Г.М., в качеството си на управител на „ИДИЦА“-  ЕООД/собственик на процесния имот/ е дал изрично съгласие да се продават поотделно всяка една сграда в имота, като в оценката на назначеното по делото вещо лице изрично е ценена всяка една сграда в имота. По делото са проведени публични продани, за сградите с идентификатори 68850.520.484.1 и 68850.520.484.2 , по които има влезли в сила Постановления за възлагане,  по които длъжника не е депозирал жалби. По изп.дело е била назначена съдебна експертиза, което е изготвило външно обективна и справедлива оценка на имота.  Длъжникът не е оспорил оценката на вещото лице, не е искал повторна оценка или извършване на нова тройна експертиза. А и съгласно ТР № 2/2013г. на ОСГКТ на ВКС, оценката на имота не подлежи на обжалване- тоест тя не е основание за жалба против съставено постановление за възлагане. Самото наддаване относно цитираните по-горе имоти е извършено надлежно, обявен е купувач за всеки един от тях, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения. И за двете процесни имота обявените за купувачи са взискатели, и спрямо тях е била приложена разпоредбата на чл.495 от ГПК, като същите е следвало да внесат припадащата се сума по разпределението. Преди датата за предявяването на разпределението, всички наддавачи- взискатели, без „ГОТО- 2000“- ЕООД , са заявили изрично, че не желаят да бъде правено разпределение на предложената от тях цена, като в случая следва спрямо тях да се приложи нормата на чл.495 от ГПК и следва да се търпят санкциите предвидени от ГПК- в тяхна тежест да се възложат направените разноски . Няма никаква фактическа и правна пречка взискателят- обявен за купувач, да не желае да бъде обявяван за купувач на предложената от него цена. Доколкото всеки наддавач може да оттегли всяко едно свое наддавателно предложение, не съществува пречка той да направи това на всеки един етап от наддаването. Именно това е направено и с молби от всеки от наддвачите, в които заявяват, че не желаят да бъде обявен за купувач и поради това, не следва да се извършва разпределение на предложената от него цена.

Относно оплакването на длъжника- жалбоподател, че взискателя, обявен за купувач не е внесъл припадащата се част по разпределението, следва да имате предвид, че в определения от ГПК срок „ГОТО- 2000“- ЕООД/след датата на разпределението дружеството е пререгистирано от ЕООД в ООД/, е внесъл припадащата се част по разпределението, като единствено в определения срок няма постъпила такса за съставено постановление за възлагане, която обаче е внесена по –късно, още повече, че същата не представлява припадаща се сума за други взискатели, което има предвид разпоредбата на чл.495 от ГПК.

Относно таксите на ЧСИ има установена продължителна, дълготрайна и непротиворечива практика и на ОС- С., и на ВКС, че ЧСИ разполага със вземане на срещу длъжника за своите такси, и следва да извърши действията, независимо дали същите са внесени или не, щом взискателя е уведомен за тях.

Относно твърденията на жалбоподателя, че взискателят „Г.“- ООД е следвало изрично да заяви, че желае да купи имота, като прихване за вземанията си, следва да се има предвид, че закупуване на имот от взискател не представлява прихващане по смисъла на ЗЗД, и затова не е необходимо изрично изявление. Това е и смисъла на закона, който е предвидил възможност взискателя да закупи имот, като внесе припадащите се части на останалите взискатели или да довнесе разликата, ако вземането му е в по-малък размер предвид нормата на чл.495 от ГПК. С депозиране на наддавателното си предложение обявения за купувач „ГОТО- 2000“- ЕООД е изразил явно волята си, че желае имота да му бъде възложен, като със стойността му се намали вземането му по изпълнителното дело.

Относно твърденията на жалбоподателя за някакъв недостатък в проколите за обявяване на наддавателни предложения- във всеки един от тях е записано надлежно, че ЧСИ предлага на явилите се наддавачи да преминат към устно наддаване. В конкретния случай, няма явил се наддавач, а и задължение за полагане на подписи срещу писмените наддавателни предложения не съществува по закон, доколкото са налице безспорни доказателства за предложената цена, обективирани в самото наддавателно предложение.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.495 от ГПК въззивният ОС- С. счита, че третата процесна жалба вх.№ 2023/21.02.2017г. от „Идица- ЕООД“- гр.С. се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да се остави без уважение.

 

Ето защо предвид изложените съображения и на основание чл.437, ал.1, 3 и 4 във вр. с чл.435, ал.1 от ГПК, въззивният ОС- С.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустими жалбите от длъжниците против действията на ЧСИ- Р. М., рег.№ . по изп.д.№ 121/2015г.- публична продан на недвижими имоти от 29.11.2016г. :

1.     Вх.№7836/08.12.2016г. от „И.“- ЕООД, ЕИК-…, със седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Св.П.“ № ., и

2.     Вх.№ 7835/08.12.2016г. от И.Г.М.- ЕГН ********** ***.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата вх.№2023/21.02.2017г. от „И.“- ЕООД, ЕИК-., със седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Св.П. Е.“ № ., против действията на ЧСИ- Р. М., рег.№ . по изп.д.№ 121/2015г. -Постановление за възлагане от 31.01.2017г., като неоснователна.

 

РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част има характер на Определение и може да се обжалва с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- С. пред ПАС- Пловдив, а в останалата му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :        

 

 

        

                                                 ЧЛЕНОВЕ :