Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 169/23.05.2017г.                                                  Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На двадесет и трети май                                                             Година 2017

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                         Председател: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                    2. СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар  ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1181 по описа за 2017 година

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба с вх. № 01945/04.04.2017г., подадена от адв. М.Г. в качеството му на представител на ЗД “Булинс” АД – гр. София, против действията на Частен съдебен изпълнител Я.Г. по изпълнително дело № 63/2017 – постановление от 21.03.2017г. по посоченото изпълнителното дело, с което се оставя без уважение искането за намаляване на  приетото за събиране адвокатско възнаграждение до сумата от 200 лева.

 

Жалбоподателят твърди, че намира същото възнаграждение за прекомерно предвид фактическата и правна сложност на конкретното изп. производство. По делото липсвали данни процесуалния представител на взискателя да е извършвал каквито и да било действия по него, освен подаване на молба за образуване на изп. дело. Също така по делото липсвали доказателства за плащане на претендираното адвокатско възнаграждение. В тази връзка моли да се намали възнаграждението до минималния размер от 200 лева съобразно Наредба № 1 на ВАдС. Алтернативно моли ако не се уважи искането, да се намали претендираното адвокатско възнаграждение до минималния размер, дължим съгласно Наредба №1 на ВАдС за образуване и водене на изпълнително дело. Претендира разноски.

 

Подробни съображения и доводи са изложени в писмената жалба на жалбоподателя ЗД “Булинс” АД- гр. София. Същият моли съда да постанови решение, с което да се отменят действията на ЧСИ Я.Г. по горепосоченото изп. дело, а именно да се отмени постановлението на ЧСИ от 21.03.2017г., с което е оставено без уважение искането за намаляване на адвокатското възнаграждение на взискателя.

 

В законоустановения едноседмичен срок не е постъпило писмено възражение от другата страна – взискателката М.А.К..

 

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК  са постъпили мотиви от ЧСИ Я.Г., както и копие от изпълнително дело № 63/17 год., по описа на същия ЧСИ.

 

          По направените с частната жалба оплаквания съдът намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ Я.Г. е образувано изпълнително дело под № 63/17 год. по описа на същия съдебен изпълнител с рег. № 871 от КЧСИ по молба с вх. № 0162/02.03.2017г. на взискателя М.А.К. против длъжника ЗД “Булинс” АД – гр. София. Към молбата е приложен изпълнителен лист от 17.02.2017г. , издаден въз основа на Решение по гр.д. № 5880/2015 на Районен съд – Стара Загора, по силата на който застрахователното дружество е осъдено за заплати на М.А.К. - главница в размер на 2374,89 лева., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 03.12.2013г., до окончателното й плащане, както и разноски 404.91 лева.

 

По изпълнително дело № 63/17 год. по описа на ЧСИ Я.Г. с постановление от 21.03.2017г. по горепосоченото изпълнително дело ЧСИ Я.Г. е отказала да уважи молбата на ЗД „БУЛ ИНС" АД за отмяна или евентуално намаляване на приетите в изпълнителното дело разноски, поради което за жалбоподателя възниква правният интерес от обжалването му.

 

Съдът счита, че същото постановление е частично неправилно, необосновано, немотивирано и в противоречие със съдебната практика по аналогични случаи в частта му относно размера на адвокатското възнаграждение, като съображенията на съда са следните:

 

Съгласно разпоредбата Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г., доп., бр. 84 от 2016 г. ) За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е: 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за образуване на изпълнително дело - 200 лв.; 2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 ;

 

          Според чл.7, ал.2, от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. - 300 лв.; 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;

В тази насока за образуването на изпълнително дело на адвоката – пълномощник на взискателката адв. П.Б.Х. се дължат 200 лева.

На следващо място съдът счита, че адвокатският хонорар на взискателите по горепосоченото изпълнително дело, което е възложено в тежест на дружеството е прекомерен, както и че така определеният размер е завишен с оглед действителната фактическа и правна сложност на настоящия случай, както и с оглед обстоятелството, че длъжникът ЗД „Булинс" АД гр.София е изплатило дължимите суми след налагането на поискания с молбата за образуването на изп. дело запор.

 

Възнаграждението по чл.7 ал.2 от Наредбата, се дължи, ако процесуалният представител е осъществявал защита, изразяваща се в нещо различно от подаването на молба за образуване на изпълнително дело, когато се следва друго възнаграждение. В настоящия случай процесуалният представител на взискателката адв. П.Б.Х. единствено е подал молбата за образуване на изпълнително производство и други действия по защита на взискателката в изпълнителното производство не са осъществявани. Поради което съдът счита, че адвокатският хонорар следва да се намали до минималния му размер за подаване на молба за образуване на изпълнително дело, възлизащ на сумата от 200 лв. В конкретния случай съдът намира, че по делото е депозирана само молба за образуване на същото и от ЧСИ е изпратена поканата за доброволно изпълнение, с която е изпратено и запорното съобщение действия, касаещи удовлетворяването на паричните вземания на взискателя, поради което изцяло е изключена хипотезата на чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредбата. Дължи се само възнаграждението по т. 1 -  в размер на 200 лева.

 

В тази насока въззивният съд намира от данните по делото, че отказът на ЧСИ Я.Г. да намали адвокатското възнаграждение на другата страна по изпълнителното дело – именно адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателите адв. П.Х. е неправилен и незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен, ведно със всички законни последици от това.

 

    Предвид изложеното, съдът намира, че жалба вх. № 01945/04.05.2016г., подадена от адв. М.Г. като пълномощник на жалбоподателя ЗД “БУЛ ИНС” АД – гр. София, против отказа за намаляване размера на адвокатското възнаграждение на взискателя по изпълнителното дело на ЧСИ Я.Г. се явява е основателна и доказана като такава следва да бъде уважена, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 436, ал.4 от ГПК и чл. 273 от ГПК въззиваемата следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените от него разноски по делото по чл. 435 и сл. ГПК, общо в размер на  25 лева, – държавна такса за завеждане на жалбата, като не следва да бъде присъждано адвокатско възнаграждение за адв. Г., за производството по настоящата жалба, тъй като не е представен надлежен договор за правна помощ, както и доказателства че е платен някакъв хонорар на този адвокат от жалбоподателя.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 78, ал.5 и от ГПК и чл.79, ал.1 от ГПК.

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ постановление от 21.03.2017г. по изпълнително дело № 63/2017г. по описа на ЧСИ Я.Г. с рег. № 868 от КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, с което се оставя без уважение искането на “БУЛ ИНС” АД – гр. София за намаляване на присъдения адвокатски хонорар, в размер на 600.00 /шестотин лева/, като вместо това ПОСТАНОВИ:

 

намаля размера на адвокатския хонорар от 600.00 /шестотин/ лева, на 200 /двеста/ лева.

 

ОСЪЖДА М.А. Камбурова ЕГН ********** *** да заплати на ЗД “БУЛ ИНС” АД – гр. София с ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление: гр. София, РАЙОН “Лозенец”, бул. “Джеймс Ваучер” № 87, представлявано от С.С.П. чрез пълномощника си адвокат М.И.Г., сумата от 25 лева /двадесет и пет лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски за производството пред въззивния съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                   2.