О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

375                                  02.05.2017г.                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На втори май                                            две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                  

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   УРУКОВ въззивно гр. дело   N   1108  по  описа  за  2017 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на ТПК „Европа-Е-2008” гр.Стара Загора представлявано от К.И.З. Председател на УС чрез пълномощника адв. А.С. против действието на ДСИ Б.Д., по чл.435, ал.2 предл. последно, за определяне на разноски по изпълнително производство.

 

Жалбоподателят твърди, че посочените в постановлението на ДСИ  разноски били неясно определени. Не били представени доказателства за реалното плащане на адв. възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на размера му и на основание чл.78, ал.5 от ГПК прави искане за намаляването му до минималния размер предвиден за извършване на въвод на владение по Наредба под № 1 от 09.04.2007 год. за мин. Размери на адвокатските възнаграждения. Излага подробни съображения в жалбата и моли да се отмени действията за размера на приетите разноски, като се постанови намаляване на присъденото в полза на взискателя  адв. възнаграждение по договора за правна защита и съдействие под № 096/18.07.2016 год. /на лист 423 от делото/ от 15130 лв. на минималния предвиден в наредбата размер. както и да бъде отменено изцяло обжалвано Постановление от 01.12.2016 год. на ДСИ Дюлгеров, по изп. дело № 5225/2013 год. по описа на СИС при РС-Стара Загора.

 

 

В срока по ГПК е постъпил писмен отговор от другата страна ТПК “Колектив-945” гр.Стара Загора, чрез пълномощника адв. Ц., с която вземат становище, че жалбата на жалбоподателя касателно разноските по делото се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение по съображенията, подробно изложени в същия писмен отговор.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени и обясненията на ДСИ Б.Д., при СИС към РС – Стара Загора, в които се взема становище за недопустимост, алтернативно неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена от легитимирано лице – длъжник по изпълнението.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 5225/2013г. по описа на СИС при РС – Стара Загора, изпълнявано от ДСИ Дюлгеров, писмените доказателства по изп. дело, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № е образувано по молба, подадена на 02.02.2017г. от адв. В.Ц., като пълномощник на ТПК “Колектив-945” гр.Стара Загора, въз основа на изпълнителен лист от 30.07.2007г., издаден по гр.д.№ 661/2002г. по описа на ОС – Стара Загора. По силата на цитирания изпълнителен лист.

Делото е образувано на 03.06.2013 год. по искане на взискателя, като е посочен способ на изпълнение да се извърши въвод във владение на съделителите, посочени в молбата за образуване на делото, върху процесния недвижим имот подробно описан в депозирания пред ДСИ изпълнителен лист, както е постановено от съда по отношение на кооперацията им, до окончателното извършване на делбата по гр. дело № 1796/1996г. по описа на РС-Стара Загора.

 

Съобразно представения пред ДСИ изпълнителен лист № 661/30.07.2007г. издаден по гр. дело № 661/2002г. и определение № 281/23.07.2007г. на ВКС по ч.гр.д производство № 207/2007г. съдът е постановил до окончателното извършване на делбата процесните недвижими имоти, находящи се в гр. Стара Загора, да се ползват както следва:  От ТПК “Колектив-945” гр. Стара Загора - масивната административно-стопанска сграда на ул.”Цар Симеон Велики” № 130, шивашко ателие на ул. ул.”Цар Симеон Велики” № 74 и шивашко ателие на ул.”Цар Симеон Велики” № 76. От ТПК “Колектив” гр.Стара Загора – шивашко ателие на бул. “Патриарх Евтимий” № 130 и ТПК “Колектив-2” гр.Стара Загора – шивашко ателие на ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 95. На 23.10.2013г. е представена от ТПК “Европа- Е- 2008” – гр. Стара Загора като трето лице обезпечителна заповед по търговско дело № 187/2013г. на ОС-Стара Загора за спиране на изпълнението. На 07.03.2016г. с писмена молба взискателя е представил пред ДСИ определение по същото търг.дело № 187/2013г. за отмяна на спирането. Впоследствие е бил насрочен и процесния въвод във владение за 21.07.2016г. и на 22.07.2016 год. На практика е извършен въвода във владение на масивната административно-стопанска сграда на ул.”Цар Симеон Велики” № 130, шивашко ателие на ул. ул.”Цар Симеон Велики” № 74 и шивашко ателие на ул.”Цар Симеон Велики” № 76.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Жалбата е преждевременно заведена, поради което и недопустима. Това е така, защото липсва окончателен подлежащ на обжалване акт на ДСИ Дюлгеров. В приложеното изпълнителното производство липсва искане, съответно постановление по отношение на заявената вече пред въззивния съд  прекомерност на разноски по делото.

В тази насока в изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 от ГПК, съгласно която ЧСИ може да допълни или измени постановлението си за разноски, поради което въззивната жалба се явява недопустима.  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК за намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност, за намаляване на таксата по т.26 от ТТР към ЗЧСИ и на разноските за такси,  най – напред по реда на чл.248 ГПК следва да бъде направено пред ЧСИ. Едва след постановяване на съответното Постановление по реда на чл.248 от ГПК от ДСИ, длъжникът ще има възможност да обжалва акта на ДСИ по изп. дело за точното определяне на разноските по изпълнението.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбата на длъжника ТПК „Европа-Е-2008” гр.Стара Загора представлявано от К.И.З. Председател на УС чрез пълномощника адв. А.С. против действието на ДСИ Б.Д., по чл.435, ал.2 предл. последно, за определяне на разноски по изпълнително производство, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

С оглед на изложеното съдът намира, че искането по чл.438 от ГПК за спиране на производството по изпълнителното дело е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТПК „Европа-Е-2008” гр.Стара Загора с ЕИК 200525174, със седалище гр. Стара Загора и адрес на управление: бул. “Цар Симеон Велики” № 130, представлявано от К.И.З.– председател на УС, подадена чрез пълномощника адв. А.С. против действието на ДСИ Б.Д., по чл.435, ал.2 предл. последно, за определяне на разноски по изпълнително производство по изпълнително дело № 5225/2013г. по описа на СИС при РС-Стара Загора като процесуално недопустима.

        

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1108/2017г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: