О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер…386………………….04.05.2017 година………………..Град Стара Загора    

 

                                            

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД………………..Втори граждански състав

На четвърти май.………………………………………………….….…Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                              ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                             СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

 

 

Секретар………………………………………………………………………………..                                                         

Прокурор…………………………………………………………………………...….                   

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р. ТИХОЛОВА                                                    

гражданско дело номер 1152……….по описа за 2017………..…………...година.

 

        Производството е образувано по частната жалба на Н.Х.И., подадена чрез пълномощника му адв.Н.С. К.- М., против определение № 293 от 23.02.2017 г., постановено по гр.дело № 1772/2016 г. на К. районен съд, с което производството по делото е прекратено поради липса на правен интерес за воденето на отрицателен установителен иск за собственост.

 

        Жалбоподателят счита, че определението е неправилно. Счита, че има правен интерес да води отрицателен установителен иск, тъй като при уважаване на предявените от него искове по т.д. № 105/2014 г. и гр.д. № 62/2016 г., двете по описа на С. окръжен съд, ще бъдат отречени претендираните от ответника права на собственост върху земята, което ще му даде възможност на основание чл.26, ал.6 ЗСПЗЗ да изкупи земята, върху която са разположени сградите, както и да закупи незаетите със сгради земи, които са негодни за земеделско ползване. Счита, че с предявяването на отрицателен установителен иск за двата имота се спира придобивната давност, което също сочи на правен интерес.

 

        Ответникът “Л.” ЕООД гр.Ш. не е подал отговор в срока по чл.276, ал.1 ГПК.

        Третото лице-помагач „Д.-77” ООД гр.Ш.,чрез пълномощника си адв. З. О., взема становище, че частната жалба е неоснователна.

 

        Съдът, като обсъди направените в частната жалба оплаквания, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния иск са предявени два обективно съединени иска- иск за собственост по чл.108 ЗС на три сгради с нежилищно предназначение, построени в ПИ № 000243, землището на гр. Ш., селскостопанския двор, и отрицателен установителен иск, че ПИ с № 00243 и ПИ с № 000357, двата по парцеларния план на стопанския двор гр. Ш., не е собственост на ответника „Л.” ЕООД.

 

        С определение от 23.02.2017 г. производството по отношение на отрицателния установителен иск е прекратено поради липса на правен интерес. Първоинстанционният съд е намерил, че за ищеца липсва правен интерес от воденето на така предявения иск по отношение на ПИ 000357, тъй като в исковата молба нямало твърдения по какъв начин този имот, както и имот № 000234, се свързва с имот № 000243, в който се намират сградите, предмет на ревандикационния иск. Приел е, че ищецът не посочва на какво правно основание е собственик на имотите, предмет на исковата молба, а твърдял, че след като земята стане отново държавна, той ще има възможност да я изкупи. Приел е, че ищецът не притежава самостоятелно право, което ответникът оспорва, а се позовава на възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника, което не се покривало със съществуването на реална възможност от правна гледна точка за придобиването на права. Преценката дали е налице такава реална възможност за придобиване на права се правела въз основа на изложени от страната твърдения за факти и обстоятелства.

 

        Въззивният съд намира, че това определение е неправилно. При отрицателния установителен иск за собственост ищецът отрича правото на ответника, без оглед на определено правопораждащо основание, при което в тежест на ищеца е да докаже фактите, от които произтича правния му интерес, а ответникът – фактите, от които произтича правото му. Наличието на правен интерес се преценява във всеки конкретен случай, във всяко положение на делото въз основа на обоснованите твърдения в исковата молба за наличие на притежавано от ищеца право, различно от спорното, което е отречено или пораждането или упражняването му би било осуетено от неоснователната претенция на насрещната страна по спора; интерес може да е налице и при конкуренция на твърдени от двете страни по спора вещни права върху един и същи обект; интерес има и при защита на фактически състояния, както и при възможност ищецът да придобие имота на оригинерно основание или по реституция, ако отрече претендираните от ответника права.

 

        В случая ищецът твърди, че води две дела пред С. окръжен съд, по които е предявил искове за прогласяване нищожността на договори, обективирани в посочените нотариални актове №. от . г. и № . г., с които Земеделско сдружение „Ш.” е продало на „П.” ООД сгради, находящи се в стопанския двор на бившето ТКЗС гр. Ш.., описани в 18 пункта в н.а. № 163, и сгради, описани в 5 пункта в н.а. № 46/2007 г., които се намират върху ПИ № 000278; №000290; № 000259; № 000296 и № 000267. От своя страна „П.” ООД продава тези сгради и навеси на третото лице- помагач по настоящото дело „Д.-.” ООД с договор за покупко-продажба от 25.10.2007 г., обективиран в нот. Акт №. .. по нот. Дело… . „Д.” ООД закупува от държавата, представлявана от Министерството на земеделието и храните, по реда на чл.45а, ал.2 ППЗСПЗЗ земя- държавна собственост, представляваща поземлените имоти, върху които са построени закупените с посочените по-горе нотариални актове сгради и навеси, в т.ч. и земя в площ от 2076 кв.м, представляваща по парцеларния план ПИ № 000234 по картата на възстановената собственост. Имотът, по отношение на който производството по делото е прекратено, е образуван от ПИ с № 000234 и с договор за покупко-продажба от 20.11.2015 г., обективиран в н.а. № ., т.., рег. №., дело № . г. на нотариус М. П. с № . по списъка на Нотариалната камара, е продаден на „Л.” ЕООД.

 

        Частният жалбоподател счита, че с уважаването на предявените от него искове за нищожност ще се установи, че ответникът по настоящото дело „Л.” ЕООД е придобил процесните сгради от несобственик. По този начин ще бъде установено, че собствеността върху имоти № 000357  /образуван от имот № 000234/ и № 000243 ще стане отново държавна, поради което той ще може да ги придобие на основание чл.26, ал.6 ЗСПЗЗ. Съгласно чл.26, ал.6 ЗСПЗЗ  лицата, които са придобили собствеността върху сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР могат да придобият собствеността върху незастроената част от земята около сградите, както застроената площ.

 

        Правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск, както бе посочено по-горе, е налице и когато ищецът има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника- т.1, предл.3 на ТР № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Именно на възможността да придобие вещни права, ако отрече правото на “Л.” ЕООД върху процесния имот № 000357, се позовава ищецът. При отрицателния установителен иск за собственост ищецът доказва твърденията, с които обосновава правния си интерес. Ако ищецът не докаже твърденията, с които обосновава правния си интерес, производството се прекратява. Правната възможност не е равнозначна на сигурност за придобиване на вещно право, поради което неправилно районният съд е приел, че за да е налице правен интерес следва да е налице реална правна възможност. Освен това в случая в процесния имот- ПИ № 000357, съществува част от сграда, видно от скици № К04297/14.07.2016 г. и № К04254/04.07.2016 г., поради което имотът би следвало да има същото положение, което има другият имот- ПИ № 000243.

 

        Пред вид изложените по-горе съображения въззивният съд намира, че обжалваното определение е неправилно. Следва същото да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения отрицателен установителен иск с предмет ПИ № 000357.

 

           Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

                               О П Р Е Д Е Л И :

 

       ОТМЕНЯ определение № 293 от 23.02.2017 г., постановено по гр.дело № 1772/2016 г. по описа на К. районен съд.

 

        ВРЪЩА делото на К. районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения отрицателен установителен иск с предмет ПИ № 000357.

 

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: